intTypePromotion=1

Quyết định 935/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
135
lượt xem
32
download

Quyết định 935/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 935/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 935/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh  cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc Sè 935/2004/Q§­NHNN  ngµy 23  th¸ng  7  n¨m 2004 VÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ  ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ t¹i Ng©n hµng Nhµ níc  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997 vµ LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông   sè 02/1997/QH10 ngµy 12/12/1997; ­ C¨n cø LuËt söa  ®æi   bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/   QH11   ngµy   17/06/2003;  ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/CP ngµy 05/11/2002 cña ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ   chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  141/2003/N§­CP ngµy 20/11/2003   cña ChÝnh phñ    vÒ  viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu  ChÝnh phñ,   tr¸i   phiÕu   ®îc   ChÝnh   phñ   b¶o   l∙nh   vµ   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   quyÒn ®Þa ph¬ng; ­ Sau khi thèng nhÊt víi Bé Tµi chÝnh vµ theo ®Ò nghÞ   cña Vô  trëng Vô TÝn dông, quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy chÕ  ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ t¹i Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y vÒ  ®Êu   thÇu   tÝn   phiÕu   kho   b¹c,   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ   b»ng  ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng Nhµ níc hÕt hiÖu lùc thi hµnh, bao  gåm: ­   QuyÕt   ®Þnh   sè   53/2001/Q§­NHNN   ngµy   17/1/2001   cña  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc, vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ ®Êu  thÇu tÝn phiÕu kho b¹c t¹i  Ng©n hµng Nhµ níc. ­ QuyÕt  ®Þnh sè  111/2004/Q§­NHNN ngµy 02/02/2004 cña  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc, vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ ®Êu  thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng Nhµ   níc. 
 2. 2 § i Ò u   3.   Ch¸nh   V¨n   phßng,   Vô   trëng   Vô   TÝn   dông,  Gi¸m  ®èc Së  Giao dÞch  Ng©n  hµng Nhµ  níc, Thñ  trëng  c¸c  ®¬n vÞ    cã  liªn quan   thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc, Gi¸m  ®èc  Ng©n   hµng  Nhµ  níc   chi   nh¸nh   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung  ¬ng,   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   Tæng   Gi¸m   ®èc   (Gi¸m ®èc) c¸c tæ chøc tÝn dông chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh   QuyÕt ®Þnh nµy. quy ch Õ §Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ t¹i Ng©n hµng Nhµ níc (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 935/2004 /Q§­NHNN  ngµy 23 th¸ng 7 n¨m 2004 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) Ch¬ng I  quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh Quy chÕ  nµy quy  ®Þnh viÖc  ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh   phñ  t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc. Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  (sau  ®©y  gäi t¾t lµ tr¸i phiÕu) ®îc ®Êu thÇu t¹i Ng©n hµng Nhµ níc  bao   gåm   tÝn   phiÕu   kho   b¹c,   tr¸i   phiÕu   ngo¹i   tÖ   vµ   c¸c  lo¹i giÊy tê cã gi¸ kh¸c do Bé Tµi ChÝnh vµ Ng©n hµng Nhµ   níc tho¶ thuËn bæ sung trong tõng thêi kú. §i Ò u  2.  Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong Quy chÕ  nµy c¸c thuËt ng÷  sau  ®©y  ®îc hiÓu nh  sau: 1. §Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ    t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc (sau  ®©y gäi t¾t lµ   ®Êu thÇu) lµ  viÖc Ng©n hµng Nhµ  níc lµm  ®¹i lý  cho Bé  Tµi chÝnh trong viÖc ph¸t hµnh vµ  thanh  to¸n   tr¸i   phiÕu  theo   ph¬ng  thøc   b¸n   bu«n   víi   c¸c  thµnh viªn trªn thÞ  trêng s¬  cÊp th«ng qua h×nh thøc  ®Êu  thÇu. 2. §Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt lµ h×nh thøc ®Êu thÇu   mµ   c¸c   thµnh   viªn   tham   gia   ®a   ra   c¸c   møc   l∙i   suÊt   dù  thÇu,   ®Ó  x¸c  ®Þnh  l∙i  suÊt  vµ  khèi  lîng tróng  thÇu  cña  c¸c thµnh viªn trong phiªn ®Êu thÇu. 3.   §Êu   thÇu   kh«ng   c¹nh   tranh   l∙i   suÊt   lµ   h×nh   thøc  ®Êu thÇu mµ  c¸c thµnh viªn tham gia chØ  ®¨ng ký  khèi l­ îng, kh«ng   ®a ra møc l∙i suÊt  dù  thÇu.  Khèi lîng tróng 
 3. 3 thÇu cña c¸c thµnh viªn ¸p dông theo l∙i suÊt tróng thÇu  trong ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt. 4. Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh díi h×nh thøc ngang mÖnh gi¸  lµ tr¸i phiÕu  ®îc b¸n víi gi¸ b»ng mÖnh gi¸, tiÒn l∙i ®­ îc thanh to¸n  ®Þnh kú  hoÆc mét lÇn cïng víi tiÒn gèc khi  ®Õn h¹n. 5. Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh díi h×nh thøc chiÕt khÊu lµ  tr¸i phiÕu    ®îc b¸n víi gi¸ thÊp h¬n mÖnh gi¸ vµ  thanh  to¸n b»ng mÖnh gi¸ cña tr¸i phiÕu khi ®Õn h¹n. 6.   L∙i   suÊt   trÇn   lµ   møc   l∙i   suÊt   tèi   ®a   cña   tr¸i  phiÕu ph¸t hµnh do Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh th«ng b¸o trong  tõng   thêi   kú.   L∙i   suÊt   trÇn   trong   tõng   phiªn   ®Êu   thÇu  ph¶i  ®îc niªm phong trong phong b×  d¸n kÝn vµ  chuyÓn  ®Õn  Ban ®Êu thÇu tr¸i phiÕu (sau ®©y gäi lµ Ban ®Êu thÇu) tr­ íc khi më thÇu.  §i Ò u  3.  Nguyªn t¾c ®Êu thÇu 1. C«ng khai, b×nh ®¼ng vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô gi÷a   c¸c thµnh viªn. 2.  BÝ  mËt th«ng  tin   ®Æt thÇu  cña  c¸c thµnh  viªn  vµ  l∙i suÊt trÇn (nÕu cã). 3.   §¬n   vÞ   tróng   thÇu   cã   tr¸ch   nhiÖm   mua   tr¸i   phiÕu  theo khèi lîng vµ l∙i suÊt tróng thÇu ®îc th«ng b¸o. §i Ò u  4.  H×nh thøc ®Êu thÇu ViÖc ®Êu thÇu tr¸i phiÕu trong mét phiªn ®Êu thÇu, sÏ   ®îc ¸p dông mét trong hai h×nh thøc sau:  1. §Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt;  2. KÕt hîp gi÷a  ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt vµ   ®Êu  thÇu   kh«ng   c¹nh   tranh   l∙i   suÊt.   Khi   ¸p   dông   h×nh   thøc  nµy, khèi lîng tr¸i phiÕu  ®Êu thÇu kh«ng c¹nh tranh l∙i  suÊt kh«ng vît qu¸ 30% tæng khèi lîng tr¸i phiÕu dù  kiÕn  ph¸t hµnh cña ®ît ®Êu thÇu ®ã.  §i Ò u  5.  §èi tîng tham gia ®Êu thÇu  1.  C¸c tæ chøc  tÝn  dông ho¹t   ®éng  theo  LuËt C¸c  tæ  chøc tÝn dông. 2.  C«ng ty  b¶o hiÓm,  quü   b¶o hiÓm,  quü   ®Çu t, ho¹t  ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam; c¸c chi nh¸nh quü   ®Çu t  níc  ngoµi t¹i ViÖt Nam. 3. Ng©n hµng Nhµ  níc tham gia mua tÝn phiÕu kho b¹c  trong trêng hîp c¸c  ®èi tîng quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ  2 
 4. 4 §iÒu nµy kh«ng mua hÕt khèi lîng tÝn phiÕu kho b¹c trong  tõng phiªn ®Êu thÇu. §i Ò u  6.  Ph¬ng thøc ®Êu thÇu 1.   §Êu   thÇu   trùc   tiÕp:   C¸c   thµnh   viªn   bá   trùc   tiÕp  phiÕu   ®¨ng   ký   ®Êu   thÇu   vµo   hßm   phiÕu   t¹i   Së   giao   dÞch  Ng©n hµng Nhµ  níc, hoÆc chi nh¸nh ng©n hµng Nhµ  níc  ®îc  chØ ®Þnh. 2. §Êu thÇu qua m¹ng: C¸c thµnh viªn göi  ®¨ng ký   ®Êu  thÇu,   tiÕp   nhËn   kÕt   qu¶   th«ng   qua   m¹ng   ®Êu   thÇu   tr¸i   phiÕu cña Ng©n hµng Nhµ  níc. §Êu thÇu tr¸i phiÕu   th«ng  qua m¹ng ph¶i b¶o ®¶m an toµn, b¶o mËt theo quy ®Þnh.   §i Ò u  7.  Tr¸ch nhiÖm cña Ban ®Êu thÇu Ban   ®Êu   thÇu   do   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   quyÕt  ®Þnh   thµnh   lËp,   cã   tr¸ch   nhiÖm   tæ   chøc,   gi¸m   s¸t   ho¹t  ®éng  ®Êu thÇu tr¸i phiÕu t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc theo quy  ®Þnh. Ch¬ng II  Quy ®Þnh cô thÓ §i Ò u  8.  §iÒu kiÖn tham gia ®Êu thÇu 1. §èi víi  ®èi tîng tham gia  ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho  b¹c C¸c   ®èi   tîng   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   vµ   2   §iÒu   5   ®îc  Ng©n hµng Nhµ  níc xem xÐt cÊp giÊy c«ng nhËn thµnh viªn  tham gia ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho b¹c, khi  héi ®ñ c¸c ®iÒu   kiÖn sau: a. Cã  t c¸ch ph¸p nh©n,  ®îc thµnh lËp hoÆc ho¹t  ®éng  hîp ph¸p theo ph¸p luËt hiÖn hµnh cña ViÖt Nam. b. Cã  møc vèn ph¸p  ®Þnh tèi thiÓu lµ  20 tû   ®ång ViÖt  Nam. c.  Cã  tµi kho¶n  tiÒn   ®ång  më  t¹i  Së  Giao  dÞch Ng©n  hµng Nhµ níc hoÆc c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc ®îc chØ  ®Þnh. Trêng hîp  ®èi tîng  ®Ò  nghÞ  tham gia theo quy  ®Þnh  kh«ng  ®îc më  tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng Nhµ  n íc th×   më  tµi  kho¶n t¹i mét ng©n hµng th¬ng m¹i. d.  Cã  giÊy  ®Ò  nghÞ   tham gia   ®Êu thÇu  tÝn  phiÕu  kho  b¹c t¹i Ng©n hµng Nhµ níc vµ ®¨ng ký danh s¸ch  nh÷ng ng­ êi ®îc uû quyÒn ký c¸c v¨n b¶n tham gia ®Êu thÇu t¹i Ng©n   hµng Nhµ níc theo MÉu sè 01/TPCP ®Ýnh kÌm.
 5. 5 2. §èi víi c¸c  ®èi tîng tham gia  ®Êu thÇu tr¸i phiÕu  ngo¹i tÖ  C¸c tæ chøc tÝn dông ho¹t  ®éng theo LuËt c¸c tæ chøc  tÝn dông  ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc xem xÐt cÊp giÊy cÊp giÊy  c«ng nhËn thµnh viªn tham gia  ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ngo¹i   tÖ khi héi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a. §îc phÐp kinh doanh ngo¹i hèi; b.  Cã  tµi kho¶n  ngo¹i  tÖ   t¹i Ng©n  hµng  Nhµ  níc  (Së  giao dÞch hoÆc c¸c chi nh¸nh ®îc chØ ®Þnh)  c. Cã giÊy ®Ò nghÞ tham gia ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ngo¹i   tÖ t¹i Ng©n hµng Nhµ níc vµ ®¨ng ký danh s¸ch  nh÷ng ng êi  ®îc uû  quyÒn ký  c¸c v¨n b¶n tham gia  ®Êu thÇu t¹i Ng©n  hµng Nhµ níc theo MÉu sè 01/TPCP ®Ýnh kÌm. §i Ò u  9.  C«ng nhËn thµnh viªn  1. Ng©n hµng Nhµ níc xem xÐt cÊp giÊy c«ng nhËn thµnh   viªn tham gia  ®Êu thÇu cho c¸c tæ chøc  ®ñ   ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña Quy chÕ nµy. 2. Ng©n hµng Nhµ  níc xem xÐt  ®iÒu kiÖn tham gia cña  c¸c thµnh viªn vµ thu håi  giÊy c«ng nhËn thµnh viªn tham  gia ®Êu thÇu tr¸i phiÕu trong c¸c trêng hîp sau:  a.   C¸c   thµnh   viªn   kh«ng   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   theo   quy   ®Þnh  t¹i §iÒu 8 cña Quy chÕ nµy; b.  C¸c tæ chøc  tÝn  dông lµ   thµnh  viªn bÞ   ®Æt trong  t×nh tr¹ng kiÓm so¸t ®Æc biÖt. §i Ò u  10.  Th«ng b¸o ®Êu thÇu 1. Tríc ngµy tæ chøc  ®Êu thÇu hai ngµy lµm viÖc, c¨n   cø vµo ®Ò nghÞ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cña Bé Tµi chÝnh (Kho  b¹c Nhµ  níc),  Ng©n hµng Nhµ  níc göi th«ng  b¸o  ®Êu thÇu  tr¸i phiÕu theo c¸c h×nh thøc sau:  a. Th«ng b¸o qua m¹ng vi tÝnh cho c¸c thµnh viªn vµ  c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc ®îc chØ ®Þnh  cã nèi m¹ng  trùc tiÕp víi Ng©n hµng Nhµ níc; b.  Th«ng  b¸o qua  FAX cho  c¸c thµnh  viªn  vµ  c¸c  chi  nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc  ®îc chØ  ®Þnh kh«ng nèi m¹ng víi  Ng©n hµng Nhµ níc. Trêng hîp c¸c thµnh viªn kh«ng ®¨ng ký  ®Êu   thÇu   trong   5   phiªn   liªn   tôc,   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   sÏ  ngõng th«ng b¸o cho c¸c thµnh viªn nµy vµo c¸c phiªn  ®Êu  thÇu tiÕp  theo.  ViÖc th«ng  b¸o sÏ  tiÕp  tôc trë  l¹i khi  c¸c thµnh viªn nµy ®¨ng ký ®Êu thÇu.  2.   Th«ng   b¸o   trªn   mét   sè   ph¬ng   tiÖn   th«ng   tin   ®¹i  chóng.
 6. 6 3. Néi dung th«ng b¸o  ®Êu thÇu tr¸i phiÕu   cña Ng©n  hµng Nhµ níc theo MÉu sè 02/TPCP ®Ýnh kÌm. §i Ò u  11.  §¨ng ký ®Êu thÇu 1. Vµo ngµy ®Êu thÇu, c¸c thµnh viªn ®¨ng ký ®Êu thÇu   theo MÉu sè 03/TPKB ®Ýnh kÌm.  2. Néi dung ghi trong phiÕu  ®¨ng ký   ®Êu thÇu cña c¸c  thµnh viªn quy ®Þnh nh sau: a. H×nh thøc ®Êu thÇu: ­ MÉu phiÕu  ®¨ng ký  sè  03/TPCP ¸p dông chung cho c¸c  h×nh thøc  ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt vµ  h×nh thøc kÕt  hîp gi÷a  ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt vµ   ®Êu thÇu kh«ng  c¹nh   tranh   l∙i   suÊt.   Thµnh   viªn   tham   dù   thÇu   ®iÒn   vµo  phÇn thÝch hîp tuú theo tõng h×nh thøc tham dù thÇu. ­   Trong   phiªn   ®Êu   thÇu   kÕt   hîp   gi÷a   c¹nh   tranh   l∙i  suÊt vµ  kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt, c¸c thµnh viªn cã  thÓ  ®¨ng ký   ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt hoÆc  ®Êu thÇu kh«ng  c¹nh tranh l∙i suÊt hoÆc c¶ 2 h×nh thøc ®Êu thÇu trªn. b. Khèi lîng ®Æt thÇu ­ Khèi lîng  ®Æt thÇu tÝn phiÕu kho b¹c tèi thiÓu lµ  100.000.000   ®ång   (mét   tr¨m   triÖu   ®ång).   Khèi   lîng   tr¸i  phiÕu ngo¹i tÖ   ®Æt thÇu tèi thiÓu lµ  10.000  ®¬n vÞ  tiÒn  tÖ (mêi ngµn ®¬n vÞ tiÒn tÖ) cña lo¹i ngo¹i tÖ ph¸t hµnh.  Trêng hîp  ®Êu thÇu kÕt hîp c¹nh tranh l∙i suÊt vµ  kh«ng  c¹nh   tranh   l∙i   suÊt,   khèi   lîng   ®Æt   thÇu   cña   mçi   thµnh  viªn tham gia  ®Êu thÇu kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt tèi  ®a  b»ng 30% khèi lîng tr¸i phiÕu dù kiÕn ph¸t hµnh. ­ Khèi lîng  ®¨ng ký   ë  mçi møc thÇu vµ  tæng khèi lîng  ®¨ng   ký   ph¶i   ghi   b»ng   ch÷   vµ   b»ng   sè.   Trêng   hîp   cã   sù  kh¸c biÖt gi÷a sè vµ ch÷ th× phiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu ®ã bÞ   lo¹i bá. c. L∙i suÊt ­ Trêng hîp ®¨ng ký ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt, mçi   phiÕu   ®îc   ®¨ng   ký   tèi   ®a   5   møc   l∙i   suÊt   ®Æt   thÇu.   L∙i  suÊt t¹i mçi møc thÇu  ®îc tÝnh theo tû  lÖ  phÇn tr¨m trªn  1 n¨m (%/n¨m) vµ ®îc viÕt ®Õn 2 con sè sau dÊu phÈy;  ­   Trêng   hîp   ®¨ng   ký   ®Êu   thÇu   kh«ng   c¹nh   tranh   l∙i  suÊt, c¸c phiÕu  ®¨ng ký   ®Êu thÇu chØ  ®¨ng ký  khèi lîng,  kh«ng ®¨ng ký c¸c møc l∙i suÊt. 3. C¸c thµnh viªn tham gia ®Êu thÇu kh«ng ph¶i ký quü   t¹i Ng©n hµng Nhµ níc. 
 7. 7 § i Ò u  12.  C¸ch thøc göi phiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu 1. Trong mçi phiªn  ®Êu thÇu, thµnh viªn tham gia  ®Êu  thÇu göi mét phiÕu  ®¨ng ký  cho mçi lo¹i kú  h¹n cña tr¸i  phiÕu.  Trong thêi h¹n göi phiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu, thµnh viªn   cã  thÓ  thay  ®æi néi dung phiÕu  ®∙  ®¨ng ký  b»ng mét phiÕu  míi vµ  huû  bá  phiÕu  ®¨ng ký  cò  th«ng qua hÖ  thèng m¹ng  ®Êu thÇu tr¸i phiÕu. Trêng hîp bá  thÇu trùc tiÕp vµo hßm   phiÕu  ®Æt t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc (Së  Giao dÞch Ng©n hµng  Nhµ  níc hoÆc Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc  ®îc chØ  ®Þnh),  viÖc xÐt thÇu thùc hiÖn c¨n cø vµo phiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu  lÇn sau cïng cña c¸c thµnh viªn. 2.   PhiÕu   ®¨ng   ký   ®Êu   thÇu   ®îc   chuyÓn   trùc   tiÕp   vµo  hßm phiÕu t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc hoÆc truyÒn qua m¹ng  ®Êu  thÇu tr¸i phiÕu  cña Ng©n hµng Nhµ níc. PhiÕu ®¨ng ký ®Êu  thÇu ph¶i cã:  ch÷ ký cña  ngêi  cã thÈm quyÒn ®∙ ®¨ng ký  ch÷ ký t¹i Ng©n hµng Nhµ níc, ®ãng dÊu vµ bá vµo phong b×  niªm   phong   (trêng   hîp   göi   b»ng   phiÕu   kÝn)   hoÆc   ch÷   ký  ®iÖn tö  cña ngêi  ®¹i diÖn thµnh viªn    ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc cÊp (trêng hîp göi qua m¹ng).  3. Hßm phiÕu ®îc kho¸ b»ng 2 kho¸ do 2 c¸n bé cã thÈm   quyÒn gi÷, mçi   ngêi gi÷  mét ch×a kho¸. Trêng hîp phiÕu  ®¨ng ký   ®Êu thÇu qua m¹ng vi tÝnh, m∙ kho¸ ph¶i do ngêi  cã thÈm quyÒn gi÷ ®Ó ®¶m b¶o bÝ mËt cña phiÕu ®¨ng ký ®Êu   thÇu tríc giê më thÇu. §i Ò u  13.  Më thÇu 1. Tríc 13 giê cña ngµy ®Êu thÇu, c¸c thµnh viªn tham   gia ®Êu thÇu göi phiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu cho Ng©n hµng Nhµ  níc. Giê  më  thÇu b¾t  ®Çu tõ  13 giê  30 phót cña ngµy  ®Êu  thÇu díi sù chøng kiÕn cña Ban ®Êu thÇu.  2. Bé  phËn xö  lý  nghiÖp vô  cña Ng©n hµng Nhµ  níc (Së  Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ  níc hoÆc Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc  ®îc chØ  ®Þnh) sÏ  kiÓm tra tÝnh hîp lÖ  cña c¸c phiÕu  ®¨ng ký  thÇu (qua hai nh©n viªn kiÓm tra vµ  ký  x¸c nhËn  vµo phiÕu  ®¨ng ký   ®Êu thÇu, ngêi phô  tr¸ch bé  phËn xö  lý  ký  kiÓm so¸t). Nh÷ng phiÕu  ®¨ng ký   ®Êu thÇu vµ  møc  ®¨ng  ký ®Êu thÇu kh«ng ®óng quy ®Þnh sÏ bÞ lo¹i bá.  Sau khi lo¹i bá c¸c phiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu vµ c¸c møc  ®¨ng ký ®Êu thÇu kh«ng hîp lÖ, chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n­ íc  ®îc chØ  ®Þnh truyÒn m¹ng vµ  FAX (theo chÕ   ®é  b¶o mËt)  b¶ng tæng hîp  ®Êu thÇu theo tõng h×nh thøc  ®Êu thÇu c¹nh  tranh vµ  kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt vµ  c¸c phiÕu  ®¨ng ký  ®Êu thÇu cña c¸c thµnh viªn vÒ Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ  níc ®Ó xÐt thÇu tËp trung.
 8. 8 Së   Giao   dÞch   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   th«ng   b¸o   cho   c¸c  thµnh viªn cã phiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu hoÆc møc ®¨ng ký ®Êu  thÇu bÞ lo¹i bá vµ nªu râ lý do kh«ng hîp lÖ. §i Ò u  14.  XÐt thÇu  1. §èi víi h×nh thøc ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt Khèi lîng tr¸i phiÕu tróng thÇu ®îc xÐt theo l∙i suÊt  ®¨ng ký ®Êu thÇu tõ thÊp ®Õn cao.  a. Trêng hîp cã l∙i suÊt trÇn: L∙i suÊt tróng thÇu lµ   l∙i   suÊt   ®¨ng   ký   ®Êu     thÇu   cao   nhÊt   trong   ph¹m   vi   l∙i  suÊt trÇn mµ t¹i ®ã khèi lîng tr¸i phiÕu tróng thÇu kh«ng  vît qu¸ khèi lîng tr¸i phiÕu dù kiÕn ph¸t hµnh. b. Trêng hîp kh«ng cã  l∙i suÊt trÇn: L∙i suÊt tróng  thÇu lµ  møc l∙i suÊt  ®¨ng ký  dù  thÇu cao nhÊt mµ  t¹i  ®ã  khèi lîng tr¸i phiÕu tróng thÇu kh«ng vît qu¸ khèi lîng  tr¸i phiÕu  th«ng b¸o ph¸t hµnh. Trêng hîp t¹i møc l∙i suÊt tróng thÇu, tæng khèi lîng  ®¨ng ký   ®Êu thÇu vît qu¸ khèi lîng dù  kiÕn ph¸t hµnh th×  khèi lîng tr¸i phiÕu  t¹i møc l∙i suÊt tróng thÇu sÏ   ®îc  ph©n bæ theo tû lÖ thuËn cho c¸c møc ®¨ng ký ®Êu thÇu t¹i   l∙i   suÊt   ®ã,   b¶o   ®¶m   khèi   lîng   tr¸i   phiÕu   tróng   thÇu  kh«ng vît qu¸ khèi lîng tr¸i  phiÕu dù kiÕn  ph¸t hµnh. L∙i suÊt tróng thÇu  ®îc ¸p dông  ®Ó  tÝnh gi¸ b¸n cho  tÊt c¶ khèi lîng tr¸i phiÕu tróng thÇu. 2. §èi víi h×nh thøc ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt kÕt   hîp   ®Êu   thÇu   kh«ng   c¹nh   tranh  l∙i  suÊt   trong   mét   phiªn   ®Êu thÇu.   a. X¸c ®Þnh khèi lîng ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt vµ  kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt:  ­ Trêng hîp khèi lîng  ®Æt thÇu kh«ng c¹nh tranh l∙i  suÊt cña c¸c thµnh viªn trong phiªn ®Êu thÇu nhá h¬n hoÆc   b»ng 30% khèi lîng tr¸i phiÕu dù kiÕn  ph¸t hµnh th× khèi  lîng   ®Êu  thÇu   kh«ng   c¹nh  tranh   l∙i   suÊt   b»ng  khèi   l îng  ®¨ng ký   ®Êu thÇu kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt cña c¸c thµnh  viªn. Khèi lîng ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt b»ng khèi l ­ îng tr¸i phiÕu dù kiÕn ph¸t hµnh trõ ®i (­) khèi lîng ®Êu  thÇu kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt.  ­ Trêng hîp khèi lîng  ®Êu thÇu kh«ng c¹nh tranh l∙i  suÊt cña c¸c thµnh viªn trong phiªn  ®Êu thÇu lín h¬n 30%  khèi lîng tr¸i phiÕu dù  kiÕn ph¸t hµnh th×  khèi l îng  ®Êu  thÇu kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt b»ng 30% vµ  khèi l îng  ®Êu  thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt b»ng 70% khèi lîng tr¸i phiÕu dù  kiÕn ph¸t hµnh.
 9. 9 b. X¸c  ®Þnh l∙i suÊt vµ  khèi lîng tr¸i phiÕu   tróng  thÇu cña c¸c thµnh viªn tham gia ­ L∙i suÊt vµ khèi lîng tr¸i phiÕu tróng thÇu cña c¸c  thµnh  viªn   ®Êu   thÇu   c¹nh   tranh   l∙i   suÊt   thùc   hiÖn  theo   quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy. L∙i suÊt tróng thÇu trong  ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt  ®îc ¸p dông  ®Ó  tÝnh gi¸ b¸n  tr¸i phiÕu  cho c¶ khèi lîng tr¸i phiÕu tróng thÇu kh«ng  c¹nh tranh l∙i suÊt. ­ Trêng hîp tæng khèi lîng  ®Æt thÇu kh«ng c¹nh tranh  l∙i suÊt lín h¬n 30% khèi lîng dù kiÕn ph¸t hµnh th× khèi  lîng tr¸i phiÕu tróng thÇu sÏ   ®îc ph©n bæ   tû  lÖ  thuËn  víi khèi lîng ®¨ng ký dù thÇu cña tõng thµnh viªn, ®Ó ®¶m  b¶o khèi lîng tróng thÇu trong  ®Êu thÇu kh«ng c¹nh tranh  l∙i suÊt b»ng 30% khèi lîng dù kiÕn ph¸t hµnh.   ­   Trong   phiªn   ®Êu   thÇu   kÕt   hîp   gi÷a   c¹nh   tranh   l∙i  suÊt víi kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt mµ  kh«ng x¸c  ®Þnh  ®îc  l∙i suÊt tróng thÇu cña h×nh thøc ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i   suÊt th× phiªn ®Êu thÇu ®ã kh«ng cã kÕt qu¶ tróng thÇu. 3. KÕt qu¶  ®Êu thÇu ph¶i  ®îc  ®¹i diÖn cã  thÈm quyÒn  cña Bé  Tµi chÝnh vµ  Ng©n hµng Nhµ  níc trong Ban  ®Êu thÇu  ký x¸c nhËn. §i Ò u   15.   X¸c   ®Þnh   gi¸   b¸n,   sè   tiÒn   l∙i   ph¶i   tr¶  ®Þnh kú  vµ  sè  tiÒn  ®îc thanh to¸n khi  ®Õn h¹n cña tr¸i  phiÕu  1.  §èi víi tÝn phiÕu kho b¹c a.   B¸n   tÝn   phiÕu   kho   b¹c   theo   h×nh   thøc   ngang   mÖnh  gi¸: ­ Gi¸ b¸n tÝn phiÕu kho b¹c b»ng 100% mÖnh gi¸.  ­ Sè  tiÒn thanh to¸n (gèc vµ  l∙i) tÝn phiÕu kho b¹c  khi ®Õn h¹n ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau:    n T = G + ( G x Ls  x           ) 365 Trong ®ã: T:     Tæng   sè   tiÒn   (   gèc   +   l∙i)   tÝn   phiÕu   ®îc   thanh  to¸n khi ®Õn h¹n. G: Gi¸ b¸n tÝn phiÕu kho b¹c. Ls: L∙i suÊt tÝn phiÕu tróng thÇu (tÝnh theo tû lÖ %/   365 ngµy). n : Sè ngµy trong thêi h¹n tÝn phiÕu. b. B¸n tÝn phiÕu kho b¹c theo h×nh thøc chiÕt khÊu
 10. 10 ­  Gi¸  b¸n tÝn  phiÕu  kho b¹c   ®îc x¸c  ®Þnh theo  c«ng  thøc sau: MG G  = Ls x  n 1 +       365 Trong ®ã: G: Gi¸ b¸n tÝn phiÕu kho b¹c. MG: MÖnh gi¸ tÝn phiÕu kho b¹c. Ls: L∙i suÊt tÝn phiÕu tróng thÇu (tÝnh theo tû lÖ %/   365 ngµy). n : Sè ngµy trong thêi h¹n tÝn phiÕu. ­ Chñ  së  h÷u  tÝn phiÕu  kho  b¹c  ®îc  thanh  to¸n b»ng  mÖnh gi¸ tÝn phiÕu khi ®Õn h¹n. Gi¸ b¸n vµ  sè  tiÒn thanh to¸n tÝn phiÕu kho b¹c theo  c¸c c«ng thøc trªn ®îc lµm trßn ®Õn ®¬n vÞ ®ång. 2. §èi víi tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ a. B¸n tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ  theo h×nh thøc ngang mÖnh  gi¸ ­ §èi víi tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ thanh to¸n gèc, l∙i mét   lÇn khi ®Õn h¹n + Gi¸ b¸n tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ b»ng 100% mÖnh gi¸. + Sè  tiÒn thanh to¸n tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ  khi  ®Õn h¹n  ®îc tÝnh theo c«ng thøc:  T   =    MG x ( 1 + Ls)n Trong ®ã: T:      Tæng sè tiÒn (gèc, l∙i) ®îc thanh to¸n. MG:  MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu. Ls:       L∙i suÊt tr¸i phiÕu tróng thÇu (tÝnh theo tû  lÖ %/ n¨m). n :     Kú h¹n tr¸i phiÕu (n¨m). ­ §èi víi tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ thanh to¸n l∙i ®Þnh kú: + Gi¸ b¸n tr¸i phiÕu b»ng 100% mÖnh gi¸. + TiÒn l∙i tr¶ ®Þnh kú ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau:   Ls
 11. 11 L  =  MG  x      k Trong ®ã: L:       Sè tiÒn l∙i thanh to¸n ®Þnh kú. MG:   MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu. Ls:     L∙i suÊt tróng thÇu (%/n¨m). k:       Sè lÇn thanh to¸n l∙i trong 1 n¨m. + Khi  ®Õn h¹n, ngêi së  h÷u tr¸i phiÕu  ®îc thanh to¸n  sè  tiÒn gèc b»ng mÖnh gi¸ tr¸i phiÕu vµ  sè  tiÒn l∙i cña  kú lÜnh l∙i cuèi cïng. b. B¸n tr¸i phiÕu theo h×nh thøc chiÕt khÊu ­ Gi¸ b¸n tr¸i phiÕu ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: MG G    =     (1 + Ls)n Trong ®ã: G:          Gi¸ b¸n tr¸i phiÕu. MG:      MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu. Ls:        L∙i suÊt tr¸i phiÕu tróng thÇu (%/n¨m). n  :        Kú h¹n tr¸i phiÕu (tÝnh theo n¨m). ­ Khi ®Õn h¹n thanh to¸n ®îc thanh to¸n b»ng mÖnh gi¸  tr¸i phiÕu. c. Gi¸ b¸n, sè tiÒn thanh to¸n (gèc, l∙i) khi ®Õn h¹n   vµ sè tiÒn l∙i thanh to¸n ®Þnh kú cña tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ  theo c¸c c«ng thøc trªn,  ®îc lµm trßn  ®Õn 2 con sè  sau  dÊu phÈy cña ®¬n vÞ tiÒn tÖ cña lo¹i ngo¹i tÖ ph¸t hµnh. §i Ò u  16.   Th«ng b¸o vµ b¸o c¸o kÕt qu¶  ®Êu thÇu Sau  khi Ban   ®Êu thÇu  x¸c  nhËn kÕt  qu¶  ®Êu  thÇu,  Së  Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ  níc göi b¸o c¸o kÕt qu¶  ®Êu thÇu  (b»ng v¨n b¶n) cho Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh, Thèng  ®èc Ng©n  hµng Nhµ níc, Kho b¹c Nhµ níc vµ c¸c vô, côc cã liªn quan  cña Ng©n hµng Nhµ níc; ®ång thêi fax hoÆc truyÒn qua m¹ng  (nÕu cã) kÕt qu¶ ®Êu thÇu cho c¸c thµnh viªn tham gia ®Êu  thÇu theo MÉu sè  04/TPCP  ®Ýnh kÌm vµ  c«ng bè  kÕt qu¶  ®Êu  thÇu trªn mét sè ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng.
 12. 12 § i Ò u   17.   Thanh   to¸n   tiÒn   mua   vµ   h¹ch   to¸n   tr¸i  phiÕu  1.   C¨n   cø   vµo   th«ng   b¸o   kÕt   qu¶   ®Êu   thÇu   cña   Ng©n  hµng   Nhµ   níc,   trong   ph¹m   vi   2   ngµy   lµm   viÖc   tiÕp   theo  ngµy ®Êu thÇu, c¸c thµnh viªn tróng thÇu ph¶i chuyÓn tiÒn   mua tr¸i phiÕu vµo tµi kho¶n cña Kho b¹c Nhµ  níc më  t¹i  Së giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc. 2.   Ngµy  ph¸t  hµnh  tr¸i phiÕu   Ên  ®Þnh vµo  ngµy  lµm  viÖc thø  hai, kÓ tõ sau ngµy ®Êu thÇu. Ng©n hµng Nhµ n íc  sÏ  h¹ch to¸n ghi Cã  tµi kho¶n cña Kho b¹c Nhµ  n íc më  t¹i  Së  Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ  níc hoÆc vµo tµi kho¶n do Kho  b¹c Nhµ  níc yªu cÇu sè  tiÒn thu tõ  b¸n tr¸i phiÕu vµ  ghi   nhËp tµi kho¶n tr¸i phiÕu cho c¸c thµnh viªn tróng thÇu  vµo ngµy c¸c thµnh viªn tróng thÇu thanh to¸n ®Çy ®ñ tiÒn   mua   tr¸i   phiÕu.   Trêng  hîp  c¸c  thµnh   viªn   tróng   thÇu   cã  nhu   cÇu   nhËn   chøng   chØ   th×   c¸c   thµnh   viªn   ph¶i   ghi   râ  trong   phiÕu   ®¨ng   ký   ®Êu   thÇu   (theo   mÉu   sè   03/TPCP)   ®Ó  Ng©n hµng Nhµ níc th«ng b¸o cho Kho b¹c Nhµ níc cÊp chøng  chØ. 3. Trêng hîp kh«ng nhËn  ®îc tiÒn thanh to¸n cña c¸c  thµnh viªn tróng thÇu vµo ngµy quy ®Þnh, Ng©n hµng Nhµ n ­ íc sÏ tù ®éng trÝch tµi kho¶n tiÒn göi cña thµnh viªn t¹i  Ng©n hµng Nhµ  níc, hoÆc yªu cÇu ng©n hµng n¬i thµnh viªn   më   tµi   kho¶n   trÝch   tiÒn   göi   cña   thµnh   viªn   tróng   thÇu  chuyÓn cho Kho b¹c Nhµ  níc. NÕu sè  d trªn tµi kho¶n tiÒn  göi cña c¸c thµnh viªn tróng thÇu kh«ng  ®ñ   ®Ó  thanh to¸n  th×  phÇn kÕt qu¶ tróng thÇu cha  ®îc thanh to¸n sÏ  bÞ  huû  bá. Ng©n hµng Nhµ  níc sÏ  trÝch tiÒn ph¹t 5% tÝnh trªn sè  tiÒn bÞ hñy bá ®Ó chuyÓn nép Ng©n s¸ch Nhµ níc. Trêng hîp  tµi kho¶n tiÒn göi cña thµnh viªn kh«ng cã  hoÆc kh«ng  ®ñ  tiÒn  ®Ó  trÝch ph¹t 5% khèi lîng tróng thÇu bÞ  huû  bá  th×  Ng©n hµng Nhµ  níc tiÕp tôc trÝch khi tµi kho¶n tiÒn göi  cã sè d, cho ®Õn khi ®ñ tiÒn ph¹t theo quy ®Þnh. §i Ò u   18.  Thanh to¸n gèc vµ l∙i tr¸i phiÕu  khi ®Õn  h¹n 1.   ViÖc   thanh   to¸n   gèc,   l∙i   tr¸i   phiÕu   khi   ®Õn   h¹n  thùc hiÖn th«ng qua Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. Tríc ngµy  ®Õn h¹n thanh to¸n tiÒn l∙i  ®Þnh kú, tiÒn gèc vµ  l∙i cña  n¨m  ®Õn h¹n mét ngµy lµm viÖc, Bé  Tµi chÝnh (Kho b¹c Nhµ  níc)  chuyÓn   tiÒn  (b»ng   ®ång   tiÒn  ph¶i   tr¶)   cho   Së   Giao   dÞch Ng©n hµng Nhµ  níc  ®Ó  thanh to¸n cho chñ  së  h÷u tr¸i  phiÕu. §Õn ngµy thanh to¸n, Ng©n hµng Nhµ  n íc kh«ng nhËn  ®îc chøng tõ  chuyÓn tiÒn cña Kho b¹c Nhµ  níc   th×  Ng©n  hµng   Nhµ   níc   sÏ   tù   ®éng   trÝch   tµi   kho¶n   tiÒn   göi   (tµi  kho¶n tiÒn ®ång hoÆc ngo¹i tÖ) cña Kho b¹c Nhµ níc t¹i Së 
 13. 13 giao dÞch Ng©n hµng Nhµ  níc  ®Ó  thanh to¸n cho c¸c chñ  së  h÷u tr¸i  phiÕu. 2.   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   thanh   to¸n   tiÒn   l∙i   ®Þnh   kú,  tiÒn   gèc,   l∙i   cña   n¨m   ®Õn   h¹n   cho   c¸c   chñ   së   h÷u   tr¸i  phiÕu vµo ngµy thanh to¸n theo quy  ®Þnh. Trêng hîp ngµy  thanh to¸n trïng víi   ngµy nghØ theo chÕ   ®é, viÖc thanh  to¸n sÏ   ®îc thùc  hiÖn  vµo ngµy lµm viÖc tiÕp  theo  ngµy  nghØ ®ã.  3. Trêng hîp tµi kho¶n tiÒn göi ngo¹i tÖ  cña Kho b¹c   Nhµ níc kh«ng cã lo¹i ngo¹i tÖ ph¶i thanh to¸n cho chñ së  h÷u tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ, Ng©n hµng Nhµ  níc sÏ  chuyÓn  ®æi  tõ  ngo¹i tÖ  hiÖn cã  sang lo¹i  ngo¹i  tÖ  ph¶i thanh  to¸n  theo tû  gi¸ b¸n ngo¹i tÖ  cña Ng©n hµng Nhµ  níc t¹i thêi  ®iÓm giao dÞch. NÕu sè  d  tµi kho¶n ngo¹i tÖ  cña Kho b¹c  Nhµ  níc kh«ng cã  hoÆc kh«ng  ®ñ   ®Ó  thanh to¸n cho chñ  së  h÷u tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ, Ng©n hµng Nhµ  níc sÏ  b¸n ngo¹i  tÖ  ph¶i thanh to¸n cho Kho b¹c Nhµ  níc theo tû  gi¸ trªn  thÞ   trêng  liªn   ng©n   hµng   t¹i   thêi   ®iÓm   giao   dÞch,   ®ång   thêi trÝch tµi kho¶n tiÒn göi néi tÖ  cña Kho b¹c Nhµ  níc  ®Ó thanh to¸n tiÒn mua.    Ch¬ng III Tæ chøc thùc hiÖn §i Ò u   19.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   ®¬n   vÞ   thuéc   Ng©n  hµng Nhµ níc 1. Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc a. Xem xÐt cÊp vµ  thu håi giÊy c«ng nhËn thµnh viªn  cho c¸c ®èi tîng tham gia ®Êu thÇu tr¸i phiÕu; b. CÊp m∙ sè, m∙ kho¸ ®Ó c¸c thµnh viªn giao dÞch qua  m¹ng   vµ   m∙   ch÷   ký   cho   ngêi   ®¹i   diÖn   ®îc   thµnh   viªn   uû  quyÒn tham gia giao dÞch; c.   Thùc   hiÖn   chØ   ®¹o   cña   Ban   ®Êu   thÇu   trong   viÖc   th«ng b¸o  ®Êu thÇu, tiÕp nhËn phiÕu  ®¨ng ký   ®Êu thÇu, tæ  chøc xÐt thÇu  vµ  th«ng  b¸o kÕt qu¶  ®Êu thÇu tr¸i phiÕu  cho c¸c thµnh  viªn  tham gia vµ  c¸c chi nh¸nh Ng©n  hµng  Nhµ níc ®îc chØ ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy; d.   LËp   b¸o   c¸o   kÕt   qu¶   ®Êu   thÇu   tr¸i   phiÕu   tr×nh   Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc, Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh,  ®ång  göi Kho b¹c Nhµ  níc,Vô  TÝn dông, Vô  ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ,  Vô KÕ to¸n tµi chÝnh;
 14. 14 ®. NhËn tiÒn mua tr¸i phiÕu cña c¸c thµnh viªn tróng  thÇu vµ  thanh to¸n tiÒn l∙i  ®Þnh kú, tiÒn gèc vµ  l∙i cña  n¨m ®Õn h¹n cho chñ së h÷u tr¸i phiÕu theo quy ®Þnh; e. H¹ch to¸n kÕ to¸n nghiÖp vô ®Êu thÇu tr¸i phiÕu vµ   giao, nhËn chøng chØ tr¸i phiÕu (nÕu cã)  theo quy ®Þnh; g. C¨n cø vµo c¸c Quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  nµy, Gi¸m  ®èc  Së  Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ  níc híng dÉn quy tr×nh nghiÖp  vô ®Êu thÇu tr¸i phiÕu. 2. Vô TÝn dông a. Chñ tr× phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan triÓn  khai thùc hiÖn Quy chÕ nµy; b. Lµm  ®Çu mèi tæ chøc nghiªn cøu ph¸t triÓn nghiÖp   vô   ®Êu thÇu tr¸i phiÕu  vµ  tr×nh  Thèng   ®èc  bæ sung,  söa  ®æi Quy chÕ khi cÇn thiÕt. 3. Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh Híng dÉn chÕ   ®é  h¹ch to¸n kÕ  to¸n nghiÖp vô   ®Êu thÇu   tr¸i phiÕu t¹i Ng©n hµng Nhµ níc. 4. Côc C«ng nghÖ tin häc ng©n hµng  Cung   cÊp,   híng   dÉn   vËn   hµnh   vµ   b¶o   ®¶m   ho¹t   ®éng   th«ng suèt, an toµn vµ b¶o mËt cña hÖ thèng ®Êu thÇu tr¸i  phiÕu qua m¹ng. 5. Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc ®îc chØ ®Þnh a. KiÓm tra t  c¸ch cña c¸c thµnh viªn trªn  ®Þa bµn,  th«ng b¸o cho Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc xem xÐt, thu  håi giÊy c«ng nhËn cña c¸c thµnh viªn trªn  ®Þa bµn kh«ng  ®ñ ®iÒu kiÖn tham gia ®Êu thÇu tr¸i phiÕu.  b. Niªm yÕt th«ng b¸o  ®Êu thÇu t¹i trô  së  chi nh¸nh  vµ  tiÕp nhËn phiÕu   ®¨ng ký   ®Êu thÇu cña c¸c thµnh  viªn  trªn ®Þa bµn.  c. Më  thÇu vµ  tæng hîp phiÕu thÇu cña c¸c thµnh viªn  tham gia ®Êu thÇu trªn ®Þa bµn vµ truyÒn qua m¹ng vi tÝnh  vÒ  Së  Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ  níc  ®Ó  xÐt thÇu tËp trung,  ®ång thêi  FAX  b¶ng tæng hîp  ®¨ng ký   ®Êu thÇu hîp lÖ  vµ   phiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu cña c¸c thµnh viªn vÒ Së Giao dÞch  Ng©n hµng Nhµ níc theo ký hiÖu mËt. §i Ò u  20.  Söa ®æi, bæ sung ViÖc söa  ®æi, bæ sung Quy chÕ  nµy do Thèng  ®èc Ng©n  hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh.
 15. 15
 16. 16 MÉu sè: 01/TPCP    Tªn   ®¬n  Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam vÞ: §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè: ....,   ngµy....  th¸ng.... n¨m... giÊy ®Ò nghÞ tham gia ®Êu thÇu ………..*t¹i NHNN KÝnh göi: Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (Së Giao dÞch) Tªn ®¬n vÞ: §Þa chØ: §iÖn tho¹i: Telex: Telefax: Tµi kho¶n tiÒn göi VN§                        T¹i   ng©n hµng:     Tµi kho¶n tiÒn göi ngo¹i tÖ                     T¹i   ng©n hµng:   C¨n   cø   ®iÒu   kiÖn   tham   gia   ®Êu   thÇu…….*  t¹i  NHNN, …….... (tªn ®¬n vÞ)  xÐt thÊy ®∙ héi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy   ®Þnh,  v× vËy ®Ò nghÞ ®îc tham gia ®Êu thÇu…..* t¹i NHNN,  víi c¸c cam kÕt sau:  ChÊp hµnh mäi quy  ®Þnh trong Quy chÕ   ®Êu thÇu tr¸i   phiÕu  ChÝnh   phñ   t¹i   NHNN,  ban  hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè.... ngµy.... cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. Cung cÊp c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn giao dÞch.......  *, theo yªu cÇu cña Ng©n hµng Nhµ níc. Chóng   t«i   xin   giíi   thiÖu   danh   s¸ch   c¸n   bé   cã   thÈm  quyÒn ký c¸c chøng tõ giao dÞch: Hä   vµ   tªn:                                               Chøc   vô   Ch÷ ký 1               Ch÷ ký 2 Ngêi thø nhÊt: Ngêi thø hai: Ngêi thø ba: §Ò  nghÞ  Ng©n hµng Nhµ  níc xem xÐt cÊp giÊy c«ng nhËn  thµnh viªn vµ  c¸c thñ  tôc cÇn thiÕt  ®Ó  chóng t«i cã  thÓ  tham gia ®Êu thÇu ………* t¹i NHNN.
 17. 17 Thñ tr ëng ® ¬ n Þ  v (Ký tªn , ®ãng dÊu) Ghi chó: ……*: §Ò nghÞ ghi râ tham gia ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho b ¹c hoÆc tr¸ i phiÕu ngo¹ i tÖ hoÆc c¶ hai h×nh thøc , phï h îp ví i yªu cÇu cña ®¬n vÞ MÉu sè: 02/TPCP Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam Ng©n hµng nhµ níc  viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ....,   ngµy....  Sè: th¸ng.... n¨m... Th«ng b¸o ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  t¹i Ng©n hµng Nhµ níc Theo   ® Ò  nghÞ   cña   B é   Tµ i  ch Ýnh   (Kho   b ¹c   Nhµ   n íc),   Ng© n µng Nhµ ní  th«ng b¸o ch i ti t   ® Êu th Ç u tr¸i  phi u    h c Õ Õ ChÝnh phñ t¹i  Ng© n µng Nhµ ní  nh  sau:  h c, 1. Tªn  tr¸i  phi u ChÝnh phñ (TPCP):...  (tÝ n  phi u kho  Õ Õ b ¹c hay tr¸i  phi u ngo ¹i t );  Õ Ö §ît.....  N ¨ .m ....  M ∙ è :.............  s 2. Thê i h ¹n  cñ a TPCP:.............. 3. §ång ti n  ph¸t hµnh:............. Ò 4.   Lo ¹i   TPCP:.........   (ch i t   khÊu   hay   ngang   m Ö nh Õ   gi ¸) 5. Kú h ¹n  thanh to¸n  l∙i:...........   6.  H × nh  thøc   ® Êu  th Ç u:............   (c ¹nh   tranh   l∙i   su Ê t hay kÕ t h î  gi a c¹nh  tranh  l∙i  su Ê t vµ  kh«ng c¹nh   p ÷ tranh  l∙i  su Ê t) 7. Khè i lî  dù ki n ph¸t hµnh:........... ng Õ 8. Ngµy nép  ® ¨ng ký   ® Êu th Ç u , m ë Ç u vµ  c«ng bè kÕ t   th qu¶ ® Êu Ç u:........  th 9. Thê i gi  nép phi u ® ang ký ® Êu Ç u:...... an Õ  th 10. Ngµy ph¸t hµnh vµ thanh to¸n :.................. 11.   Ngµy   thanh   to¸n   l∙i   ® Þnh  kú :...................... 12. Ngµy ® Õ n ¹n  thanh to¸n   TPCP:................  h 13. N ¬ i ép phi u ® ¨ng ký ® Êu Ç u:...............  n Õ  th 14. N ¬ i thanh to¸n  ti n  m ua Ò  tr¸i  phi u CP:...... Õ 15.  N ¬ i  thanh   to¸n   ti n   l∙i   ® Þnh  kú ;  ti n   gèc,  l∙i   Ò Ò kh i ® Õ n ¹n :.......    h
 18. 18 TL/thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc gi¸m ®èc së giao dÞch (ký  tªn , ® ãng dÊu hoÆ c ch÷  ký  ® i n tö ) Ö N¬i göi: - C¸c thµnh viªn - C¸c chi nh¸nh NHNN ® chØ ®Þnh; îc - C«ng bè tr ªn ph¬ng t iÖn th«ng t in ®¹i chóng - L u SGD. MÉu sè: 03/TPCP Tªn ®¬n vÞ: C éng hoµ x∙ hé i chñ  nghÜ a vi t nam Ö §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè: ....,   ngµy....   th¸ng....  §¨ng   ký   ®Êu   thÇu   lÇn   thø:...  n¨m... §¨ng   ký   lo¹i   TPCP:....   (Chøng   chØ   hoÆc ghi sæ) P h i Õ u   ® ¨ n g   k ý   ® Ê u   t h Ç u   t r ¸ i   p h i Õ u   C h Ý n h   p h ñ   t ¹ i  NHNN KÝnh göi: Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (Së giao dÞch) C¨n  cø th«ng  b¸o  cña Ng©n  hµng  Nhµ  níc  ViÖt Nam  vÒ  viÖc tæ chøc  ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  vµo ngµy.....  th¸ng.....   n¨m......,   (tªn   ®¬n   vÞ).......   ®¨ng   ký   tham  gia ®Êu thÇu..... 1 , M∙ sè:..... , nh sau: 1. §¨ng ký ®Êu thÇu kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt: Khèi   lîng   ®¨ng   ký:   (   b»ng   sè  2 )....................................................... ..... (b»ng  ch÷)..................................................... ........................................... 2. §¨ng ký ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt:
 19. 19 STT L· i suÊt ( lÊy ®Õn Sè t iÒn 2 ch÷ sè thËp B»ng sè B»ng ch÷ ph©n) 1 2 3 4 5 Tæng sè Chóng t« i xin cam kÕt thanh to¸n t iÒn mua TPCP tróng t hÇu ®óng h¹n vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh trong Quy chÕ ®Êu thÇu tr¸ i phiÕu ChÝnh phñ t¹ i Ng©n hµng Nhµ níc , ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè. . . . ngµy. . . th¸ng. . . . n¨m cña Thèng ®èc NHNN. ngêi cã thÈm quyÒn (Ký tªn , ®ãng dÊu hoÆc ch÷ ký ®iÖn tö)
 20. 20 phÇn dµnh riªng cho NHNN Ng êi kiÓm Ch÷ ký t ra Ng êi kiÓm t ra 1 Ng êi kiÓm t ra 2 Ng êi phô t r¸ch M· sè m¸y tÝnh: M· sè ®¨ng ký: Sè l iÖu l«: Chi nh¸nh nhËn: 1. Ghi râ ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho b¹c hay tr¸ i phiÕu ngo¹i tÖ 2. §Ò nghÞ ghi râ ® vÞ tiÒn tÖ ®¨ng ký ®Êu thÇu ë ¬n c¶ hai h×nh thøc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2