Quyết định đề nghị thực tập

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
102
lượt xem
20
download

Quyết định đề nghị thực tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Quyết định đề nghị thực tập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định đề nghị thực tập

  1. Mã tài liệu: NS – 04 – BM02 QUI TRÌNH THỰC TẬP Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: CƠ QUAN…………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN……….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …………/QĐ-……. Hà nội, ngày … tháng … năm 200… QUYẾT ĐỊNH Về việc tiếp nhận thực tập GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN…….. - Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….; - Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số……….. - Căn cứ quy chế thực tập của công ty. - Xét đề nghị của Trưởng phòng NS; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đồng ý cho anh:/chị...................................................................... Năm sinh:....................tại:..........................là SV trường:............................. Được thực tập tại công ty từ ..................đến........................ Điều 2. Quyết định này thi hành kể từ ngày...................tháng.........năm...........phổ biến đến Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính ) , trưởng phòng tổ chức, thủ trưởng đơn vị.................................................và ông (bà)...................................có trách nhiệm thi hành quyết định này. TL.GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TP. nhân sự

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản