Quyết định cho phép đặt chi nhánh

Chia sẻ: Lê Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
52
lượt xem
5
download

Quyết định cho phép đặt chi nhánh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định cho phép đặt chi nhánh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định cho phép đặt chi nhánh

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Số : Đà Nẵng, ngày /QĐ-UBND tháng năm 2006 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép ………………………………….. đặt chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 11/2001/QĐ-UB ngày 05 tháng 3 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định việc quản lý Nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị Trung ương và địa phương khác đóng tại thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 173/2004/QĐ-UB ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng; Theo đề nghị của …………………………………………tại Công văn số …………..ngày…..tháng…….năm……….; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép………………………..trực thuộc……………..đặt chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng. Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh: ……………………………………………. Điều 2. Giám đốc Chi nhánh …………………………………….tại thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ các quy định của chính quyền địa phương. Điều 3. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở, Ban, Ngành ………………, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (huyện)…………………..giúp Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của đơn vị này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  2. Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, ……………………., Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận (huyện) ………., Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, người đứng đầu cơ quan chủ quản……………………và Giám đốc Chi nhánh……………………………tại thành phố Đà Nẵng căn cứ Quyết định thi hành./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ Như Điều 5; - Sở, Ban, Ngành; - Cục Thuế TP ĐN; - Cục Thống kê TP; - Công an thành phố; - Phòng TCCQ quận, huyện; - UBND phường; - Lưu VP UBND TP, Sở Nội vụ. /storage/tailieu/files/source/20090930/lawcao/qd_cho_phep_dat_chi_nhanh_1635.doc
  3. /storage/tailieu/files/source/20090930/lawcao/qd_cho_phep_dat_chi_nhanh_1635.doc
  4.    /storage/tailieu/files/source/20090930/lawcao/qd_cho_phep_dat_chi_nhanh_1635.doc
  5. /storage/tailieu/files/source/20090930/lawcao/qd_cho_phep_dat_chi_nhanh_1635.doc
  6. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Đà Nẵng, ngày /QĐ-UB tháng năm 2004 Số QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Về việc cho phép Ban Quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt đặt trụ sở Phân ban Quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt khu vực II tại thành phố Đà Nẵng CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Căn cứ Quyết định số 11/2001/QĐ-UB ngày 05 tháng 3 năm 2001 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định việc quản lý Nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị Trung ương và địa phương khác đóng tại thành phố Đà Nẵng; - Xét đề nghị của Ban Quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt (Công văn số 1062/CSHT-TH ngày 12 tháng 12 năm 2003), ý kiến của Tổng Công ty Đường /storage/tailieu/files/source/20090930/lawcao/qd_cho_phep_dat_chi_nhanh_1635.doc
  7. sắt Việt Nam (Quyết định số 874 QĐ/ĐS-TCCB-LĐ ngày 11 tháng 11 năm 2003), ý kiến đề nghị của Sở Giao thông Công chính thành phố Đà Nẵng (Công văn số 1168/GTCC-TT ngày 24 tháng 12 năm 2003) và của UBND quận Thanh Khê (Công văn số 527/UB-TCCQ ngày 23 tháng 12 năm 2003); - Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Đồng ý cho phép Ban Quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt đặt trụ sở Phân ban Quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt khu vực II tại số nhà 83 đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Điều 2: Phân ban Quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt khu vực II hoạt động theo nhiệm vụ do Tổng Công ty Đường sắt giao theo quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ các quy định của chính quyền địa phương. Điều 3: Giao trách nhiệm cho Sở Giao thông Công chính thành phố Đà Nẵng chủ trì phối hợp với UBND quận Thanh Khê giúp UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động của đơn vị này. Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 5: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông Công chính, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, Thủ trưởng các Ngành có liên quan, Tổng Công ty Đường sắt và Ban Quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt, Phân ban Quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt khu vực II căn cứ Quyết định thi hành ./. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Nơi nhận : - Như Điều 5, - Sở KH và ĐT TP, - Cục Thống kê TP, - Cục Thuế TP, - Công an TP ĐN, - Phòng TCCQ quận Thanh Khê, Huỳnh Năm - UBND phường Tam Thuận, - Lưu VPHĐND & UBND TP, Sở Nội vụ. /storage/tailieu/files/source/20090930/lawcao/qd_cho_phep_dat_chi_nhanh_1635.doc
  8. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Đà Nẵng, ngày /QĐ-UB tháng năm 2004 Số QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Về việc cho phép Công ty Xây dựng Công trình 507 đặt Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995 và Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản Doanh nghiệp Nhà nước; - Căn cứ Quyết định số 11/2001/QĐ-UB ngày 05 tháng 3 năm 2001 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định việc quản lý Nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị Trung ương và địa phương khác đóng tại thành phố Đà Nẵng; /storage/tailieu/files/source/20090930/lawcao/qd_cho_phep_dat_chi_nhanh_1635.doc
  9. - Xét đề nghị của Công ty Xây dựng Công trình 507 (Tờ trình số 475/TCCB-LĐ ngày 24 tháng 5 năm 2004), ý kiến đề nghị của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 (Quyết định số 2090/QĐ-TCCB ngày 17 tháng 5 năm 2004), ý kiến của Sở Giao thông Công chính thành phố Đà Nẵng (Công văn số 434/GTCC-CV ngày 26 tháng 5 năm 2004); - Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Đồng ý cho phép Công ty Xây dựng Công trình 507 đặt Chi nhánh tại số nhà 79 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điều 2: Chi nhánh Công ty Xây dựng Công trình 507 tại thành phố Đà Nẵng tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật, đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng và thực hiện đầy đủ các quy định của chính quyền địa phương. Điều 3: Sở Giao thông Công chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND quận Hải Châu, Cục Thuế thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao giúp UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động của đơn vị này. Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2220/QĐ-UB ngày 15 tháng 4 năm 2003 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Điều 5: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giao thông Công chính, Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, Thủ trưởng các Ngành có liên quan, Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5, Công ty Xây dựng Công trình 507 căn cứ Quyết định thi hành./. CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TP ĐÀ NẴNG Nơi nhận : - Như Điều 5, - Sở LĐTB và XH TP ĐN, - Cục Thống kê TP ĐN, - Công an TP ĐN, - Phòng TCCQ quận Hải Châu, - UBND phường Thạch Thang, - Lưu VPHĐND & UBND TP, Sở Nội vụ. /storage/tailieu/files/source/20090930/lawcao/qd_cho_phep_dat_chi_nhanh_1635.doc
  10. /storage/tailieu/files/source/20090930/lawcao/qd_cho_phep_dat_chi_nhanh_1635.doc
Đồng bộ tài khoản