Quyết định 96/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
67
lượt xem
3
download

Quyết định 96/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 96/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quản lý vốn đầu tư của ngân sách cho Tổng công ty Dầu khí Việt nam từ nguồn lợi nhuận được chia từ xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro và từ các hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 96/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 96 /2004/Q§­BTC  ngµy 8 th¸ng 12 n¨m 2004 VÒ viÖc qu¶n lý vèn ®Çu t  cña ng©n s¸ch cho Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt nam tõ  n g u å n   l î i   n h u Ë n   ® î c   c h i a   t õ   x Ý   n g h i Ö p   l i ª n   d o a n h   d Ç u   k h Ý  Vietsovpetro vµ tõ c¸c hîp ®ång ph©n chia s¶n phÈm(PSC)  Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§­CP ngµy 6/6/2003 cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   vµ   híng   dÉn   thi   hµnh   LuËt   Ng©n s¸ch nhµ níc; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh;  ­ C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 185/2003/Q§­TTg ngµy 10/9/2003   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  b∙i bá  c¸c quy  ®Þnh cña Thñ  tíng   ChÝnh phñ vÒ viÖc cÊp l¹i, ®Çu t trë l¹i tõ c¸c kho¶n thu   cña ng©n s¸ch nhµ níc tõ n¨m ng©n s¸ch 2004; ­ Thùc hiÖn ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i v¨n b¶n   sè 6143/VPCP­DK ngµy 10/11/2004 cña V¨n phßng ChÝnh phñ; ­ Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  Ng©n s¸ch nhµ  níc, Vô   trëng Vô Ph¸p chÕ, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.  Tõ n¨m 2004, Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt nam  cã  tr¸ch nhiÖm nép NSNN tõ  nguån lîi nhuËn (sau khi nép  thuÕ)   ®îc   chia   tõ   xÝ   nghiÖp   liªn   doanh   dÇu   khÝ   Vietsovpetro (phÇn ViÖt Nam  ®îc hëng) vµ  c¸c kho¶n dÇu,  khÝ  l∙i  ®îc chia cña níc chñ  nhµ  trong c¸c hîp  ®ång ph©n  chia s¶n phÈm (PSC) theo ®óng c¸c chÕ ®é quy ®Þnh cña nhµ  níc. §i Ò u   2.  C¸c dù ¸n, c«ng tr×nh ®Çu t vÒ dÇu khÝ Nhµ  níc giao cho Tæng c«ng ty DÇu khÝ  ViÖt Nam thùc hiÖn  ®îc  ng©n   s¸ch   nhµ   níc   hç   trî   ®Çu   t  vèn,   thùc   hiÖn   theo   dù  to¸n chi ng©n s¸ch  ®∙  ®îc Quèc héi quyÕt  ®Þnh, Thñ  tíng  chÝnh phñ giao cho Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt nam.
  2. 2 § i Ò u   3.   §Þnh kú vµo ngµy 15 cña th¸ng ®Çu quý, c¨n  cø vµo dù  to¸n chi ng©n s¸ch  ®∙  ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ  giao, Bé Tµi chÝnh thùc hiÖn cÊp vèn hç trî ®Çu t  tõ ng©n  s¸ch nhµ  níc cho Tæng c«ng ty dÇu khÝ  ViÖt nam theo h×nh  thøc lÖnh chi tiÒn.   §i Ò u   4.   Tæng c«ng ty DÇu khÝ  ViÖt Nam chÞu tr¸ch  nhiÖm qu¶n lý, sö  dông vèn theo  ®óng chÕ   ®é  qu¶n lý  vèn  ®Çu t   vµ  thùc hiÖn b¸o c¸o, quyÕt to¸n theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh. §i Ò u   5.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng  b¸o.  QuyÕt  ®Þnh  nµy  thay  thÕ  QuyÕt ®Þnh sè 58/Q§­BTC ngµy 06/07/2004 vµ Th«ng t sè 49/ TC/NSNN ngµy 30/07/1997 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh.    §i Ò u   6.  Vô trëng Vô Ng©n s¸ch nhµ níc, Vô trëng Vô  §Çu   t,   Côc   trëng   Côc   Tµi   chÝnh  doanh   nghiÖp,   Tæng   gi¸m   ®èc Kho b¹c Nhµ  níc,  Tæng  côc trëng  Tæng  Côc ThuÕ, Chñ  tÞch Héi  ®ång  Qu¶n  trÞ, Tæng gi¸m   ®èc  Tæng  c«ng ty DÇu  khÝ   ViÖt   nam   cã   nhiÖm   vô   triÓn   khai   tæ   chøc   thùc   hiÖn  QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản