Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
1
download

Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP về việc ban hành sổ đăng ký hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch sử dụng tại Cơ quan Đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 04/2007/QĐ-BTP Hà N i, ngày 13 tháng 6 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH S ĐĂNG KÝ H T CH, BI U M U H T CH S D NG T I CƠ QUAN Đ I DI N NGO I GIAO, CƠ QUAN LÃNH S C A VI T NAM T I NƯ C NGOÀI B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh đ nh s 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Căn c Ngh đ nh s 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v đăng ký và qu n lý h t ch; Sau khi th ng nh t ý ki n v i B trư ng B Ngo i giao; Theo đ ngh c a V trư ng V Hành chính tư pháp, Giám đ c Nhà xu t b n tư pháp, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này 08 lo i s đăng ký h t ch và 38 lo i bi u m u h t ch (sau đây g i là s , bi u m u h t ch) đư c li t kê và đánh s ký hi u t i Danh m c các bi u m u h t ch và s đăng ký h t ch (sau đây g i là Danh m c) kèm theo Quy t đ nh này. S , bi u m u h t ch quy đ nh t i Đi u này đư c s d ng th ng nh t t i Cơ quan Đ i di n Ngo i giao, Cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam t i nư c ngoài (sau đây g i là Cơ quan Đ i di n Vi t Nam). Đi u 2. 1. Giám đ c Nhà xu t b n tư pháp có trách nhi m ph i h p v i V trư ng V Hành chính tư pháp t ch c in và phát hành đ i v i 09 lo i bi u m u h t ch quy đ nh t i M c I c a Danh m c theo yêu c u c a C c trư ng C c Lãnh s B Ngo i giao, bao g m các bi u m u h t ch sau đây: - Các bi u m u v khai sinh: BTP-NG/HT-2007-KS.1, BTP-NG/HT-2007-KS.1.a, BTP-NG/HT-2007- KS.2. - Các bi u m u v k t hôn: BTP-NG/HT-2007-KH.1, BTP-NG/HT-2007-KH.1.a, BTP-NG/HT-2007- KH.2, BTP-NG/HT-2007-KH.2.a. - Các bi u m u v khai t : BTP-NG/HT-2007-KT.1, BTP-NG/HT-2007-KT.1.a. 2. Cơ quan Đ i di n Vi t Nam có trách nhi m phát hành 08 lo i s và 29 lo i bi u m u h t ch quy đ nh t i M c II c a Danh m c. Ngư i có nhu c u đăng ký h t ch có th t truy c p và in các T khai đăng ký h t ch t i Trang "Th t c hành chính" c a C ng thông tin đi n t B Tư pháp (http://www.moj.gov.vn) đ s d ng. 3. S , bi u m u h t ch ph i đư c in theo đúng quy cách và n i dung quy đ nh t i các m u s , bi u m u h t ch ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 3. Nghiêm c m vi c in, phát hành và s d ng s , bi u m u h t ch trái v i quy đ nh c a Quy t đ nh này. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 5. V trư ng V Hành chính tư pháp, Giám đ c Nhà xu t b n tư pháp và Th trư ng Cơ quan đ i di n Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph (đ báo cáo); - B Ngo i giao (đ ph i h p); - Ban xây d ng pháp lu t (VPCP); - C c ki m tra văn b n BTP; - Trung tâm tin h c BTP; Uông Chu Lưu - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, V HCTP, Nhà XBTP. DANH M C
  2. CÁC BI U M U H T CH VÀ S ĐĂNG KÝ H T CH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 04/2007/QĐ-BTP ngày 13/6/2007 c a B trư ng B Tư pháp) S Tên m u Ký hi u TT M cI 01 Gi y khai sinh (B n chính) BTP-NG/HT-2007-KS.1 02 Gi y khai sinh (B n sao) BTP-NG/HT-2007-KS.1.a 03 Gi y khai sinh (B n chính – C p l i) BTP-NG/HT-2007-KS.2 04 Gi y ch ng nh n k t hôn (B n chính) BTP-NG/HT-2007-KH.1 05 Gi y ch ng nh n k t hôn (B n sao) BTP-NG/HT-2007-KH.1.a 06 Gi y ch ng nh n k t hôn (B n chính – Đăng ký l i) BTP-NG/HT-2007-KH.2 07 Gi y ch ng nh n k t hôn (B n sao – Đăng ký l i) BTP-NG/HT-2007-KH.2.a 08 Gi y ch ng t (B n chính) BTP-NG/HT-2007-KT.1 09 Gi y ch ng t (B n sao) BTP-NG/HT-2007-KT.1.a M c II 10 T khai đăng ký l i vi c sinh BTP-NG/HT-2007-KS.3 11 T khai c p l i b n chính Gi y khai sinh BTP-NG/HT-2007-KS.4 12 T đăng ký k t hôn BTP-NG/HT-2007-KH.3 13 T khai đăng ký l i vi c k t hôn BTP-NG/HT-2007-KH.4 14 T khai c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân BTP-NG/HT-2007-XNHN.1 15 Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân BTP-NG/HT-2007-XNHN.2 16 T khai đăng ký l i vi c t BTP-NG/HT-2007-KT.2 17 Gi y th a thu n v vi c cho và nh n con nuôi BTP-NG/HT-2007-CN.1 18 Quy t đ nh công nh n vi c nuôi con nuôi (B n chính) BTP-NG/HT-2007-CN.2 19 Quy t đ nh công nh n vi c nuôi con nuôi (B n sao) BTP-NG/HT-2007-CN.2.a 20 Quy t đ nh công nh n vi c nuôi con nuôi (B n chính – BTP-NG/HT-2007-CN.3 Đăng ký l i) 21 Quy t đ nh công nh n vi c nuôi con nuôi (B n sao - BTP-NG/HT-2007-CN.3.a Đăng ký l i) 22 T khai đăng ký l i vi c nuôi con nuôi BTP-NG/HT-2007-CN.4 23 Gi y c ngư i giám h BTP-NG/HT-2007-GH.1 24 Quy t đ nh công nh n vi c giám h (B n chính) BTP-NG/HT-2007-GH.2 25 Quy t đ nh công nh n vi c giám h (B n sao) BTP-NG/HT-2007-GH.2.a 26 T khai đăng ký ch m d t vi c giám h BTP-NG/HT-2007-GH.3 27 Quy t đ nh công nh n ch m d t vi c giám h (B n BTP-NG/HT-2007-GH.4 chính) 28 Quy t đ nh công nh n ch m d t vi c giám h (B n sao) BTP-NG/HT-2007-GH.4.a 29 T khai đăng ký vi c nh n con BTP-NG/HT-2007-CMC.1 30 T khai đăng ký vi c nh n cha/m (dùng cho trư ng h p BTP-NG/HT-2007-CMC.2 con đã thành niên nh n cha/m ) 31 T khai đăng ký vi c nh n cha/m (dùng cho trư ng h p BTP-NG/HT-2007-CMC.3 cha/m /ngư i giám h nh n m /cha cho con chưa thành niên) 32 Quy t đ nh công nh n vi c nh n cha, m , con (B n BTP-NG/HT-2007-CMC.4 chính)
  3. 33 Quy t đ nh công nh n vi c nh n cha, m , con (B n sao) BTP-NG/HT-2007-CMC.4.a 34 T khai đăng ký vi c thay đ i, c i chính, b sung h t ch, BTP-NG/HT-2007-TĐCC.1 xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính 35 Quy t đ nh thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân BTP-NG/HT-2007-TĐCC.2 t c, xác đ nh l i gi i tính (B n chính) 36 Quy t đ nh thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân BTP-NG/HT-2007-TĐCC.2.a t c, xác đ nh l i gi i tính (B n sao) 37 Gi y xác nh n v vi c đã ghi chú vào s các vi c h t ch BTP-NG/HT-2007-XNGC đã đăng ký trư c cơ quan có th m quy n c a nư c ngoài 38 Báo cáo th ng kê s li u đăng ký h t ch BTP-NG/HT-2007-TK 39 S đăng ký khai sinh BTP-NG/HT-2007-KS 40 S đăng ký k t hôn BTP-NG/HT-2007-KH 41 S đăng ký khai t BTP-NG/HT-2007-KT 42 S đăng ký vi c nuôi con nuôi BTP-NG/HT-2007-CN 43 S đăng ký vi c giám h BTP-NG/HT-2007-GH 44 S đăng ký vi c nh n cha, m , con BTP-NG/HT-2007-CMC 45 S đăng ký thay đ i, c i chính h t ch BTP-NG/HT-2007-TĐCC 46 S c p gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân BTP-NG/HT-2007-XNHN
Đồng bộ tài khoản