Quyết định 972/QĐ-BCĐCLC

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định 972/QĐ-BCĐCLC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 972/QĐ-BCĐCLC về việc công nhận các danh hiệu thi đua chất lượng cao ngành xây dựng đợt 1 năm 2009 do Trưởng Ban chỉ đạo công trình chất lượng cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 972/QĐ-BCĐCLC

  1. BAN CH O CU C V N NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M B O VÀ NÂNG CAO CH T c l p - T do - H nh phúc LU NG CÔNG TRÌNH S N --------- PH M XÂY D NG ------- S : 972/Q -BC CLC Hà N i, ngày 05 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG NH N CÁC DANH HI U THI UA CH T LƯ NG CAO NGÀNH XÂY D NG T 1 NĂM 2009 TRƯ NG BAN CH O CÔNG TRÌNH CH T LƯ NG CAO Căn c Ch th s 06/2006/CT-BXD ngày 27/4/2006 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ti p t c phát tri n và nâng cao hi u qu Cu c v n ng m b o và nâng cao ch t lư ng công trình, s n ph m xây d ng trong k ho ch 5 năm 2006 – 2010; Căn c Quy ch ánh giá và công nh n công trình, s n ph m xây d ng t ch t lư ng cao c a ngành Xây d ng trong k ho ch 5 năm 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quy t nh s 1547/Q -BC ngày 13/11/2006 c a Trư ng Ban ch o Cu c v n ng m b o và nâng cao ch t lư ng công trình, s n ph m xây d ng; Căn c h sơ ăng ký công trình ch t lư ng cao và biên b n th m tra c a Ti u ban Công trình xây d ng; Xét ngh c a C c trư ng C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng, QUY T NNH i u 1. Công nh n các danh hi u thi ua ch t lư ng cao Ngành Xây d ng t 1 năm 2009 g m: Công trình xây d ng: - Huy chương vàng ch t lư ng cao : 9 công trình - B ng ch t lư ng cao : 1 công trình (danh sách kèm theo Quy t nh này) i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các thành viên Ban Ch o và các ơn v có tên trong danh sách ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TRƯ NG BAN TH TRƯ NG B XÂY D NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Công oàn XDVN; - Lưu: VP, G . Bùi Ph m Khánh
  2. DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH XÂY D NG T CH T LƯ NG CAO T 1 - NĂM 2009 ( Kèm theo Quy t nh s : 972 /Q - BC CTCLC ngày 05 tháng 10 năm 2009 c a Trư ng ban Ch o công trình ch t lư ng cao v vi c công nh n các danh hi u thi ua ch t lư ng cao Ngành Xây d ng t 1 năm 2009 ). I. CÁC CÔNG TRÌNH XÂY D NG Ư C CÔNG NH N T HUY CHƯƠNG VÀNG CH T LƯ NG CAO: 1. Siêu th Coopmart Biên Hòa. - ơn v thi công: Công ty c ph n u tư – Xây d ng và kinh doanh nhà Sài Gòn. 2. Nhà i u hành và làm vi c H2 – H c vi n K thu t quân s . - ơn v thi công: Công ty TNHN nhà nư c m t thành viên u tư xây l p và thương m i 36 – T ng công ty Thành An. 3. Nhà Warehouse New Sankyu Vi t Nam. - ơn v thi công: Công ty c ph n Vinaconex 6 – T ng công ty c ph n Vinaconex. 4. Tòa nhà Căn h Atlanta Residences. - ơn v thi công: Công ty c ph n Sông à 1– T ng công ty Sông à. 5- Tu b , tôn t o ki n trúc – ngh thu t di tích ình ình B ng. - ơn v thi công: Công ty c ph n Tu b di tích và Thi t b văn hóa Trung ương. 6- Trung tâm Phát hành – In – Xu t b n giáo d c - ơn v thi công: Công ty c ph n Xây d ng B o tàng HCM – T ng công ty Xây d ng Hà N i. 7- Trung tâm Thương m i d ch v Minexport. - ơn v thi công: Công ty c ph n Xây d ng s 2 – T ng công ty c ph n Vinaconex. 8- Tu b , tôn t o n Thư ng – Khu di tích l ch s n Hùng, Phú Th . - ơn v thi công: Công ty c ph n Tu b di tích và Thi t b văn hóa Trung ương. 9- Văn phòng Trung tâm Phát tri n t i Công ty c ph n Tae Kwang Vina Industrial - ơn v thi công: Xí nghi p xây d ng s 9 - Công ty c ph n u tư và Xây d ng công nghi p, T ng công ty Xây d ng công nghi p Vi t Nam. II- CÁC CÔNG TRÌNH XÂY D NG Ư C CÔNG NH N T B NG CH T LƯ NG CAO: 1. ư ng giao thông ven sông Lam (Gói th u 9 Km 20+00 – Km 21+ 141.25) - ơn v thi công: T ng công ty c ph n Xây d ng u tư phát tri n ô th , t nh Thanh Hóa.
Đồng bộ tài khoản