Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
1
download

Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND về việc chia tách thôn thuộc xã Cư An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM GIA LAI c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 03/2006/Q -UBND Pleiku, ngày 18 tháng 01 năm 2006 QUY T NNH V VI C CHIA TÁCH THÔN THU C XÃ CƯ AN, HUY N AK PƠ, T NH GIA LAI U BAN NHÂN DÂN T NH GIA LAI Căn c i u 95 Lu t T ch c H ND và UBND năm 2003; Căn c Quy t nh s 13/2002/Q -BNV ngày 06/12/2002 c a B trư ng B N i v v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a thôn và t dân ph ; Căn c Quy t nh s 480/Q -UB ngày 20/5/1997 c a U ban nhân dân t nh Gia Lai v vi c Quy nh t m th i vi c thành l p, sáp nh p, chia tách và t tên thôn, t dân ph c a các xã, phư ng, th tr n trong t nh; Xét T trình s 83/TT-UBND ngày 23/12/2005, c a y ban nhân dân huy n ak Pơ v vi c chia tách thôn; Theo ngh c a Giám c S N i v , QUY T Đ NH: i u 1. Chia tách m t s thôn thu c xã Cư An, huy n ak Pơ như sau: l. Chia thôn Hi p An thu c xã Cư An, huy n ak Pơ thành 02 thôn là thôn Hi p An và thôn An Sơn: a. Thôn Hi p An (m i): g m 287 h , 1.284 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp th xã An Khê; phía Tây giáp thôn An Sơn (su i Rù Rì, t nông nghi p và núi Hòn Cong); phía Nam giáp xã Tân An; phía B c giáp huy n KBang. b. Thôn An Sơn: g m 207 h , 1.024 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp thôn Hi p An (su i Rù Rì, t nông nghi p và núi Hòn Cong); phía Tây giáp thôn An Thu n (C u Tà Ly, t nông nghi p và núi Hòn Cong); phía Nam giáp xã Tân An; phía B c giáp huy n KBang. 2. Chia thôn An Thu n thu c xã Cư An, huy n ak Pơ thành 02 thôn là thôn An Thu n và thôn Chí Công. a. Thôn An Thu n (m i): g m 199 h , 952 nhân khNu.
  2. a gi i: phía ông giáp thôn An Sơn (C u Tà Ly, t nông nghi p và núi Hòn Cong); phía Tây giáp Chí Công ( ư ng h m và t nông nghi p); phía Nam giáp xã Tân An; phía B c giáp huy n KBang. b. Thôn Chí Công: g m 311 h , 1.473 nhân khNu. a gi i: phía ông giáp thôn An Thu n ( ư ng h m và t nông nghi p); phía tây giáp thôn An nh (su i và t nông nghi p); phía Nam giáp xã Tân An; phía B c giáp huy n KBang. i u 2. y ban nhân dân huy n ak Pơ có trách nhi m hư ng d n cho UBND xã Cư An tri n khai th c hi n, s m n nh t ch c, nhân s và m i ho t ng c a khu dân cư. i u 3. Chánh văn phòng UBND t nh, Giám c S N i v , Giám cS Tài chính, Ch t ch UBND huy n ak Pơ và Ch t ch UBND các xã Cư An, ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký./. T/M Y BAN NHÂN DÂN T NH CH T CH Ph m Th Dũng
Đồng bộ tài khoản