intTypePromotion=1

Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
114
lượt xem
12
download

Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ ĐỂ XÁC ĐỊNH MỨC TRỢ GIÁ, TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA THUỘC DANH MỤC ĐƯỢC TRỢ GIÁ, TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN VÀ XÁC ĐỊNH CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA DO NHÀ NƯỚC ĐẶT HÀNG MÀ KHÔNG QUA HÌNH THỨC ĐẤU THẦU, ĐẤU GIÁ ĐƯỢC THANH TOÁN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH GIA LAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Gia Lai, ngày 06 tháng 01 năm 2012 Số: 02/2012/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ ĐỂ XÁC ĐỊNH MỨC TRỢ GIÁ, TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA THUỘC DANH MỤC ĐƯỢC TRỢ GIÁ, TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN VÀ XÁC ĐỊNH CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA DO NHÀ NƯỚC ĐẶT HÀNG MÀ KHÔNG QUA HÌNH THỨC ĐẤU THẦU, ĐẤU GIÁ ĐƯỢC THANH TOÁN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP; Căn cứ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ; Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Xét đề nghị của Liên sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1277/TT-LS ngày 13/10/2011; đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1516/STC- CSVG ngày 23/11/2011, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này giá cước vận tải hàng hoá bằng ô tô để xác định mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá, trợ cước vận chuyển và xác định cước vận chuyển hàng hóa do nhà nước đặt hàng mà không qua
  2. hình thức đấu thầu, đấu giá được thanh toán từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh (Có biểu giá cước chi tiết kèm theo). Điều 2: Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô qui định tại Điều 1 áp dụng trong các trường hợp sau: 1. Làm căn cứ xác định mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá, trợ cước vận chuyển chi từ nguồn ngân sách Nhà nước; 2. Làm căn cứ xác định cước vận chuyển hàng hóa do nhà nước đặt hàng mà không qua hình thức đấu thầu, đấu giá được thanh toán từ ngân sách nhà nước. Điều 3: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với các quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Phạm Thế Dũng BIỂU GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ (Kèm theo Quyết định số: 02/2012 /QĐ-UBND ngày 06 / 01 /2012 của UBND tỉnh) 1/ Đơn giá cước vận tải đối với hàng bậc 1 Hàng bậc 1 bao gồm: Đất, cát, sỏi, đá xay, gạch các loại. ĐVT: Đồng/tấn/km Đơn giá Đơn giá Đơn giá Đơn giá Đơn giá Đơn giá Cự ly cước cước cước cước cước cước đường loại đường loại đường loại đường loại đường loại đường loại (Km) 1 2 3 4 5 6 1 12.744 15.166 22.302 32.370 46.898 68.002
  3. 2 7.056 8.396 12.348 17.922 25.966 37.650 3 5.076 6.040 8.884 12.894 18.680 27.086 4 4.154 4.944 7.270 10.552 15.286 22.164 5 3.642 4.334 6.374 9.250 13.402 19.432 6 3.290 3.916 5.758 8.356 12.108 17.556 7 3.034 3.610 5.310 7.706 11.166 16.190 8 2.834 3.372 4.960 7.198 10.430 15.124 9 2.670 3.178 4.672 6.782 9.826 14.248 10 2.536 3.018 4.438 6.442 9.332 13.532 11 2.420 2.880 4.236 6.146 8.906 12.914 12 2.312 2.752 4.046 5.872 8.508 12.336 13 2.204 2.622 3.858 5.598 8.110 11.760 14 2.102 2.502 3.678 5.340 7.736 11.218 15 2.010 2.392 3.518 5.106 7.396 10.724 16 1.926 2.292 3.370 4.892 7.088 10.278 17 1.866 2.220 3.266 4.740 6.866 9.956 18 1.818 2.164 3.182 4.618 6.690 9.700 19 1.766 2.102 3.090 4.486 6.498 9.422 20 1.706 2.030 2.986 4.334 6.278 9.104 21 1.638 1.950 2.866 4.160 6.028 8.740 22 1.574 1.874 2.754 3.998 5.792 8.398 23 1.518 1.806 2.656 3.856 5.586 8.100 24 1.468 1.746 2.570 3.728 5.402 7.832 25 1.420 1.690 2.486 3.606 5.226 7.578 26 1.374 1.636 2.404 3.490 5.056 7.332 27 1.330 1.582 2.328 3.378 4.894 7.096 28 1.284 1.528 2.248 3.262 4.738 6.870 29 1.240 1.476 2.170 3.150 4.564 6.618 30 1.202 1.430 2.104 3.054 4.424 6.414 31-35 1.166 1.388 2.040 2.962 4.290 6.220 36-40 1.134 1.350 1.984 2.880 4.174 6.052
  4. 41-45 1.108 1.318 1.940 2.814 4.078 5.914 46-50 1.086 1.292 1.900 2.758 3.996 5.794 51-55 1.066 1.268 1.866 2.708 3.922 5.686 56-60 1.046 1.244 1.830 2.656 3.850 5.582 61-70 927 1.103 1.622 2.354 3.411 4.946 71-80 916 1.091 1.604 2.327 3.371 4.889 81-90 905 1.078 1.584 2.300 3.332 4.831 91-100 896 1.067 1.570 2.277 3.299 4.784 101 km 792 942 1.386 2.011 2.915 4.227 trở lên 2/ Đơn giá cước vận tải đối với hàng bậc 2: Bằng đơn giá cước hàng bậc 1 x 1,05. Hàng bậc 2 bao gồm: Ngói, lương thực đóng bao, đá các loại (trừ đá dăm), gỗ cây, than các loại, các loại quặng, sơn các loại, tranh, tre, nứa, lá, bương, vầu, hóp, sành sứ, các thành phẩm và bán thành phẩm bằng gỗ (cửa, tủ, bàn, ghế, chắn, song,...), các thành phẩm và bán thành phẩm bằng kim loại (thanh,thỏi, dầm, tấm, lá, dây, cuộn, ống trừ ống nước,...). 3/ Đơn giá cước vận tải đối với hàng bậc 3: Bằng đơn giá cước hàng bậc 1 x 1,15. Hàng bậc 3 bao gồm: Lương thực rời, xi măng, vôi các loại, phân bón các loại(trừ phân động vật), xăng dầu, thuốc trừ sâu, trừ dịch, thuốc chống mố i mọt, thuốc thú y, sách, báo, giấy viết, giống cây trồng, nông sản phẩm, các loại vật tư, máy móc, thiết bị chuyên ngành, nhựa đường, cột điện, ống nước (bằng thép, bằng nhựa). 4/ Đơn giá cước vận tải đối với hàng bậc 4: Bằng đơn giá cước hàng bậc 1 x 1,25. Hàng bậc 4 bao gồm: Nhựa nhũ tương, muố i các loại, thuốc chữa bệnh, phân động vật, bùn, các loại hàng dơ bẩn, kính các loại, hàng tinh vi, hàng thủy tinh, xăng dầu chứa bằng phi. 5/ Trường hợp vận chuyển các mặt hàng không có tên trong danh mục 4 bậc hàng trên thì chủ hàng và chủ phương t iện căn cứ vào các đặc tính của mặt hàng tương đương để xếp vào bậc hàng thích hợp khi tính cước vận chuyển./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2