intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Chia sẻ: Nhungmon Nhungmon | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

510
lượt xem
69
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Căn cứ Quyết định số 1199/QĐ.UBND-NC ngày 10 tháng 4 năm 200 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc cho phép lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình : Nhà làm việc và nhà ở bộ đội Ban Chỉ huy Quân sự Huyện Hưng Nguyên ;  Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ;  Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;  Căn cứ vào hồ sơ thiết......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

  1. Uû BAN NH¢N D¢N Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam THÞ TRÊN CÇU GI¸T §éc lËp -Tù do - H¹nh phóc ----------------------------- ------- - ------- Sè: /Q§ Quúnh Lu, ngµy th¸ng n¨m 2008. QuyÕt ®Þnh Cña UBND THÞ TRÊN CÇU GI¸T (VÒ viÖc Phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ-kü thuËt c«ng tr×nh: Trô së Uû ban nh©n d©n thÞ trÊn CÇu Gi¸t)  C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1199/Q§.UBND-NC ngµy 10 th¸ng 4 n¨m 200 cña Chñ tÞch UBND tØnh NghÖ An vÒ viÖc cho phÐp lËp B¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh : Nhµ lµm viÖc vµ nhµ ë bé ®éi Ban ChØ huy Qu©n sù HuyÖn Hng Nguyªn ;  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ;  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng;  C¨n cø vµo hå s¬ thiÕt kÕ dù to¸n c«ng tr×nh : Trô së UBND thÞ trÊn CÇu Gi¸t ®· ®îc C«ng ty TNHH TCM chi nh¸nh t¹i NghÖ An thiÕt kÕ vµ ®· ®îc C«ng ty TNHH øng dông tiÕn bé KHKT c«ng nghÖ Th¸i hoµng thÈm tra thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ tæng dù to¸n ; Uû ban nh©n d©n thÞ trÊn CÇu Gi¸t quyÕt ®Þnh phª duyÖt b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt c«ng tr×nh: Trô së UBND thÞ trÊn CÇu Gi¸t , víi néi dung sau: 1. Tªn B¸o c¸o KTKT : Trô së UBND thÞ trÊn CÇu Gi¸t . 1
  2. 2. Chñ ®Çu t: UBND t hÞ t rÊn CÇu Gi¸ t. 3. Nhµ thÇu lËp thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ dù to¸n c«ng tr×nh: C«ng ty TNHH TCM chi nh¸nh t¹i NghÖ An 4. H×nh thøc qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n: Chñ ®Çu t qu¶n lý vµ thùc hiÖn dù ¸n kÕt hîp thuª t vÊn gi¸m s¸t chÊt lîng c«ng tr×nh. 5. Môc tiªu ®Çu t : §Ó tõng bíc hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho Ban chØ huy qu©n sù huyÖn x©y dùng lùc l îng quèc phßng chÝnh quy hiÖn ®¹i ®Ó ®¶m b¶o an ninh quèc phßng cho huyÖn H ng Nguyªn vµ khu vùc kÕ cËn thµnh phè Vinh. 6. §Þa ®iÓm x©y dùng : Trong khu«n viªn Ban chØ huy Qu©n sù huyÖn Hng Nguyªn ®ang qu¶n lý, sö dông; 7. Gi¶i ph¸p kü thuËt vµ kÕt cÊu c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh : Nh b¸o c¸o KTKT ë môc VII. 8. Quy m« ®Çu t: + Nhµ lµm viÖc vµ nhµ ë bé ®éi Ban chØ huy qu©n sù huyÖn H ng Nguyªn: Tæng diÖn tÝch sµn : S = 502 m2. 9. Tæng møc ®Çu t: (LËp theo ®¬n gi¸ th¸ng 6/2008) X©y dùng Nhµ lµm viÖc vµ nhµ ë c¸n bé + San nÒn + Tæng hîp kinh phÝ (lµm trßn) : 2. 350.121.000 ®ång (Hai tû, ba tr¨m n¨m m¬i triÖu, mét tr¨m hai m¬i mèt ngh×n ®ång) Trong ®ã: Chi phÝ x©y l¾p : 1.950.599.816 ®ång Chi phÝ qu¶n lý dù ¸ n : 44.496.851 ® ång Chi phÝ t vÊn : 132.299.479 ® ång Chi phÝ kh¸ c : 9.077.049 ® ång Dù phßng : 213.647.319 ® ång 10. Nguån vèn: Vèn ®Çu t x©y dùng lÊy tõ nguån: - Ng©n s¸ch Nhµ níc (Quèc phßng) ®Çu t theo kÕ ho¹ch hµng n¨m; - Ng©n s¸ch tØnh hç trî theo kÕ ho¹ch hµng n¨m; 11. TiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n: thùc hiÖn quý III n¨m 2008. 12. Ph ¬ng thøc thùc hiÖn dù ¸n: §Êu thÇu theo quy chÕ hiÖn hµnh. 2
  3. 13. KiÕn nghÞ: Ban chØ huy Qu© n sù huyÖn Hng Nguyªn kÝnh ® Ò nghÞ UBND t Ønh NghÖ An; Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t xem xÐt vµ sím phª duyÖt b¸o c¸o kinh t Õ kü t huËt c«ng t r× nh. N¬i nhËn : T/m Ban CHqs huyÖn hng nguyªn - Nh trªn, ChØ huy t rëng - §¬n vÞ t vÊn - Lu: VT-BM 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=510

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2