Quyết định 977/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định 977/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 977/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập đoàn công tác liên Bộ kiểm tra tình hình thực hiện giải ngân các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 977/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 977/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đoàn công tác liên Bộ kiểm tra tình hình thực hiện giải ngân các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Thông báo số 165/TB-VPCP ngày 11/7/2008 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại cuộc họp bàn về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải; Căn cứ các văn bản cử cán bộ tham gia đoàn công tác liên Bộ của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Đoàn công tác liên Bộ kiểm tra tình hình thực hiện giải ngân các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại khu vực phía Bắc gồm các thành viên sau đây: 1. ông Phạm Văn Khánh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng, Trưởng Đoàn; 2. ông Nguyễn Văn Tới - Trưởng phòng Giám định 2 - Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông - Bộ Giao thông vận tải, Phó trưởng Đoàn; 3. ông Lương Quang Thanh - Phó tổng giám đốc Ban quản lý dự án 1 - Bộ Giao thông vận tải, thành viên; 4. ông Dương Bá Đức - Phó trưởng phòng Địa phương - Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính, thành viên; 5. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến - Chuyên viên chính Vụ Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên; 6. ông Hồ Ngọc Sơn - Chuyên viên Vụ Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng, thành viên;
  2. 7. ông Nguyễn Hồng Hạnh - chuyên viên phòng Giám định 2 - Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông - Bộ Giao thông vận tải, thành viên. Điều 2. Đoàn công tác liên Bộ có nhiệm vụ kiểm tra tình hình thực hiện giải ngân các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông; phát hiện các khó khăn vướng mắc, tổng hợp đề xuất giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Nội dung kiểm tra như phụ lục kèm theo Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ chức có liên quan và các thành viên Đoàn công tác liên Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Như trên; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; (Đã ký) - UBND các tỉnh: Hà Nội, Lạng Sơn, Cao Bằng, Điện Biên; - Các BQLDA 1, 5, Thăng Long, Tả Ngạn; - Các thành viên của Đoàn công tác; Cao Lại Quang - Lưu VP, KTTC, S.
Đồng bộ tài khoản