Quyết định 90/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định 90/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 90/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế về việc mở, thành lập và chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 90/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc sè 90/2001/Q§-NHNN ngµy 7 th¸ng 2 n¨m 2001 ban hµnh Quy ®Þnh vÒ viÖc më, thµnh lËp vµ chÊm døt ho¹t ®éng së giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Ng©n hµng th¬ng m¹i Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc - C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ níc sè 01/1997/QH10, LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông sè 02/1997/QH10 ngµy 12/12/1997; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 49/2000/N§-CP ngµy 12/9/2000 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng th¬ng m¹i; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 02/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; - Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô C¸c ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng, QuyÕt ®Þnh § iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy ®Þnh viÖc më, thµnh lËp vµ chÊm døt ho¹t ®éng Së giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña ng©n hµng th¬ng m¹i. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký vµ thay thÕ c¸c quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n díi ®©y: 1. QuyÕt ®Þnh sè 175/Q§-NH5 ngµy 3/7/1996 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ban hµnh Quy chÕ më, ho¹t ®éng vµ chÊm døt ho¹t ®éng chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn trong níc cña Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ViÖt Nam. 2. C¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc më, thµnh lËp vµ chÊm døt ho¹t ®éng së giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña ng©n hµng th¬ng m¹i do Ng©n hµng Nhµ níc ban hµnh tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô C¸c ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng, thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) ng©n hµng th ¬ng m¹i chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 Q uy ®Þnh ViÖc më, thµnh lËp vµ chÊm døt ho¹t ®éng së giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña ng©n hµng th¬ng m¹i (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 90/2001/Q§-NHNN ngµy 7 th¸ng 2 n¨m 2001 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) Ch¬ng I Quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ng©n hµng th¬ng m¹i thùc hiÖn viÖc më, thµnh lËp vµ chÊm døt ho¹t ®éng së giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp theo Quy ®Þnh nµy. §iÒu 2. Trong quy ®Þnh nµy, nh÷ng tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau: 1. Së giao dÞch cña ng©n hµng th¬ng m¹i lµ ®¬n vÞ phô thuéc, cã con dÊu, cã nhiÖm vô thùc hiÖn mét phÇn c¸c ho¹t ®éng cña ng©n hµng th ¬ng m¹i vµ mét sè chøc n¨ng cã liªn quan ®Õn c¸c chi nh¸nh theo uû quyÒn cña ng©n hµng th¬ng m¹i. 2. Chi nh¸nh cña ng©n hµng th ¬ng m¹i lµ ®¬n vÞ phô thuéc, cã con dÊu, cã nhiÖm vô thùc hiÖn mét phÇn c¸c ho¹t ®éng cña ng©n hµng th ¬ng m¹i theo uû quyÒn cña ng©n hµng th¬ng m¹i (sau ®©y gäi lµ chi nh¸nh cÊp 1). 3. Chi nh¸nh cña chi nh¸nh cÊp 1 lµ ®¬n vÞ phô thuéc cña chi nh¸nh cÊp 1, cã con dÊu, cã nhiÖm vô thùc hiÖn mét phÇn c¸c ho¹t ®éng cña chi nh¸nh cÊp 1 theo uû quyÒn cña chi nh¸nh cÊp 1 (sau ®©y gäi lµ chi nh¸nh cÊp 2). 4. Chi nh¸nh cña chi nh¸nh cÊp 2 lµ ®¬n vÞ phô thuéc cña chi nh¸nh cÊp 2, cã con dÊu, cã nhiÖm vô thùc hiÖn mét phÇn c¸c ho¹t ®éng cña chi nh¸nh cÊp 2 theo uû quyÒn cña chi nh¸nh cÊp 2 (sau ®©y gäi lµ chi nh¸nh cÊp 3). 5. V¨n phßng ®¹i diÖn cña ng©n hµng th¬ng m¹i lµ ®¬n vÞ phô thuéc, cã con dÊu, cã nhiÖm vô ®¹i diÖn theo uû quyÒn cña ng©n hµng th¬ng m¹i. V¨n phßng ®¹i diÖn kh«ng ®îc thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh. 6. §¬n vÞ sù nghiÖp cña ng©n hµng th¬ng m¹i lµ ®¬n vÞ phô thuéc, cã con dÊu, thùc hiÖn nhiÖm vô nghiªn cøu, øng dông c«ng nghÖ ng©n hµng, ®µo t¹o vµ båi dìng nghiÖp vô, kü thuËt cho c¸n bé, nh©n viªn cña ng©n hµng th¬ng m¹i vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do ng©n hµng th ¬ng m¹i giao phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 3. 3 § iÒu 3. Sau khi ®îc Ng©n hµng Nhµ níc chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n, ng©n hµng th¬ng m¹i quyÕt ®Þnh: a) Më së giao dÞch; b) Më chi nh¸nh cÊp 1 t¹i ®Þa bµn trong níc, ngoµi níc, n¬i cã nhu cÇu ho¹t ®éng, kÓ c¶ n¬i ®Æt trô së chÝnh; c) Më v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i ®Þa bµn trong níc vµ ë níc ngoµi; d) Thµnh lËp ®¬n vÞ sù nghiÖp; ®) Chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp chi nh¸nh cÊp 1; e) ChÊm døt ho¹t ®éng cña Së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp khi kh«ng cã nhu cÇu ho¹t ®éng. Ch¬ng II Më së giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn; Thµnh lËp ®¬n vÞ sù nghiÖp Môc I §iÒu kiÖn më së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, thµnh lËp ®¬n vÞ sù nghiÖp §iÒu 4. Ng©n hµng th¬ng m¹i cã thÓ ®îc më së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn; thµnh lËp ®¬n vÞ sù nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3, Quy ®Þnh nµy khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1. Cã thêi gian ho¹t ®éng tèi thiÓu lµ 3 n¨m kÓ tõ ngµy ®i vµo ho¹t ®éng. 2. Ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i trong 2 n¨m gÇn nhÊt. Tû lÖ nî qu¸ h¹n t¹i thêi ®iÓm cuèi quý tríc díi 5%. §èi víi ng©n hµng th¬ng m¹i thµnh lËp tríc ngµy cã hiÖu lùc thi hµnh NghÞ ®Þnh 82/1998/N§-CP ngµy 3/10/1998 cña ChÝnh phñ vÒ ban hµnh danh môc møc vèn ph¸p ®Þnh cña c¸c ng©n hµng th ¬ng m¹i ph¶i cã vèn ®iÒu lÖ tèi thiÓu b»ng vèn ph¸p ®Þnh. 3. Bé m¸y qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh vµ hÖ thèng kiÓm tra néi bé ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. 4. HÖ thèng th«ng tin ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý. 5. Kh«ng vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn trong ho¹t ®éng ng©n hµng: a) Nh÷ng trêng hîp kh«ng ®îc cho vay; b) H¹n chÕ tÝn dông; c) Giíi h¹n cho vay, b¶o l·nh; d) Giíi h¹n gãp vèn, mua cæ phÇn;
 4. 4 ®) Tû lÖ b¶o ®¶m an toµn; e) Dù phßng rñi ro. 6. Kh«ng vi ph¹m c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. Môc II Hå s¬, thñ tôc më së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, thµnh lËp ®¬n vÞ sù nghiÖp §iÒu 5. Hå s¬ ®Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ níc chÊp thuËn viÖc më së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn ë trong n íc cña ng©n hµng th ¬ng m¹i, gåm: 1. V¨n b¶n cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn ®Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ níc chÊp thuËn viÖc më së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn ë trong níc cña ng©n hµng th¬ng m¹i, trong ®ã ph¶i nªu tãm t¾t: sù cÇn thiÕt, tªn gäi, ®Þa ®iÓm, néi dung, ph¹m vi ho¹t ®éng cña Së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn vµ ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i kh¼ng ®Þnh cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh ®Ó më së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn. 2. V¨n b¶n uû quyÒn cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ (®èi víi tr êng hîp uû quyÒn). 3. NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc më së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn. 4. §Ò ¸n më së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, trong ®ã nªu râ sù cÇn thiÕt, nhu cÇu vÒ ho¹t ®éng ng©n hµng, nghiªn cøu thÞ tr - êng trªn ®Þa bµn; dù kiÕn tæ chøc bé m¸y, néi dung vµ ph¹m vi ho¹t ®éng; kÕ ho¹ch ho¹t ®éng trong 3 n¨m ®Çu. 5. B¶n sao (®îc c«ng chøng) b¸o c¸o tµi chÝnh cña ng©n hµng th ¬ng m¹i trong hai n¨m gÇn nhÊt kÌm theo b¸o c¸o kiÓm to¸n cña tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp. 6. V¨n b¶n cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè n¬i ng©n hµng th ¬ng m¹i dù ®Þnh ®Æt trô së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, cho phÐp ng©n hµng th¬ng m¹i ®Æt trô së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn trªn ®Þa bµn. (Trêng hîp Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè kh«ng cã ý kiÕn hoÆc chØ cã ý kiÕn sau khi Ng©n hµng Nhµ níc cã v¨n b¶n chÊp thuËn viÖc më së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn th× ng©n hµng th ¬ng m¹i ghi râ vµo v¨n b¶n cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ó Ng©n hµng Nhµ n íc xem xÐt). 7. V¨n b¶n cña Gi¸m ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc tØnh, thµnh phè n¬i ng©n hµng th¬ng m¹i dù ®Þnh ®Æt trô së së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn vÒ sù cÇn thiÕt vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng cña së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn cña ng©n hµng th ¬ng m¹i, trõ trêng hîp ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn cña Nhµ níc vµ nh©n d©n (sau ®©y gäi t¾t lµ ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn) më së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1,
 5. 5 v¨n phßng ®¹i diÖn mµ trô së cña Së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn ®Æt cïng tØnh, thµnh phè víi trô së chÝnh cña Ng©n hµng th ¬ng m¹i cæ phÇn. §iÒu 6. Hå s¬ ®Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ níc chÊp thuËn viÖc më chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña ng©n hµng th¬ng m¹i ë níc ngoµi, gåm: 1. V¨n b¶n cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn ®Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ n íc chÊp thuËn viÖc më chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña ng©n hµng th¬ng m¹i ë níc ngoµi, trong ®ã ph¶i nªu tãm t¾t: sù cÇn thiÕt, kh¶ n¨ng ®¸p øng ®ñ ®iÒu kiÖn ® îc më chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña níc ngoµi, n¬i dù ®Þnh më chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn; tªn gäi, ®Þa ®iÓm, néi dung ho¹t ®éng cña chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn. 2. V¨n b¶n uû quyÒn cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ (®èi víi tr êng hîp uû quyÒn). 3. NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc më chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ë níc ngoµi. 4. §Ò ¸n më chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ë níc ngoµi, trong ®ã nªu râ nhu cÇu vÒ ho¹t ®éng ng©n hµng, nghiªn cøu thÞ trêng; dù kiÕn tæ chøc bé m¸y vµ néi dung ho¹t ®éng; kÕ ho¹ch ho¹t ®éng trong 3 n¨m ®Çu. 5. B¶n sao (®îc c«ng chøng) b¸o c¸o tµi chÝnh cña ng©n hµng th ¬ng m¹i trong 2 n¨m gÇn nhÊt kÌm theo b¸o c¸o kiÓm to¸n cña tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp. §iÒu 7. Hå s¬ ®Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ n íc chÊp thuËn viÖc thµnh lËp ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Ng©n hµng th¬ng m¹i, gåm: 1. V¨n b¶n cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn ®Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ níc chÊp thuËn viÖc thµnh lËp ®¬n vÞ sù nghiÖp cña ng©n hµng th¬ng m¹i, trong ®ã ph¶i nªu tãm t¾t: sù cÇn thiÕt, tªn gäi, ®Þa ®iÓm, néi dung, ph¹m vi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ sù nghiÖp vµ ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i kh¼ng ®Þnh cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh ®Ó thµnh lËp ®¬n vÞ sù nghiÖp. 2. V¨n b¶n uû quyÒn cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ (®èi víi tr êng hîp uû quyÒn). 3. NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thµnh lËp ®¬n vÞ sù nghiÖp. 4. §Ò ¸n thµnh lËp ®¬n vÞ sù nghiÖp, trong ®ã nªu râ sù cÇn thiÕt thµnh lËp ®¬n vÞ sù nghiÖp, tªn gäi, ®Þa ®iÓm ®Æt trô së cña ®¬n vÞ sù nghiÖp, dù kiÕn tæ chøc bé m¸y, néi dung vµ ph¹m vi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ sù nghiÖp; kÕ ho¹ch ho¹t ®éng trong 3 n¨m ®Çu. 5. V¨n b¶n cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè n¬i ng©n hµng th ¬ng m¹i dù ®Þnh ®Æt trô së ®¬n vÞ sù nghiÖp cho phÐp ng©n hµng th ¬ng m¹i ®Æt trô së ®¬n vÞ sù nghiÖp.
 6. 6 (Trêng hîp Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè kh«ng cã ý kiÕn hoÆc chØ cã ý kiÕn sau khi Ng©n hµng Nhµ n íc cã v¨n b¶n chÊp thuËn viÖc thµnh lËp ®¬n vÞ sù nghiÖp th× ng©n hµng th¬ng m¹i ghi râ vµo v¨n b¶n cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ó Ng©n hµng Nhµ níc xem xÐt). 6. B¶n sao (®îc c«ng chøng) b¸o c¸o tµi chÝnh cña Ng©n hµng th ¬ng m¹i trong hai n¨m gÇn nhÊt kÌm theo b¸o c¸o kiÓm to¸n cña tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp. §iÒu 8. Tr×nh tù vµ thñ tôc ®Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ níc chÊp thuËn viÖc më së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, thµnh lËp ®¬n vÞ sù nghiÖp cña ng©n hµng th¬ng m¹i: 1. Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn göi 02 bé hå s¬ më së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, thµnh lËp ®¬n vÞ sù nghiÖp cho Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc tØnh, thµnh phè n¬i Ng©n hµng ®Æt trô së chÝnh. Trong thêi gian tèi ®a 15 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬, Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc tØnh, thµnh phè ph¶i cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n vÒ ®iÒu kiÖn, hå s¬ xin më së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, thµnh lËp ®¬n vÞ sù nghiÖp quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 4, §iÒu 5, §iÒu 6, vµ §iÒu 7 Quy ®Þnh nµy vµ göi cho Ng©n hµng Nhµ níc (Vô C¸c Ng©n hµng vµ tæ chøc tÝnh dông phi ng©n hµng) kÌm theo 01 bé hå s¬ cña ng©n hµng th ¬ng m¹i cæ phÇn. 2. Ng©n hµng th¬ng m¹i nhµ níc göi 01 bé hå s¬ më së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, thµnh lËp ®¬n vÞ sù nghiÖp cho Ng©n hµng Nhµ níc (Vô c¸c Ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng). 3. Trong thêi gian tèi ®a 30 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ cña ng©n hµng th¬ng m¹i nhµ níc, 15 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn hå s¬ cña ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn do Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc tØnh, thµnh phè göi tíi, Ng©n hµng Nhµ níc xem xÐt vµ cã ý kiÕn chÊp thuËn hay kh«ng chÊp thuËn viÖc më së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, thµnh lËp ®¬n vÞ sù nghiÖp cña ng©n hµng th¬ng m¹i. Trêng hîp kh«ng chÊp thuËn, Ng©n hµng Nhµ níc cã v¨n b¶n nãi râ lý do. 4. §èi víi viÖc më chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ë níc ngoµi, Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh (trêng hîp ng©n hµng th¬ng m¹i do Thñ tíng ChÝnh phñ ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp) hoÆc cho ý kiÕn (trêng hîp ng©n hµng th¬ng m¹i do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n íc ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ ho¹t ®éng hoÆc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng) vÒ viÖc më chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña Ng©n hµng th ¬ng m¹i ë níc ngoµi. §iÒu 9. 1. Trong thêi h¹n 6 th¸ng kÓ tõ ngµy nhËn ®îc v¨n b¶n chÊp thuËn cña Ng©n hµng Nhµ níc, ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i hoµn tÊt c¸c thñ tôc cÇn thiÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó ®a së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp vµo ho¹t ®éng, trõ tr êng hîp më chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ë níc ngoµi.
 7. 7 2. Tríc khi së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp ®i vµo ho¹t ®éng (trõ trêng hîp më chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ë níc ngoµi), ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký kinh doanh vµ ®¨ng b¸o trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; göi Ng©n hµng Nhµ níc (Vô C¸c Ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng) v¨n b¶n x¸c nhËn quyÒn së h÷u, sö dông hîp ph¸p trô së së giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp. Môc III Më chi nh¸nh cÊp 2, chi nh¸nh cÊp 3 §iÒu 10. 1. Héi ®ång qu¶n trÞ ng©n hµng th¬ng m¹i quy ®Þnh ®iÒu kiÖn, hå s¬, thñ tôc më chi nh¸nh cÊp 2, chi nh¸nh cÊp 3 theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ quyÕt ®Þnh më chi nh¸nh cÊp 2, chi nh¸nh cÊp 3 sau cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x· n¬i dù ®Þnh më chi nh¸nh cÊp 2, chi nh¸nh cÊp 3 vµ ý kiÕn thèng nhÊt b»ng v¨n b¶n cña Gi¸m ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc tØnh, thµnh phè n¬i dù kiÕn më chi nh¸nh cÊp 2, chi nh¸nh cÊp 3 vÒ viÖc më chi nh¸nh cÊp 2, chi nh¸nh cÊp 3 cña ng©n hµng th¬ng m¹i. 2. Tríc khi chi nh¸nh cÊp 2, chi nh¸nh cÊp 3 ®i vµo ho¹t ®éng, ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i göi quyÕt ®Þnh më chi nh¸nh cÊp 2, chi nh¸nh cÊp 3 cho Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc tØnh, thµnh phè n¬i më chi nh¸nh cÊp 2, chi nh¸nh cÊp 3. Ch¬ng III Chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸P nhËp chi nh¸nh Môc I Chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸P nhËp chi nh¸nh cÊp 1 §iÒu 11. Ng©n hµng th¬ng m¹i ®îc chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp chi nh¸nh cÊp 1, sau khi ®îc Ng©n hµng Nhµ níc chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n. §iÒu 12. Hå s¬ ®Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ níc chÊp thuËn viÖc chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp chi nh¸nh cÊp 1 cña ng©n hµng th¬ng m¹i, gåm: 1. V¨n b¶n cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn ®Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ níc chÊp thuËn viÖc chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp chi nh¸nh cÊp 1, trong ®ã ph¶i nªu tãm t¾t: sù cÇn thiÕt cña viÖc chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp; tªn, ®Þa chØ chi nh¸nh sÏ ® îc chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp.
 8. 8 2. V¨n b¶n uû quyÒn cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ (®èi víi tr êng hîp uû quyÒn). 3. NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp chi nh¸nh cÊp 1. 4. Ph¬ng ¸n chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. V¨n b¶n cña Gi¸m ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc tØnh, thµnh phè n¬i ng©n hµng th¬ng m¹i dù ®Þnh chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp chi nh¸nh cÊp 1 vÒ viÖc chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp chi nh¸nh cÊp 1, trõ tr êng hîp ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp chi nh¸nh cÊp 1 mµ trô së cña chi nh¸nh cÊp 1 ®Æt cïng tØnh, thµnh phè víi trô së chÝnh cña ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn. §iÒu 13. Tr×nh tù vµ thñ tôc ®Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ n íc chÊp thuËn viÖc chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp chi nh¸nh cÊp 1 cña ng©n hµng th¬ng m¹i: 1. Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp chi nh¸nh cÊp 1 göi 02 bé hå s¬ chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp chi nh¸nh cÊp 1 cho Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc tØnh, thµnh phè n¬i Ng©n hµng ®Æt trô së chÝnh. Trong thêi gian tèi ®a 15 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬, Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc tØnh, thµnh phè ph¶i cã ý kiÕn vÒ viÖc chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp chi nh¸nh cÊp 1 cña ng©n hµng th ¬ng m¹i cæ phÇn vµ hå s¬ quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 Quy ®Þnh nµy vµ göi cho Ng©n hµng Nhµ níc (Vô C¸c Ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng), kÌm theo 01 bé hå s¬ cña ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn. 2. Ng©n hµng th¬ng m¹i nhµ níc chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp chi nh¸nh cÊp 1 göi 01 bé hå s¬ chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp chi nh¸nh cÊp 1 cho Ng©n hµng Nhµ níc (Vô C¸c Ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng). 3. Trong thêi gian tèi ®a 30 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ cña ng©n hµng th¬ng m¹i nhµ níc, 15 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc hå s¬ cña ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn do Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n íc tØnh, thµnh phè göi tíi, Ng©n hµng Nhµ níc xem xÐt vµ cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n chÊp thuËn hay kh«ng chÊp thuËn viÖc chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp chi nh¸nh cÊp 1 cña ng©n hµng th ¬ng m¹i. Trêng hîp kh«ng chÊp thuËn, Ng©n hµng Nhµ níc cã v¨n b¶n nãi râ lý do. 4. Tríc ngµy chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp chi nh¸nh cÊp 1, ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i ®¨ng ký l¹i víi c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh vµ ®¨ng b¸o theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Môc II Chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp chi nh¸nh cÊp 2, chi nh¸nh cÊp 3
 9. 9 § iÒu 14. Héi ®ång qu¶n trÞ ng©n hµng th¬ng m¹i quy ®Þnh ®iÒu kiÖn, hå s¬, tr×nh tù, thñ tôc chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp chi nh¸nh cÊp 2, chi nh¸nh cÊp 3 theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ quyÕt ®Þnh viÖc chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp chi nh¸nh cÊp 2, chi nh¸nh cÊp 3, sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt b»ng v¨n b¶n cña Gi¸m ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n íc tØnh, thµnh phè n¬i cã chi nh¸nh cÊp 2, chi nh¸nh cÊp 3 chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp. Ch¬ng IV ChÊm døt ho¹t ®éng cña së giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp Môc I ChÊm døt ho¹t ®éng cña së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp §iÒu 15 Ng©n hµng th¬ng m¹i ®îc chÊm døt ho¹t ®éng cña së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp sau khi ® îc Ng©n hµng Nhµ níc chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n. § iÒu 16. Hå s¬ ®Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ níc chÊp thuËn viÖc chÊm døt ho¹t ®éng cña së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña ng©n hµng th¬ng m¹i, gåm: 1. V¨n b¶n cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn vÒ viÖc chÊm døt ho¹t ®éng cña së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp, trong ®ã nªu râ lý do, tªn vµ ®Þa chØ cña së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp xin chÊm døt ho¹t ®éng. 2. V¨n b¶n uû quyÒn cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ (®èi víi tr êng hîp uû quyÒn). 3. NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc chÊm døt ho¹t ®éng cña së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp. 4. Ph¬ng ¸n xö lý khi chÊm døt ho¹t ®éng cña së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp. 5. V¨n b¶n cña Gi¸m ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc tØnh, thµnh phè n¬i cã së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn dù ®Þnh chÊm døt ho¹t ®éng vÒ viÖc chÊm døt ho¹t ®éng së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn cña ng©n hµng th¬ng m¹i, trõ trêng hîp ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn chÊm døt ho¹t ®éng cña së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn mµ trô së cña së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn ë cïng tØnh, thµnh phè víi trô së chÝnh cña ng©n hµng th ¬ng m¹i cæ phÇn.
 10. 10 § iÒu 17. Tr×nh tù, thñ tôc ®Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ n íc chÊp thuËn viÖc chÊm døt ho¹t ®éng cña së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña ng©n hµng th¬ng m¹i. 1. Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn göi 02 bé hå s¬ chÊm døt ho¹t ®éng cña së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp cho Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc tØnh, thµnh phè n¬i Ng©n hµng ®Æt trô së chÝnh. Trong thêi gian tèi ®a 15 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬, Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc tØnh, thµnh phè ph¶i cã ý kiÕn ®Ò nghÞ chÊm døt ho¹t ®éng cña së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn vµ hå s¬ quy ®Þnh t¹i §iÒu 16 Quy ®Þnh nµy vµ göi cho Ng©n hµng Nhµ níc (Vô C¸c Ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng), kÌm theo 01 bé hå s¬ cña ng©n hµng th ¬ng m¹i cæ phÇn. 2. Ng©n hµng th¬ng m¹i nhµ níc göi 01 bé hå s¬ chÊm døt ho¹t ®éng cña së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cho Ng©n hµng Nhµ níc (Vô, C¸c Ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng). 3. Trong thêi gian tèi ®a 30 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ cña ng©n hµng th¬ng m¹i nhµ níc, 15 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc hå s¬ cña ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn do Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n íc tØnh, thµnh phè göi tíi, Ng©n hµng Nhµ níc xem xÐt vµ cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n chÊp thuËn hay kh«ng chÊp thuËn viÖc chÊm døt ho¹t ®éng cña së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña ng©n hµng th¬ng m¹i, Trêng hîp kh«ng chÊp thuËn, Ng©n hµng Nhµ n íc cã v¨n b¶n nãi râ lý do. §iÒu 18. 1. Trong thêi gian 30 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc v¨n b¶n chÊp thuËn cña Ng©n hµng Nhµ níc, ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i chÊm døt ho¹t ®éng cña së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp. 2. QuyÕt ®Þnh chÊm døt ho¹t ®éng ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: a) Tªn, ®Þa chØ cña së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp ®îc chÊm døt ho¹t ®éng. b) Lý do chÊm døt ho¹t ®éng cña së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp; c) Ngµy chÊm døt ho¹t ®éng; d) Tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng th¬ng m¹i ®èi víi c¸c chñ nî. 3. QuyÕt ®Þnh chÊm døt ho¹t ®éng së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña ng©n hµng th ¬ng m¹i ph¶i ®îc göi tíi Ng©n hµng Nhµ níc, c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh, tÊt c¶ c¸c chñ nî lín, ng êi cã quyÒn, nghÜa vô vµ lîi Ých liªn quan; niªm yÕt c«ng khai t¹i trô së chÝnh cña ng©n hµng th¬ng m¹i vµ trô së së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp chÊm døt ho¹t ®éng; ®¨ng b¸o trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 11. 11 § iÒu 19. Ng©n hµng th¬ng m¹i cã së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp chÊm døt ho¹t ®éng cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n toµn bé c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c¸c chñ nî vµ gi¶i quyÕt c¸c tån t¹i kh¸c cã liªn quan theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Môc II ChÊm døt ho¹t ®éng cña chi nh¸nh cÊp 2, chi nh¸nh cÊp 3 §iÒu 20. Héi ®ång qu¶n trÞ ng©n hµng th¬ng m¹i quy ®Þnh ®iÒu kiÖn, hå s¬, tr×nh tù, thñ tôc, ph¬ng ¸n xö lý khi chÊm døt ho¹t ®éng cña chi nh¸nh cÊp 2, chi nh¸nh cÊp 3 theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ quyÕt ®Þnh viÖc chÊm døt ho¹t ®éng cña chi nh¸nh cÊp 2, chi nh¸nh cÊp 3 sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt b»ng v¨n b¶n cña Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc tØnh, thµnh phè n¬i cã chi nh¸nh cÊp 2, chi nh¸nh cÊp 3 chÊm døt ho¹t ®éng. Ch¬ng V §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 21. ViÖc söa ®æi, bæ sung c¸c ®iÒu trong Quy ®Þnh nµy do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản