Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tạ Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
2
download

Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về việc giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------ Số: 03/2008/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 25 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 104/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 08 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn; Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính về Khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 186/TTr-STC ngày 22 tháng 01 năm 2008 về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre theo từng mục đích sử dụng (đã có thuế giá trị gia tăng, chưa có phí bảo vệ môi trường) như sau: 1. Phục vụ sinh hoạt 4.100 đ/m3 2. Hoạt động sản xuất vật chất 4.500 đ/m3 Trong đó được tính 15m3/tháng theo giá phục vụ sinh hoạt. 3. Kinh doanh dịch vụ 5.000 đ/m3 Trong đó được tính 15m3/tháng theo giá phục vụ sinh hoạt. Điều 2. Giá tiêu thụ nước sạch khi nước mặt bị nhiễm mặn có hàm lượng muối (NaCl) trên 0,4‰ (CL>400 mg/lít)
  2. Hàng năm nước mặt thường bị nhiễm mặn khoảng 2 tháng, bắt đầu vào khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4, đơn vị cấp nước phải mua nước ngọt thô từ các nguồn khác để hòa trộn cung cấp cho dân, chi phí phát sinh sẽ phân bổ cho 9 tháng còn lại trong năm, mỗi 1m3 sẽ thu thêm 440 đồng (đã có thuế giá trị gia tăng), bắt đầu thu vào tháng 4 đến tháng 12 hàng năm, trường hợp trong năm nước mặt không bị nhiễm mặn hoặc bị nhiễm mặn nhưng từ 0,4‰ trở lại thì sẽ không thu thêm. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ quyết định áp dụng giá tiêu thụ khi nước mặt bị nhiễm mặn trên 0,4‰ theo đề nghị của công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre, địa bàn huyện Chợ Lách không bị nhiễm mặn nên không thu thêm. Giá tiêu thụ khi nước mặt bị nhiễm mặn vượt quá 0,4‰ như sau: 1. Phục vụ sinh hoạt 4.540 đ/m3 2. Hoạt động sản xuất vật chất 4.940 đ/m3 Trong đó được tính 15m3/tháng theo giá phục vụ sinh hoạt 3. Kinh doanh dịch vụ 5.440 đ/m3 Trong đó được tính 15m3/tháng theo giá phục vụ sinh hoạt. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về giá tiêu thụ nước sạch của công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre. Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Lao động Thương binh xã hội, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre, Chủ tịch Ủy ban nhân dân: thị xã Bến Tre, huyện Châu Thành, huyện Chợ Lách, huyện Giồng Trôm. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Thanh Hà
Đồng bộ tài khoản