Quyết định 95/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
102
lượt xem
14
download

Quyết định 95/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 95/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điền chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 308/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 95/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña thñ tíng ch Ý n h  p h ñ  S è  95/2000 Q §/TTg  n g µy  15  th¸ng  8   m  2000 V Ò  viÖc ®i Ò u  ch Ø n h, b æ  su n g   n¨ m ét sè  éi d u n g  c ña Q u y  c h Õ  g hi n h∙n h µ n g  h o¸  n lu  th«ng trong n íc vµ h µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  b a n  h µ n h  kÌ m  theo Q u y Õ t ® Þ n h  sè 178/1999/Q§­T T g n g µ y 30 th¸ng 8 n¨ m  1999 cña  h ñ   T tíng C h Ý n h   h ñ p Thñ tíng C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; XÐt    ®Ò nghÞ  cña  Th¬ng  Bé  m¹i, Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu   1. Söa  æi,bæ   ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña Quy  chÕ    ghinh∙n hµng    ho¸ l th«ng   u  trong nícvµ      hµng   ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu ban hµnh kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh   178/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng 8  30    n¨m 1999 cña Thñ  íng t   ChÝnh  phñ  sau: nh  1.Söa    ®æi  kho¶n  §iÒu    sau: 1  6 nh  "Tªn hµng          thÓ    ho¸ lµtªngäicô  cña hµng        ® îcsö  ho¸,lµtªn®∙    dông  trong  tiªuchuÈn    ViÖt Nam     cña hµng  ho¸ ®ã. Ch÷ viÕt tªn hµng      ho¸  chiÒu  cã  cao  kh«ng nhá  h¬n  m m     li 2  (haimi    mÐt)". 2.Söa    ®æi  kho¶n  §iÒu  nh  4  8  sau: "VÞ      trÝghi®Þnh îng n»m   phÇn  l   ë  chÝnh  cña  nh∙n (PDP)".   3.Söa    ®æi  kho¶n  §iÒu  nh  1  9  sau: "Hµng      ho¸ lµthùc phÈm     ®ãng    gãis½n,    mü phÈm,    dîcphÈm   cÊu    cã  t¹o tõ2    thµnh  phÇn        trëlªnth× ph¶ighithµnh      phÇn cÊu      t¹olªnnh∙n hµng    ho¸" 4.Söa    ®æi  kho¶n  §iÒu  nh  8  17  sau: "Sö  dông  nh∙n hiÖu    hµng    ® îcph¸p    ho¸ ®∙    luËtb¶o  mµ   hé  kh«ng  îcsù  ®   chÊp  thuËn  cña chñ  h÷u". së  5.Söa    ®æi  kho¶n  §iÒu  nh  1  19  sau: "Quy  chÕ  nµy  hiÖu      cã  lùctõngµy  th¸ng01  01    n¨m  2001. 6.Söa    ®æi  kho¶n  §iÒu  nh  2  19  sau: "C¸c Bé    qu¶n    lýchuyªn ngµnh    chøc    c¨n cø  n¨ng  qu¶n      cÇu  lýc¸c yªu  cô  thÓ  ªnquan  li   ®Õn   dông  b¶o  sö  vµ  qu¶n  ®èi    víihµng  ho¸  riªng biÖt thuéc       ph¹m    vingµnh  phô tr¸ch,cã    tr¸chnhiÖm     híng dÉn      chitiÕtc¸ch    ghi nh∙n c¸c     hµng    ho¸ riªngbiÖt,®ång          thêix¸c ®Þnh  thÓ  cô  hµng   ho¸ riªngbiÖt cã      tÝnh  ® Æc     thïcÇn  îcgi¶m  ®   thiÓu vÒ:    néidung  b¾t buéc      ghilªnnh∙n;vÒ   ®Þnh ­ l îng thµnh  phÇn  cÊu    t¹o ph¶i ghi lªn nh∙n; vÒ           chØ     tiªuchÊt  îng  l chñ  yÕu  quyÕt  ®Þnh      dông  an  gi¸trÞsö  vµ  toµn;vÒ    ngµy  s¶n xuÊt,thêih¹n      b¶o  qu¶n,  
  2. 2 thêih¹n  dông;vÒ    sö    híng dÉn  dông  b¶o    sö  vµ  qu¶n  cña hµng    c«ng  ho¸ vµ  bè  c«ng khai®Ó     lµm    cho  c¨n cø  viÖc  iÓnkhaithùc hiÖn  tr       sau    thèng  khi®∙  nhÊt  víi Th¬ng   Bé  m¹i. §iÒu    2. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy    15  kÓ    ký. §iÒu 3.  tr Bé  Bé  ëng  Th¬ng   m¹i chÞu tr¸chnhiÖm     híng dÉn  ®«n  vµ  ®èc    quan  c¸cc¬  chøc n¨ng  iÓnkhaithi tr       hµnh QuyÕt  ®Þnh nµy. Bé  ëng      tr c¸c Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  ngang    Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc  ChÝnh  phñ, Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n  d©n thµnh tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc  Trung  ¬ng  chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản