Quyết định số 03/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
78
lượt xem
3
download

Quyết định số 03/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2004/QĐ-UB về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn Thành phố do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành,để bổ sung Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30/6/1998 của UBND Thành phố về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn Thành phố...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 03/2004/Q -UB Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2004 QUY T NNH B SUNG KHO N 2 I U 8 QUY T NNH S 20/1998/Q -UB NGÀY 30/6/1998 C A UBND THÀNH PH V N BÙ THI T H I KHI NHÀ NƯ C THU H I T S D NG VÀO M C ÍCH QU C PHÒNG, AN NINH, L I ÍCH QU C GIA, L I ÍCH CÔNG C NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph v n bù thi t h i khu Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng; Xét ngh c a S Tài chính V t giá, Kho b c Nhà nư c Thành ph , Thư ng tr c Ban ch o Gi i phóng m t b ng Thành ph , QUY T NNH i u 1 : B sung kho n 2, i u 8 Quy t nh s 20/1998/Q -UB ngày 30/6/1998 c a UBND Thành ph v n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng trên a bàn Thành ph Hà N i như sau: Các cơ quan Nhà nư c, các t ch c chính tr - xã h i, ơn v l c lư ng vũ trang, các t ch c kinh t (g i t t là các t ch c) b thu h i t có tài s n là nhà c a, v t ki n trúc ph i phá d gi i phóng m t b ng, mà tài s n này ư c u tư b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c, n u có nhu c u s d ng ti n b i thư ng thi t h i u tư b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c, n u có nhu c u s d ng ti n b i thư ng thi t h i u tư xây d ng l i, nhưng chưa k p hoàn ch nh các th t c theo quy nh v qu n lý u tư và xây d ng thì t ch c b thu h i t ư c phép m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c qu n lý s ti n này theo úng quy ch qu n lý u tư và xây d ng hi n hành. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng H ND - UBND Thành ph , Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn
Đồng bộ tài khoản