intTypePromotion=1

Quyết định 933/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
75
lượt xem
3
download

Quyết định 933/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 933/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xếp hạng đặc biệt doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 933/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  s è  933/1997/Q§­T T g  n g µ y  04 th¸ng 11 n¨ m   1997  Ò  x Õ p  h ¹ ng ® Æ c  bi Ö t d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc v n Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 26/CP  µy  th¸ng5  ng 23    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph quy  nh  Õ     Òn l ng  íitrongc¸cdoanh  ®Þ ch ®é ti  ¬ m      nghiÖp; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 185/TTg  µy  th¸ng3  ng 28    n¨m  1996  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   ph v doanh nghiÖp  µ  ích¹ng  Æc   Öt; nh n   ® bi X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi,   X∙ h Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1.­ Õp   ¹ng  Æc   Öt ®èi  íiTæng    X h ® bi   v  c«ng    © m   ty L s¶n  Öt Vi   Nam. §i Ò u    é   ëng  é  2.­B tr B Lao  ng    ¬ng    µ  héi,Bé  ëng  é  ®é ­ Th binh v X∙    tr B Tµi chÝnh  ã    c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  Öc    h  vi chuyÓn  Õp ¬ng  µ  ô  Êp  x l v ph c chøc  vô  ña      c c¸cviªnchøc  qu¶n  ýthuéc Tæng  l    c«ng    © m   tyL s¶n  ÖtNam. Vi   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 3.­Quy ®Þ n c hi l   t   k §i Ò u    é   ëng, Thñ  ëng  ¬  4.­B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ,  ñ   Þch  û   Ch ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è   ùc   ph tr   thuéc Trung  ng, Tæng   ¬  c«ng    © m   ty L s¶n  Öt  Vi Nam   Þu  ch tr¸ch nhiÖ m       thi hµnh Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2