Quyết định 86/2000/QĐ-BVGCP về giá hoa tiêu đối với tàu biển vận chuyển hàng hoá giữa các cảng biển Việt Nam do Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
72
lượt xem
4
download

Quyết định 86/2000/QĐ-BVGCP về giá hoa tiêu đối với tàu biển vận chuyển hàng hoá giữa các cảng biển Việt Nam do Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 86/2000/QĐ-BVGCP về giá hoa tiêu đối với tàu biển vận chuyển hàng hoá giữa các cảng biển Việt Nam do Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 86/2000/QĐ-BVGCP về giá hoa tiêu đối với tàu biển vận chuyển hàng hoá giữa các cảng biển Việt Nam do Ban Vật giá Chính phủ ban hành

  1. BAN V T GIÁ CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 86/2000/Q -BVGCP Hà N i, ngày 10 tháng 11 năm 2000 QUY T NNH C A TRƯ NG BAN V T GIÁ CHÍNH PH S 86/2000/Q -BVGCP NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2000 V GIÁ HOA TIÊU I VƠÍ TÀU BI N V N CHUY N HÀNG HOÁ GI A CÁC C NG BI N VI T NAM TRƯ NG BAN V T GIÁ CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 01/CP ngày 05/01/1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Ban V t giá Chính ph ; Căn c Ngh nh s 13/CP ngày 25/02/1994 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý ho t ng hàng h i t i c ng bi n và các khu v c hàng h i Vi t nam; Căn c Thông tư liên b s 02/TTLB ngày 12/4/1993 c a Ban V t giá Chính ph - B Giao thông v n t i quy nh v qu n lý cư c phí c ng bi n; Căn c ý ki n th ng nh t c a B Tài chính (công văn s 4124/TC-TCDN ngày 6/10/2000) v giá d ch v c ng bi n; Sau khi trao i v i các ngành có liên quan. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u Giá hoa tiêu áp d ng i vơí: 1. Tàu bi n c a các thành ph n kinh t trong nư c, tàu bi n c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t nam v n chuy n hành khách, hàng hoá gi a các c ng bi n Vi t Nam tiêu th n i a (không bao g m hàng hoá c a các Khu ch xu t xu t khNu t i ch ); 2. Tàu bi n chuyên dùng (tàu ch d u thô, xi măng r i, khí hoá l ng) ư c B Giao thông v n t i cho phép thuê c a nư c ngoài v n chuy n hàng hoá giưã các c ng bi n Vi t Nam tiêu th n i a ho c v n chuy n bán thành phNm trong dây chuy n s n xu t. i u 2: Gíá hoa tiêu quy nh t i i u 1 ã bao g m thu giá tr gia tăng. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2001 và thay th Quy t nh s 128/VGCP-CNTDDV ngày 28/10/1997 c a Ban V t giá Chính ph và các văn b n hư ng d n có liên quan. Nguy n Ng c Tu n
  2. ( ã ký) BI U GIÁ HOA TIÊU (Ban hành kèm theo Quy t nh s 86/2000/Q -BVGCP ngày 10/11/2000 c a Ban V t giá Chính ph I. ƠN GIÁ HOA TIÊU: 1. M c giá áp d ng chung cho các khu v c (Tr m t s tuy n có quy nh riêng): - Vào c ng: 17,5 /GRT-h i lý. - Ra c ng: 17,5 /GRT- ha lý. - Di chuy n c u: 58 /GRT. M c thu t i thi u: - M i l n hoa tiêu d n tàu vào ho c ra c ng: 170.000 ng. - Di chuy n trong c ng: 115.000 ng. 2. M c giá hoa tiêu m t s tuy n 2.1. Tuy n d n tàu t nh an qua lu ng sông H u: - Vào c ng: 23 /GRT-h i lý. - Ra c ng: 23 /GRT-h i lý. - Di chuy n trong c ng: 58 /GRT. M c thu t i thi u: - M i l n hoa tiêu d n tàu vào ho c ra c ng: 1.150.000 ng. - Di chuy n trong c ng: 115.000 ng. 2.2. Tuy n d n tàu khu v c dàn khoan d u khí: - D n c p tàu: 115 /GRT - D n rơì tàu: 115 /GRT 2.3. Tuy n d n t u khu v c Kiên Giang:
  3. - Khu v c Bình Tr , Hòn Chông: 27 /GRT-H i lý. - Khu v c Phú Qu c: 43 /GRT-H i lý. 2.4. Tuy n v nh G nh Rái n Cái Mép trên sông Th v i: - Vào c ng: 41 /GRT-H i lý - Ra c ng: 41 /GRT-H i lý 2.5. Tuy n C a Lò, Xuân H i, B nThu (khu v c c ng Ngh Tĩnh): - Vào c ng: 55 /GRT-H i lý - Ra c ng: 55 /GRT-H i lý M c thu t i thi u m i l n hoa tiêu d n tàu vào ho c ra c ng: 500.000 ng. 2.6. Tuy n c ng m Môn (V nh Văn Phòng): - Vào c ng: 30/GRT-H i lý - Ra c ng: 30/GRT-H i lý M c thu t i thi u: - M i l n hoa tiêu d n tàu vào ho c ra c ng: 300.000 ng. - Di chuy n trong c ng: 110.000 ng. 2.7. Tuy n Phao 0 vào c ng Nghi Sơn (Thanh Hoá) - Vào c ng: 35 /GRT-H i lý - Ra c ng: 35 /GRT-H i lý M c thu t i thi u m i l n hoa tiêu d n tàu vào ho c ra c ng: 300.000 ng. - M i l n di chuy n trong c ng: 50 /GRT, m c thu t i thi u m i l n di chuy n: 100.000 /tàu. 3. Khi xin hoa tiêu ch tàu ph i báo cho hoa tiêu trư c 8 gi . Trong trư ng h p thay i gi ho c hu b vi c xin hoa tiêu ph i báo cho hoa tiêu bi t trư c 6 gi . Quá th i h n trên, ch tàu ph i tr ti n ch i. Th i gian ch i tính như sau: 3.1. Hoa tiêu chưa r i v trí xu t phát tính là 1 gi . 3.2. Hoa tiêu ã r i v trí xu t phát, th i gian ch i tính t lúc xu t phát n khi hoa tiêu tr v v trí ban u.
  4. 3.3. Hoa tiêu ch ch i t i a i m ón tàu bi n không quá 5 gi , quá th i gian trên, vi c xin hoa tiêu coi như ã hu b ; ho c hoa tiêu ã lên tàu nhưng tàu hu b yêu c u thì ngư i xin hoa tiêu ph i tr ti n hoa tiêu theo ư ng ã xin d n ư ng và ơn giá t i i m I/1 và I/2 . 3.4. Hoa tiêu ã làm xong vi c d n ư ng, n u thuy n trư ng v n gi hoa tiêu l i s tính thêm ti n ch i theo s gi gi l i. Ti n ch i c a hoa tiêu tính theo ơn giá: - Hoa tiêu: 17.500 /ngư i-gi . - Hoa tiêu và phương ti n: 115.000 /gi . 4. Ch tàu ph i tr thêm ti n hoa tiêu trong các tru ng h p sau: 4.1. Tàu bi n có hành trình th máy móc, thi t b , hi u ch nh la bàn; tàu bi n xin hoa tiêu t xu t (ngoài quy nh t i i m 3): Tăng 10% ơn giá. 4.2. Tàu bi n không t v n hành ư c vì lý do s c k thu t: Tăng 50% ơn giá. 4.3. Tàu bi n không t i th ng c ng n mà xin neo l i d c ư ng (tr trư ng h p tuy n ư ng không ư c ch y êm và tàu ph i neo u i sáng), ch tàu ph i tr chi phí phương ti n phát sinh thêm trong vi c ưa ón hoa tiêu. 5. Trư ng h p tàu bi n ã n v trí ch hoa tiêu theo úng gi mà i di n ch tàu bi n yêu c u và ã ư c C ng v và Hoa tiêu ch p nh n nhưng hoa tiêu chưa t i, gây ch i cho tàu bi n, thì hoa tiêu ph i tr cho tàu bi n ti n ch i là 230.000 /gi theo s gi th c t ph i ch i. II. M T S QUY NNH TÍNH GIÁ HOA TIÊU: 1. ơn v tr ng t i: 1.1. i v i tàu ch hàng khô - DRY CARRIERS: Là t ng dung tích ăng ký (GRT) l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m. 1.2. i v i tàu ch hàng l ng - LIQUID CARGO TANKERS (tr i tư ng quy nh t i i m II/1.4): Tr ng t i tính giá hoa tiêu b ng 85% t ng dung tích ăng ký (GRT) l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m không phân bi t tàu có hay không có các két nư c d n phân ly. 1.3. i v i tàu ch khách (tr i tư ng quy nh t i i m II/1.4): Tr ng t i tính giá hoa tiêu b ng 50% t ng dung tích ăng ký (GRT) l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m. 1.4. i v i tàu có t ng dung tích ăng ký trên 40.000 GRT vào ra c ng bi n Vi t Nam s a ch a: Tr ng t i tính giá hoa tiêu b ng 50% t ng dung tích ăng ký (GRT) l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m; M c thu t i thi u b ng m c thu giá d ch v c ng bi n tính cho tàu có t ng dung tích ăng ký b ng 40.000 GRT. 1.5. Tàu bi n không ghi t ng dung tích tính i như sau:
  5. - Tàu ch hàng: 1,5 T n tr ng t i ăng ký tính 1 GRT. - Tàu kéo, tàu Ny: 1CV tính 0,5 GRT. - Sà lan: 1T n tr ng t i ăng ký tính 1GRT. Trư ng h p tàu bi n là oàn sà lan tàu kéo (ho c tàu Ny) tr ng t i tính cư c là t ng s GRT c a c oàn sà lan và tàu kéo (ho c tàu Ny ). 2. ơn v th i gian: M t gi tính 60 phút; Ph n l t 30 phút tr xu ng tính 1/2 gi , trên 30 phút tính 1 gi . 3. Kho ng cách tính cư c là h i lý. Ph n l chưa m t h i lý tính là 1 h i lý. 4. ơn giá quy nh t i Bi u giá hoa tiêu là ơn giá khoán và áp d ng cho c th i gian làm vi c ngoài gi và ngày ngh theo quy nh c a B lu t Lao ng. Trư ng h p hoa tiêu làm vi c ngoài gi , và làm vi c vào nh ng ngày ngh theo ch , giá hoa tiêu ư c tính như sau: - T 5 gi n 7 gi và t 17 n 22 gi : Tăng 20% m c giá th i gian làm vi c bình thư ng. - T 22 gi n 5 gi sáng hôm sau: Tăng 40% m c giá th i gian làm vi c bình thư ng. - Ngày l , T t và Ch nh t (k c các ngày ngh bù c a ngày L ,T t và k c ngoài th i gian làm vi c bình thư ng c a nh ng ngày nói trên) : Tăng 50% m c giá th i gian làm vi c bình thư ng. Th i gian làm vi c bình thư ng trong ngày t 7 gi n 17 gi . Ngày l , T t theo quy nh c a B lu t lao ng. N u ngày l , T t trùng vào ngày Ch nh t thì ngh vào ngày k ti p.
Đồng bộ tài khoản