Quyết định số 0057/2000/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 0057/2000/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 0057/2000/QĐ-BTM về việc quy định việc tổ chức đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU năm 2000 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 0057/2000/QĐ-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 0057/2000/QĐ-BTM Hà N i, ngày 11 tháng 01 năm 2000 QUY T Đ NH C A CH T CH H I Đ NG Đ U TH U QUY Đ NH VI C T CH C Đ U TH U H N NG CH HÀNG D T MAY XU T KH U VÀO TH TRƯ NG EU NĂM 2000 CH T CH H I Đ NG Đ U TH U Căn c quy t đ nh s 1349/BTM/QĐ ngày 7/11/1998 c a B trư ng B Thương m i v vi c thành l p H i đ ng đ u th u h n ng ch hàng d t may; Căn c quy t đ nh s 1405/1998/QĐ/BTM ngày 17/11/1998 c a B Thương m i v vi c ban hành quy ch đ u th u h n ng ch hàng d t may xu t kh u vào th trư ng có quy đ nh h n ng ch; Căn c Thông tư liên t ch s 29/1999/TTLT/BTM/BKH&ĐT/BCN ngày 07/9/1999 c a B Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p quy đ nh vi c giao h n ng ch xu t kh u hàng d t may vào th trư ng có quy đ nh h n ng ch QUY T Đ NH: Đi u 1: Công b danh m c, s lư ng h n ng ch, giá chào th u c a t ng m t hàng (Cat.), s lư ng h n ng ch đ u th u t ng khu v c và s lư ng t i đa cho m t đơn đăng ký d th u h n ng ch xu t kh u hàng d t may vào th trư ng EU năm 2000, như ph l c kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2: V êc đ u th u h n ng ch hàng d t may năm 2000 đư c chia làm hai khu v c: - Khu v c I: Các doanh nghi p có tr s đóng trên đ a bàn các t nh, thành ph t t nh Qu ng Ngãi tr ra phía B c. - Khu v c II: Các doanh nghi p có tr s đóng trên đ a bàn t t nh Bình Đ nh tr vào trong phía Nam. Đi u 3: Các doanh nghi p tham gia đ u th u h n ng ch xu t kh u hàng d t may ph i n p l phí d th u là 20.000,0 đ ng VN cho m t m t hàng ( Cat.) d th u. Ti n l phí d th u dùng đ trang tr i cho công tác chu n b và t ch c đ u th u ( in n, phát hành, g i tài li u, h sơ và các chi phí ph c v công tác đ u th u...). Đi u 4: - Th i gian đăng ký d th u: t ngày 14/01/2000 đ n ngày 24/01/2000. - Th i gian m th u: ngày 25/01/2000. - Đ a đi m m th u: tr s B Thương m i- 21 Ngô quy n- Hà N i. - Các cơ quan, doanh nghi p ch ng ki n m th u: đ i di n S thương m i Hà N i, TP.H Chí Minh, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t nam, Hi p h i d t may Vi t nam, T ng công ty d t may Vi t nam, Báo Thương m i, Báo Đ u tư, Báo Công nghi p, Báo Tài Chính. Đi u 5: Quy t đ nh này có hi u l c t ngày ký. Đi u 6: Các thành viên H i đ ng đ u th u và các doanh nghi p tham d đ u th u ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. B THƯƠNG M I
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lương Văn T FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc
Đồng bộ tài khoản