Quyết định 971/TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định 971/TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 971/TTg về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu bay, đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tầu bay và đăng ký thế chấp tàu bay dân dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 971/TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 971/TTg Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 1996 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH ĂNG KÝ TÀU BAY, ĂNG KÝ CHUY N NHƯ NG QUY N S H U TÀU BAY VÀ ĂNG KÝ TH CH P TÀU BAY DÂN D NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 26 tháng 12 năm 1991 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 20 tháng 4 năm 1995; Theo ngh c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam và B trư ng B Tư pháp, QUY T NNH: i u 1.- Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ăng ký tàu bay, ăng ký chuy n như ng quy n s h u tàu bay và ăng ký th ch p tàu bay dân d ng. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3.- Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và C c Hàng không dân ng Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n c Lương ( ã Ký) QUY CH ĂNG KÝ TÀU BAY, ĂNG KÝ CHUY N NHƯ NG QUY N S H U TÀU BAY VÀ ĂNG KÝ TH CH P TÀU BAY DÂN D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 971/TTg ngày 28 tháng 12 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph )
 2. Chương 1: ĂNG KÝ TÀU BAY DÂN D NG VI T NAM M C A: I U KI N ĂNG KÝ i u 1. 1. Tàu bay thu c s h u c a các t ch c và cá nhân sau ây ư c ăng ký t i Vi t Nam: a) Công dân Vi t Nam thư ng trú t i Vi t Nam; b) Doanh nghi p v n chuy n hàng không c a Vi t Nam áp ng các i u ki n quy nh t i kho n 2 i u này; c) Các pháp nhân Vi t Nam có các i u ki n quy nh t i kho n 2 i u này; d) Tàu bay c a các cơ quan Nhà nư c Vi t Nam, tr tàu bay c a Quân i, H i quan, An ninh và C nh sát; ) Tàu bay c a các t ch c xã h i ư c thành l p theo Phát lu t Vi t Nam, có tr s chính t i Vi t Nam, ho t ng t i Vi t Nam, có trên 2/3 h i viên là công dân Vi t Nam và nh ng ngư i tham gia lãnh o, qu n lý t ch c xã h i ó là công dân Vi t Nam thư ng trú t i Vi t Nam. 2. Tàu bay c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ho c c a các doanh nghi p có v n u tư trong nư c theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c ư c ăng ký t i Vi t Nam, n u ít nh t 70% ph n l i ho c c phi u b u trong công ty thu c công dân Vi t Nam thư ng trú t i Vi t Nam ho c thu c Nhà nư c Vi t Nam; Ch t ch và ít nh t 2/3 thành viên h i ng qu n tr c a Công ty là công dân Vi t Nam thư ng trú t i Vi t Nam. 3. Tàu bay thu c s h u c a t ch c, công dân nư c ngoài ho c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài có th ư c ăng ký t i Vi t Nam, n u tàu bay ó ư c t ch c ho c công dân Vi t Nam có các i u ki n ăng ký t i Vi t Nam theo các quy nh c a kho n 1 và kho n 2 i u này thuê ho c thuê l i (dư i ây g i chung là thuê). 4. Tàu bay c a các t ch c ho c cá nhân không có các i u ki n quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này, thì tuỳ t ng trư ng h p c th , có th ư c ăng ký t i Vi t Nam nhưng không gây nh hư ng x u t i an ninh, qu c phòng và l i ích c a Vi t Nam. i u 2. Tàu bay không ư c ăng ký t i Vi t Nam trong nh ng trư ng h p: 1. Tàu bay ang có ăng ký nư c ngoài và không ư c xoá ăng ký theo Lu t c a nư c ngoài; 2. Tàu bay thu c s h u ho c ư c thuê b i ngư i không có các i u ki n ăng ký quy nh t i i u 1 c a Quy ch này;
 3. 3. Vi c ăng ký tàu bay có th gây nh hư ng x u t i an ninh, qu c phòng và l i ích c a Vi t Nam. i u 3. 1. Sau khi ư c ăng ký vào S ăng b tàu bay dân d ng Vi t Nam quy nh t i Chương IV Quy ch này, tàu bay chính th c mang qu c t ch Vi t Nam và ư c c p "Ch ng ch ăng ký tàu bay". 2. Sau khi ư c c p "Chúng ch ăng ký tàu bay", tàu bay ph i ư c sơn ho c g n d u hi u qu c t ch và d u hi u ăng ký c a Vi t Nam. Tàu bay không ư c sơn ho c g n b t kỳ d u hi u nào có n i ung ho c hình th c làm ngư i khác có th nh m l n là tàu bay ư c ăng ký qu c gia mà tàu bay l i không ăng ký ó; ho c sơn ho c g n b t kỳ d u hi u nào có n i dung ho c hình th c gi ng tàu bay Nhà nư c c a b t kỳ qu c gia nào. i u 4. 1. Tàu bay có th ư c ăng ký t m th i trong các trư ng h p sau ây: a) Tàu bay ang ư c ch t o t i Vi t Nam và ngư i s h u là cá nhân ho c t ch c c a Vi t Nam áp ng các các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 1 c a Quy ch này; b) Tàu bay ã ư c ch t o xong t i Vi t Nam và ngư i s h u là t ch c ho c cá nhân c a Vi t Nam áp ng các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 3 c a Quy ch này, có nhu c u trưng b y, tri n lãm ho c bán tàu bay t i nư c ngoài; c) Tàu bay ã ư c ch t o xong t i nư c ngoài và chuNn b ưa v Vi t Nam cho các t ch c ho c cá nhân c a Vi t Nam áp ng các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 1 c a Quy ch này trên cơ s h p ng chuy n như ng quy n s h u tàu bay. 2. Nh m m c ích bay trong vùng tr i Vi t Nam, tàu bay cũng có th ư c ăng ký t m th i v i i u ki n là i m kh i hành và i m n n m trong lãnh th Vi t Nam, không bay qua b t kỳ lãnh th c a Qu c gia nào và ư c phép c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam sau khi có ý ki n c a B Qu c phòng : a) Ti n hành th nghi m, k c vi c th nghi m ng cơ và trang thi t b c a tàu bay; b) Xin c p ch ng ch i u ki n bay ho c công nh n ch ng ch i u ki n bay ho c s a ch a, tân trang; c) Bay bi u di n bán tàu bay này ho c các tàu bay tương t ; d) Di chuy n t căn c t i nơi ti n hành các công vi c quy nh t i các i m a, b, c nói trên và ngư c l i. 3. T ch c và cá nhân trong các trư ng h p quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này mà mu n ăng ký tàu bay t m th i t i Vi t Nam ph i làm các th t c ăng ký t m
 4. th i quy nh t i i u 9 Quy ch này và ư c c p "Ch ng ch ăng ký tàu bay t m th i". 4. Vi c ăng ký t m th i tàu bay ương nhiên h t hi u l c khi trong gi y phép c p ăng ký t m th i ã h t h n. i u 5. Tàu lư n có th bay mà không ph i ăng ký trong trư ng h p i m xu t pháp và i m n n m trong lãnh th Vi t Nam, không bay qua b t kỳ qu c gia nào khác và không nh m m c ích v n chuy n công c ng ho c th c hi n công tác hàng không, ho c bay theo chương trình hu n luy n trong các câu l c b hàng không. i u 6. Khi tàu bay ư c ăng ký t i Vi t Nam thì vi c ăng ký ph i ghi vào S ăng b và bao g m các chi ti t sau ây: a) S c a ch ng ch ăng ký và ngày c p ch ng ch ; b) D u hi u qu c t ch và d u hi u ăng ký c a tàu bay; c) Tên c a nhà ch o tàu bay và thi t k c a nó; d) S xu t xư ng c a tàu bay; ) Tên, a ch và a v pháp lý c a ngư i ch s h u tàu bay, ngư i i thuê tàu bay; e) Trong trư ng h p tàu bay ư c ăng ký theo quy nh c a kho n 3 và 4 i u 1 c a Quy ch này, thì ghi rõ trư ng h p c th ư c ăng ký và lý do ư c ăng ký. i u 7. 1. Tàu bay dân ng Vi t Nam b xoá ăng ký t i Vi t Nam trong các trư ng h p sau ây: a) Hư h ng không có kh năng s d ng; b) ã chuy n như ng quy n s h u ho c cho thuê l i mà ngư i thuê không các i u ki n ăng ký theo quy nh c a Quy ch này; c) B tuyên b là m t tích; d) H t th i h n thuê, n u tàu bay ư c ăng ký dư i tên ngư i thuê; ) T ch c, cá nhân ư c ch p nh n ăng ký tàu bay dư i tên c a mình tr thành t ch c không các i u ki n ăng ký tàu bay quy nh t i i u 1 Quy ch này; e) Khi C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam xét th y tàu bay ăng ký t i Vi t Nam s gây nh hư ng x u t i an ninh, qu c phòng ho c l i ích c a Vi t Nam. 2. T ch c, cá nhân ng tên ăng ký tàu bay dân d ng t i Vi t Nam, n u có yêu c u xoá ăng ký ph i ư c cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam xem xét t ng trư ng h p c th .
 5. 3. T ch c, cá nhân ng tên ăng ký tàu bay t i Vi t Nam ph i báo cáo ngay cho C c Hàng không dân d ng Vi t Nam các thay i v ngư i ng tên ăng ký ho c nh ng chi ti t mà d n n vi c tàu bay s b xoá ăng ký t i Vi t Nam. M C B: TH T C ĂNG KÝ i u 8. 1. T ch c, cá nhân mu n xin ăng ký tàu bay t i Vi t Nam ph i có các i u ki n ăng ký theo quy nh c a Quy ch này và ph i n p ơn cho C c Hàng không dân d ng Vi t Nam theo m u quy nh kèm theo Quy ch này và các văn b n ch ng minh. a) a v pháp lý c a ngư i ng tên xin ăng ký; b) Quy n s h u ho c quy n khai thác tàu bay c a ngư i ng tên xin ăng ký (có th nhưng không h n ch bao g m h p ng t ch t o tàu bay h p ng chuy n như ng quy n s h u tàu bay ho c h p ng thuê tàu bay); c) Tàu bay xin ăng ký t i Vi t Nam không ư c ng th i có ăng ký t i b t kỳ Qu c gia nào khác, ít nh t ph i có 1 trong 3 lo i gi y t sau: - Gi y ch ng nh n chưa có ăng ký; - Gi y ch ng nh n xoá ăng ký; - Gi y cam k t ã xoá ăng ký t i m t qu c gia nào ó; d) Tình tr ng k thu t hi n th i c a tàu bay. Ngoài các gi y t trên, t ch c và cá nhân nói trên còn ph i n p l phí ăng ký theo quy nh. 2. Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n các gi y t quy nh t i kho n 1 i u này và kho n l phí ăng ký, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam có trách nhi m xét và ti n hành ăng ký (c p ch ng ch ăng ký theo m u quy nh kèm theo Quy ch này và ghi các chi ti t c n thi t vào S ăng b ). 3. Trư ng h p không i u ki n ăng ký ho c thi u nh ng gi y t c n thi t, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam có trách nhi m thông báo cho ngư i làm ơn ch m nh t là 7 ngày k t ngày nh n ư c ơn và các gi y t có liên quan. i u 9. 1. T ch c, cá nhân có i u ki n ăng ký t m th i theo quy nh c a Quy ch này mu n ăng ký t m th i ph i g i t i C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ơn theo m u quy nh kèm theo Quy ch này, kèm theo các văn b n ch ng minh: a) a v pháp lý c a ngư i ng tên xin ăng ký; b) Căn c pháp lý cho các vi c quy nh t i kho n 1 và 2 i u 8 Quy ch này;
 6. c) Tình tr ng k thu t hi n th i c a tàu bay. Ngoài các gi y t trên, t ch c, cá nhân nói trên còn ph i n p l phí ăng ký. 2. Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n các gi y t quy nh t i kho n 1 i u này và l phí ăng ký, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam có trách nhi m xem xét và ti n hành vi c ăng ký (c p ch ng ch ăng ký theo m u quy nh kèm theo Quy ch này; có ghi rõ vi c ăng ký là t m th i t i ph n ghi chú c a ch ng ch và ghi các chi ti t vào S ăng b ). 3. Trư ng h p không i u ki n ăng ký ho c thi u nh ng gi y t c n thi t, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam s thông báo cho ngư i làm ơn ch m nh t là 7 ngày k t ngày nh n ư c ơn và các gi y t có liên quan. i u 10. Ch ng ch ăng ký tàu bay ư c in b ng ti ng Vi t và ti ng Anh u có giá tr ngang nhau. Ngoài ph n tiêu , ch ng ch bao g m 7 n i dung như sau: - Qu c t ch và s hi u ăng ký; - Ki u tàu bay và qu c gia s n xu t; - S xu t xư ng; - Tên và a ch ngư i ch s h u ho c ngư i thuê; - Ngày c p ch ng ch ăng ký; - Ch ký c a ngư i c p ch ng ch ăng ký; - Ghi chú. i u 11. Khi thay i ch s h u ho c ngư i thuê tàu bay, ch s h u ho c ngư i thuê m i n u có các i u ki n ăng ký thì ph i làm các th t c quy nh t i i u 8 Quy ch này xin c p ch ng ch ăng ký m i. i u 12. 1. Khi tàu bay n m trong các trư ng h p b xoá ăng ký ư c quy nh t i i u 7 Quy ch này, ngư i ng tên ăng ký tàu bay ph i g i n C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ơn xin xoá ăng ký theo m u quy nh kèm theo Quy ch này, kèm theo văn b n ch ng minh lý do xoá ăng ký là h p lý. 2. Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c ơn, C c hàng không dân d ng Vi t Nam có nhi m v xem xét, thNm tra tính xác th c lý do xin xoá ăng ký. Trư ng h p xoá ăng ký là chính áng, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam c p "Ch ng ch xoá ăng ký" theo m u quy nh th ng nh t cho lo i ăng ký chính th c và lo i ăng ký t m th i. Chương 2:
 7. ĂNG KÝ CHUY N NHƯ NG QUY N S H U TÀU BAY DÂN D NG VI T NAM M C A: I U KI N ĂNG KÝ i u 13. 1. T ch c, cá nhân s là ch s h u tàu bay quy nh t i h p ng chuy n như ng quy n s h u tàu bay dân d ng Vi t Nam có trách nhi m ăng ký vi c chuy n như ng này vào S ăng b theo th t c quy nh t i i u 15 Quy ch này. 2. Vi c ăng ký chuy n như ng quy nh t i kho n 1 i u này bao g m vi c ăng ký h p ng chuy n như ng quy n s h u tàu bay dân d ng như quy nh t i i u 18 Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam năm 1991 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 20 tháng 4 năm 1995. 3. H p ng chuy n như ng quy n s h u tàu bay dân d ng ư c hi u là m i văn b n dư i d ng h p ng ho c hoá ơn ho c b t kỳ d ng văn b n nào trong ó quy nh vi c chuy n như ng quy n s h u i v i m t ho c nhi u tàu bay dân d ng Vi t Nam. i u 14. Sau khi ăng ký vào S ăng b , C c Hàng không dân d ng Vi t Nam c p cho ngư i n p ơn xin ăng ký "Ch ng ch ăng ký chuy n như ng quy n s h u tàu bay dân d ng Vi t Nam". K t th i i m nh n "Ch ng ch ăng ký chuy n như ng quy n s h u tàu bay dân d ng Vi t Nam", ngư i ư c c p ăng ký chính th c ư c công nh n là ch s h u c a tàu bay ã ư c chuy n như ng. M C B: TH T C ĂNG KÝ i u 15. 1. Ngư i n p ơn xin ăng ký chuy n như ng quy n s h u tàu bay ph i g i cho C c hàng không dân d ng Vi t Nam các gi y t sau ây và n p m t kho n l phí theo quy nh: - ơn theo m u quy nh kèm theo Quy ch này; - B n sao gi y phép cho chuy n như ng quy n s h u tàu bay c a cơ quan có thNm quy n (n u có); - B n sao h p ng chuy n như ng quy n s h u; - H sơ v tình tr ng k thu t hi n th i c a tàu bay; - Các gi y t th hi n a v pháp lý c a ngư i ch s h u m i; 2. Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c ơn, các gi y t và l phí nói trên, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam có trách nhi m xem xét và ti n hành ăng ký
 8. (c p "Ch ng ch ăng ký chuy n như ng quy n s h u tàu bay dân d ng" theo m u quy nh kèm theo Quy ch này và ghi các chi ti t vào S ăng b ). Trư ng h p không i u ki n ăng ký ho c thi u nh ng gi y t c n thi t, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ph i thông báo cho ngư i làm ơn ch m nh t là 7 ngày k t ngày nh n ư c ơn và các gi y t có liên quan. Chương 3: ĂNG KÝ TH CH P TÀU BAY DÂN D NG M C A: I U KI N ĂNG KÝ TH CH P i u 16. 1. Tàu bay dân d ng Vi t Nam khi th ch p thì vi c th ch p này ph i ư c ăng ký vào S ăng b . 2. Vi c ăng ký th ch p quy nh t i kho n 1 i u này bao g m c vi c ăng ký h p ng th ch p tàu bay dân d ng ư c quy nh t i i u 19 c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam. 3. Tàu bay thu c ph m vi áp d ng c a các quy nh t i Chương này ư c hi u là máy bay. Vi c c m c tàu lư n, khí c u ho c nh ng thi t b bay khác mà không ph i ăng ký theo quy nh c a Chương II Quy ch này ư c th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t dân s . i u 17. Vi c th ch p mà trong ó tàu bay là tài s n th ch p thu c s h u c a t ch c, cá nhân nư c ngoài ang ư c t ch c, cá nhân c a Vi t Nam thuê ho c ti n hành khai thác ho c tàu bay ư c ăng ký t m th i theo quy nh t i i m a kho n 1 i u 4 Quy ch này cũng có th ư c ăng ký t i Vi t Nam. i u 18. 1. Vi c th ch p tàu bay quy nh t i Quy ch này bao g m các trư ng h p sau ây: a) M t tho thu n th ch p mà trong ó có m t tàu bay là tài s n th ch p; b) M t tho thu n th ch p mà trong ó có nhi u tàu bay là tài s n th ch p; c) Nhi u tho thu n th ch p mà trong ó ch có m t tàu bay là tài s n th ch p. 2. Tr khi có tho thu n c bi t gi a các bên, tàu bay là tài s n th ch p quy nh t i Quy ch này bao g m thân tàu bay, các ng cơ c a tàu bay và các trang thi t b ư c l p t trên tàu bay nh m b o m cho s v n hành c a tàu bay. i u 19. 1. Ngư i th ch p tàu bay quy nh t i h p ng th ch p có trách nhi m ăng ký vi c th ch p vào S ăng b theo các th t c quy nh t i Quy ch này.
 9. 2. Sau khi ăng ký vào S ăng b , C c Hàng không dân d ng Vi t Nam s c p cho ngư i xin ăng ký th ch p "Ch ng ch ăng ký th ch p tàu bay dân d ng". 3. K t th i i m c p "Ch ng ch ăng ký th ch p tàu bay dân d ng", ngư i th ch p và ngư i nh n th ch p theo h p ng th ch p s ư c b o h m i quy n l i h p pháp c a mình theo các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 20. 1. Trong trư ng h p gi i quy t tranh ch p, kho n n ư c b o m b ng vi c th ch p tàu bay ã ư c ăng ký vào S ăng b ư c quy n ưu tiên hơn so v i b t kỳ m t kho n n nào cũng ư c b o m b ng vi c th ch p tàu bay này nhưng chưa ăng ký ho c b t kỳ m t kho n n nào khác c a ngư i th ch p. 2. Trư ng h p có nhi u th ch p trên cùng m t tàu bay và các th ch p này u ã ăng ký thì th t ưu tiên s căn c vào ngày, gi ăng ký th ch p trong S ăng b . 3. Không quy nh nào trong Quy ch này ư c hi u ho c gi i thích là nh ng kho n n ư c b o m b ng vi c th ch p tàu bay ã ăng ký vào S ăng b có quy n ưu tiên hơn so v i nh ng kho n n ưu tiên khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 21. ăng ký th ch p tàu bay b hu b theo m t trong các trư ng h p sau: a) Ngư i nh n th ch p ng ý hu b vi c th ch p; b) Nghĩa v ư cb o m b ng vi c th ch p này ã ư c th c hi n; c) Có quy t nh c a Toà án v vi c hu b th ch p. M C B: TH T C ĂNG KÝ TH CH P i u 22. 1. Ngư i nh n th ch p theo h p ng th ch p tàu bay ph i g i cho C c Hàng không dân d ng Vi t Nam nh ng gi y t sau ây và n p m t kho n l phí theo quy nh: - ơn theo m u quy nh kèm theo Quy ch này; - B n sao gi y phép cho th ch p tàu bay c a cơ quan có thNm quy n (n u có); - B n sao h p ng th ch p; - H sơ v tình tr ng k thu t hi n th i c a tàu bay; 2. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c ơn, các gi y và l phí nói trên, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam có trách nhi m xem xét và ti n hành ăng ký (c p Ch ng ch ăng ký th ch p theo m u quy nh kèm theo Quy ch này và ghi chép các chi ti t vào S ăng b ). Trư ng h p không i u ki n ăng ký ho c thi u nh ng gi y t c n thi t, C c hàng không dân d ng Vi t Nam s thông báo cho ngư i làm ơn ch m nh t là 7 ngày k t ngày nh n ư c ơn và các gi y t có liên quan.
 10. 3. Trư ng h p có nhi u th ch p trên cùng m t tàu bay ho c m t th ch p trên nhi u tàu bay thì các ơn xin ăng ký th ch p ph i làm riêng r i v i t ng tàu bay và t ng th ch p. i u 23. Ngày, gi ăng ký th ch p trong S ăng b là ngày, gi mà C c Hàng không dân d ng Vi t Nam nh n ư c ơn, các gi y t và l phí theo quy nh t i kho n 1 i u 22. Trong trư ng h p C c Hàng không dân d ng Vi t Nam nh n ư c ơn, các gi y t và l phí nói trên vào ngày ngh thì th i i m nh n ư c ơn, các gi y t và l phí ư c tính vào gi làm vi c u tiên c a ngày làm vi c ti p theo. N u nhi u ơn cùng g i n vào ngày ngh thì th t xác nh ngày, gi ăng ký s căn c vào d u bưu i n; trong trư ng h p v n trùng nhau và không có căn c xác nh ơn nào n trư c, thì các ơn nói trên ư c coi là có cùng ngày, gi ăng ký. Chương 4: S ĂNG B TÀU BAY DÂN D NG VI T NAM i u 24. S ăng b tàu bay dân d ng Vi t Nam ư c m công khai theo m u kèm theo Quy ch này. C c Hàng không dân d ng Vi t Nam th c hi n vi c ăng ký tàu bay, ăng ký chuy n như ng quy n s h u tàu bay và ăng ký th ch p tàu bay dân d ng và ch u trách nhi m l p, qu n lý, duy trì S ăng b tàu bay dân d ng Vi t Nam (g i t t là S ăng b ). i u 25. 1. Các t ch c và cá nhân liên quan có quy n xin xác minh các chi ti t c a S ăng b ho c sao ch p các trang trong S ăng b theo quy nh c a Quy ch này và ph i n p cho C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ơn xin xác minh ho c sao ch p kèm theo l phí. 2. Trong th i h n 3 ngày k t ngày nh n ư c ơn và l phí, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam s g i thông báo tr l i ho c các b n sao theo yêu c u ghi trong ơn t i ngư i làm ơn. i u 26. C c Hàng không dân d ng Vi t Nam có trách nhi m xem xét và tr l i b ng văn b n các khi u n i c a t ch c, cá nhân liên quan t i b t kỳ sai sót nào trong S ăng b ho c trong các ch ng ch ăng ký. i u 27. Trong trư ng h p xét th y các khi u n i có ch ng c xác th c, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ti n hành vi c s a i, b sung các chi ti t thích h p trong S ăng b , thu h i ch ng ch ăng ký cũ và c p ch ng ch ăng ký m i ho c xoá ăng ký ó. Chương 5: X LÝ VI PH M i u 28.
 11. 1. Khi phát hi n các sai sót trong S ăng b ho c trong các ch ng ch ăng ký có d u hi u vi ph m pháp lu t, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam có trách nhi m thông báo ngay b ng văn b n cho các cơ quan có thNm quy n gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i có hành vi gi m o gi y t ho c khai không úng s th t, ho c có hành ng l a o trong vi c th c hi n các quy nh c a Quy ch này, thì tuỳ theo m c vi ph m mà x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng. 3. Ngư i có trách nhi m trong khi th c hi n thNm quy n, nhi m v c a mình mà c ý vi ph m ch ăng ký ư c quy nh trong Quy ch này s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 29. C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ch u trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Ngày... tháng... năm... ƠN XIN ĂNG KÝ TÀU BAY NGƯ I ĂNG KÝ 1. H và tên:................................................... 2. a ch thư ng trú/tr s chính:............................. ................................................................ 3. a v pháp lý: Doanh nghi p Cá nhân ho c Doanh H p doanh Nhà nư c nghi p tư nhân Công ty Công ty c ph n Các pháp nhân trách nhi m h u h n ho c t ch c khác 4. Ngư i ng tên ăng ký là Ch s h u Ngư i thuê N u là ngư i thuê ho c ngư i thuê l i c n ghi rõ h tên, a ch c a ch s h u, ngư i cho thuê; hình th c và th i h n cho thuê tàu bay:........................................................................................................ ............................................................................................................................
 12. ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ M C ÍCH ĂNG KÝ ăng ký chính th c ăng ký t m th i Tàu bay xin ăng ký: 1. Tên:......................................................... Ki u:........................................................... S sê-ri:....................................................... 2. Lo i:........................................................ 3. S ng cơ:.................................................. 4. Tr ng lư ng t i a cho phép:................................. 5. Tên c a Nhà s n xu t và Qu c gia s n xu t:................... 6. Năm s n xu t:................................................ 7. S xu t xư ng c a Nhà s n xu t:.............................. 8. S hi u ăng ký t i Vi t Nam: - Trư c ây:................... - Hi n nay:.................... S hi u ăng ký ho c s hi u qu c t ch n u là tàu bay trư c ây ăng ký ngoài Vi t Nam ho c s hi u Quân s n u có:.................. Tôi xin cam oan các chi ti t khai trên là úng s th t Ch ng th c c a C c HK VN Ngư i làm ơn C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF VIETNAM S hi u ăng ký: (Certificate number) CH NG CH ĂNG KÝ TÀU BAY (T M TH I) CERTIFICATE OF REGISRATION OF AIRCRAFT
 13. (FOR THE TEMPORARY REGISTRATION) 1. Qu c t ch và d u hi u 2. Ki u tàu bay và qu c 3. S xu t xư ng: ăng ký: gia s n xu t: Aircraft Serial Number Nationality and Type of Aircraft and Registration Marks Manufacture 4. Tên và a ch c a ch s h u ho c ngư i thuê/Name and Address of Registered Owner or Lessor: 5. Tàu bay này ư c ăng ký vào s ăng b tàu bay dân d ng Vi t Nam phù h p v i Công ư c Qu c t v Hàng không dân d ng ngày 07 tháng 12 năm 1944 và Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam. It is hereby certified that the above described aircraft has been duly entered on the Aircraft register of Vietnam in accordance with the convention on Internationnal Civil Aviation dated 07 December 1944, and with the Law on Civil Aviation of Vietnam. 6. Ngày... tháng... năm... 7. Ký tên/Signature Date of issue: 8. Ghi chú/Note: Tàu bay ăng ký t m th i: - Th i h n: For the Temporary Registration Period - M c ích: Purpose C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF VIETNAM CH NG CH ĂNG KÝ CHUY N NHƯ NG QUY N S H U TÀU BAY DÂN D NG VI T NAM PH N GHI C A NHÀ CH C TRÁCH: S hi u:........................................................................................... Ngày ăng ký:................................................................................. Ngư i ăng ký:................................................................................ (H tên, ch ký và óng d u)
 14. NGƯ I LÀM ƠN (NGƯ I S LÀ CH S H U TÀU BAY THEO H P NG CHUY N NHƯ NG QUY N S H U) H và tên (b ng ch in hoa):................................................................................. ............................................................................................................................. a ch :................................................................................ ............................. . Ch ký và d u (n u có): i di n cho (n u có): ................................................................................ XIN ĂNG KÝ M T VI C CHUY N NHƯ NG QUY N S H U TÀU BAY DÂN D NG NHƯ SAU: 1. Tàu bay ư c chuy n như ng:............................................................................... Ki u lo i:............................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ăng ký: ............................................................................... S xu t xư ng:............................................................................ c i mc a ng cơ tàu bay:.................................................... .................................................................................................... c i m và nơi các b ph n r i i kèm: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 2. Ngư i ch s h u cũ: H và tên (b ng ch in hoa):....................................................... a ch :....................................................................................... Ch ký và d u (n u có) GHI CHÚ: C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF VIETNAM
 15. CH NG CH ĂNG KÝ TH CH P TÀU BAY DÂN D NG PH N GHI C A NHÀ CH C TRÁCH: S ăng ký:................................................................................. Ngày gi ăng ký:...................................................................... Ngư i ăng ký:........................................................................... (H tên ch ký và óng d u) NGƯ I LÀM ƠN H và tên (b ng ch in hoa):................................................................................. a ch : ................................................................................................................ i di n cho (n u có):........................................................................................... XIN ĂNG KÝ M T TH CH P TÀU BAY DÂN D NG NHƯ SAU: 1. Ngày th ch p:........................................................................................................ 2. Giá tr kho n n ư c th ch p:............................................................................... (B ng s và b ng ch ) 3. Ngư i em th ch p:............................................................................................... H và tên (b ng ch in hoa):....................................................................................... a ch :...................................................................................................................... Ch ký và d u (n u có):............................................................................................. i di n cho (n u có):................................................................................................ 4. Tàu bay ư c th ch p:........................................................................................... Ki u lo i:................................................................................................................... Qu c t ch:............................................................................... S ăng ký:............................................................................. S xu t xư ng:........................................................................
 16. c i mc a ng cơ tàu bay:.............................................................................. .............................................................................................................................. c i m và nơi các b ph n r i i kèm: .............................................................................. .............................................................................. GHI CHÚ:
Đồng bộ tài khoản