Quyết định 975/QĐ-BXD

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
116
lượt xem
9
download

Quyết định 975/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 975/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành nghiệm thu dự án biên soạn dự thảo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia sử dụng trong sản xuất xi măng” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 975/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 975/Q -BXD Hà N i, ngày 6 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P H I NG KHCN CHUYÊN NGÀNH NGHI M THU D ÁN BIÊN SO N D TH O “QUY CHU N K THU T QU C GIA V PH GIA S D NG TRONG S N XU T XI MĂNG" B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Xây d ng; Xét công văn s 466/VLXD-TH ngày 25/8/2009 c a Vi n V t li u xây d ng ngh nghi m thu d án biên so n d th o quy chu n; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Thành l p H i ng KHCN chuyên ngành nghi m thu d án biên so n d th o “Quy chuNn k thu t qu c gia v ph gia s d ng trong s n xu t xi măng”. H i ng g m 11 thành viên (có danh sách kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký t i khi nhi m v c a H i ng hoàn thành. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Vi n trư ng Vi n V t li u xây d ng và các thành viên H i ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ch nhi m d án; - Lưu: VP, V KHCNMT. Nguy n Tr n Nam DANH SÁCH
  2. H I NG KHCN CHUYÊN NGÀNH (thành l p theo Q s 975 /Q -BXD ngày 06 tháng 10 năm 2009) Ch t ch H i ng: 1. TS Nguy n Trung Hoà V trư ng, V KHCN&MT Thư ký H i ng: 2. ThS Tr n Quang Hào Chuyên viên chính, V KHCN&MT U viên ph n bi n: 3. TS c Oanh T ng Thư ký Hi p h i Xi măng Vi t Nam 4. TS Nguy n Như Quý Trư ng i h c Xây d ng U viên: 5. TS Võ Quang Di m Phó V trư ng, V V t li u xây d ng 6. TS Lương c Long Phó Vi n trư ng, Vi n V t li u xây d ng 7. KS Nguy n ình Hà Phó phòng k thu t, T ng công ty Xi măng Vi t Nam 8. TS Tr n Bá Vi t Phó Vi n trư ng, Vi n KHCN Xây d ng 9. KS Ph m Văn Mão Trư ng phòng k thu t, Công ty CP Xi măng B m Sơn 10. TS T Ng c Dũng Trư ng i h c Bách khoa Hà N i 11. CN oàn Th Nga Trung tâm Tiêu chuNn ch t lư ng, T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng Khách m i: 1. ThS Tr n ình Thái Phó V trư ng, V KHCN&MT 2. TS Thái Duy Sâm Vi n trư ng, Vi n V t li u xây d ng 3. KS Nguy n ình L i Trư ng phòng T ng h p, Vi n VLXD 4. ThS Nguy n Văn oàn Giám c Trung tâm Xi măng và Bê tông, Vi n VLXD
Đồng bộ tài khoản