Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định Số: 01/2010/QĐ-UBND VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 79/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

118
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 79/2006/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 01/2010/QĐ-UBND VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 79/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ CẦN THƠ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 11 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 79/2006/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi Nghị quyết số 78/2006/NQ- HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố
  2. về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007, như sau: Định mức phân bổ chi cho sự nghiệp giáo dục quận, huyện: - Chi cho con người (gồm lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương): định mức theo thực tế tương đương 80%; - Chi hoạt động: tương đương 20%. Điều 2. Định mức phân bổ chi cho sự nghiệp giáo dục quận, huyện tại Điều 1 Quyết định này đã bao gồm tiền lương theo quy định tại Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung; được áp dụng từ năm ngân sách 2010. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày và đăng báo Cần Thơ chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - VP CP (HN - TP. HCM); - Bộ Tư pháp (Cục KTVB); - Bộ Tài chính; - Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trần Thanh Mẫn - TT. Thành ủy;
  3. - TT. HĐND thành phố; - UBMTTQ VN thành phố; - UBND thành phố (1A,B,C,D,E); - VP Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố; - Sở: Tài chính, GD và ĐT; - TT. HĐND quận, huyện; - UBND quận, huyện; - Kho bạc Nhà nước Cần Thơ; - Cục Thuế thành phố; - Đài PT và TH Cần Thơ; - Báo Cần Thơ; - Website Chính phủ; - Trung tâm Công báo; - Trung tâm Lưu trữ; - VP UBND thành phố (3B); - Lưu VT. AT120.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2