Quyết định 876/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định 876/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 876/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm và chậm nộp tiền sử dụng đất cho các cán bộ công nhân viên khi chia tách tỉnh phải chuyển công tác về tỉnh mới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 876/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  876 ­1997 Q §­T T G   T t p s n g µ y  16 th¸ng 10 n¨ m  1997  Ò  vi Ö c gi¶ m  v µ   h Ë m  n é p  ti Ò n V c  s ö  d ô n g   Ê t    h o  c¸c h é   µ c¸n b é  c«n g  n h © n   ® ëc l viªn k hi c hia t¸ch tØn h  p h ¶i ch uy Ó n   n g    v Ò  tØ n h  m íi c« t¸c   Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  vµo  cø  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  CP   µy  th¸ng8  3  12  ®Þ s 89­ ng 17    n¨m   1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph Quy  nh    Òn sö  ông  t  µ  Ö  Ý  a  Ýnh; ®Þ thu ti   d ®Ê v l ph ®Þ ch Theo    Þ   ña  ñ   Þch  û   ®Ò ngh c Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh  µ  é   ëng  v B tr Bé  µichÝnh, T  Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1:  é     nh  bé  H gia ®× c¸n  c«ng  ©n    nhu  Çu  µ  Öm   nh viªndo  c v nhi vô c«ng    t¸cph¶ichuyÓn  õ tØnh  þ cò  Ò     t  l   v tØnh  þmíido  l     chia t¸chtØnh,nay       ® îcgiao ®Êt  µm  µ    ¹ tØnh  þmíi,th×  îcgi¶m      l nh ë t i   l    ®   hoÆc   Ë m   ép  Òn sö  ch n ti   dông  t. ®Ê Hé     nh    é  gia ®× c¸n b c«ng  ©n    ∙  ×nh  µnh  µ   a  îcgiao ®Êt  nh viªn® h th m ch ®     lµm  µ    ¹ tØnh  þcò  ícngµy  nh ë t i  l   tr   chiat¸chtØnh,nay  îcgiao ®Êt  µm  µ         ®    l nh ë tØnh  þmíith× ® îcxÐt gi¶m  Òn sö  ông  t  µ  îcchË m   ép  Òn sö  ông  l          ti   d ®Ê v ®   n ti   d ®Êt  n¨m, kÓ   õngµy  ã  2    t  c Quy Õt  nh  ®Þ giao ®Êt.   Hé  gia  nh  ®× c¸n  é  b c«ng  ©n    Õu   ∙  îc giao  t  µm  µ    nh viªn n ®®  ®Ê l nh ë tØnh  þcò,nay  îcgiao ®Êt  µm  µ    l    ®    l nh ë tØnh  þmíith× ® îcchË m   ép  Òn sö  l        n ti   dông  t  n¨m, kÓ   õngay  îcgiao ®Êt. ®Ê 5    t  ®    DiÖn  Ých  t  µm  µ    t ®Ê l nh ë cho  é    nh  h gia ®× c¸n  é  b c«ng  ©n      nh viªn do Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh quy  nh  ®Þ cho  ï hîp víithùc tÕ  ña  a   ph         c ®Þ ph¬ng  µ  v quy  nh  ®Þ chung  ña  µ   íc. c Nh n Møc  gi¶m  ô  Ó  Òn sö  ông  t  Chñ   Þch  û   c th ti   d ®Ê do  t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  nh, nhng  èi®a  quy ®Þ   t   kh«ng   qu¸ 60%   è  Òn sö  ông  t  s ti   d ®Ê ph¶inép    theo gi¸®Êt  Uû      do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh  quy  nh    ¬  ë  ®Þ trªnc s khung      ¹  gi¸c¸clo i ®Êt ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  CP   µy  th¸ng 8  ®Þ s 87­ ng 17    n¨m 1994  ña  c ChÝnh  ñ. ph
  2. 2 §i Ò u  2:  é  gia ®×nh  c¸n bé  c«ng nh©n  viªn nªu t¹i§iÒu 1 cña  H     Quy Õt  nh  µy  Õu   éc  i  îng  êi cã  ®Þ nn thu ®è t ng   c«ng  íic¸ch  ¹ng  îc hç  î v  m ®   tr  tiÒn  ö  ông  t  sd ®Ê theo  quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 1  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 118­ TTg  ngµy  th¸ng2  27    n¨m  1996  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  µ   a  îchëng  ¹ tØnh  c Th t   ph m ch ®   ti   cò  th×  µi viÖc  îc gi¶m  Òn  ö  ông  t      ngo   ®  ti s d ®Ê ë theo  quy  nh  ña  Õt ®Þ c quy   ®Þnh  µy   n ,cßn  îchç  î Òn sö  ông  t  ¹ tØnh  íi,nhng  ®   tr  ti   d ®Ê t   i m  tæng møc gi¶m  vµ  ç  î Òn sö  ông  t  ña  ét  é    nh    é  h tr  ti   d ®Ê c m h gia ®× c¸n b c«ng  ©n    nh viªnkh«ng  ® îcvîtqu¸ sè  Òn sö  ông  t        ti   d ®Ê ph¶inép.   §i Ò u 3: Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  íi ® îc   ph m     chiat¸chtØnh  ã     c tr¸chnhiÖ m   µ so¸tl¹ c¸c®èi t ng thuéc diÖn  îcgi¶m, quy    r          î   i   ®    ®Þnh  møc  gi¶m  ô  Ó  c th theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  µy  µ    Õ     ®Þ n v c¸c ch ®é hiÖn  µnh  ña  µ   íc. h c Nh n Bé   µi chÝnh  ã  T  c tr¸chnhiÖ m   íng  Én, kiÓm     Öc  ùc hiÖn    h d   travi th   gi¶m  tiÒn sö  ông  t   d ®Ê theo quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy.   ®Þ t i ®Þ n §i Ò u 4: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý. ®Þ n c hi l   15  k t  k  C¸c  êng  îp hé    nh    é  tr h   gia®× c¸n b c«ng  ©n    ∙  îcgiao ®Êt    ¹ tØnh  þ nh viªn® ®     ët i l  míi tr c ngµy    í  ban  µnh  h Quy Õt  nh  µy  µ   ∙  ép  Òn  ö  ông  t  ®Þ n m ® n ti s d ®Ê theo  ®óng  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  CP   µy  th¸ng  n¨m   ®Þ s 89­ ng 17  8  1994  ña  c ChÝnh  ñ,th×  îchoµn  ¹ sè  Òn ®∙  ép  ph   ®   l   ti   n b»ng  i møc  îcgi¶m  ®  quy  nh  ¹ ®Þ t  i Quy Õt  nh  µy, c¸c tr ng  îp  ∙  îc hç  îc¬  ë  ¹  Çng, th×  è  Òn  îc ®Þ n     ê h ® ®   tr  s h t   s ti ®   gi¶m theo  quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy  ®Þ ti  ®Þ n ph¶itrõ®i  è  Òn ®∙  ç  î ¬  ë  ¹      s ti   h tr  s h c tÇng. §i Ò u  5: Bé   ëng  Bé,  ñ   ëng  ¬  tr c¸c  Th tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  thuéc  Ýnh  ñ  µ  ñ   Þch  û   Ch ph v Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ã  ªnquan  Þu    ¬ c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản