intTypePromotion=1

Quyết định 97/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định 97/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 97/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục Du lịch giai đoạn 2003-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 97/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h ñ  t¦íng  h Ý n h  p h ñ  S è  97/2003/Q§­T T g   c n g µ y 14  th¸ng 5 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t P h ¬ n g  ¸n  t æ n g  th Ó  s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc  m trù c thu é c T æ n g  c ô c D u  l Þ ch giai ® o ¹ n 2003    ­ 2005 Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 01/2003/CT­ TTg  µy  th¸ng 01  ng 16    n¨m  2003  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  Õp tôc ®Èy  ¹nh  ¾p  Õp, ® æi  íiph¸ttr Ón  t  ph v vi ti     m s x   m    i vµ  ©ng  n cao  Öu  hi qu¶  doanh nghiÖp  µ  íc; nh n X Ðt    ®Ò nghÞ   ña  c Tæng   ôc    Þch, ý  Õn    é:  µi chÝnh; K Õ   c Du l   ki c¸c B T     ho¹ch vµ  Çu ;Néi vô;Lao  ng   ¬ng   § t      ®é ­Th binh vµ    éi    X∙ h ;Ban  Kinh  Õ  t Trung  ­ ¬ng, Q uy Õ t  Þ nh: ®   §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  íc cña  nh n   Tæng   ôc    Þch giai®o¹n  c Du l     2003    ­ 2005  ô  ôc kÌm  (Ph l   theo). §i Ò u 2. Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  lÞch  ã  c Du  c tr¸chnhiÖm   chøc    tæ  thùc  Ön  Öc  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  hi vi s x ® m  nghiÖp  µ   íc trùc thuéc  nh n     theo  ®óng  éidung  µ  Õn ®é   trªn; n  v ti   nªu   chØ  o  ®¹ C«ng    lÞch ViÖtNam   ¹ Hµ   tyDu      ti  Néi x©y  ùng      Ý  iÓ m   ¹t®éng    d ®Ò ¸n th ® ho   theo    ×nh  m« h C«ng    Ñ     tym ­ C«ng  ty con    theo quy  nh  Ön  µnh. Trêng  îp ®iÒu  ®Þ hi h   h  chØnh, bæ     sung  ph¶i® îc    sù  Êp  Ën  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. ch thu c Th t   ph §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   éi  ô, Bé     T    K ho v§ t   N v   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héivµ    é, ®Þa   ¬ng  ªnquan  ã    X∙    c¸c B   ph li   c tr¸chnhiÖ m     phèihîp víi      Tæng  ôc  lÞch trongviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy  c Du      th   Ph ¸n n theo c¸cquy     ®Þnh  Ön  µnh. hi h   Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     ®«n  c, híng dÉn  µ  ®è     v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  êikiÕn  d  th   Ph ¸n n   th   nghÞ   íiThñ íng  Ýnh  ñ      v  t Ch ph c¸c gi¶iph¸p th¸o gì khã     kh¨n trong qu¸  ×nh tr   thùc hiÖn.    
  2. 2 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  lÞch vµ  ñ  ëng    ¬  c Du    Th tr c¸c c quan  ªnquan  li   chÞu  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n p h ô  l ô c D a n h  m ô c  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c tr ù c thu é c  T æ n g  c ô c D u  l Þ ch th ù c hi Ö n  s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i  giai ® o ¹ n 2 0 03 ­ 2 0 05   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 97/2003/Q§­TTg  ngµy  th¸ng5  14    n¨m 2003  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph I. Nh÷ng     doanh  nghiÖp   µ   µ   íc  Õp  ôc  ¾ m   ÷  m Nh n ti t n gi 100%vèn   ®iÒu  Ö  µ  ÷  l v gi nguyªn  ph¸p  © n   n   nh ®Õ n¨m  2005,ho¹t®éng      kinh  doanh,  gå m   doanh  4  nghiÖp:  ­C«ng    lÞch ViÖtNam   ¹ Hµ   éi,   tyDu      t  N i ­C«ng    lÞch ViÖtNam   ¹ thµnh  è  å   Ý     tyDu      t  i ph H Ch Minh, ­C«ng    lÞch ViÖtNam   ¹ §µ  ½ ng,   tyDu      t  N i ­C«ng    lÞch dÞch  ô  Ç u   Ý  ÖtNam.   tyDu    vD kh Vi   II Nh÷ng  doanh  nghiÖp  thùc hiÖn  cæ  phÇn  ho¸, gåm  04 doanh  .   nghiÖp: 1. Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸, trong    µ   íc gi÷      ®ã Nh n   cæ phÇn  Êp  Êt lµ51%   èn  iÒu  Ö        Çn  Çn  u   ùc hiÖn    th nh     v® l khib¸n cæ ph l ®Ç th   n¨m 2004: ­C«ng    ÕtbÞ  Ëttdu  Þch 2,   tyThi   v    l   ­C«ng    Òu  µnh  µ  íng dÉn  lÞch.   ty§i h vH   du  2. Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    th   cæ ph ho¸,trong ®ã   µ   ícgi÷ díi   Nh n       50%   vèn  iÒu  Ö  ® l hoÆc   kh«ng  ¾ m   ÷cæ   Çn  ùc hiÖn  n gi   ph th   n¨m 2003: ­C«ng    lÞch H¶iPhßng    tyDu     (cæ  Çn    ét  é  Ën), ph ho¸ m b ph ­C«ng      tyKh¸ch  ¹n du  Þch §å  ¬n  s   l   S (cæ  Çn    ét  é  Ën). ph ho¸ m b ph II   I Doanh   . nghiÖp  ùc  Ön  th hi s¸p  Ëp, gå m   doanh  nh 07  nghiÖp thùc  hiÖn  n¨m  2004: S¸p  Ëp C«ng    nh ty Kh¸ch  ¹n  lÞch  s du  Kim  Liªn,C«ng      ty Kh¸ch  ¹n    s du lÞch  ¾ ng  îi C«ng    lÞch  Th L  , ty Du  Qu¶ng Ninh,C«ng      ty Kh¸ch  ¹n du  Þch  å  s  l § S¬n  Çn  (ph cßn  ¹ sau    Çn  l i cæ ph ho¸),C«ng    lÞch      tyDu  H¶i Phßng  Çn    (ph cßn l¹  isau    Çn  cæ ph ho¸),C«ng    ©y   ùng  ¬ng  ¹i Du   Þch, C«ng    Ën     ty X d th m  l   ty V chuyÓn  kh¸ch du  Þch vµo   l  C«ng    lÞch ViÖtNam   ¹ Hµ   éi. tyDu      t  N i IV.Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc  Ön    Ó  ùc  Ön  nh n   hi gi¶ith th hi n¨m  2004: C«ng    ÕtbÞ  Ëttdu  Þch 1. tyThi   v    l   V.  Doanh  nghiÖp  µ  ícchê  ¾ p   Õp   nh n   s x sau: 
  3. 3 C«ng    lÞch vµ  óc  Õn ®Ç u  . tyDu    X ti   t
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2