Quyết định 972-TC/ĐTQG của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định 972-TC/ĐTQG của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 972-TC/ĐTQG của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế góp vốn, huy động vốn Quỹ hỗ trợ đầu tư Quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 972-TC/ĐTQG của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a B é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  s è  972 T C/§T Q G  n g µ y  29 th¸ng 10 n¨ m  1996  ë v Ò   Ö c ba n   µ n h  Q u y  ch Õ  g ã p  v è n, vi h h u y  ® é n g  v è n Q u ü  h ç  trî ® Ç u  t q u è c gia   B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T ­C¨n  LuËt khuyÕn  Ých  u      cø    kh ®Ç ttrongnícngµy  th¸ng6     22    n¨m  1994; ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 29/CP  µy  th¸ng 5  ng 12    n¨m 1995  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph quy  nh    Õtthi µnh  Ët khuyÕn  Ých  u    ®Þ chiti     h Lu   kh ®Ç ttrong níc;   ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1995  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng  Ö m  ô  ña  é  µichÝnh; nhi v c B t  ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 808/TT  µy  ng 9/12/1995  ña  ñ  íng  Ýnh   c Th t Ch phñ  Ò   Öc  µnh  Ëp Quü   ç  î u    èc  v vi th l  h tr  ®Ç tQu gia; ­ C¨n  §iÒu  Ö  ü   ç  î u    èc      cø  l Qu h tr  ®Ç t Qu gia ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  ®Þnh  è  s 462/TTg  µy  ng 9/7/1996 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ;   Th t   ph ­ Theo    Þ  ña  ñ  Þch  éi ®ång    ®Ò ngh c Ch t H  qu¶n  ýQuü   ç  î u    èc   l  h tr  ®Ç tQu gia; Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1.­Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   ãp  èn    ch g v huy ®éng  èn  ña  ü   ç  î u    èc  v c Qu h tr  ®Ç tQu gia. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy  2.­Quy ®Þ n c hi l     t  ban  µnh. h §i Ò u 3.­  ñ   Þch  éi  ng  Ch t H ®å qu¶n  ý,Tæng   l  Gi¸m  c  ü   ç  î ®è Qu h tr  ®Ç u    èc    µ    n  Þ  ã  ªnquan  Þu  t Qu gia v c¸c ®¬ v c li   ch tr¸chnhiÖm   chøc  ùc   tæ  th   hiÖn  Õt ®Þnh  µy. quy   n Q uy   Õ ch G ã p  v è n  µ  h u y  ® é n g  v è n c ñ a q u ü  h ç  trî® Ç u  t Q u è c  gia v   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 972  TC/HT§TQG   µy  10­ ng 29­ 1996 cña  é  ëng  é  µichÝnh) B tr BT  C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1.­Nguån  èn  ¹t®éng  ña  ü   ç  î®Çu    èc      v ho   c Qu h tr  t Qu gia (sau  ®©y  äit¾tlµQuü)  g      bao  å m:  èn  iÒu  Ö  µ  èn  g V® l v v huy  ng. ®é 1.1.Vèn  Òu  Ö    §i l bao  å m: g ­Vèn  ©n    ng s¸ch Nhµ   íccÊp;   n 
  2. 2 ­ Vèn  ãp  ña      g c c¸c doanh  nghiÖp: møc   èn  ãp  ña      v g c c¸c doanh  nghiÖp  Nhµ   íckh«ng  Êp  ¬n    înhuËn  n  th h 3% l   i sau  Õ  ña  thu c n¨m  ¹t®éng  íc®ã. ho   tr   Danh s¸ch  µ  v møc   èn  ãp  ña  v g c doanh nghiÖp  Bé   ëng  é   µi do  tr B T  chÝnh  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. tr   t  ph quy   ­Vèn  ãp  ùnguyÖn  ña      ©n, c¸ctæ    g t  c c¸cc¸nh     chøc  trong vµ  µiníc.   ngo   Khicã    nhu  Çu    c t¨ngthªm  èn  Òu  Ö,Héi ®ång  v §i l     qu¶n  ý®Ò   Þ  é  ­ l   ngh B tr ëng  é  µichÝnh  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. BT  tr   t  ph quy   1.2.Vèn    huy  ng  ®é bao  å m: g ­Vèn    µnh    Õu    ph¸th tr¸phi trung vµ  µih¹n; i   d  ­Vèn    vay  trungvµ  µih¹n cña    chøc,c¸nh©n    d    c¸ctæ     trong vµ  µiníc;   ngo   ­  Õp  Ën  Ti nh c¸c nguån  èn  u    cña  µ   íc; c¸c  v ®Ç t Nh n   kho¶n  vay  ña  c ChÝnh  ñ  µ  ån  ç   î ph v ngu H tr    iÓn chÝnh  ph¸ttr   thøc (ODA)    ®Ó cho  vay  ¹ ®èi l    i víic¸c dù  ® îc Ch Ýnh  ñ      ¸n    ph quy  nh;    ®Þ c¸c kho¶n chªnh  Öch    Êt nguån  l l∙ su   i vèn ODA   cho vay  ¹ ; li ­ Nh Ën  èn  û      v u th¸ccho vay  u    ®Ç t ph¸ttr Ón cña    chøc,c¸ nh©n   i   c¸c tæ     trongvµ  µiníc;   ngo   ­TiÕp  Ën    ån  èn  ña    chøc    nh c¸cngu v c c¸ctæ  kinh tÕ,x∙héivµ    ©n  ù         c¸nh t  nguyÖn  öiQuü     u      iÓn; g  ®Ó ®Ç tph¸ttr ­ Vèn  µitrî   t   kh«ng  µn  ¹ cho  ü   ña    chøc  èc  Õ,Quèc    ho l  i Qu c c¸c tæ  Qu t   gia vµ    chøc    Ýnh  ñ; c¸ctæ  phiCh ph ­Vèn    huy  ng  ®é kh¸cdo  é  ëng  é  µichÝnh    B tr B t  quy  nh. ®Þ Møc   èn  v huy  ng,  ×nh  ®é h thøc huy  ng,  i Êt  ®é l∙ su huy  ng  ña  õng   ®é ct  thêikú  Tæng     do  gi¸m  c  ü   ×nh Héi ®ång  ®è Qu tr     qu¶n  ýquyÕt  nh  ï hîp  l  ®Þ ph   víic¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.Quü   ç  î u    èc    ã     ®Þ hi h c Nh n   h tr  ®Ç t qu gia c tr¸ch   nhiÖ m  qu¶n  ý,thu  åivµ  µn    ng  ¹n  l   h   ho tr¶®ó h cho  ñ  ë  ÷u    ch s h c¸c kho¶n  èn  v huy  ng  ãitrªn. ®é n   §i Ò u    tæ  2.­C¸c  chøc  b¶o  Ó m,  Ýn  ông  µ  hi td v doanh  nghiÖp  µ   íc Nh n   (sau  y   äi t¾t lµ doanh  ®© g       nghiÖp) gãp  èn  µo  ü   îc së  ÷u  Çn  µi   v v Qu ®   h ph t  s¶n, ® îc chia l∙ (nÕu  ã) t ng        i c  ¬ øng  íiphÇn  èn  ãp, ® îc xem   Ðt  v  vg   x cho   vay vèn    ã  khic nhu  Çu  ï hîp  íic¬  Õ   c ph   v   ch cho  vay  ña  ü   µ  îc rótvèn  Òu  c Qu v ®     §i lÖ theo Quy Õt  nh  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  ®Þ c Th t Ch ph trong  êng  îp  ã  ã  tr h c kh kh¨n   ® Æc   Öt,ph¸ s¶n,gi¶i Ó. bi        th §i Ò u    chiphÝ      3.­C¸c    ph¸tsinh trong nghiÖp  ô    v huy  ng  èn      ®é v nh tr¶ l∙ vèn    i huy  ng, chiphÝ   ®é    huy  ng... ® îc tÝnh  µo    Ý   ¹t®éng  ña  ®é    , v chiph ho   c Quü. §i Ò u    ån  èn  ña  ü   ç  î u    èc    îcqu¶n  ýtheo  4.­Ngu v c Qu h tr  ®Ç tQu gia ®   l  nguyªn t¾c  Ëp    t trung,thèng  Êt.   nh
  3. 3 C h ¬ n g  II Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó A. V è n  ® i Ò u  l Ö : §i Ò u  Ng ©n   5.  s¸ch Nhµ   íccÊp  èn  Òu  Ö    n  v §i l cho  ü   õ nguån  èn  Qu t   v ® îc c©n  i    ®è trong  ù  d to¸n ng©n    s¸ch  µng  h n¨m cho  n       ®Õ khi ®ñ 50%   èn  v §iÒu  Ö. l Hµng n¨m    vµo  ù    ©n  c¨n cø  d to¸nng s¸ch Nhµ   ícbè  Ý cho  ý, Bé   µi   n   tr   Qu   t   chÝnh chuyÓn  èn  µo  µikho¶n  Òn göicña  ü   ¹  v v t  ti     Qu t i Kho  ¹c Nhµ   íchoÆc   b  n  Ng ©n  µng  ¬iQuü   ë   µikho¶n. h n  m t  §i Ò u 6.  èn  ãp  ña    V g c c¸c doanh nghiÖp  µ   íc lµ phÇn  ng  ãp  Nh n     ®ã g b ¾t  éc  bu theo  Õt  nh  ña  ñ íng  Ýnh  ñ. Møc   èn  ãp  ña    quy ®Þ c Th t Ch ph   v g c c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc kh«ng  Êp  ¬n    î nhuËn  Nh n   th h 3% l   i sau  Õ  ña  thu c n¨m  ¹tho   ®éng  íc®ã.  µimøc  èn  ãp  ¾t  éc,c¸cdoanh  tr   Ngo   v g b bu     nghiÖp cßn  ã  Ó  ­ c th ® îc gãp  èn  µo  ü   íisè îng kh«ng  ¹n  Õ.    v v Qu v   l   h ch C¸c  doanh  nghiÖp  ã  c møc   î l i nhuËn  sau  Õ   ña n¨m   ¹t ®éng   íc ®ã  thÊp  ¬n  tû  ng   îc tù thu c ho   tr   h 1  ®å ®    nguyÖn  ãp  èn  µo  ü, nhng  g v v Qu   kh«ng  ¾t  éc. b bu §i Ò u    7. C¸c doanh  nghiÖp  îcsö  ông    ¹  ü  µ  èn  îp ph¸p ® d c¸c lo iqu v v h     ®Ó   ãp  èn  µo  ü   g v v Qu b»ng  Òn ®ång ti   VN.  êng  îp doanh  Tr h  nghiÖp  îcphÐp  ®  kinh doanh  ¹itÖ  ×  Öc  ãp  èn  ã  Ó    ngo   th vi g v c th b»ng  ¹itÖ  ngo   (USD),møc   èn    v gãp  îcghib»ng  ®   VN§ theo  ûgi¸mua  µo  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   t    v c Ng h Nh n     c«ng  è  ¹ thêi®iÓ m   ãp  èn. b t    i gv §i Ò u  8. Trªn  ¬  ë  è  Öu  Ò   î nhuËn  c s s li v l i   sau  Õ   ña  thu c c¸c  doanh  nghiÖp  h Ö   èng  do  th Tæng   ôc  c qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  Nh n   idoanh  nghiÖp  cung  Êp,  ü   ã  c Qu c tr¸ch nhiÖ m   Ýnh    t to¸n thèng  Êt  íiTæng   ôc    nh v   c Qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  Nh n   idoanh  nghiÖp møc   èn  ãp  ña  õng  vg ct doanh  nghiÖp  ×nh  é   µi chÝnh    é   µi chÝnh  ×nh  ñ  íng  Ýnh  tr BT  ®Ó B T   tr Th t Ch phñ  Õt  nh.  Öc  quy ®Þ Vi cung  Êp  è  Öu  ña  c s li c Tæng   ôc  c qu¶n  ý vèn  µ  µi l  v t  s¶n  µ   íc t¹  Nh n   i doanh nghiÖp cho  ü   îc thùc hiÖn  µo  Qu ®     v th¸ng 11  ña      c n¨m b¸o c¸o  è  Öu  c tÝnh) vµ  µo  (s li í     v th¸ng 6  ña    c n¨m  Õ   ¹ch  è  Öu  k ho (s li b¸o    c¸o quyÕt to¸nchÝnh     thøc cña    n¨m  íc®ã). tr  
  4. 4 §i Ò u    9. C¨n  vµo  cø  møc   èn  ãp  ña  õng  vgct doanh nghiÖp  Thñ  ­ do  t íng  Ýnh  ñ  Ch ph quyÕt  nh,  é   ëng  é   µi chÝnh  û  ®Þ B tr BT  u quyÒn  cho Tæng   Gi¸m  c  ü   ý  ®è Qu k th«ng  ®Õ n   õng  b¸o  t doanh  nghiÖp  ãp  èn.Ch Ë m   Êt lµ gv  nh     3 th¸ng kÓ   õ ngµy  ñ   íng  Ýnh  ñ    t  Th t Ch ph quyÕt  nh,  ñ  ëng    ®Þ th tr c¸c doanh  nghiÖp  ùc hiÖn  th   chuyÓn  Òn (cã thÓ  ti     b»ng  Òn m Æt,  ti   hoÆc     µnh  Ðc, ph¸th s  hoÆc   Ých tµikho¶n  tr     b»ng  û  Ö m   u nhi chi. .vµo  µikho¶n  Òn  öicña  ü   . ) t  ti g   Qu Kho  ¹c  µ   íc hoÆc   ©n   µng  Quü   b Nh n   Ng h do  quy  nh.  êng  îp  ®Þ Tr h doanh  nghiÖp  kh«ng  ùc hiÖn  ng  th   ®ó quy  nh  Ò   êih¹n  µ  ®Þ v th   v møc  èn  ãp,Quü   Ï vg  s  kiÕn  Þ  íiBé   ëng  é   µi chÝnh  ngh v   tr BT  (qua Tæng   ôc  c qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  l  v t  Nhµ   íct¹ doanh  n    i nghiÖp)®Ó     xem  Ðt vµ  ö  ý. x  xl §i Ò u 10. C¸c  chøc, c¸ nh©n  tæ     trong  µ  µi níc ® îc tù  v ngo       nguyÖn  gãp  èn  Òu  Ö  v §i l cho  ü   íi è îng kh«ng  ¹n  Õ   ïhîp víi Qu v   l   s h ch ph       th«ng  Ö  èc  l Qu tÕ  µ  v ph¸p luËtViÖtNam.      §i Ò u    thµnh    ãp  èn  Òu  Ö  ü   îchëng    Òn  î 11. C¸c  viªng v §i l Qu ®   c¸cquy l i sau  y: ®© ­ §îc së  ÷u  Çn  µis¶n ¬ng  ¬ng  íiphÇn  èn  ãp  µo  ü   µ  îc     h ph t  t ® v  v g v Qu v ®   rótvèn  Òu  Ö    §i l trong tr ng  îp ® Æc   Ötkhã   ê h   bi   kh¨n hoÆc   Þ      b ph¸ s¶n,gi¶ithÓ     theo Quy Õt  nh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ;   ®Þ c Th t   ph ­ §îctham      Õn  Ò   Ýnh     gia ý ki v ch s¸ch,c¬  Õ     ch huy  ng  µ  ö  ông  èn  ®é vsd v cña  ü;  îc tham  ù  éc  äp  êng      Qu ®   d cu h th niªn ®Ó nghe th«ng b¸o  Ò   Õt    v k qu¶ ho¹t ®éng  ña  ü;  îc cung  Êp    c Qu ®   c th«ng    Çn  Õt vÒ   ×nh  ×nh  ¹t tin c thi   t h ho   ®éng  ña  ü; c Qu ­§îcxem   Ðt cho     x  vay  èn    ã  v khic nhu  Çu  ïhîp víi ¬  Õ   c ph       ch cho  c vay  ña  c Quü; ­  îc chia l∙ t ng  §    i¬   øng  íiphÇn   èn  ãp  v  vg trong  êng  îp  Õt  tr h k qu¶  µi t  chÝnh  ña  ü     ính¬n  c Qu thu l   chi. B/ V è n  h u y  ® é n g: §i Ò u 12. Vèn    huy  ng  µ vèn  ña  ñ  ë  ÷u  µ   ü   îc quyÒn  ®é l  c ch s h m Qu ®   sö  ông  µ  ã  d v c tr¸chnhiÖ m  µn    ng  ¹n  gèc  Én l∙ .   ho tr¶®ó h c¶  l  i §i Ò u    ü   13. Qu HT§TQG   îcph¸thµnh    Õu  ®    tr¸phi trung h¹n  µ  µih¹n  i   vd  theo quy  Õ     µnh    Õu  ch ph¸th tr¸phi doanh  i nghiÖp  µ   ícban  µnh  Ìm  Nh n   h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 120/CP  µy  ng 17/9/1994  ña  Ýnh  ñ  µ    b¶n  íng c Ch ph v c¸c v¨n  h  dÉn  ña  é   µi chÝnh. Møc   c BT    ph¸thµnh, thêih¹n       ph¸thµnh, h×nh      thøc    ph¸t hµnh,l∙suÊt tr¸phiÕu,c¬  Êu  Ò   Ö nh       Õu..  Tæng    i    i  c vm gi¸tr¸phi i .do  Gi¸m  c   ®è Quü  b¸o c¸o  éi  ng  H ®å qu¶n  ývµ  ×nh  é   ëng  é   µichÝnh  Õt  nh   l   tr B tr B t  quy ®Þ cho  õng ®îtph¸thµnh. t     
  5. 5 §i Ò u 14. Bé   µichÝnh  ã  Ó    µnh    Õu  Ýnh  ñ      t  c th ph¸th tr¸ phi Ch i ph huy ®éng  èn  µ  v v chuyÓn  cho  ü   Qu HT§TQG       ®Ó bæ sung  ån  èn  ngu v huy  ng; ®é   Quü  HT§TQG  ph¶i sö  ông  èn  ng  ôc  ch,  ã  Öu   d v ®ó m ®Ý c hi qu¶  µ  µn    v ho tr¶ ®Çy  ,  ng  ¹n tiÒn gèc,tiÒn l∙cho  é  µichÝnh. ®ñ ®ó h         i BT  ViÖc    µnh    Õu  Ýnh  ñ  ph¸th tr¸ phi Ch i ph huy  ng  èn  ®é v cho  ü   Qu HT§TQG   ® îcthùc hiÖn      theo quy  nh    ®Þ sau: 1­ C¨n  vµo    cø  nhu  Çu  ö  ông  èn,Quü   c sd v  HT§TQG   ©y  ùng  ¬ng    xd ph ¸n huy  ng  èn, kÕ   ¹ch    î  iphiÕu, trao  æi  èng  Êt  íiKBNN   ®é v  ho tr¶ n tr¸    ® th nh v   Trung  ng  µ  c¸o Héi ®ång  ¬ v b¸o      qu¶n  ýth«ng  l  qua    ×nh Bé   ëng  é   µi ®Ó tr   tr BT  chÝnh    Öt. phª duy 2­ Trªn c¬  ë    Þ   ña  ü     s ®Ò ngh c Qu HT§TQG   µ  v KBNN   Trung  ng, Bé   ­ ¬   tr ëng  é   µi  Ýnh  B T ch quyÕt  nh   Öc  ®Þ vi ph¸t hµnh  i Õu  Ýnh  ñ      tr¸ phi Ch   ph huy ®éng cho  ü   µ  û  Òn  Qu v u quy cho  KBNN  Trung  ng  ùc hiÖn. ¬ th   3­ Kho  ¹c  µ   íc Trung  ng  chøc  b Nh n   ¬ tæ  ph¸thµnh    Õu, tËp    tr¸ phi   i trung  tiÒn mua    Õu  µ    tr¸phi v chuyÓn  µo  µikho¶n  ña  ü   i v t  c Qu HT§TQG   ë   ¹ KBNN   m ti  Trung  ng.  ång  êi Quü   ¬ § th   HT§TQG   ý  Ën  î  íiBé   µi  Ýnh  k nh n v   T ch (KBNN   Trung  ng)  µ  ¬ v cam   Õt  µn    y   ,  ng  ¹n  Òn  èc  µ  iTiÒn    k ho tr¶®Ç ®ñ ®ó h ti g v l∙  . l∙i tÝnh theo    Êt tr¸ phiÕu  ×nh  µnh  l∙su     i i h th qua  Õt  k qu¶  u   Çu  ®Ê th hoÆc     Êt l∙su   i do  é  ëng  é  µichÝnh  Õt ®Þnh  B tr BT  quy   cho  õng ®îtph¸thµnh. t      5­ Sau  õng  t ph¸thµnh  i Õu, Quü   t ®î     tr¸ phi     HT§TQG   Ï thanh  s  to¸n cho    KBNN  Trung  ng    Ý      µnh    Õu  ¬ chiph inph¸th tr¸phi (theo hîp ®ång  íi ¬  i    v   quan    c in Ên)  µ    Ý    µnh   v chiph ph¸th ­thanh      Õu  to¸ntr¸phi theo tûlÖ  i     quy  nh. ®Þ 6­ § Õn  ¹n    î,Quü     h tr¶n   HT§TQG   ã  c tr¸chnhiÖm     thanh    y    Òn to¸n®Ç ®ñ ti   gèc,l∙tr¸phiÕu       ii cho  KBNN   Trung  ng.Trêng  îp Quü   ¬  h  kh«ng  µn    é  µi ho tr¶, t   B chÝnh (KBNN   Trung  ng) cã  Òn  ù ®éng  Ých tµikho¶n  ña  ü   ë   ¹  ¬   quy t  tr     c Qu m t i KBNN  Trung  ng      åinî. ¬ ®Ó thu h   §i Ò u 15. Quü   ç  î®Ç u   Quèc    îc tiÕp  Ën    ån  èn    h tr  t gia ®   nh c¸c ngu v cña    chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ     trong vµ  µi níc tù nguyÖn  öi Quü     u      ngo       g  ®Ó ®Ç t ph¸ttr Ón.C¸c  chøc    ©n   i   tæ  c¸ nh trong vµ  µi níc tù nguyÖn  öi tiÒn  µo    ngo       g  v Quü     u    ®Ó ®Ç tph¸ttr Ón ® îcnhËn  ét  û lÖ    Êt theo   i     m t   l∙ su   i tho¶  Ën,hoÆc   thu   theo  îp ®ång. Tû  Ö    Êt do  h    l l∙su   H§QL   ü   i Qu quy  nh  ng  èi®a  ®Þ nh t   kh«ng    qu¸ l∙suÊtquy  nh  ña  µ   íc.   i   ®Þ c Nh n §i Ò u    ü   îctiÕp  Ën  µ  vèn  16. Qu ®   nh v vay  trung vµ  µih¹n  ña        d   c c¸c tæ chøc, c¸ nh©n     trong níc theo     nguyªn  ¾c  ù nguyÖn, b×nh  ng,  ïng  ã  î t t    ®¼ c c l i trªnc¬  ë  îp ®ång    sh  vay  èn  µ  v v ph¶i®¶m     b¶o    î gèc  µ    ng  ¹n.§iÒu  tr¶n   v l∙®ó h   i kiÖn vay,thêih¹n      vay,l∙suÊt vay.. do  bªn    i     2  tho¶ thuËn  ïhîp víi   Õt  .   ph       quy c¸c ®Þnh  ña  éi  ng  c H ®å qu¶n  ý trong  õng  êikú  µ  ï hîp  íic¸c quy  nh   l  t th   v ph   v    ®Þ hiÖn  µnh  ña  µ   íc. h c Nh n
  6. 6 §i Ò u    ü   îctrùctiÕp ®µ m   17. Qu ®       ph¸n,ký  Õt    îp ®ång, c¸chiÖp    k c¸ch      ®Þnh  vay  èn  v trung vµ  µi h¹n  íic¸c tæ    d  v     chøc,c¸ nh©n  µiníc phï hîp víi    ngo           c¸c quy  nh  ña  µ   íc vµ    ®Þ c Nh n   th«ng  Ö  èc  Õ, ®¶m   l Qu t  b¶o    î gèc  µ    tr¶n   v l∙i ®óng  ¹n.Quü   îc quyÒn  Õp  Ën    ån  µitrî ña    chøc  èc  h  ®  ti nh c¸c ngu t     c c¸c tæ  qu tÕ,Quèc      ©n  êinícngoµi®Ó     êng, bæ     gia,c¸ nh ng       t¨ng c   sung  ån  èn    ngu v cho vay    trªnnguyªn  ¾c  ù nguyÖn,  ×nh  ng,  ïng  ã  î vµ  t t  b ®¼ c c l   theo  ng  i ®ó ph¸p  luËtViÖtNam.     §i Ò u    ü   îcnhËn  èn  û    vay  u      iÓncña    18. Qu ®   v u th¸ccho  ®Ç tph¸ttr   c¸c tæ  chøc,c¸nh©n     trongvµ  µinícth«ng    ngo     qua  îp ®ång  û  h  u th¸c. §i Ò u 19.  ü   ç  î®Ç u   Quèc    îc tiÕp  Ën    ån  èn  Qu h tr  t gia ®   nh c¸c ngu v ®Ç u    ña  µ   ícvµ    ån  tc Nh n   c¸cngu vay  î,viÖn  î ícngoµicña  Ýnh  ñ,c¸c n  tr    n   Ch ph     kho¶n  chªnh  Öch    Êt tõ nguån  èn  l l∙ su     i v ODA   cho vay    ®Ó cho vay  ¹ ®èi  íi li  v  c¸cdù    îcCh Ýnh  ñ    ¸n ®   ph quy  nh. ®Þ §i Ò u    ü   îchuy  ng    ån  èn    ®Çu      iÓn 20. Qu ®   ®é c¸cngu v kh¸ccho  tph¸ttr   theo quy  nh  ña  é  ëng  é  µichÝnh.   ®Þ c B tr BT  C/ Q u ¶ n  l ý, ¶ o  to µ n v µ  p h¸t  b  tri Ó n n g u å n  v è n: §i Ò u 21. Nguån  èn  ü   îc qu¶n  ý theo  v Qu ®   l  nguyªn  ¾c  Ëp  t t trung,   thèng  Êt.Tæng   nh   Gi¸m  c  ü   ã  ®è Qu c tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  l  s d ngu vèn  ã  Öu  c hi qu¶, ®óng  ôc  ch,    m ®Ý thu  åi vèn  µ    h  v l∙ cho  i vay, b¶o  µn  µ    to v t¨ng tr ng  ån  èn, ® îc quyÒn  ©n    ë ngu v     ph bæ,  iÒu  µ, ®iÒu  ® ho   chØnh  ån  ngu vèn trongph¹m    µn  Ö   èng.   vito h th §i Ò u 22. Gi¸m  c        ®è c¸c chinh¸nh  ü   Qu HT§TQG   ¹    tic¸c tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng  ã  tr     ¬ c tr¸chnhiÖm     qu¶n  ý, ö  ông  ã  Öu  l  d s c hi qu¶,®óng    m ôc   ch  ån  èn  îc ph©n  ®Ý ngu v ®   bæ,  Êp  µnh  ch h nghiªm chØnh  Önh  iÒu  l ® ®éng,  iÒu  µ  ån  èn  ña  ® ho ngu v c Tæng   Gi¸m  c  ü;  Ën  ng, híng  Én  ®è Qu v ®é   d c¸cDoanh    nghiÖp,c¸ctæ      chøc,c¸ nh©n    a  µn  ãp  èn     trªn®Þ b g v cho  ü   Qu theo  nguyªn  ¾c  ù nguyÖn,  ×nh  ng,  ïng  ã  î vµ  t t  b ®¼ c c l   theo  ng  Õ     Ön  i ®ó ch ®é hi hµnh.Nguån  èn  ù huy  ng    a  µn  îcsö  ông    v t  ®é trªn®Þ b ®   d cho    ù    u    c¸c d ¸n ®Ç t t¹  a  ¬ng  Uû   i®Þ ph do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Õt  nh  ï hîp víi ôc    µ  quy ®Þ ph       m tiªuv néidung  ña  Ët khuyÕn  Ých  u      c Lu   kh ®Ç ttrong níc.   Tæng  Gi¸m  c  ü   ®è Qu HT§TQG   ã  c tr¸ch nhiÖ m     ban  µnh  ¬  Õ     h c ch huy ®éng  µ  ö  ông  èn  ¹ c¸cchinh¸nh  ü   vsd v t      i Qu HT§TQG. C h ¬ n g  III T æ  c h ø c th ù c hi Ö n
  7. 7 §i Ò u  33. Quy  Õ   µy  ã  Öu  ùc tõ  µy  ch n c hi l   ng ban  µnh. Trong    h   qu¸ tr×nh  ùc hiÖn, n Õu  ã  íng  ¾ c,    Þ     é,  µnh, §Þa  ¬ng  µ  th     cv m ®Ò ngh c¸c B ng   ph v c¸c®¬n  Þ    v ph¶n    Þp  êivÒ   é  µi Ýnh    ¸nh k th   B t   ch ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
Đồng bộ tài khoản