intTypePromotion=1

Quyết định 920-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
5
download

Quyết định 920-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 920-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu nhóm mặt hàng vàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 920-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña B é  tr g  B é  T µi c h Ý n h  sè 920 T C/ Q §/T C T  n g µy  11 th¸ng 11 n¨ m  ën 1997  Ò  viÖc söa  æ i  m ø c   v ® thu Õ  su Êt thu Õ   h Ë p  kh È u  n h ã m  m Æ t   n h µ n g  vµ n g B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  §iÒu  ­ LuËt  cø  8    thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  îc Quèc    ®   héi th«ng qua ngµy  26/12/1991; C¨n  Khung  cø  thuÕ suÊt qui ®Þnh  i     t¹ BiÓu thuÕ nhËp khÈu ban hµnh  kÌm theo NghÞ  quyÕt  537a/NQ­H§NN8   sè  ngµy 22/2/1992 cña Héi ®ång   Nhµ níc; C¨n  thÈm  cø  quyÒn    qui®Þnh    t¹ §iÒu  ­QuyÕt  i 3   ®Þnh  280/TTg  sè  ngµy  28/5/1994 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc  vÒ  ban hµnh BiÓu  thuÕ  xuÊt khÈu,    BiÓu thuÕ nhËp khÈu  kÌm theo NghÞ    ®Þnh  54/CP; sè  Trªn c¬  t×nh    së  h×nh  kinhdoanh  Æt     m hµng  vµng; Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1: Söa  ®æi møc  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu cña nhãm   Æt   m hµng  m∙  7108.00 "Vµng  cã  sè    (kÓ  vµng  b¹ch kim)cha    c¶  m¹      giac«ng  hoÆc  ë  d¹ng  thµnh  b¸n  phÈm  hoÆc  d¹ng    sè      bét;m∙  chitiÕt7108.00.10"­ Vµng     d¹ng  thanh,thái    ,h×nh,l¸vµ      d¹ng      d¶i"qui®Þnh    t¹ QuyÕt  i ®Þnh  257  sè  TC/Q§/TCT  ngµy 31/3/1997 cña  tr   Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    thµnh  møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu    sau: míinh  M∙  sè Nhãm,  Æt   m hµng Møc  thuÕ  suÊt(%)   7108.00 Vµng (kÓ  vµng  b¹ch  c¶  m¹  kim) cha      gia c«ng  hoÆc   ë  d¹ng    b¸n thµnh  phÈm  hoÆc   d¹ng bét 7108.00.1 ­Vµng    d¹ng  thanh,thái,     h×nh,l¸ d¹ng    vµ  d¶i 5 0  7108.00.9 ­Lo¹ikh¸c     1 0                                                                       §iÒu    2: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ® îc¸p dông  vµ      cho    tÊt c¶    khaihµng    c¸c Tê    ho¸ nhËp  khÈu  ®¨ng  víi quan    ký   c¬  H¶i quan b¾t  ®Çu     tõ ngµy  01/12/1997.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2