Quyết định 94/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
110
lượt xem
19
download

Quyết định 94/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 94/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Đề án "Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006 - 2010"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 94/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 94/2007/QĐ-TTg NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2007 PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC THỜI KỲ 2006 - 2010" THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cư Luât Tổ chưc Chinh phủ ngay 25 thang 12 năm 2001; ̣ ́ ̀ ́ Căn cư Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thưc; Căn cư Quyết định số 290/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề an "Đinh hướng thu hut và sử dung nguôn hỗ trợ phat triên chinh ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ́ thưc thời kỳ 2006 - 2010”; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, QUYẾT ĐỊNH: ̀ Điêu 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Đề an "Đinh hương thu hut và sư ́ ̣ ́ dung nguôn hỗ trơ phat triên chinh thưc thời kỳ 2006 - 2010" (kèm theo Quyết định này). ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̀ Điêu 2. Quyêt đinh nay có hiêu lực thi hành sau 15 ngày, kể tư ngay đăng Công báo. ̣́ ̀ ̣ ̀ ̀ Điêu 3. Bộ trương các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Xây dựng và Thủ trương các cơ quan liên quan chiu trach nhiêm thi hanh Quyêt đinh nay. ̣ ́ ̣ ̀ ̣́ ̀ Bộ trương Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Thủ tương Chính phủ định kỳ hàng năm việc thực hiện Quyêt đinh này. ̣́ KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Gia Khiêm
  2. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC THỜI KỲ 2006 - 2010” (Ban hành kèm theo Quyết định số 94/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) Nội dung hoạt động Cơ quan, đơn vị chủ trì Cơ quan, đơn vị phối hơp Kết quả cụ thể Cấp trình và thông qua Thời gian thực hiện kết quả I. Chính sách và thể chế 1. Quản lý tài chính công: Bộ Tài chính. Các cơ quan có liên quan Báo cáo về kết quả cải Báo cáo của Nhóm PGAE Định kỳ Tiếp tục cải cách quản lý tài và các nhà tài trơ quan tâm; cách quản lý tài chính trình các Hội nghị CG chính công để nâng cao tính Tổ công tác về quản lý tài công. giữa kỳ (tháng 6 hàng minh bạch và trách nhiệm giải năm) và thường niên chính công trong Nhóm quan hệ đối tác về hiệu trình. (tháng 12 hàng năm). quả viện trơ (PGAE). 2. Quản lý đầu tư công: xây Bộ Kế hoạch Các cơ quan có liên quan Luật Đầu tư công Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2007 - 2008 dựng Luật Đầu tư công và và Đầu tư. và các nhà tài trơ quan tâm. đươc Quốc hội thông trình Chính phủ dự thảo Nghị định hương dẫn thực qua và Nghị định Luật Đầu tư công; Nghị hiện Luật Đầu tư công. hương dẫn thực hiện định hương dẫn thực Luật Đầu tư công hiện Luật Đầu tư công. đươc Chính phủ ban hành. 3. Đấu thầu mua sắm công: a) Cập nhật và xây dựng mẫu Bộ Kế hoạch và Đầu Các cơ quan có liên quan Bộ hồ sơ đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 2007 - 2008 hồ sơ đấu thầu (mua sắm tư phối hơp vơi Tổ và các nhà tài trơ quan tâm. chuẩn. hàng hoá, tư vấn, xây lắp, công tác về đấu thầu EPC); mẫu báo cáo đánh giá trong Nhóm PGAE. hồ sơ đấu thầu; mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp; mẫu đăng ký và giấy chưng nhận đối vơi hoạt động
  3. 3 của nhà thầu nươc ngoài. b) Xây dựng và áp dụng công Bộ Kế hoạch Các cơ quan có liên quan. Công cụ đươc áp dụng Bộ Kế hoạch 2007 - 2008 cụ đánh giá thầu theo phương và Đầu tư. thí điểm trong năm và Đầu tư. pháp luận của OECD-DAC. 2007. c) Đào tạo cán bộ trong lĩnh Bộ Kế hoạch Các cơ sơ đào tạo của các Tất cả cán bộ phụ Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2007 - 2010 vực đấu thầu. và Đầu tư. cơ quan có liên quan. trách công tác đấu thầu cấp hoặc uỷ quyền cấp đươc đào tạo và cấp chưng chỉ đào tạo về đấu chưng chỉ về đấu thầu. thầu. 4. Bảo đảm tính nhất quán và hài hoà trong các văn bản pháp quy về quản lý và sư dụng ODA. a) Bảo đảm tính nhất quán về - Bộ Kế hoạch Các cơ quan có liên quan Các Thông tư hương - Bộ Kế hoạch Tháng 7 năm hương dẫn thực hiện Nghị và Đầu tư; và các nhà tài trơ quan tâm. dẫn thực hiện Nghị và Đầu tư; 2007 định của Chính phủ số - Bộ Tài chính; định 131/2006/NĐ-CP - Bộ Tài chính; ngày - Bộ Ngoại giao của Bộ Kế hoạch và - Bộ Ngoại giao. 131/2006/NĐ-CP 09/11/2006 ban hành Quy chế và Bộ Tư pháp. Đầu tư, Bộ Tài chính, quản lý và sư dụng nguồn hỗ Bộ Ngoại giao đươc trơ phát triển chính thưc (sau ban hành. đây gọi tắt là Nghị định số 131/2006/NĐ-CP). b) Hoàn thiện các văn bản Bộ Xây dựng. Các cơ quan có liên quan Các văn bản hương Bộ Xây dựng. Tháng 12 quản lý đầu tư xây dựng và và các nhà tài trơ quan tâm dẫn của Bộ Xây dựng năm 2007 quản lý chi phí đầu tư xây (Nhóm 5 Ngân hàng phát về quản lý đầu tư xây dựng. triển: ADB, WB, JBIC, dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. KfW và AFD). c) Xây dựng và áp dụng mẫu Bộ Kế hoạch Các cơ quan có liên quan Mẫu văn kiện dự án Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tháng 12 văn kiện dự án thống nhất và Đầu tư. và các nhà tài trơ quan tâm thống nhất. ban hành hoặc trình cơ năm 2008 giữa Chính phủ và nhà tài trơ quan có thẩm quyền ban (Nhóm 5 Ngân hàng phát (Mẫu báo cáo nghiên cưu khả triển: ADB, WB, JBIC, hành. thi đối vơi dự án đầu tư). KFW và AFD). 5. Chính sách tài chính trong
  4. 4 nươc đối vơi vốn ODA. a) Triển khai kế hoạch hành Thực hiện theo Các cơ quan có liên quan Theo Quyết định số Theo Quyết định Theo Quyết động thực hiện Định hương Chương trình hành theo Quyết định số 150/2006/QĐ-TTg. định số 150/2006/QĐ-TTg. quản lý nơ nươc ngoài đến động của Chính phủ 150/2006/QĐ-TTg. 150/2006/Q thực hiện “Chiến lươc năm 2010. Đ-TTg. quốc gia về vay và trả nơ nươc ngoài đến năm 2010” tại Quyết định số 150/2006/QĐ- TTg ngày 23/06/2006 của Thủ tương Chính phủ (Quyết định số 150/2006/QĐ-TTg). b) Công bố chính sách cho vay - Bộ Tài chính - Các cơ quan có liên quan. - Quy chế cho vay lại - Bộ Tài chính Tháng 7 năm lại đối vơi vốn ODA và chính nguồn vốn vay nơ và 2007 sách thuế đối vơi công trình, viện trơ nươc ngoài dự án ODA. của Chính phủ đươc ban hành để thực hiện Nghị định số 134/2005/ NĐ-CP ngày 01/11/2005 về Quản lý vay trả nơ nươc ngoài. - Thông tư hương dẫn chính sách thuế đối vơi các chương trình, dự án ODA đươc ban hành để thực hiện Nghị định số131/2006/NĐ-CP. c) Hoàn thiện phương pháp Bộ Kế hoạch và Đầu Bộ Tài chính, các cơ quan Phương pháp lập kế Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 7 năm lập kế hoạch giải ngân vốn tư, Tổ công tác ODA có liên quan và các nhà tài hoạch giải ngân vốn 2008
  5. 5 ODA để phản ánh đầy đủ vốn và Nhóm PGAE. trơ quan tâm ODA đươc cải tiến. ODA trong kế hoạch ngân sách nhà nươc hàng năm. 6. Theo dõi và đánh giá các dự án ODA. a) Xây dựng kho dữ liệu về Bộ Kế hoạch Các cơ quan có liên quan Kho dữ liệu về ODA đi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 12 và Đầu tư. và nhà tài trơ quan tâm. vào vận hành. ODA. năm 2008 b) Quy chế chia sẻ thông tin Bộ Kế hoạch Các cơ quan có liên quan Quy chế chia sẻ thông Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 12 về ODA giữa các cơ quan và Đầu tư. và nhà tài trơ quan tâm. tin về ODA đươc ban năm 2008 Việt Nam và vơi các nhà tài hành trơ. c) Xác định các chỉ tiêu về Bộ Kế hoạch Các cơ quan có liên quan Các chỉ tiêu về ODA Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 12 ODA để đưa vào hệ thống các và đầu tư. và nhà tài trơ quan tâm. trong hệ thống Thống năm 2008 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của kê quốc gia. Thống kê quốc gia. d) Thể chế hoá hệ thống theo Bộ Kế hoạch Các cơ quan có liên quan Thể chế hoá TD&ĐG Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 7 năm dõi và đánh giá dự án ODA và Đầu tư. và nhà tài trơ quan tâm. và các chế tài trong 2007 Thông tư hương dẫn (TD&ĐG). thực hiện Nghị định số 131/2006/NĐ-CP. II. Tổ chức quản lý và sử dụng ODA 1. Khuyến nghị các Sơ Kế Bộ Kế hoạch Bộ Nội vụ và các cơ quan Văn bản khuyến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 12 hoạch và Đầu tư các tỉnh và và Đầu tư. về tổ chưc quản lý và có liên quan. năm 2007 thành phố thành lập các Tổ, sư dụng ODA ơ các Sơ Nhóm hoặc Phòng ODA. Kế hoạch và Đầu tư. 2. Tổ chưc thực hiện Thông tư Bộ Kế hoạch Các cơ quan có liên quan Cơ cấu tổ chưc, chưc Báo cáo của Bộ Kế Báo cáo định số 03/2007/BKH-TT ngày và Đầu tư. và nhà tài trơ quan tâm. năng và nhiệm vụ của hoạch và Đầu tư trình kỳ 6 tháng 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch các Ban Quản lý Thủ tương Chính phủ về và hàng năm và Đầu tư về cơ cấu tổ chưc, chương trình, dự án tình hình vận động, thu trình Thủ chưc năng và nhiệm vụ của ODA đươc hoàn thiện. hút và sư dụng vốn tương Chính các Ban Quản lý chương trình, phủ. ODA, trong đó có đánh
  6. 6 dự án ODA. giá về các Ban QLDA. 3. Đẩy mạnh hoạt động của Tổ công tác ODA của Các cơ quan có liên quan Các khuyến nghị trình Báo cáo của Tổ công tác Báo cáo định Tổ công tác ODA của Chính Chính phủ. và các nhà tài trơ quan tâm. Thủ tương Chính phủ ODA trình Thủ tương kỳ và đột phủ. tháo gỡ khó khăn Chính phủ. xuất. vương mắc cho các Bộ, ngành và địa phương. III. Tăng cường năng lực thu hút và sử dụng ODA 1. Tập huấn và đào tạo về Bộ Kế hoạch Các cơ quan có liên quan Khoảng 12 khoá đào Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thời kỳ chính sách, quy trình và thủ và Đầu tư. và nhà tài trơ quan tâm. tạo, tập huấn cho cán 2007 - 2010 tục ODA của Việt Nam và các bộ của các Bộ, ngành nhà tài trơ để nâng cao nhận và địa phương. thưc và vai trò làm chủ trong thu hút và sư dụng ODA. 2. Đào tạo quản lý dự án Bộ Kế hoạch Các cơ quan có liên quan. Khoảng cán Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thời kỳ 300 chuyên nghiệp. và Đầu tư. bộ/năm đươc đào tạo 2007 - 2010 và cấp chưng chỉ về quản lý dự án IV. Công khai, minh bạch về ODA 1. Công bố công khai Hệ Bộ Kế hoạch Các cơ quan có liên quan. - Hệ thống tiêu chí tổng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 7 thống tiêu chí tổng hơp Danh và Đầu tư. hơp Danh mục yêu cầu năm 2007 mục yêu cầu tài trơ trình Thủ tài trơ. tương Chính phủ và các thông - Các tài liệu về nguồn tin, tài liệu về ODA (nguồn vốn ODA, chính sách vốn ODA, điều kiện tài trơ, và thủ tục tài trơ; cơ chính sách, quy trình và thủ chế làm việc vơi các tục ODA của Việt Nam và các nhà tài trơ. nhà tài trơ). 2. Công bố rộng rãi cơ chế tài Bộ Kế hoạch Bộ Tài chính. Cơ chế tài chính trong Thủ tương Chính phủ. Tháng 12 chính trong nươc sư dụng vốn và Đầu tư. nươc sư dụng vốn năm 2007 ODA (cấp phát, cho vay lại ODA đươc công bố hoặc vưa cấp phát vưa cho rộng rãi. vay lại).
  7. 7 3. Nghiên cưu chính sách và Bộ Kế hoạch Bộ Tài chính và các cơ Tài liệu nghiên cưu vơi Báo cáo kết quả nghiên Năm 2008 cơ chế sư dụng ODA đối vơi và Đầu tư. những kiến nghị cần cưu trình Thủ tương quan có liên quan. khu vực ngoài quốc doanh. thiết. Chính phủ. 4. Xây dựng cơ chế đảm bảo Bộ Kế hoạch Bộ Tài chính, các cơ quan Cơ chế phòng, chống Bộ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2008 việc theo dõi và giám sát tư và Đầu tư. có liên quan và nhà tài trơ thất thoát, lãng phí và trình Thủ tương Chính phía cộng đồng để chống thất tham nhũng trong việc phủ cơ chế phòng chống quan tâm. sư dụng vốn ODA. thất thoát, lãng phí và thoát, lãng phí và tham nhũng trong việc sư dụng vốn ODA tham nhũng trong việc sư và chế tài khen thương những dụng vốn ODA. đơn vị thụ hương, quản lý và sư dụng có hiệu quả vốn ODA; xư lý nghiêm những trường hơp vi phạm về quản lý và sư dụng ODA. V. Thông tin tuyên truyền về ODA 1. Tăng cường vận động chính Bộ Ngoại giao. Các cơ quan có liên quan, Các hoạt động vận Báo cáo của Bộ Ngoại Báo cáo định trị, ngoại giao ơ các cấp nhằm các cơ quan đại diện ngoại động chính trị, ngoại giao trình Thủ tương kỳ. duy trì và tăng mưc cung cấp giao Việt Nam ơ nươc giao ơ trong nươc và Chính phủ về hoạt động ODA vơi những điều kiện ưu tiếp nhận. quốc tế về ODA. ngoại giao, trong đó có đãi và thuận lơi nhất cho Việt đánh giá kết quả vận động chính trị, ngoại giao Nam. ơ trong nươc và quốc tế về ODA. 2. Trang tin điện tư (Website) Bộ Kế hoạch và Đầu Các cơ quan có liên quan, Các bài và thông tin trên Báo cáo của Bộ Kế về ODA hoạt động đều đặn, tư. các nhà tài trơ quan tâm và tin điện tư (Website) và hoạch và Đầu tư trình thông tin phong phú và cập các cơ quan báo chí, phát bản tin ODA. Thủ tương Chính phủ về nhật. Bản tin ODA ra đều kỳ thanh, truyền hình. tình hình vận động, thu hút và sư dụng vốn theo Quý. ODA, trong đó có đánh 3. Tuyên truyền về ODA trên Bộ Kế hoạch và Đầu Các cơ quan có liên quan Các bài báo, phỏng giá kết quả hoạt động Hoạt động các phương tiện thông tin đại tư, các cơ quan có liên và các cơ quan báo chí, vấn, phim phóng trên thông tin, tuyên truyền thường các phương tiện thông về ODA. chúng trươc và sau Hội nghị quan và các đơn vị thụ phát thanh, truyền hình. xuyên.
  8. 8 hương ODA. tin đại chúng. CG. 4. Tặng thương các hình thưc - Các cơ quan có liên thi đua khen thương cho quan kiến nghị Nhà những chuyên gia quốc tế có nươc, Chính phủ các nhiều thành tích trong các hoạt trường hơp khen, tặng. động viện trơ phát triển cho - Các cơ quan có liên Việt Nam theo quy định của quan khen, tặng theo Luật Thi đua khen thương. thẩm quyền. VI. Tăng cường quan hệ đối tác với các nhà tài trợ 1. Nâng cao chất lương của - Bộ Kế hoạch và Đầu Các cơ quan có liên quan Chất lương các diễn Báo cáo của Bộ Kế Báo cáo định các diễn đàn giữa Chính phủ tư; và nhà tài trơ quan tâm. đàn đối thoại giữa hoạch và Đầu tư trình kỳ 6 tháng và các nhà tài trơ như Hội nghị - Các Bộ, ngành có liên Chính phủ và các nhà Thủ tương Chính phủ về và hàng năm CG, các Nhóm quan hệ đối tác quan. tài trơ đươc nâng cao. tình hình vận động, thu trình Thủ hút và sư dụng vốn tương Chính Ngành, Nhóm PGAE. phủ. ODA, trong đó có đánh giá về chất lương các diễn đàn đối thoại giữa Chính phủ và các nhà tài trơ. 2. Triển khai thực hiện Tuyên Bộ Kế hoạch và Đầu Các cơ quan có liên quan Các cam kết về nâng Báo cáo của Nhóm Tháng 6 và bố Pa-ri và Cam kết Hà Nội tư. và các nhà tài trơ quan tâm. cao hiệu quả viện trơ PGAE trình Hội nghị CG tháng 12 về Hiệu quả viện trơ đươc thực hiện. giữa kỳ và thường niên. hàng năm.
Đồng bộ tài khoản