Quyết định 999-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:94

0
346
lượt xem
75
download

Quyết định 999-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 999-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 999-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính

 1. Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a B é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  s è:  ë 999­T C/ Q §/C§ K T   g µ y  2 th¸ng 11 n¨ m   n 1996 v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  h Ö  th è ng ch Õ   é ® k Õ  to¸n H µ n h  c h Ý n h   ù  n g hi Ö p s B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T ­ C¨n  vµo  Ët ng©n    cø  Lu   s¸ch  µ   íc ® îc c«ng  è  Nh n     b theo  Önh  è  L s 47L­ CTN   µy  ng 3/4/1996 cña  ñ  Þch  ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam;   Ch t n  ho x∙h   ngh Vi   ­ C¨n  Ph¸p  Önh  Õ   cø  l k to¸n vµ  èng  ® îc c«ng  è     th kª    b theo  Önh   è  L s 06/LCT/H§NN   µy  ng 20/5/1988 cña  éi ®ång  µ   ícvµ  Òu  Ö  chøc  Õ     H  Nh n   §i l tæ  k to¸n Nhµ   íc,§iÒu  Ö  Õ     n  l k to¸n tr ng  Ý     ë x nghiÖp  èc  qu doanh  ban  µnh  h theo  NghÞ   nh  è  H§BT,  H§BT   µy  ®Þ s 25­ 26­ ng 18/3/1989  ña  éi  ng  é   ëng  c H ®å B tr (nay lµCh Ýnh  ñ);    ph ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña    é,  ¬  l  n  c¸c B c quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  chøc  é    v v tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT  § Ó   ¸p  ® øng  cÇu  yªu  qu¶n  ýkinh tÕ,tµichÝnh    êng  l       t¨ng c qu¶n  ýkiÓm   l  so¸tchi quü  ©n      Ng s¸ch  µ   íc,qu¶n  ý tµis¶n  Nh n   l    c«ng, n©ng    cao  Êt îng  ch l c«ng    ¹ch    Õ     µ  Öu  t¸ch to¸nk to¸nv hi qu¶  qu¶n  ýcña    n  Þ  µnh  Ýnh   l  c¸c ®¬ v H ch sù nghiÖp. Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1.­ Nay    ban  µnh  Ö   èng  Õ     Õ   h h th ch ®é k to¸n Hµnh  Ýnh  ù    ch s nghiÖp  dông  ¸p  cho  Êtc¶    n  Þ  µnh  Ýnh  ù  t   c¸c ®¬ v H ch s nghiÖp trong c¶  íc.  n  H Ö   èng  Õ     Õ     µnh  Ýnh  ù  th ch ®é k to¸nH ch s nghiÖp  å m: g 1.Nh÷ng    quy  nh  ®Þ chung  Ò   Õ     Õ     µnh  Ýnh  ù  v Ch ®é k to¸nH ch s nghiÖp. 2.Ch Õ       ®é chøng  õkÕ   t   to¸n. 3. Quy  nh  Ò   Ö   èng  µikho¶n  Õ     µ    Ých  éidung,kÕt    ®Þ v h th t  k to¸nv gi¶ith n    cÊu,ph¬ng    ph¸p ghichÐp    µikho¶n  Õ      c¸ct   k to¸n. 4.Ch Õ       Õ     ®é sæ k to¸n. 5.Ch Õ         µichÝnh.   ®é b¸o c¸o t   §i Ò u  2.­ Ö   èng  Õ     Õ     µnh  Ýnh  ù   H th Ch ®é k to¸n H ch s nghiÖp   ban hµnh theo Quy Õt  nh  µy, ¸p  ông  ®Þ n  d cho  Êtc¶    n  Þ  µnh  Ýnh  ù  t   c¸c ®¬ v H ch s nghiÖp  éc c¸cBé, c¬  thu       quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ  µ  thu   ph v UBND   c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, c¸c  ¬  ¬  c quan  oµn  Ó, c¸c    ® th   tæ chøc    éido  x∙h   Trung  ng,®Þa  ¬ng  ¬  ph qu¶n  ývµ    n  Þ  ùcl ng vò  l   c¸c®¬ v l  î   trang  
 2. 2 ho¹t®éng    b»ng  ån  ngu kinh phÝ   Ng ©n     do  s¸ch nhµ  íc cÊp      n  ph¸thoÆc  b»ng  c¸cnguån    kinhphÝ    kh¸c. §i Ò u 3.­H Ö   èng  Õ     Õ     µy  ã  Öu  ùc thihµnh  èng    th ch ®é k to¸n n c hi l     th nhÊt trong  níc tõ  µy  c¶    ng 01/01/1997  µ  v thay  Õ   Õ     Õ   th ch ®é k to¸n Hµnh    chÝnh  sù  nghiÖp ban  hµnh  theo Quy Õt ®Þnh  sè  257­TC/C§KT  ngµy  01/6/1990 cña  é  µichÝnh.   BT  ViÖc chuyÓn    Õ     sæ k to¸ntheo  Õ     Õ     µnh  Ýnh  ù  ch ®é k to¸nH ch s nghiÖp  hiÖn  µnh  h sang    Õ     ë   sæ k to¸nm theo  Õ     Õ     µnh  Ýnh  ù  ch ®é k to¸nH ch s nghiÖp  ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh  µy  îcthùc hiÖn  èng  Êt theo  íng dÉn  ña  ®Þ n ®    th nh   h  c Bé  µichÝnh. T  §i Ò u 4.­Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ­ ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m     chØ  o,tr ÓnkhaiH Ö   èng  Õ     Õ       n   ®¹   i     th ch ®é k to¸nc¸c®¬ vÞ  µnh  Ýnh  ù  H ch s nghiÖp    a  µn. trªn®Þ b C¸c  é,  ¬  B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, c¸c  ¬  thu Ch ph   c quan  ®oµn  Ó, c¸c tæ  th     chøc    éi ë  x∙ h   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm     chØ  o, tr Ón ®¹   i   khaië    n  Þ  éc ph¹m      c¸c®¬ v thu   viqu¶n  ýcña  × nh. l  m Vô   ëng  ô   Õ     Õ   tr V Ch ®é k to¸n,Ch¸nh    V¨n phßng  é   µ  ñ   ëng    B v Th tr c¸c ®¬n  Þ  ªnquan  éc vµ  ùcthuéc Bé   ã  v li   thu   tr     c tr¸chnhiÖ m     phæ   Õn,híng dÉn  bi     vµ  chøc    µnh  tæ  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n C h ¬ n g  I N g u yªn t ¾ c c h u n g §i Ò u  1­ Chøng  õ  Õ     µ nh÷ng  t k to¸n l   chøng  minh b»ng  Êy  ê  Ò   gi t v nghiÖp  ô  v kinh tÕ,tµichÝnh  ∙         ® ph¸tsinh vµ  ùc sù  µn  µnh.M äi  è  Öu   th   ho th   s li   ghivµo    Õ     ¾t  éc    sæ k to¸nb bu ph¶i® îcchøng     minh b»ng chøng  õkÕ     îp t   to¸nh   ph¸p,hîp lÖ.    §i Ò u 2­ M äi nghiÖp  ô  v kinh  Õ, tµichÝnh  t   ph¸tsinh    trong  Öc  ö  vi s dông kinh phÝ  µ      ©n    v thu,ching s¸ch cña  äi  n  Þ  Õ     µnh  Ýnh  ù    m ®¬ v k to¸nH ch s nghiÖp  u   ®Ò ph¶ilËp chøng  õ.Chøng  õ ® îcdïng  µm    ghisæ   Õ        t  t    l c¨n cø    k to¸n ph¶ilµchøng  õkÕ     îp ph¸p vµ  îp lÖ.    t   to¸nh     h  Chøng  õ kÕ   t   to¸n hîp    ph¸p: lµ chøng  õ ® îc lËp       t    theo  ng  É u     ®ó m quy ®Þnh cña  Õ     µy.ViÖc    Ðp      ch ®é n   ghich trªnchøng  õph¶i®óng  éidung,b¶n  t    n    chÊt,møc      ®é nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh vµ  îcph¸p  Ëtcho  Ðp, cã     ®  lu   ph   ®ñ ch÷  ý  ña  êichÞu  k c ng   tr¸chnhiÖ m  µ  Êu  n  Þ    v d ®¬ v (theoquy  nh  ô  Ó)   ®Þ c th Chøng  õ kÕ     îp lÖ:lµchøng  õ kÕ     îcghichÐp  y  ,  Þp  t   to¸nh       t   to¸n®     ®Ç ®ñ k thêic¸c yÕu  è,c¸c tiªuthøc  µ     t      v theo  ng  ®ó quy  nh  Ò   ¬ng  ®Þ v ph ph¸p  Ëp  ña  lc tõng lo¹ chøng  õ.    i t §i Ò u    éi dung  ña  Ö   èng  3­ N   c h th chøng  õkÕ     å m   chØ  t   to¸ng 4  tiªu: 1.ChØ       ng, tiÒn l ng   tiªulao®é    ¬
 3. 3 2.ChØ     Ëtt   tiªuv   3.ChØ     Òn tÖ   tiªuti   4.ChØ       tiªuTSC§ §i Ò u    4: Chøng  õkÕ       ã  y      Õu  èsau  y: t   to¸nph¶ic ®Ç ®ñ c¸cy t  ®© 1.Tªn  äicña    g  chøng  õ(ho¸®¬n, phiÕu    Õu  t      thu,phi chi. . .) 2.Ngµy,th¸ng,n¨m  Ëp chøng  õ       l  t 3.Sè  Öu cña    li   chøng  õ t 4.Tªn  äi, a    g  ®Þ chØ  ña  n  Þ  c ®¬ v hoÆc     ©n  Ëp chøng  õ c¸nh l  t 5.Tªn,®Þa      chØ  ña  n  Þ  c ®¬ v hoÆc     ©n  Ën  c¸nh nh chøng  õ t 6.Néi dung     nghiÖp  ô    v ph¸tsinh cña    chøng  õ t 7.C¸c    chØ    Ò  îng vµ    Þ tiªuv l   gi¸tr 8. Ch÷  ý  ña  êilËp  µ  ÷ng  êichÞu    k c ng   v nh ng   tr¸chnhiÖm   Ò   Ýnh  Ýnh    vt ch x¸c cña nghiÖp  ô.Nh÷ng      v  chøng  õ ph¶n  quan  Ö   t  ¸nh  h kinh tÕ  ÷a c¸c ph¸p    gi     nh©n  ph¶i cã  ÷  ý  ña  êi kiÓm     Õ     ch k c ng   so¸t(K to¸n tr ng) vµ  êi phª  Öt    ë   ng   duy (Thñ  ëng  n  Þ),®ãng  Êu  n  Þ. tr ®¬ v   d ®¬ v §èivíinh÷ng     chøng  õ li   t   ªnquan  n   Öc  hµng, cung  Êp  Þch  ô  ®Õ vi b¸n    cd v (nÕu  ã) th×  n  Þ  c  ®¬ v ph¶isö  ông   d theo  ng  É u   ña  ®ó m c chøng  õ do  é   µi t  B T   chÝnh  èng  Êt  th nh ban  µnh  µ  h v ph¸thµnh. Nh÷ng      chøng  õ dïng  µm  cø  t  l c¨n  trùctiÕp ®Ó       Õ         ghisæ k to¸nph¶icã    thªm chØ    nh  tiªu®Þ kho¶n  Õ   k to¸n §i Ò u 5: Chøng  õ kÕ     t   to¸nph¶i® îclËp ®Çy    è  ªntheo      ®ñ s li   quy  nh. Ghi  Ðp  ®Þ   ch chøng  õ  t ph¶i râ  µng, trung  ùc,®Çy      r   th   ®ñ c¸c  Õu  è,g¹ch  á  Çn    y t  b ph ®Ó trèng.Trêng  îp viÕtsaicÇn  û  á,kh«ng  Р êira kháicuèng.   h     hu b   x r       §i Ò u    6: Nghiªm  Ê m     µnh    ®©y: c c¸ch visau  ­Gi¶  ¹o    m chøng  õkÕ   t   to¸n ­Hîp    ph¸p ho¸ chøng  õkÕ      t   to¸n ­  ñ  ëng  µ  Õ   Th tr v k to¸n tr ng    ë hay  ô ph tr¸ch kÕ     to¸n ®¬n  Þ   Öt ®èi    v tuy   kh«ng  îcký    ®   trªnchøng  õtr¾ng,m É u     ½n t    ins ­Chñ  µi   t  kho¶n  µ  Õ     ëng  v k to¸ntr hay  ô  ph tr¸chkÕ     ý  Ðc  ¾ng   to¸nk s tr ­ Xuyªn  ¹choÆc   è    µm    Öch  éi dung, b¶n  Êt ho¹t®éng    t  c ý l sail n    ch     kinh  tÕ  µichÝnh    t  ph¸tsinh ­Söa  ÷a,tÈy xo¸trªnchøng  õkÕ     ch         t   to¸n ­Huû  á    b chøng  õtr¸quy  nh  t    i ®Þ hoÆc   a  Õt  êih¹n l tr÷. ch h th    u  ­Sö  ông     d c¸cchøng  õbiÓu  É u   t  m kh«ng  îp lÖ h 
 4. 4 §i Ò u    ×nh  ùlu©n  7: Tr t  chuyÓn  chøng  õkÕ   t   to¸n ­ Tr×nh  ù vµ  êigian lu©n    t   th     chuyÓn  chøng  õ kÕ     kÕ     ëng  t   to¸ndo  to¸ntr ®¬n  Þ  v quy  nh.  ®Þ Chøng  õ kÕ     ®¬n  Þ  Ëp  t   to¸ndo  v l hoÆc   õ bªn  µivµo  t  ngo   ®Ò u   ph¶itËp    trung vµo  é  Ën  Õ     n  Þ.Bé  Ën  Õ       b ph k to¸n®¬ v   ph k to¸nph¶ikiÓm     trakü  ÷ng    nh chøng  õ ®ã   µ  t   v chØ  sau    Óm     µ    khiki trav x¸c minh  µ ®óng  ×  l  th míidïng nh÷ng      chøng  õ®ã         Õ   t   ®Ó ghisæ k to¸n. ­Tr×nh  ùlu©n    t  chuyÓn  chøng  õkÕ     t   to¸nbao  å m     ícsau: g c¸cb   1. LËp    chøng  õ kÕ   t   to¸n vµ    ph¶n ¸nh    c¸c nghiÖp  ô  v kinh tÕ  µichÝnh    t  vµo  chøng  õ. t 2.KiÓ m       trachøng  õkÕ   t   to¸n 3.Ph ©n  ¹   ¾p  Õp    lo is , x chøng  õvµ      Õ   t   ghisæ k to¸n 4.Lu  ÷,   tr  b¶o  qu¶n  chøng  õkÕ   t   to¸n.   §i Ò u    éi dung  ña  Öc  Óm    8: N   c vi ki trachøng  õkÕ   t   to¸n, å m:  g 1. KiÓ m     Ýnh  â rµng,trung thùc,®Çy    ña      trat r        ®ñ c c¸c chØ      Õu   tiªu, y c¸c tèghichÐp       trªnchøng  õkÕ   t   to¸n; 2. KiÓ m     Ýnh  îp ph¸p,hîp lÖ  ña    trat h      c nghiÖp  ô  v kinh tÕ,tµichÝnh         ph¸t sinh®∙        ghitrªnchøng  õkÕ   t   to¸n; 3.KiÓ m     Ýnh  Ýnh    ña  è  Öu,th«ng        trat ch x¸cc s li   tintrªnchøng  õkÕ   t   to¸n; 4. KiÓ m     Öc  Êp  µnh    travi ch h quy  Õ   ch qu¶n  ýlu©n  l  chuyÓn  éibé, quy  n    chÕ   Óm    Ðt duyÖt chøng  õkÕ   ki tra,   x   t   to¸n. Khi kiÓm      trachøng  õ kÕ     Õu    Ön  ã  µnh      ¹m  Ýnh  t   to¸nn ph¸thi c h viviph ch s¸ch,chÕ   ,  Ó  Ö    ®é th l kinh tÕ, tµichÝnh  ña  µ   íc,ph¶itõ chèithùc hiÖn       c Nh n          (XuÊt quü,thanh      to¸n,xuÊt kho.. )®ång  êib¸o      . , th   ngay  cho  ñ tr ng  n  Þ  th   ë ®¬ v biÕt®Ó   ö  ýkÞp  êitheo ®óng    x l  th     ph¸p luËthiÖn  µnh.    h §èivíi ÷ng     nh chøng  õ kÕ     Ëp kh«ng  ng  ñ tôc,néidung  µ    t   to¸nl   ®ó th       v con sè kh«ng  â rµng,th×  êichÞu  r    ng   tr¸chnhiÖm   Óm       ki trahoÆc       ghisæ ph¶itr¶    l¹ hoÆc     i b¸o cho  ¬ilËp  n   chøng  õ biÕt ®Ó   µm  ¹   µm  t    l l il thªm  ñ tôc vµ  iÒu  , th     ® chØnh,sau    íidïng   µm    ghisæ.   ®ã m    l c¨n cø    §i Ò u    u  ÷chøng  õkÕ   9: L tr   t   to¸n: ­ Chøng  õ kÕ     ∙  ö  ông    t   to¸n ® s d ph¶i® îc s ¾p  Õp,  ©n  ¹      x ph lo i b¶o  , qu¶n  vµ u  ÷theo  l tr   quy  nh  ña  Õ    u  ÷chøng  õ,tµiliÖu kÕ     ña  µ   ®Þ c ch ®é l tr   t       to¸nc Nh níc. ­ M äi  êng  îp m Êt    tr h  chøng  õ gèc  u   t  ®Ò ph¶ib¸o    íi ñ tr ng  n  Þ    c¸o v     ë ®¬ v th biÕt®Ó   ã  Ön    c bi ph¸p  ö  ýkÞp  êi  x l  th . Riªng  êng  îp m Êt    n  tr h  ho¸ ®¬ b¸n  µng, h   biªn lai  Ðc  ¾ng   , s tr ph¶i b¸o    c¸o  ¬  c quan  Õ  thu hoÆc   ¬  c quan  c«ng  ®Þa   an  ph¬ng  è îng ho¸ ®¬n  Êt,hoµn  sl     m  c¶nh  Þ  Êt    ã  Ön  b m ®Ó c bi ph¸p x¸cminh,xö       lýtheo  Ëtph¸p.§ång  êi®Ó   ím  ã  Ön    lu     th   s c bi ph¸p  th«ng  b¸o  µ  hiÖu    v v«  ho¸ chøng  õbÞ  Êt. t  m
 5. 5 §i Ò u    10: Quy  nh  Ò   ö  ông  µ  ®Þ vsd v qu¶n  ýbiÓu  É u   l  m chøng  õ kÕ   t  to¸n: ­ TÊt  c¸c ®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù    c¶    vh ch s nghiÖp  u   ®Ò ph¶i¸p  ông  Õ      d ch ®é chøng  õ kÕ     µy. Trong    ×nh thùc hiÖn    n  Þ  t   to¸nn   qu¸ tr     c¸c ®¬ v kh«ng  îc söa  ®  ® æi  Óu  É u   ∙  bi m ® quy  nh.  ®Þ Ngoµi ra,trong c«ng    Õ     n  Þ  µnh       t¸ck to¸n ®¬ v h chÝnh  ù  s nghiÖp  cßn ph¶isö  ông   d thªm    c¸cchøng  õkÕ     îcban  µnh    t   to¸n®   h ë c¸cv¨n b¶n     ph¸p quy    kh¸cnh:   +  Ho¸  n    µng ®¬ b¸n h +  Önh  L chi +  û   Öm  U nhi chi +  û   Öm  U nhi thu +  B¶n    ép  Ðc kª n s +  Êy    î Gi b¸o n +  Êy    ã Gi b¸o c +  Th«ng    ¹n møc  b¸o h   kinh phÝ  îccÊp   ®  +  Êy  ©n  èih¹n  Gi ph ph   møc  kinhphÝ   +  Êy  ép    Gi n tr¶kinhphÝ   +  Êy  ótHMKP   Gi r   kiªm  Ünh  Òn m Æt l ti   +  Êy  ótHMKP   Gi r   b»ng  chuyÓn  kho¶n +  Quy Õt  nh  î Êp  ã  ®Þ tr c kh kh¨n +  Th«ng    Öt y  Õt to¸n b¸o duy   quy   .. . ......... . . ........ ­ M Éu     chøng  õ in s ½n  t    ph¶i ® îc b¶o     qu¶n  Èn  Ën, kh«ng  îc ®Ó     c th   ®  h háng,m ôc    ÷ng    n¸t. Nh chøng  õli   t   ªnquan  ùctiÕp ®Õ n   Ên      ép  ©n   tr     v ®Ò thu n ng s¸ch..§îcqu¶n  ýtheo chÕ        . l    ®é qu¶n  ýsö  ông  n  l  d Ê chØ §i Ò u      µ    µnh  Óu  É u   11: Inv ph¸th bi m chøng  õ: t 1. TÊt  c¸c ®¬n  Þ    c¶    v HCSN         Óu  É u   khiinc¸c bi m chøng  õ kÕ     t   to¸nph¶i   theo ®óng  éidung  ÕtkÕ   Óu  É u     n  thi   bi m quy  nh  ®Þ trong chÕ     µy.   ®é n BiÓu  É u   m chøng  õ kÕ   t   to¸n thuéc  éi dung    n  thu  ép  ©n  n ng s¸ch  Bé   do  TµichÝnh  èng  Êt ph¸thµnh.   th nh     2. C¸c  µ     nh in kh«ng  îc tù  ng  ®   ®é thay  æi  éi dung  ® n  c¸c  Óu  É u,  bi m kh«ng  îcnhËn      Óu  É u   ®  inc¸cbi m chøng  õkÕ       íi t   to¸ntr¸v   i quy  nh  ®Þ trong chÕ     ®é   µy. n   §i Ò u    ö  ýc¸cvÞ  ¹m: 12: X l     ph 1. M äi  µnh      ¹m    h viviph trong chÕ     µy  ú theo  Ýnh  Êt vµ    ®é n tu   t ch   møc   ®é viph¹m, ® îcxö  ýtheo ®óng        l    quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  Õ     èng    L k to¸nth kª,Ph¸p  lÖnh  Ò   ö  ¹thµnh  Ýnh  µ      v x ph   ch v c¸cv¨n b¶n  ph¸p quy    kh¸ccña  µ   íc   Nh n 2.  êng  îp  ã  µnh    î dông  Tr h ch vi l i   mua, b¸n, cho  în  µm    m l chøng  õ gi¶ t    nh»m   tham    èn lËu  Õ  «, tr   thu hoÆc   µm      l ¨n phiph¸p  ×  ú theo  Ýnh  Êt vµ  th tu   t ch   møc      ¹m  ã  Ó  Þ  ¹thoÆc     ®é viph c th b ph   truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s
 6. 6 P h Ç n  thø n h Ê t N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  v Ò  c h Õ  ® é  k Õ  to¸n h µ n h  c h Ý n h  s ù  n g hi Ö p §i Ò u    Õ     Õ     µnh  Ýnh  ù  1­ Ch ®é k to¸nH ch s nghiÖp    ông  ¸p d cho  Êtc¶  t  c¸c ®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù    vH ch s nghiÖp  éc Bé   thu   m¸y  qu¶n  ýNhµ   ícTrung  ng  l  n  ¬ vµ  Þa  ¬ng, c¸c c¬  § ph     quan, ®oµn  Ó, c¸c tæ    th     chøc    éi,c¸c ®¬n  Þ  éc  x∙h     v thu lùcl ng vò   î   trang,c¸c héiquÇn  óng  ¹t®éng      ch ho   b»ng    ån  c¸c ngu kinh phÝ      do Ng ©n  s¸ch Nhµ   íccÊp  µ  îcbæ     n  v ®   sung  õ c¸cnguån  t    kh¸c.C¸c  n  Þ  µnh    ®¬ v H chÝnh  ù  s nghiÖp  ph¶ichÊp  µnh    h nghiªm chØnh   c¸c quy  nh  ña  µ   íc ®Þ c Nh n   vÒ   Õ   k to¸n, èng    µ     th kª v c¸cquy  nh  ®Þ trong Ch Õ     Õ       ®é k to¸nHCSN   µy. n §i Ò u 2­ K Õ     µnh  Ýnh  ù  to¸n H ch s nghiÖp  µ c«ng  Öc  chøc  Ö   l  vi tæ  h thèng th«ng    tinb»ng  è  Öu ®Ó   s li   qu¶n  ývµ  Óm     ån  l   ki so¸tngu kinh phÝ, t×nh      h×nh  ö  ông,quyÕt    sd   to¸nkinh phÝ, t×nh  ×nh      h qu¶n  ývµ  ö  ông    ¹ vËt l  s d c¸clo i     t  µis¶n  ,t   c«ng; t×nh  ×nh  Êp  µnh  ù    h ch h d to¸n thu,chi vµ  ùc  Ön            th hi c¸c tiªu chuÈn,®Þnh    møc  ña  µ   ícë  n  Þ. c Nh n   ®¬ v §i Ò u    Õ     µnh  Ýnh  ù  3­ K to¸nH ch s nghiÖp  ã  Öm  ô: c nhi v 1­ Thu  Ëp,ph¶n    ö  ývµ  th   ¸nh,x l   tæng  îp  h th«ng    Ò   ån  tinv ngu kinh phÝ    ® îc cÊp, ® îc tµitrî ® îc h×nh  µnh  µ  ×nh  ×nh  ö  ông          ,     th vt h sd c¸c kho¶n kinh  phÝ; sö  ông     d c¸ckho¶n      thu ph¸tsinh ë  n  Þ.   ®¬ v 2­ Thùc  Ön  Óm    Óm    ×nh  ×nh  Êp  µnh  ù          hi ki tra,ki so¸tt h ch h d to¸nthu,chi; t×nh  ×nh  ùc hiÖn    h th   c¸c chØ    tiªukinh tÕ, tµichÝnh  µ      Èn, ®Þnh        v c¸c tiªuchu   møc  ña  µ   íc;kiÓm    Öc  c Nh n   travi qu¶n  ý, ö  ông    ¹ vËt t  µis¶n  l  d s c¸clo i  ,t     c«ng    ë ®¬n   Þ;  Óm     ×nh  ×nh  Êp  µnh  û  Ët thu  ép  ©n   v ki tra t h ch h k lu   n Ng s¸ch,chÊp    hµnh  û  Ëtthanh    µ    Õ   ,  Ýnh  k lu   to¸nv c¸cch ®é ch s¸ch tµichÝnh  ña  µ   íc.    c Nh n 3­ Theo  âivµ  Óm    ×nh  ×nh  ©n  èikinh phÝ    d   ki so¸tt h ph ph     cho    n  Þ  c¸c®¬ v dù    Êp  íi t×nh  ×nh  Êp  µnh  ù        µ  Õt    ña    to¸nc d ,   h ch h d to¸nthu,chiv quy to¸nc c¸c ®¬n  Þ  Êp  íi vc d. 4­  Ëp  µ  ép  ng  ¹n    L v n ®ó h c¸c b¸o    µichÝnh  c¸o t   cho    ¬  c¸c c quan  qu¶n  ý l  cÊp    µ  ¬  trªnv c quan  µichÝnh  t  theo quy  nh.  ®Þ Cung  Êp  c th«ng    µ  µiliÖu tinv t     cÇn  Õtphôc  ô  thi   v cho  Öc  ©y  ùng  ù  vi x d d to¸n,x©y  ùng    nh    d c¸c ®Þ møc     chi tiªu. ©n  Ých  µ  ¸nh    Öu   Ph t v® gi¸hi qu¶  ö  ông    ån  sd c¸cngu kinh phÝ, vèn,quü          ë ®¬n  Þ. v §i Ò u    Õ     ö  ông  ¬ng  4­ K to¸ns d ph ph¸p ghisæ   Ðp",®¶m       "K   b¶o  ù  ©n  sc ®èi    äi  êi®iÓ m   ÷a vèn  µ  ån, gi÷a kinh phÝ   ∙  Ën  íikinh phÝ   ë m th   gi   v ngu       ® nh v    ®∙  ö  ông  µ  ÷a gi¸trÞ tµis¶n  è  nh  µ  ån  sd v gi         c ®Þ v ngu kinh phÝ  ×nh  µnh  µi   h th t  s¶n.. . . §i Ò u    Õ       ïng  ÷  Õtvµ  ÷  è  è  5­ K to¸nph¶id ch vi   ch s ph th«ng. K Õ       Þ ph¶idïng  ng  ©n   µng  Öt Nam   µm  n  Þ  Ýnh  to¸ngi¸tr     ®å Ng h Vi   l ®¬ v t vµ    ghisæ.  Õ u   µ ngo¹itÖ  ×  N l    th ph¶iquy  æi  ®ång  ©n   µng  Öt Nam     ® ra  Ng h Vi  
 7. 7 theo  û gi¸t¹  êi®iÓ m   t    i  th quy  æi        Õ   ® ®Ó ghisæ k to¸n,®ång  êitheo  âitheo    th   d  c¸cnguyªn tÖ    µikho¶n  µiB¶ng  © n   i.     trªnt   ngo   C ®è K Õ     Ön  Ët ph¶idïng    n  Þ  o êng  Ýnh  to¸nhi v     c¸c®¬ v ® l ch thøc cña  µ   íc   Nh n   nh  , Õc,kg,tÊn,m,  Ýt, c¸i chi       l  m2, m3...Trêng  îp cÇn  Õtcã  Ó  ïng  n     h  thi   th d ®¬ vÞ  l ng  ô  do ê ph kh«ng  Ýnh  ch thøc ®Ó   Óm    i chiÕu    ki tra,   ®è hoÆc   ôc  ô    ph v cho kÕ       Õt. to¸nchiti §i Ò u 6­  Öc    Ðp    Vi ghi ch trªnchøng  õ,sæ   Õ     t   k to¸n ph¶idïng  ùc  èt   m t  kh«ng  phai, è  Öu vµ  ÷  Õtph¶irâ rµng,li   ôc,cã  Ö   èng.Kh«ng  îc   li   ch vi   s      ªnt   h th   ®  ghi xem   Ï,ghi chång  ;Kh«ng  îc bá    k    ®Ì   ®   c¸ch dßng, n Õu      cßn  dßng  õa  a  th ch ghih Õt    ph¶ig¹ch  á  ç  õa;Kh«ng  îcviÕtt¾t.Chñ   µikho¶n  µ  Õ       b ch th   ®      t  v K to¸n tr ng  ë (hay  ô ph tr¸ch kÕ     to¸n)tuyÖt ®èi      kh«ng  îc ký  ½ m   ® s trªm    ê sÐc  c¸c t   hoÆc     c¸c chøng  õ cßn  ¾ng.C Ê m   Èy    Ê m   ïng  Êt ho¸ häc    öa  t  tr   t xo¸,c d ch     ®Ó s ch÷a. Khi  Çn  öa  ÷a    c s ch ph¶i sö  ông   d c¸c  ¬ng  ph ph¸p  öa  ÷a  s ch theo    quy ®Þnh  ña  Õ     Õ     µ   íc. c ch ®é k to¸nNh n §i Ò u  Niªn®é   Õ     ×nh  7­    k to¸nt theo n¨m  ¬ng  Þch,b ¾t  u  tõngµy    d l   ®Ç     01  th¸ng01 ®Õ n   Õt  µy  th¸ng12.    h ng 31    .Kú  Õ       k to¸ntheo niªn®é   Õ     µ:     k to¸nl ­Th¸ng  Ýnh  õngµy  ®Õ n   Õt  µy  èicïng cña    t t  01  h ng cu     th¸ng. ­Quý  Ýnh  õngµy  th¸ng®Ç u   ý  n   Õt  µy  èicïng cña  Ý.   t t  01    qu ®Õ h ng cu     qu §i Ò u    8­ Yªu  Çu  c c«ng    Õ     t¸ck to¸ntrong c¸c ®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù     vH ch s nghiÖp. ­ Ph¶n ¸nh  Þp  êi®Çy   ,  Ýnh    µ  µn  Ön  äi  k th   ®ñ ch x¸c v to di m kho¶n  èn, v  quü, kinh  Ý,  µis¶n  µ  äi  ¹t®éng    ph t   v m ho   kinh  Õ, tµichÝnh  t   ph¸tsinh    trong  ®on  Þ. v ­ ChØ     Õ       tiªuk to¸nph¶n ¸nh ph¶ithèng  Êt víidù    Ò   éidung  µ    nh     to¸nv n   v ph¬ng ph¸p tÝnh    to¸n. ­ Sè   Öu trong b¸o  tµichÝnh    li     c¸o    ph¶irâ  µng,d Ô   Óu, ®¶m    r   hi   b¶o    cho c¸cnhµ    qu¶n  ýcã  îcnh÷ng  l  ®   th«ng    Çn  ÕtvÒ   ×nh  ×nh  µichÝnh  ña  tinc thi   t h t  c ®¬n  Þ. v ­Tæ     chøc  c«ng    Õ     t¸ck to¸nph¶igän,nhÑ, tiÕtkiÖm  µ  ã  Öu         v c hi qu¶. §i Ò u    9. C«ng  Öc  Õ     vi k to¸ntrong c¸c ®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù     vH ch s nghiÖp  gå m: ­ K Õ     èn    to¸nv b»ng  Òn:Ph¶n  sè  Ön  ã  µ  ×nh  ×nh  Õn  ng  ti   ¸nh  hi c v t h bi ®é c¸c lo¹  èn   i v b»ng  Òn cña  n  Þ  å m   Òn m Æt,  ¹itÖ  µ    ti   ®¬ v g ti   ngo   v c¸c chøng  chØ   cã    ¹ quü  ña  n  Þ  gi¸t   i c ®¬ v hoÆc   öit¹ Kho  ¹c Nhµ   íc. g   i b  n ­K Õ     Ëtt  µis¶n:   to¸nv  ,t   + Ph¶n ¸nh  è îng,gi¸trÞ hiÖn  ã  µ  ×nh  ×nh  Õn  ng  Ët t    sl     cvt h bi ®é v   , s¶n phÈ m,  µng    ¹ ®¬n  Þ. h ho¸ t   i v
 8. 8 Ph¶n ¸nh  è îng,nguyªn    µ    Þ hao  sl   gi¸v gi¸tr   mon   ña  µis¶n  è  nh   c t  c ®Þ hiÖn  ã  µ  ×nh  ×nh  Õn  ng  ña  cvt h bi ®é c TSC§,  c«ng    u    ©y  ùng  ¬    t¸c®Ç tx d c b¶n vµ  öa  ÷a  µis¶n  n  Þ. s ch t   ®¬ v ­K Õ       to¸nthanh  to¸n: + Ph¶n  ¸nh    c¸c kho¶n  î ph¶ithu vµ  ×nh  ×nh  n    t h thanh      to¸nc¸c kho¶n  î n  ph¶ithu cña    i t ng trong vµ  µi®¬n  Þ.    c¸c®è  î     ngo   v +  Ph¶n ¸nh    c¸c kho¶n  î  n ph¶i tr¶,c¸c kho¶n  Ých  ép      tr n theo ¬ng, c¸c l    kho¶n  ph¶itr¶c«ng     chøc, viªnchøc, c¸c kho¶n        ph¶inép  ©n    ng s¸ch  µ  Öc  v vi thanh      to¸nc¸ckho¶n  ph¶itr¶,    ph¶inép.   ­ K Õ     ån    to¸nngu kinh phÝ, vèn,quü: Ph¶n  sè  Ön  ã  µ  ×nh  ×nh          ¸nh  hi c v t h biÕn  ng    ån  ®é c¸cngu kinh phÝ  ∙  ×nh  µnh  µis¶n  è  nh, kinh phÝ  u     ®h th t  c ®Þ     ®Ç t x©y  ùng  ¬    d c b¶n, kinh phÝ   ¹t®éng, kinh phÝ   ùc hiÖn  ù        ho       th   d ¸n,kinh phÝ     kh¸cvµ    ¹ vèn,quü  ña  n  Þ.   c¸clo i     c ®¬ v ­KÕ         to¸nc¸c kho¶n    thu:Ph¶n  ®Çy  ,  Þp  êic¸c kho¶n    Ý, ¸nh  ®ñ k th     thu ph   lÖ  Ý, thu sù  ph     nghiÖp,thu héiphÝ, thu ho¹t®éng           s¶n  Êt kinh doanh  Þch  xu     d vô  µ    v c¸c kho¶n  kh¸c ph¸tsinh t¹  n  Þ  µ  ép  Þp  êic¸c kho¶n    thu      i®¬ v v n k th     thu ph¶inép  ©n    ng s¸ch,nép  Êp    c trªn. ­K Õ         to¸nc¸ckho¶n  chi: + Ph¶n ¸nh  ×nh  ×nh    Ý   t h chi ph cho  ¹t ®éng,    ùc  Ön  ¬ng  ho   chi th hi ch tr×nh,dù  theo  ù    ¸n  d to¸n ® îc duyÖt  µ  Öc     v vi thanh  Õt  quy to¸n c¸c kho¶n       chi ®ã. + Ph¶n  chiphÝ  ña    ¹t®éng  ¸nh    c c¸c ho   s¶n  Êt,kinh doanh  Þch  ô  µ  xu     d vv chi phÝ   ña    ¹t®éng    c c¸c ho   kh¸c,trªn c¬  ë        nh   Õt      s ®ã ®Ó x¸c ®Þ k qu¶  ¹t ho   ®éng  s¶n  Êt,kinhdoanh,dÞch  ô. xu       v ­LËp      µi Ýnh  µ  ©n  Ých  Õt to¸ncña  n  Þ.   b¸o c¸o t   ch v ph t quy     ®¬ v §i Ò u 10:  Ó m     µis¶n. Ki kª t   KiÓ m   tµis¶n  µ m ét  ¬ng  kª    l  ph ph¸p    nh  ¹  ç  è  ùc  ã  Ò   µi x¸c ®Þ tich s th c v t   s¶n,vËtt  Òn quü,c«ng  îcña  n  Þ  ¹ m ét  êi®iÓ m   Êt ®Þnh.    ,ti     n  ®¬ v t  i th   nh   Cuèi niªn ®é   Õ       k to¸n,tr c khi kho¸ sæ   Õ     í      k to¸n,c¸c ®¬n   Þ      v ph¶i thùc     hiÖn  Óm     µis¶n,vËt t  µng    Òn  ü, ®èi  Õu  µ    Ën  ki kª t      ,h ho¸,ti qu   chi v x¸c nh c«ng  nî hiÖn  ã    ¶m     c ®Ó ® b¶o cho  è  Öu trªnsæ   Õ   s li     k to¸n khíp ®óng  íithùc tÕ.     v     Ngoµi ra    n  Þ    c¸c ®¬ v cßn  ph¶ikiÓm     Êt  êng    Çn  Õt(trong c¸c tr   kª b th khic thi      ­ êng  îp bµn  h  giao,s¸tnhËp,gi¶i Ó  n  Þ... .       th ®¬ v ) §i Ò u    Ó m     Õ   11. Ki trak to¸n. KiÓ m     Õ   trak to¸n lµ m ét  Ön     bi ph¸p  ¶m   ® b¶o cho    c¸c quy  nh  Ò   Õ   ®Þ vk to¸n® îcchÊp  µnh     h nghiªm  chØnh, sè  Öu kÕ     îcchÝnh      li   to¸n®   x¸c,trung thùc,     kh¸ch quan.   C¸c  n  Þ  µnh  Ýnh  ù  ®¬ v H ch s nghiÖp ph¶ichÞu  ù  Óm     Õ     ña    s ki trak to¸nc ®¬n  Þ  Õ     Êp    µ  ¬  v k to¸nc trªnv c quan  µichÝnh. t  ViÖc  Óm     Õ   ki tra k to¸n ph¶i ® îc thùc  Ön  êng       hi th xuyªn,li   ôc cã  Ö     ªnt   h thèng.M äi  ú  ¹t®éng  ña  n  Þ  u     k ho   c ®¬ v ®Ò ph¶i® îckiÓm    Õ      trak to¸n. çi ®¬n      M
 9. 9 vÞ  Õ   k to¸n cÊp  ¬  ë    c s ph¶i® îc c¬      quan  ñ  ch qu¶n  Óm     Õ   ki trak to¸n Ýt  Êt   nh   m çi n¨m  ét  Çn  Ðt duyÖt quyÕt to¸nn¨m.   m l x       Néi dung  Óm     Õ     ki trak to¸n lµ kiÓm     Öc    Ðp       travi ghi ch trªnchøng  õ kÕ   t  to¸n,sæ   Õ     k to¸n vµ    b¸o  c¸o  µichÝnh, kiÓm     Öc  Ën  µ  ö  ông    t    tra vi nh vsd c¸c nguån kinh phÝ,  Óm     Öc  ùc hiÖn      ki travi th   c¸c kho¶n  kiÓm     Öc  Êp  thu  travi ch hµnh    Õ   ,  Ó  Ö  µi Ýnh,kÕ     µ  ùc hiÖn    ép  ©n  c¸cch ®é th l t   ch   to¸nv th   thu n Ng s¸ch. Thñ  ëng  n  Þ  µ  Õ     ëng  tr ®¬ v v k to¸ntr hay  êiphô  ng   tr¸chkÕ       to¸nph¶ichÊp    hµnh  Önh  Óm     Õ     ña  n  Þ  Õ     Êp    µ  ã  l ki trak to¸nc ®¬ v k to¸nc trªnv c tr¸chnhiÖm     cung  Êp  y    è  Öu,tµiliÖu cÇn  Õtcho  c ®Ç ®ñ s li       thi   c«ng    Óm    Õ     ­ t¸cki trak to¸n® îcthuËn  î .   li §i Ò u 12: B¶o  qu¶n,l tr÷tµiliÖu kÕ    u        to¸n Tµi liÖu kÕ         to¸nbao  å m     g c¸c chøng  õ kÕ   t   to¸n,sæ   Õ     k to¸n,b¸o    µi   c¸o t   chÝnh  µ    µiliÖu kh¸cli   v c¸ct       ªnquan  n   Õ   ®Õ k to¸n. Sau    Õt  óc niªn®é   Õ     µ  ∙  hoµn  Êttoµn  é  khik th     k to¸nv ®   t  b c«ng  Öc  Õ   vi k to¸n,c¸c tµiliÖu kÕ     Ó   c¸c tµiliÖu do         to¸nk c¶        m¸y    Ýnh      vit inra ph¶i® îcs ¾p      xÕp,  ©n  ¹   ng  Ëp,liÖtkª,gãibuéc  µ  Ëp  ph lo i®ã , t       v l danh  ôc   u  ÷ t¹  é  m ®Ó l gi   i b phËn  Õ     k to¸ntrong vßng  ét    m n¨m. Sau    îcchuyÓn  µo u  ÷t¹  é  Ën    ®ã ®   v l tr   i ph b l tr÷cña  n  Þ. u    ®¬ v Thêih¹n  ÷utr÷,   l    b¶o  qu¶n  µiliÖu kÕ     t     to¸ntheo  Õ     ch ®é b¶o  qu¶n  å  ¬, hs  tµiliÖu kÕ     ña  µ   íc.     to¸nc Nh n Trêng  îp ghisæ   Õ     h     k to¸nb»ng  m¸y    Ýnh  ×  èikú  Õ   vit th cu   k to¸n,sau      khi hoµn  µnh  Öc  th vi kho¸ sæ     ph¶iin toµn  é  Ö   èng    Õ        b h th sæ k to¸ntæng  îp  µ  hv sæ   Õ       Õtvµ  µm      ñ tôc ph¸p  ýnh      Õ       k to¸nchiti   l ®ñ c¸c th     l   c¸c sæ k to¸nghib»ng  tay ®Ó   ôc  ô    ph v cho  Öc  Óm     Óm     ña    ¬  vi ki tra,ki so¸tc c¸c c quan  µ   íc,sau  Nh n   ®ã   îcl tr÷cïng víi   µiliÖu kÕ     ®  u        t     to¸nkh¸c. c¸c C h ¬ n g  2 D a n h  m ô c  H Ö  th è ng t µi h o ¶ n  k Õ  to¸n  k Ban  µnh  h theo Q§   è    s 999­ TC/Q§/C§KT  µy  ng 02/11/1996 cña  é  ëng  é  µichÝnh B tr BT  Sè  Sè  Öu  hi Tªn  µi t  kho¶n Ph¹m      ông vi¸p d Ghi chó    TT tµi  kho¶n 1 2 3 4 5  Lo¹i1   Òn  µ  Ët    ­Ti v v t . 1 111 TiÒn  Æt m M äi  n  Þ ®¬ v . 1111 TiÒn  ÖtNam Vi   . 1112 Ngo¹itÖ   . 1113 V¹ng  ¹c,®¸  ý b   qu
 10. 10 . 1114 Chøng  chØ  ã  c gi¸ 2 112 TiÒn  göi Ng ©n  hµng, M äi  n  Þ   ®¬ v Kho  ¹c b . 1121 TiÒn  ÖtNam Vi   . 1122 Ngo¹itÖ   . 1123 V¹ng  ¹c,®¸  ý b   qu 3 152 VËt  Öu,dông  ô li   c M äi  n  Þ ®¬ v Chi  tiÕt theo  yªu cÇu    qu¶n  ý l . 1521 VËt  Öu li . 1526 Dông  ô c 4 155 S¶n  È m,  µng  ph h ho¸ §¬n  Þ   ã  ¹t Chi  tiÕt theo v c ho     ®éng SXKD s¶n   phÈ m,  hµng    ho¸ . 1551 S¶n  È m ph . 1556 Hµng  ho¸ Lo¹i2   µi s¶n  è    ­T   c . ®Þ nh 5 211 Tµi s¶n cè  ®Þnh  h÷u  M äi  n  Þ ®¬ v h×nh . 2111 §Êt . 2112 Nhµ   öa,vËtkiÕn  óc c   tr . 2113 M¸y  ãc, thiÕtbÞ m     . 2114 Ph¬ng  tiÖn  vËn  t¶i  , truyÒn  Én d . 2115 Ph¬ng  Ön qu¶n  ý ti   l . 2118 Tµis¶n  è  nh    c ®Þ kh¸c 6 213 Tµi s¶n  cè  ®Þnh  v«  M äi  n  Þ ®¬ v Chi  tiÕt theo  h×nh yªu cÇu    qu¶n  ý l  7 214 Hao  mßn  tµi s¶n  cè  ®Þnh . 2141 Hao  mßn  tµi s¶n  cè  ®Þnh  ÷u  ×nh hh . 2142 Hao  mßn  tµi s¶n  cè  ®Þnh  h×nh v«  8 241 X ©y  dùng  c¬  b¶n  dë  §¬n  Þ   ã  u   v c ®Ç dang tXDCB   . 2411 Mua  s ¾ m  tµi s¶n  cè  ®Þnh . 2412 X ©y  ùng  ¬  d c b¶n
 11. 11 . 2413 Söa  ÷a  íntµis¶n  è  ch l     c ®Þnh Lo¹i3     ­Thanh  to¸n . 9 311 C¸c  kho¶n  ph¶ithu   M äi  n  Þ ®¬ v Chi  tiÕt theo  yªu cÇu    qu¶n  ý l . 3111 Ph¶ithu cña     kh¸ch hµng   . 3118 Ph¶ithu kh¸c    10 312 T¹m  øng M äi  n  Þ ®¬ v Chi  tiÕt theo  yªu cÇu    qu¶n  ý l  11 331 C¸c  kho¶n  ph¶itr¶   M äi  n  Þ ®¬ v Chi  tiÕt theo  yªu cÇu    qu¶n  ý l . 3311 Ph¶itr¶ngêicung  Êp      c . 3312 Ph¶itr¶nîvay      . 3318 C¸c  kho¶n  ph¶itr¶kh¸c    12 332 C¸c  kho¶n  ph¶i nép  M äi  n  Þ ®¬ v theo l ng  ¬ . 3321 B¶o  Ó m     éi hi x∙h . 3322 B¶o  Ó m   tÕ hi y  13 333 C¸c kho¶n  ph¶inép  µ   C¸c  n   Þ   ã    Nh ®¬ v c níc ph¸tsinh   . 3331 Thu Õ . 3332 PhÝ   µ  Ö  Ý v l ph . 3338 C¸c  kho¶n  ph¶inép    kh¸c 14 334 Ph¶itr¶viªnchøc      M äi  n  Þ ®¬ v Cã   Ó     Õt th chi ti   thªm  . 3341 Ph¶i    tr¶ viªn chøc  µ     Nh níc . 3348 Ph¶i tr¶ c¸c ®èi t ng î  kh¸c 15 341 Kinh  Ý  cÊp  ph cho cÊp  C¸c  n  Þ  Êp  Chi   tiÕt  cho  ®¬ v c díi trªn tõng ®¬n  Þ    v 16 342 Thanh    éibé to¸nn   §¬n  vÞ  cã  bé  Chi  tiÕt theo  phËn   trùc tõng bé  Ën     ph thuéc,   phô  thuéc Lo¹i4     ­Nguån  kinh  . phÝ 17 411 Nguån  èn  v kinhdoanh   §¬n  Þ   ã  ¹t v c ho   ®éng SXKD   18 413 Chªnh  Öch  û    ¹i §¬n  Þ  ã l t gi¸ ngo   vc
 12. 12 tÖ 19 421 Chªnh  Öch      a  l thu,chich xö  ý l 20 431 Quü   ¬  c quan §¬n   vÞ   ® îc   thµnh  Ëp quü l  . 4311 Quü   khen  ëng th . 4312 Quü   óc  î ph l i . 4318 Quü   kh¸c 21 441 Nguån kinh  Ý   u   §¬n  Þ   ã  u   ph ®Ç t v c ®Ç XDCB tXDCB   22 461 Nguån  kinh phÝ  ho¹t M äi  n  Þ   ®¬ v Chi  tiÕt theo  ®éng nguån   h×nh  thµnh  . 4611 N¨m   íc tr . 4612 N¨m   nay . 4613 N¨m   sau 23 462 Nguån  kinhphÝ  ù    d ¸n §¬n  Þ  ã  ù  v c d ¸n . 4621 Nguån kinh phÝ     qu¶n  ý l  dù  ¸n . 4622 Nguån  kinh phÝ  thùc  hiÖn  ù  d ¸n 24 466 Nguån  kinh  phÝ   ®∙  M äi  n  Þ ®¬ v h×nh  µnh  th TSC§ Lo¹i5     ­C¸c  kho¶n  thu . 25 511 C¸c  kho¶n  thu C¸c   ®¬n   vÞ  Chi  tiÕt theo  HCSN   ã  c thu tõng kho¶n      thu . 5111 Thu  Ý  µ  Ö  Ý ph v l ph . 5112 Thu  ù  s nghiÖp . 5118 C¸c  kho¶n    thu kh¸c Lo¹i6     ­C¸c  kho¶n  chi . 26 631 Chi  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt §¬n  Þ   ã  ¹t Chi  tiÕt theo xu   v c ho     kinhdoanh   ®éng SXKD ho¹t®éng   27 661 Chi ho¹t®éng    M äi  n  Þ ®¬ v Chi  tiÕt theo  nguån kinhphÝ    . 6611 N¨m   íc tr . 6612 N¨m   nay . 6613 N¨m   sau 28 662 Chi dù    ¸n §¬n  Þ  ã  ù  v c d ¸n Chi  Õttheo  ù  ti   d ¸n
 13. 13 . 6621 Chi qu¶n  ýdù    l   ¸n . 6622 Chi thùc hiÖn  ù      d ¸n Lo¹i0   µi kho¶n   ­T   . ngoµi b¶ng   1 001 Tµis¶n    µi   thuªngo 2 002 Tµi   s¶n   nhËn   gi÷  hé,nhËn    giac«ng 3 005 Dông  ô  ©u  Òn   ang  cl b ® sö  ông d 4 007 Ngo¹itÖ    ¹   c¸clo i 5 008 H¹n  møc  kinhphÝ   . 0081 H¹n møc kinh phÝ  éc   thu   Ng ©n  s¸ch Trung  ng   ¬ . 0082 H¹n møc kinh phÝ  éc   thu   Ng ©n  s¸ch TØnh   . 0083 H¹n møc kinh phÝ  éc   thu   Ng ©n  s¸ch Huy Ön   6 009 H¹n  møc  kinhphÝ    kh¸c . 0091 HMKP   ña  ¬ng  ×nh, c ch tr   dù  ¸n . 0092 Vèn  x©y  dùng c¬  b¶n  ® îcduyÖt   Danh   ô c m C h ø n g  t õ  Õ  to¸n  C S N k H Ban  µnh  h theo Q§   è    s 999­ TC/Q§/C§KT  µy  ng 02/11/1996 cña  é  ëng  é  µichÝnh B tr BT  S  Tªn  chøng  õ t Sè  Öu hi TT chøng  õ t  1 2 3  A C¸c  chøng  õ  Õ   t k to¸n ban  µnh    h trong  Õ   ch ®é kÕ   to¸n hµnh  Ýnh  ù    ch s nghiÖp I ChØ     ®éng  Òn ¬ng tiªulao  ti l 1 B¶ng  Ê m   ch c«ng M Éu     H   C 01­ 2 B¶ng  thanh    Òn l ng to¸nti  ¬ M Éu     C 02a­   H 3 B¶ng  thanh    äc  to¸nh bæng  (sinhho¹tphÝ)    M Éu     H   C 02­ 4 PhiÕu  nghØ  ëng  h BHXH M Éu     H   C 03­
 14. 14 5 B¶ng  thanh    to¸nBHXH M Éu     H   C 04­ 6 GiÊy    µm  Öc  µigiê b¸o l vi ngo   M Éu     H   C 05­ 7 Hîp  ng  ®å giao kho¸n s¶n  È m,  ph c«ng  Öc  µi vi ngo   M Éu     H   C 06­ giê 8 GiÊy  i  êng ®® M Éu     H   C 07­ 9 Biªnb¶n  iÒu      ¹n lao®éng   ® tratai     n M Éu     H   C 08­ 10 L Önh  iÒu  ® xe M Éu     H   C 09­ II ChØ     Ët  tiªuv t 11 PhiÕu  Ëp  nh kho M Éu     H C 11­ 12 PhiÕu  Êtkho xu   M Éu     H   C 12­ 13 GiÊy    áng,m Êt  b¸o h   c«ng  ô,dông  ô c  c M Éu     H   C 13­ 14 Biªnb¶n  Óm      ki kª s¶n  È m,  Ëtt  µng  ph v  ,h ho¸ M Éu     H   C 14­ 15 PhiÕu    kª mua  µng h M Éu     H   C 15­ III ChØ     Òn  Ö tiªuti t 16 PhiÕu  thu M Éu     H   C 21­ 17 PhiÕu  chi M Éu     H   C 22­ 18 GiÊy    Þ  ¹m  ®Ò ngh t øng M Éu     H   C 23­ 19 GiÊy  thanh    ¹m  to¸nt øng M Éu     H   C 24­ 20 B¶ng    µng,b¹c,®¸  ý kª v     qu M Éu     H   C 25­ 21 B¶ng  Óm    ü ki kª qu M Éu     C 26a­   H 22 B¶ng  Óm    ü  ïngcho  ¹itÖ,vµng  ¹c,®¸  ki kª qu (d   ngo     b  M Éu     C 26b­   H quý  µ  v chøng chØ  ã  c gi¸) 23 Biªnlai   Òn     ti thu M Éu     H   C 27­ IV ChØ     µis¶n  è  nh tiªut   c ®Þ 24 Biªnb¶n    giao nhËn  µis¶n  è  nh   t  c ®Þ M Éu     H   C 31­ 25 Biªnb¶n    thanh  ýtµis¶n  è  nh l    c ®Þ M Éu     H   C 32­ 26 Biªnb¶n  ¸nh    ¹tµis¶n  è  nh   ® gi¸l     i c ®Þ M Éu     H   C 33­ B C¸c  chøng  õ  Õ   t k to¸n ban  µnh    h ë c¸c  b¶n  v¨n  ph¸p  quy kh¸c 1 Ho¸  n    µng ®¬ b¸n h 2 L Önh  chi 3 uû  Ö m  nhi chi 4 uû  Ö m  nhi thu 5 B¶ng    ép  Ðc kª n s 6 Th«ng    ¹n  b¸o h møc  kinhphÝ  îccÊp   ®  7 GiÊy  ©n  èih¹n møc  ph ph     kinhphÝ  
 15. 15 8 GiÊy  ép    n tr¶kinhphÝ   9 GiÊy  óth¹n møc  r    kinh phÝ    kiªm  Ünh  Òn m Æt l ti   10 GiÊy  óth¹n møc  r    kinh phÝ    b»ng  chuyÓn  kho¶n 12 Quy Õt  nh  î Êp  ã  ®Þ tr c kh kh¨n 13 Th«ng    Öt y  Õt to¸n b¸o duy   quy   . .. . ........... . . ...........  B é  T µi ch Ý nh                  C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m       §éc  Ëp   ù   ­H¹nh  óc l ­T do   ph                                           è:    TC/C§KT            S                V/v tr¶lêi Õ     Õ       ch ®é k to¸n Hµ   éi,ngµy  N  th¸ngn¨m    1996 K Ý nh   öi:C«ng    g  ty Liªn doanh  Þch  ô  iÒu  µ    d v® ho kh«ng  Ý   Öt  Ët kh Vi Nh Tr¶  êic«ng  l  v¨n  è  96/VE&JA  µy  s 05­ ng 9/5/1996  ña  c C«ng    Ò   Öc  ty v vi ®¨ng  ý  Õ     Õ   k ch ®é k to¸n, é  µichÝnh  ã    Õn      T  B c ý ki nh sau: C«ng    ∙  öi ®Çy     é  å  ¬  ¨ng  ý  Õ     Õ   ty ® g   ®ñ b h s ® k ch ®é k to¸n theo      quy ®Þnh. Riªng phÇn  Ö   èng  Õ       ông:§ Ò   Þ    h th k to¸n¸p d   ngh C«ng    Çn  µm  â c¸c tyc l r     vÊn    ®Ò sau  y: ®© ­  Ö   èng    Õ   H th sæ k to¸n:Trong  Õ     Õ     ch ®é k to¸n ViÖt    Nam,  ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  ®Þ 1141 TC/Q§/C§KT  µy  ng 01/11/1995  ña  é   µi chÝnh  ã  c BT  c 4  ×nh  h thøc sæ   Õ     k to¸n, ×  Ëy    v C«ng    v tychØ  îc¸p dông  trong4  ×nh  ®    1   h thøc  sæ   Õ   k to¸n. ­  ¬n  Þ   Òn  Ö  ö  ông  § v ti t s d trong  Õ   k to¸n:§ Ò   Þ     ngh C«ng    µm  â    ty l r c¸c ngo¹itÖ    kh¸c® îcquy  æi    ng  Òn lµg×?    ® ra ®å ti     Sau    Ën  îcý  Õn  ña  khinh ®   ki c C«ng    Ò   Ên    tyv v ®Ò trªn, é   µi chÝnh  Ï   T  B s  xem   Ðt chÊp  Ën  Õ     Õ       ông  ¹ C«ng  x  thu ch ®é k to¸n¸p d t  i ty. N¬i nhËn:     TL/Bé  ëng  é  µichÝnh tr BT  ­Nh       trªn         KT/Vô  ëng  ô  Õ     Õ   tr V Ch ®é k to¸n ­Lu  ô    V C§KT         ã  ô  ëng      Ph V tr
 16. 16 Phïng  Þ   Th §oan
 17. §¬n  Þ:.. . ...  v . . .... .       É u   è:C   H       M s   01­ Bé  Ën:.. . .... ph . . ..  . (Ban  µnh  h theo Q§   è:999    s  TC/Q§/C§KT    ngµy      02/11/1996 cña  é  µichÝnh)   BT  B ¶ n g  c h Ê m   n g c« Th¸ng.. .n¨m  . . 199.. . .. S Hä   µ  v tªn C¸c  Ëc ­ bl Ngµy  trong th¸ng   Quy    ra c«ng ¬ng  TT hoÆc   Êp  c 1 2 3 .. . 31 . Sè  c«ng  ëng ­ h l Sè   c«ng  nghØ   Sè  c«ng  ëng  h bËc  chøc  ô v ¬ng  êigian th   kh«ng ¬ng l BHXH A B C 1 2 3 ... 31 32 33 34 Céng X Ng êiduyÖt     Phô  tr¸chbé  Ën    ph Ng êichÊ m     c«ng (Ký,hä      tªn)     ý,hä      (K   tªn)   (Ký,hä       tªn)
 18. K ý   Ö u  Ê m   hi ch c«ng: ­L¬ng  êigian   th     +  ­Héi nghÞ, häc  Ëp       tH ­èm,  iÒu  ìng   ® d  ¤  ­NghØ   ï   b  NB   ­Con  m     è C« ­NghØ     kh«ng ¬ng  l Ro ­Thais¶n      TS  ­Ngõng  Öc    vi N ­Tain¹n     T  ­Lao  ng  Üa  ô    ®é ngh v L§ ­NghØ   Ðp    ph P §¬n  Þ:.. . ...  v . . .... .   É u   è:C   M s   02a­   é  Ën:.. . .... H B ph . . ..  .         (Ban  µnh           h theo Q§   è:999    s  TC/Q§/C§KT                ngµy  02/11/1996 cña  é  µichÝnh)   BT  B ¶ n g  thanh to¸n ti Ò n  ¬ n g l Sè:.. . .... . . .... Th¸ng.. . . . . . 199... .  n¨m  .. Nî:. . ..... . . ...  . Cã:.. . .... . . ....
 19. M∙  è  s Hä   µ  v tªn M∙  è  H Ö   s HÖ   Céng  Tæn TiÒn ¬ng  B¶o  Óm    l hi x∙ C¸c  kho¶n  õtrongl ng tr    ¬ Tæng  Òn Thu Õ     ti   thu Ký  Ën nh c¸n  ng¹ch sè ­   l sè  hÖ   g  cña  ÷ng  héitr¶thayl nh     ­ l ng  îc ¬ ®   nhËp  ph¶i  bé  l ng ¬ ¬ng phô  sè møc   ngµy nghØ   ¬ng lÜnh nép (STT) cÊp l ng ¬ viÖc Sè   Sè   Sè   Sè   TiÒ BH   ... Céng    c¸c ngµy tiÒn ngµy tiÒn n  y  kho¶n  ph¶itrõ   nhµ tÕ A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tæng  è  Òn (viÕtb»ng  ÷): . . ................. s ti     ch . . ................. Ng êilËp biÓu     Phô  tr¸chkÕ       to¸n Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký,hä      tªn)    (Ký,hä          tªn)   (Ký,hä       tªn) Trêng:. . ..... . . ...  .            M É u   è:C               s   02b­H Khoa:.. . ....  . . ..... . (Ban  µnh  h theo    è: 999  Q§ s   TC/Q§/ C§KT Líp:. . .....  . . ...... .     ngµy       02/11/1996 cña  é  µichÝnh)   BT  B ¶ n g  thanh  to¸n h ä c b æ n g (sinh h o ¹t p h Ý ) Sè:.. . ... . . ..
 20. Th¸ng.. . . . . . 199... .  n¨m  .. Nî:. . ..... . . .... Cã:.. . .... . . .... S Hä   µ  M∙  §èit v  ­ HÖ   Møc  äc  C¸c  h kho¶n  ô  Tæng  è  äc  ph sh C¸c  kho¶n ph¶ikhÊu    Sè    Ký  Ën cßn nh TT tªn sè îng sè bæng  (sinh   cÊp kh¸c bæng (sinhho¹t    trõ ® îclÜnh   ho¹tphÝ)   phÝ)  HÖ   Sè   ® îchëng   ... ... Tæng   sè tiÒn sè A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ngµy  th¸ngn¨m    199... C¸n  é  íp b l  §¹idiÖn    khoa  Ng êilËp biÓu     Phô  tr¸chkÕ       to¸n      ñ  ëng  n  Þ    Th tr ®¬ v (Ký,hä      tªn)    (Ký,hä        tªn)    ý,hä     (K   tªn)   (Ký,hä         tªn) (HoÆc  ngêi ® îc uû  quyÒn)     ý,hä    ng  Êu)   (K   tªn,®ã d §¬n  Þ:.. . ...  v . . .... .     M É u   è:C   H      s   06­
Đồng bộ tài khoản