Quyết định số 01/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 01/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2004/QĐ-UB về việc quy định việc xác nhận có nơi để xe, hợp đồng trông giữ xe để được đăng ký xe ô tô do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 01/2004/Q -UB Hà N i, ngày 06 tháng 01 năm 2004 QUY T NNH QUY NNH VI C XÁC NH N CÓ NƠI XE, H P NG TRÔNG GI XE Ư C ĂNG KÝ XE Ô TÔ. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Lu t giao thông ư ng b ; Căn c Ngh quy t s 13/NQ-CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/N -HD ngày 13/02/2003 c a H i ng Nhân dân thành ph ; Theo ngh c a Giám c Công an Thành ph t i T trình s 1150/CV- CAHN(PC26) ngày 28/11/2003, QUY T NNH i u 1 : Các ch xe ô tô là các doanh nghi p tư nhân, các cá nhân, t ch c thu c di n ăng ký xe bi n s màu tr ng theo thông tư s 02 ngày 13/1/2003 c a B Công an trong h sơ xin ăng ký ngoài các gi y t theo qui nh ph i kèm theo m t trong các gi y t sau: - Xác nh n c a UBND phư ng, xã, th tr n là ch xe có nơi xe nơi thư ng trú. - Nh ng trư ng h p có h p ng trông gi xe t 1 năm tr lên ph i kèm theo biên lai thu ti n và ch cho thuê ph i có ăng ký kinh doanh và th a thu n i u ki n trông gi xe ô tô c a S Giao thông công chính. i u 2: UBND phư ng, xã, th tr n; cơ quan, dơn v h p ng trông gi xe có trách nhi m th c hi n và ph i ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph v s chính xác c a n i dung xác nh n và h p ng. i u 3 : Giao Công an Thành ph hư ng d n và thông báo cán b , nhân dân bi t, t ch c ki m tra xác xu t xác nh tính sát th c c a vi c xác nh n và h p ng. N u phát hi n trư ng h p xác nh n ho c h p ng không úng thì báo cáo UBND Thành ph x lý theo qui nh, các ch h p ng s b thu h i gi y th a thu n, i u ki n trông gi xe ô tô. i u 4: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký.
  2. Chánh Văn phòng H ND - UBND Thành ph , Giám c Công an Thành ph ; Giám c S Giao thông công chính, Ch t ch UBND các qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n, các cá nhân, ơn v , và các S , ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản