Quyết định số 0278/2002/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 0278/2002/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 0278/2002/QĐ-BTM về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ CHí Minh giai đoạn I do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 0278/2002/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 0278/2002/Q -BTM Hà N i, ngày 19 tháng 3 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 0278/2002/Q -BTM NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2002 V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH H TH NG C A HÀNG XĂNG D U D C TUY N Ư NG H CHÍ MINH GIAI O N I B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 95/CP ngày 14 tháng 12 năm 1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c công văn s 2948/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 7 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao B Thương m i ch o vi c xây d ng Quy ho ch h th ng c a hàng xăng d u d c tuy n ư ng H Chí Minh; Căn c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ư c ban hành theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph s a i b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Căn c công văn s 4485/VPCP-KTTH ngày 27 tháng 9 năm 2001 c a Văn phòng Chính ph thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph v vi c giao B Thương m i ch trì, ph i h p v i các B : K ho ch và u tư, Xây d ng, Tài chính, Giao thông v n t i, các cơ quan và các a phương có liên quan phê duy t Quy ho ch h th ng c a hàng xăng d u d c tuy n ư ng H Chí Minh, công b các t ch c, cá nhân bi t, th c hi n; Căn c k t qu c a H i ng th m nh, phê duy t D án Quy ho ch h th ng c a hàng xăng d u d c tuy n ư ng H Chí Minh th c hi n ngày 22 tháng 11 năm 2001 theo tinh th n công văn s 4485/VPCP-KTTH ngày 27 tháng 9 năm 2001 c a Văn phòng Chính ph , QUY T NNH i u 1. Phê duy t Quy ho ch h th ng c a hàng xăng d u d c tuy n ư ng H Chí Minh, giai o n I (dư i ây g i t t là "D án Quy ho ch") v i nh ng n i dung ch y u sau: 1.1. M c tiêu c a D án Quy ho ch: D án Quy ho ch ư c xây d ng nh m xác l p h th ng c a hàng xăng d u d c tuy n ư ng H Chí Minh và qu n lý vi c u tư ng b nh ng h ng m c cơ b n thu c cơ s h t ng quan tr ng c a tuy n ư ng, b o m cung ng xăng d u và d ch v thi t
  2. y u cho ho t ng thông su t c a tuy n ư ng, góp ph n thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i c a các vùng mà tuy n ư ng i qua. 1.2. Nh ng n i dung ch y u: a. Vi c xây d ng Quy ho ch cũng như qu n lý và th c hi n Quy ho ch ph i áp ng nh ng yêu c u sau: - B o m l i ích qu c gia và hi u qu kinh t t m vĩ mô là chính, ng th i b o m hi u qu kinh t - xã h i c a các doanh nghi p kinh doanh xăng d u. - Do tuy n ư ng H Chí Minh có ý nghĩa r t l n v m t kinh t - xã h i và mang tính chi n lư c trong vi c b o m an ninh, qu c phòng nên trong giai o n u vi c xây d ng, cung ng xăng d u cho tuy n ư ng ph i do doanh nghi p kinh doanh xăng d u ch o c a Nhà nư c th c hi n u tư và qu n lý là chính. - Vi c u tư xây d ng các c a hàng xăng d u ph i: + Tuân th các tiêu chuNn, quy nh c a Nhà nư c v qu n lý, k thu t xây d ng cơ b n và u tư; + Phù h p v i quy ho ch c a B Thương m i v h th ng kho xăng d u trên ph m vi c nư c n năm 2010, v i các quy ho ch khác liên quan n tuy n ư ng và quy ho ch c a các B , ngành, a phương; + B o m tính k th a khai thác h t kh năng c a các c a hàng hi n có và ti n hành c i t o nâng c p phù h p v i yêu c u phát tri n; + Phát tri n h th ng c a hàng xăng d u theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá. Trong ki n trúc, xây d ng và các gi i pháp công ngh , k thu t, an toàn phòng cháy, ch a cháy, v sinh môi trư ng ph i ng d ng nh ng ti n b khoa h c - công ngh tiên ti n trong khu v c và trên th gi i; + Song song v i vi c u tư cơ s v t ch t cho h th ng c a hàng xăng d u, c n u tư phát tri n các phương ti n v n t i, cung ng xăng d u b o m h th ng ho t ng ng b . + D án Quy ho ch ph i ư c tri n khai ng th i v i quy ho ch các h ng m c khác trên tuy n ư ng b o m vi c c p t, gi i to , n bù và gi i phóng m t b ng ư c thu n l i. Ưu tiên ch o u tư xây d ng ngay m t s c a hàng ph c v cho công tác thi công trên t ng cung o n c a tuy n ư ng. b. Phân kỳ tri n khai Quy ho ch và quy mô u tư xây d ng h th ng c a hàng xăng d u: - Phân kỳ u tư: H th ng c a hàng xăng d u ư c quy ho ch t ng th n năm 2010 và phân kỳ u tư theo ti n xây d ng và khai thác ư ng H Chí Minh theo các giai o n:
  3. + Giai o n 1 t 2001 n 2005 + Giai o n 2 t 2006 n 2010. - Phân lo i c a hàng: + Lo i 1: bao g m c a hàng xăng d u có ít nh t 6 c t bơm kèm theo các d ch v thương m i khác như r a xe, s a ch a nh và b o qu n, c a hàng bách hoá, ăn u ng, nhà ngh và bãi xe qua êm. Di n tích t không dư i 10.000 m2, có chi u r ng m t ti n kho ng 100 m. + Lo i 2: bao g m c a hàng xăng d u có ít nh t 6 c t bơm kèm theo các d ch v thương m i khác như r a xe, s a ch a nh và b o qu n, c a hàng bách hoá. Di n tích t không dư i 4.000 m2, có chi u r ng m t ti n kho ng 80 m. + Lo i 3: bao g m c a hàng xăng d u có ít nh t 4 c t bơm kèm theo các d ch v r a xe. Di n tích t không dư i 2000 m2, có chi u r ng m t ti n kho ng 50 m. T i nh ng v trí cách xa ngu n cung c p và khó khăn v v n t i xăng d u có b trí thêm s c ch a d tr phòng ch ng thiên tai bão l t t 50 n 100 m3. - Quy mô h th ng c a hàng xăng d u d c tuy n ư ng H Chí Minh giai o n 1 (2001 - 2005): S lư ng c a hàng xăng d u ư c quy ho ch u tư trong giai o n I c a ư ng H Chí Minh g m 124 c a hàng (quy mô, a i m... nêu t i Ph l c kèm theo), trong ó có: + 64 c a hàng xây d ng m i, g m: . 08 c a hàng lo i 1, . 30 c a hàng lo i 2, . 26 c a hàng lo i 3. + 50 c a hàng hi n có ư c c i t o, nâng c p thành c a hàng lo i 3 và lo i 2. + 10 c a hàng hi n có ư c gi nguyên quy mô. Khi tri n khai th c hi n quy ho ch này, s lư ng c a hàng xăng d u xây m i có th ư c i u ch nh tăng, gi m kho ng 10%. - V n u tư c n thi t theo ư c toán kho ng 348.974 tri u ng, tương ương 23,9 tri u USD (theo t giá 14.600 VND/USD) + T ng s v n u tư c n thi t xây d ng m i các c a hàng d c tuy n ư ng d tính 273.974 tri u ng g m: . V n xây l p: 131.290 tri u ng
  4. . V n thi t b : 99.790 tri u ng . V n ki n thi t cơ b n khác: 17.984 tri u ng . D phòng: 24.910 tri u ng + c i t o, nâng c p các c a hàng xăng d u hi n có d tính 75.000 tri u ng. - Ti n th c hi n u tư: Th c hi n theo hai giai o n: giai o n 1 song song v i ti n thi công tuy n ư ng, giai o n 2 u tư sau năm 2005. Có 34 c a hàng ưu tiên u tư s m (ngay trong 2 năm 2002 và 2003) ph c v thi công và khai thác tuy n ư ng. V n u tư xây d ng 34 c a hàng này là 149.625 tri u ng, trong ó u tư khu bán xăng d u là 110.000 tri u ng. - S n lư ng bán hàng d tính: + Giai o n u (t i 2005): . C a hàng lo i 1 và 2: s lư ng xăng, d u bán ra t i thi u t 7 m3/ngày . C a hàng lo i 3: s lư ng xăng d u bán ra t i thi u t 4 m3/ngày + Giai o n 2006 - 2010: . C a hàng lo i 1 và 2: s lư ng xăng d u bán ra t i thi u t 10 m3/ngày . C a hàng lo i 3: s lư ng xăng d u bán ra t i thi u t 7 m3/ngày + Giai o n 2010 - 2020: . C a hàng lo i 1 và 2: s lư ng xăng d u bán ra t i thi u t 15 m3/ngày . C a hàng lo i 3: s lư ng xăng d u bán ra t i thi u t 10 m3/ngày i u 2. Cơ ch , chính sách h tr th c hi n D án Quy ho ch: Vi c u tư xây d ng c a hàng xăng d u d c tuy n ư ng H Chí Minh ư c áp d ng các chính sách ưu ãi theo quy nh c a Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. i u 3. T ch c th c hi n: 1. Giao Trư ng Ban qu n lý các D án Quy ho ch phát tri n thương m i c a B Thương m i ch u trách nhi m: - Qu n lý, theo dõi, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n u tư xây d ng h th ng c a hàng xăng d u d c tuy n ư ng H Chí Minh theo úng n i quy, quy mô c a D án Quy ho ch ã ư c phê duy t t i Quy t nh này.
  5. - Ph i h p v i các B , ngành liên quan và U ban nhân dân các T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương nơi có tuy n ư ng H Chí Minh i qua t o i u ki n cho các doanh nghi p (thu c i tư ng quy nh t i i m 1.2.a, i u 1 c a Quy t nh này) th c hi n u tư thu n l i, b o m ti n và gi i quy t k p th i nh ng phát sinh, vư ng m c trong quá trình th c hi n u tư (n u có). - nh kỳ hàng năm t ng h p, ánh giá và báo cáo B trư ng B Thương m i tình hình, k t qu th c hi n D án Quy ho ch có quy t nh ch o k p th i. 2. Các doanh nghi p kinh doanh xăng d u: - T ch c th c hi n u tư theo úng n i dung Quy ho ch ư c phê duy t t i Quy t nh này và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư xây d ng cơ b n. - Căn c vào các a i m, v trí c a hàng xăng d u ã ư c phê duy t theo i m 1.2.b, i u 1 c a Quy t nh này, ch ng báo cáo v i các cơ quan h u quan, a phương làm th t c c p t, gi i phóng m t b ng và t ch c th c hi n u tư theo úng ti n quy nh. - Vi c xây d ng các c a hàng xăng d u ngoài Quy ho ch ư c phê duy t (g m các c a hàng hi n có và s ư c u tư xây d ng m i) ph i l p d án c th , trình B Thương m i (ph i h p v i các B , ngành và a phương có liên quan) xem xét gi i quy t, nhưng t ng s các c a hàng xăng d u phát sinh (so v i Quy ho ch) không vư t quá 10% d ki n. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Vũ Khoan ( ã ký) B NG T NG H P QUY HO CH H TH NG C A HÀNG XĂNG D U D C TUY N Ư NG H CHÍ MINH (Kèm theo Quy t nh s 0278/2002/Q -BTM ngày 19 tháng 3 năm 2002) S Tên c a hàng a i m Lo i Năm TT c a xây hàng d ng T nh Hà Tây 01 CHXD Hoà L c Th tr n Hoà L c - Km0 ư ng HCM II 2002 02 CHXD Xuân Mai Th tr n Xuân Mai - Km12 ư ng HCM II 2002 03* CHXD Mi u Môn Th tr n Mi u Môn - Km25 ư ng HCM II 2002 01
  6. 04 CHXD Mi u Môn Th tr n Mi u Môn - Km27 ư ng HCM III 2003 02 T nh Hoà Bình 05* CHXD Ch B n Ch B n, huy n Kim Bôi - Km42 ư ng II 2002 HCM 06 CHXD C u S i C u S i, huy n L c Thu - Km56 ư ng II 2003 HCM 07* CHXD Yên Thu Huy n Yên Thu - Km66 ư ng HCM III 2002 08 CHXD Bãi a Bãi a, huy n Yên Thu - Km77 ư ng III 2003 HCM 09* CHXD Mư ng Mư ng Diêng, huy n Yên Th y - Km89 II 2002 Diêng ư ng HCM T nh Thanh Hoá 10* CHXD Th ch Huy n Th ch Thành - Km105+500 I 2002 Qu ng ư ng HCM 11 CHXD C m Sơn Th tr n huy n C m Thu - Km116+500 II 2003 ư ng HCM 12 CHXD Ngã ba C m C m Châu, huy n C m Thu - III 2003 Châu Km125+200 ư ng HCM 13 CHXD Ng c L c Th tr n Ng c L c - Km111+500 ư ng III N.c p HCM 14 CHXD Minh Sơn Th tr n Ng c L c - Km114+300 ư ng III N.c p HCM 15* CHXD Ng c L c Th tr n Ng c L c - Km136+550 ư ng II 2002 HCM 16 CHXD Xuân Lam T.tr n Lam Sơn, huy n Th Xuân - I 2005 Km155+400 ư ng HCM 17* CHXD Lu n Thành Huy n Thư ng Xuân - Km172+900 III 2006 ư ng HCM 18 CHXD Thư ng Huy n Như Xuân - Km182+400 ư ng III 2006 Ninh HCM 19* CHXD Yên Các Th tr n huy n Như Xuân - Km190+900 II 2002 ư ng HCM 20 CHXD Xuân Quỳ Huy n Như Xuân - Km201+400 ư ng III 2007 HCM 21* CHXD Bãi Trành Th tr n Bãi Trành, huy n Như Xuân - I 2007 Km223+200 ư ng HCM
  7. T nh Ngh An 22 CHXD Nghĩa àn Th tr n Thái Hoà III N.c p 23 CHXD ông Hi u Xã ông Hi u, huy n Nghĩa àn II 2002 24* CHXD Tri L Xã Nghĩa ng, huy n Nghĩa àn II 2002 25 CHXD Lương th c Th tr n L t, huy n Tân Kỳ III N.c p Tân Kỳ 26 CHXD Hòa Tuy n Th Tr n L t, huy n Tân Kỳ III N.c p 27 CHXD H ng Uý Th Tr n L t, huy n Tân Kỳ III N.c p 28 CHXD Nông Huy n Tân Kỳ III N.c p trư ng Sông Con 29* CHXD Tân Kỳ Th Tr n L t, huy n Tân Kỳ II 2002 30 CHXD Thu L i Th tr n Anh Sơn III N.c p Anh Sơn 31 CHXD NM Xi Th tr n Anh Sơn III N.c p măng Anh Sơn 32 CHXD Công ty Th tr n Anh Sơn III N.c p Thanh Sơn 33* CHXD Anh Sơn Xã Khai Sơn, huy n Anh Sơn II 2002 34* CHXD Thanh Thu Xã Thanh Thu , huy n Thanh Chương II 2002 T nh Hà Tĩnh 35* CHXD Hương Sơn Th tr n Ph Châu, Huy n Hương Sơn II 2002 36* CHXD Vũ Quang Xã c B ng, Huy n Vũ Quang III 2002 37* CHXD Hương Khê Th tr n Hương Khê II 2002 T nh Qu ng Bình 38* CHXD Khe Ve Khe Ve, xã Hoá Thanh, huy n Minh II 2002 Hoá 39* CHXD Khe Gát Khe Gát, xã Xuân Tr ch, huy n B II 2002 Tr ch 40* CHXD Tây ng Xã Phú Quý, huy n B Tr ch I 2002 H i 41* CHXD V n Ninh Xã V n Ninh, Huy n Qu ng Ninh III 2002 42* CHXD Mai Thu Xã Mai Thu , Huy n L Thu III 2002 T nh Qu ng Tr
  8. 43* CHXD B n Quan Th tr n B n Quan, Huy n Vĩnh Linh II 2002 44* CHXD Cam L C u u i, xã Cam Thu , huy n Cam I 2002 L T nh Th a Thiên Hu 45* CHXD Tu n Tây B c c u Tu n, xã Hương Th , II 2002 huy n Hương Trà Thành Ph à N ng 46* CHXD Nam H i C a Nam h m èo H i Vân II 2002 Vân 47* CHXD Hoà Liên Giao ư ng HCM v i t nh l 601 III 2003 48 CHXD Tuý Loan Xã Hoà Phong, Huy n Hoà Vang III N.c p 49 CHXD Hoà Phong Xã Hoà Phong, Huy n Hoà Vang III 2003 50* CHXD Hoà Xã Hoà Khương, Huy n Hoà Vang III 2004 Khương T nh Qu ng Nam 51 CHXD Ai Nghĩa Ai Nghĩa, Qu ng Nam III N.c p 52 CHXD iL c i L c, Qu ng Nam III N.c p 53 CHXD Mùa Thu Phư c Sơn, Qu ng Nam III N.c p 54 CHXD Lê Th Hoa Phư c Sơn, Qu ng Nam III N.c p 55 CHXD Hà Nha Xã i ng, huy n iL c II 2004 56* CHXD Thành M Th tr n huy n Nam Giang II 2003 67* CHXD B n Gi ng B n sông Gi ng, huy n Nam Giang III 2003 58* CHXD Khâm c Th tr n Phư c Sơn, Qu ng Nam II 2002 59* CHXD Làng H i T i ngã ba làng H i III 2004 60* CHXD èo Lò Xo T i c u ăkzôn III 2005 T nh Kon Tum 61* CHXD k Glei Th tr n k Glei, huy n k Glei III 2003 62 CHXD Ng c H i Th tr n Ng c H i, huy n Ng c H i III N.c p 63* CHXD Ng c H i II Th tr n Ng c H i, huy n Ng c H i II 2007 64* CHXD Phư ng Sân bay Phư ng Hoàng, huy n c Tô III 2008 Hoàng 65 CHXD ăk Hà Th tr n k Hà III N.c p
  9. 66* CHXD Bà Tri u QL 14 m i, xã Vinh Quang, th xã Kon I 2005 Tum 67* CHXD Hoà Bình QL 14 m i, xã Hoà Bình, th xã Kon III 2003 Tum T nh Gia Lai 68 CHXD s 19 Th tr n Nhơn Hoà, huy n Chư Sê III N.c p 69 CHXD s 10 Th tr n Chư Sê, huy n Chư Sê III N.c p 70* CHXD Sao Mai Tà Huỳnh, xã Ia Khươi, huy n Chư Páh III 2006 71* CHXD Gia Lu C u Ninh c, Km 559+300 QL14, III 2004 huy n Chư Páh 72* CHXD T nh l 664 Giao i m QL 14 m i v i t nh l 664 I 2005 Thành ph Pleicu 73* CHXD Phú M Km 526+900 QL 14, xã Ia Blang, huy n III 2005 Hàm R ng Chư Sê 74* CHXD Gia Le QL 14 xã Gia Le, huy n Chư Sê III 2003 T nh kL k 75* CHXD Eahlco Km 435 qu c l 14 II 2002 76* CHXD Pơngdrang Km 400 qu c l 14-TP Ban Mê Thu t I 2002 77 CHXD s 08 Km 710 - QL 14 - TP Ban Mê Thu t III N.c p 78 CHXD s 18 Km 718 - QL 14 - TP Ban Mê Thu t III N.c p 79* CHXD Krôngnô Km 340 ư ng HCM II 2004 80 CHXD s 20 Km 742 - QL 14 - Cưjut III N.c p 81 CHXD s 21 Km 874 - QL 14 - kR p II N.c p 82* CHXD Gia Nghĩa Th tr n Gia Nghĩa - Km 240 qu c l 14 III 2002 T nh Bình Phư c 83 CHXD c Phong Th tr n c Phong, huy n Bù ăng III N.c p 84* CHXD c Phong Th tr n c Phong, huy n Bù ăng II 2003 85 CHXD Bình Minh Xã ng Tâm, huy n ng Phú III N.c p 86 CHXD Tân Thành Xã Tân Thành, huy n ng Phú III N.c p 87* CHXD ng Xoài Th xã ng Xoài II 2002 88 CHXD T nh i Th xã ng Xoài III N.c p 89 CHXD ng Xoài Th xã ng Xoài III N.c p
  10. 90* CHXD Nha Bích Xã Nha Bích, huy n Bình Long II 2002 91- 10 c a hàng xăng N m trên QL 14, 13 huy n Bù ăng và III N.c p 100 d u tư nhân (trong ng Phú t ng 20 c a hàng hi n có) T nh Bình Dương 101* CHXD Vi t Hương C nh khu công nghi p Vi t Hương (Vi t III 2002 Nam - Singgapore) 102 CHXD Chơn Thành Th tr n Chơn Thành - Bình Long III N.c p 103* CHXD Tương Bình Xã Tương Bình Hi p Th D u M t, III 2002 Hi p giao l QL 13 v i t nh l 744 i D u Ti ng 104 CHXD B u Bàng Xã Lai Uyên, huy n B n Cát III N.c p 105 CHXD Lai Khê Xã Lai Hưng, huy n B n Cát III N.c p 106 CHXD M Phư c Th tr n M Phư c, huy n B n Cát III N.c p 107 CHXD s 5 Phú Th , th xã Th D u M t III N.c p 108 CHXD Công ty Bình Hoà, huy n Thu n An III N.c p Thương m i Thu n An 4 109 CHXD Hàng không Tân Th i, huy n Thu n An III N.c p 110 15 c a hàng tư nhân D c QL 13 huy n B n Cát và Thu n III N.c p trên t ng s 34 c a An 124 hàng hi n có Ghi chú: 1. Danh sách các c a hàng ư c in nghiêng là c a hàng d nh ư c xây d ng m i (t ng s 64 c a hàng). 2. Danh sách các c a hàng s th t có d u * là c a hàng có b trí s c ch a d tr phòng ch ng thiên tai bão l t (t ng s 51 c a hàng)
Đồng bộ tài khoản