Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
117
lượt xem
18
download

Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 04/2008/QĐ-BTNMT Hà N i, ngày 18 tháng 07 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY CHU N K THU T QU C GIA V MÔI TRƯ NG B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh đ nh s 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c Ngh đ nh s 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 2346/VPCP-TCCV ngày 11 tháng 4 năm 2008 c a Văn phòng Chính ph v vi c cho phép m t s đơn v c a B Tài nguyên và Môi trư ng đư c ti p t c duy trì t ch c, ho t đ ng và s d ng con d u, tài kho n hi n có; Theo đ ngh c a V trư ng V Môi trư ng và V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành 03 Quy chu n k thu t qu c gia v môi trư ng sau đây: 1. QCVN 01:2008/BTNMT – Quy chu n k thu t qu c gia v nư c th i công nghi p ch bi n cao su thiên nhiên; 2. QCVN 02:2008/BTNMT – Quy chu n k thu t qu c gia v khí th i lò đ t ch t th i r n y t ; 3. QCVN 03:2008/BTNMT – Quy chu n k thu t qu c gia v gi i h n cho phép c a kim lo i n ng trong đ t. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - y ban Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng c a Qu c h i; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Ph m Khôi Nguyên - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng – B Khoa h c và Công ngh ; - Các S Tài nguyên và Môi trư ng; - Các đơn v tr c thu c B Tài nguyên và Môi trư ng; - Công báo; - Website c a Chính ph ; - Website c a B Tài nguyên và Môi trư ng; - Lưu: VT, V MT, th(200).
 2. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QCVN 01:2008/BTNMT QUY CHU N K THU T QU C GIA V NƯ C TH I CÔNG NGHI P CH BI N CAO SU THIÊN NHIÊN National technical regulation on the effluent of natural rubber processing industry HÀ N I – 2008 QCVN 01:2008/BTNMT L i nói đ u QCVN 01:2008/BNTMT do Ban so n th o quy chu n k thu t qu c gia v nư c th i công nghi p ch bi n cao su thiên nhiên biên so n, V Môi trư ng và V Pháp ch trình duy t và đư c ban hành theo Quy t đ nh s 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng.
 3. QUY CHU N K THU T QU C GIA V NƯ C TH I CÔNG NGHI P CH BI N CAO SU THIÊN NHIÊN National technical regulation on the effluent of natural rubber processing industry 1. QUY Đ NH CHUNG 1.1. Ph m vi đi u ch nh Quy chu n này quy đ nh giá tr t i đa cho phép c a các thông s ô nhi m trong nư c th i c a cơ s ch bi n cao su thiên nhiên. 1.2. Đ i tư ng áp d ng Quy chu n này áp d ng đ i v i cơ quan qu n lý nhà nư c v môi trư ng và m i t ch c, cá nhân liên quan đ n ho t đ ng ch bi n cao su thiên nhiên. 1.3. Gi i thích t ng Trong Quy chu n này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1.3.1. Cơ s ch bi n cao su thiên nhiên là nhà máy, cơ s s n xu t s d ng các quy trình s n xu t, ch bi n m cao su thiên nhiên thành các s n ph m như cao su kh i, cao su t , cao su crepe và latex cô đ c làm nguyên li u đ ch t o s n ph m cao su. 1.3.2. H s lưu lư ng/dung tích ngu n nư c ti p nh n nư c th i Kq là h s tính đ n kh năng pha loãng c a ngu n nư c ti p nh n nư c th i, liên quan đ n lưu lư ng dòng ch y c a sông, su i, kênh, mương, khe, r ch và dung tích c a các h , ao, đ m nư c. 1.3.3. H s lưu lư ng ngu n th i Kf là h s tính đ n t ng lư ng nư c th i c a cơ s ch bi n cao su thiên nhiên, tương ng v i lưu lư ng nư c th i khi th i ra các ngu n nư c ti p nh n nư c th i. 1.4. Tiêu chu n vi n d n: - TCVN 5945:2005 - Ch t lư ng nư c – Nư c th i công nghi p – Tiêu chu n th i. - TCVN 7586:2006 - Ch t lư ng nư c – Tiêu chu n nư c th i công nghi p ch bi n cao su thiên nhiên. - TCVN 6773:2000 - Ch t lư ng nư c – Ch t lư ng nư c dùng cho th y l i. 2. QUY Đ NH K THU T 2.1. Giá tr t i đa cho phép c a các thông s ô nhi m trong nư c th i c a cơ s ch bi n cao su thiên nhiên Giá tr t i đa cho phép c a các thông s ô nhi m trong nư c th i c a cơ s ch bi n cao su thiên nhiên khi th i ra ngu n nư c ti p nh n nư c th i không vư t quá giá tr Cmax đư c tính toán như sau: Cmax = C x Kq x Kf Trong đó: Cmax là n ng đ t i đa cho phép c a thông s ô nhi m trong nư c th i c a cơ s ch bi n cao su thiên nhiên khi th i ra ngu n nư c ti p nh n nư c th i, tính b ng miligam trên lít nư c th i (mg/l); C là giá tr n ng đ c a thông s ô nhi m quy đ nh t i m c 2.2. Kq là h s lưu lư ng/dung tích ngu n nư c ti p nh n nư c th i quy đ nh t i m c 2.3.
 4. Kf là h lưu lư ng ngu n nư c th i quy đ nh t i m c 2.4. Không áp d ng công th c tính n ng đ t i đa cho phép trong nư c th i cho ch tiêu pH. 2.2. Giá tr C c a các thông s ô nhi m làm cơ s tính toán giá tr t i đa cho phép trong nư c th i cơ s ch bi n cao su thiên nhiên Giá tr C c a các thông s ô nhi m làm cơ s tính toán giá tr t i đa cho phép Cmax trong nư c th i c a cơ s ch bi n cao su thiên nhiên khi th i ra các ngu n nư c ti p nh n nư c th i đư c quy đ nh t i B ng 1. B ng 1 – Giá tr các thông s ô nhi m làm cơ s tính toán giá tr t i đa cho phép Giá tr C TT Thông s Đơn v A B 1 pH - 6-9 6-9 0 2 BOD5 (20 c) mg/l 30 50 3 COD mg/l 50 250 4 T ng ch t r n lơ l ng (TSS) mg/l 50 100 5 T ng Nitơ mg/l 15 60 6 Amoni, tính theo N mg/l 5 40 Trong đó: - C t A quy đ nh giá tr C c a các thông s ô nhi m làm cơ s tính toán giá tr t i đa cho phép trong nư c th i c a cơ s ch bi n cao su thiên nhiên khi th i vào các ngu n nư c đư c dùng cho m c đích c p nư c sinh ho t. - C t B quy đ nh giá tr C c a các thông s làm cơ s tính toán giá tr t i đa cho phép trong nư c th i c a cơ s ch bi n cao su thiên nhiên khi th i vào các ngu n nư c đư c dùng cho m c đích khác. Ngoài 06 thông s ô nhi m quy đ nh t i B ng 1, tùy theo yêu c u và m c đích ki m soát ô nhi m, giá tr C c a các thông s ô nhi m khác áp d ng theo quy đ nh t i c t A ho c c t B c a B ng 1 Tiêu chu n qu c gia TCVN 5945:2005 – Ch t lư ng nư c – Nư c th i công nghi p – Tiêu chu n th i. 2.3. Giá tr h s lưu lư ng/dung tích ngu n nư c ti p nh n nư c th i Kq 2.3.1. Giá tr h s Kq đ i v i ngu n nư c ti p nh n nư c th i c a cơ s ch bi n cao su thiên nhiên là sông, su i, kênh, mương, khe, r ch đư c quy đ nh t i B ng 2 dư i đây. B ng 2: Giá tr h s Kq ng v i lưu lư ng dòng ch y c a sông, su i, kênh, mương, khe, r ch ti p nh n nư c th i Lưu lư ng dòng ch y c a ngu n nư c ti p Giá tr h s Kq nh n nư c th i (Q) 3 Đơn v tính: mét kh i/giây (m /s) Q ≤ 50 0,9 50 < Q ≤ 200 1 Q > 200 1,1 Q đư c tính theo giá tr trung bình lưu lư ng dòng ch y c a sông, su i, kênh, mương, khe, r ch ti p nh n ngu n nư c th i 03 tháng khô ki t nh t trong 03 năm liên ti p (s li u c a Trung tâm Khí tư ng Th y văn Qu c gia). Trư ng h p sông, su i, kênh, mương, khe, r ch nh không có s li u v lưu lư ng dòng ch y thì áp d ng giá tr Kq = 0,9 ho c S Tài nguyên và Môi trư ng ch
 5. đ nh đơn v có tư cách pháp nhân đo giá tr lưu lư ng trung bình 03 tháng khô ki t nh t trong năm đ xác đ nh giá tr h s Kq. 2.3.2. Giá tr h s Kq đ i v i ngu n ti p nh n nư c th i là h , ao, đ m đư c quy đ nh t i B ng 3 dư i đây. B ng 3: Giá tr h s Kq ng v i dung tích h , ao, đ m ti p nh n ngu n nư c th i Dung tích ngu n nư c ti p nh n nư c th i (V) Giá tr h s Kq 3 Đơn v tính: mét kh i (m ) 6 V ≤ 10 x 10 0,6 6 6 10 x 10 < V ≤ 100 x 10 0,8 6 V >100 x 10 1,0 V đư c tính theo giá tr trung bình dung tích h , ao, đ m ti p nh n nư c th i 03 tháng khô ki t nh t trong 03 năm liên ti p (s li u c a Trung tâm Khí tư ng Th y văn Qu c gia). Trư ng h p h , ao, đ m không có s li u v dung tích thì áp d ng giá tr Kq = 0,6 ho c S Tài nguyên và Môi trư ng ch đ nh đơn v có tư cách pháp nhân đo dung tích trung bình 03 tháng khô ki t nh t trong năm đ xác đ nh giá tr h s Kq. 2.3.3. Đ i v i ngu n ti p nh n nư c th i là vùng nư c bi n ven b thì giá tr h s Kq = 1,2. Đ i v i ngu n ti p nh n nư c th i là vùng nư c bi n ven b dùng cho m c đích b o v th y sinh, th thao và gi i trí dư i nư c thì giá tr h s Kq = 1. 2.4. Giá tr h s lưu lư ng ngu n th i Kf Giá tr h s lưu lư ng ngu n th i Kf đư c quy đ nh t i B ng 4 dư i đây. B ng 4: Giá tr h s Kf ng v i lưu lư ng ngu n nư c th i Lưu lư ng ngu n nư c th i (F) Giá tr h s Kf 3 Đơn v tính: mét kh i/ngày đêm (m /24 h) F ≤ 50 1,2 50 < F ≤ 500 1,1 500 < F ≤ 5000 1,0 F > 5000 0,9 2.5. Trư ng h p nư c th i đư c gom ch a trong h nư c th i c a cơ s ch bi n cao su thiên nhiên dùng cho m c đích tư i tiêu thì nư c trong h ph i tuân th tiêu chu n qu c gia TCVN 6773:2000 – Ch t lư ng nư c – Ch t lư ng nư c dùng cho th y l i. 3. PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH 3.1. T n su t l y m u đ đo n ng đ các thông s ô nhi m đư c xác đ nh theo yêu c u c a cơ quan có th m quy n, đ m b o giá tr các thông s ô nhi m trong nư c th i c a cơ s ch bi n cao su thiên nhiên khi th i ra môi trư ng không vư t quá các giá tr t i đa cho phép Cmax quy đ nh trong Quy chu n này. 3.2. Phương pháp xác đ nh giá tr các thông s ô nhi m trong nư c th i cơ s ch bi n cao su thiên nhiên th c hi n theo các tiêu chu n qu c gia dư i đây: - TCVN 6638: 2000 (ISO 10048: 1991) Ch t lư ng nư c – Xác đ nh nitơ – Vô cơ hóa sau khi kh b ng h p kim Devarda; - TCVN 6001: 1995 (ISO 5815 : 1989) Ch t lư ng nư c – Xác đ nh nhu c u oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5). Phương pháp c y và pha loãng;
 6. - TCVN 6179-1 : 1996 (ISO 7150-1 : 1984) Ch t lư ng nư c – Xác đ nh amoni. Ph n 1: Phương pháp tr c ph thao tác b ng tay; - TCVN 6179-2: 1996 (ISO 7150-2 : 1986) Ch t lư ng nư c – Xác đ nh amoni. Ph n 2: Phương pháp tr c ph t đ ng. - TCVN 6491 : 1999 (ISO 6060 : 1989) Ch t lư ng nư c – Xác đ nh nhu c u oxy hóa h c (COD); - TCVN 6492 : 1999 (ISO 10523 : 1994) Ch t lư ng nư c – Xác đ nh pH - TCVN 6625 : 2000 (ISO 11923 : 1997) Ch t lư ng nư c – Xác đ nh ch t r n lơ l ng b ng cách l c qua cái l c s i th y tinh; Trư ng h p các TCVN soát xét s a đ i thì ưu tiên áp d ng TCVN m i công b . Khi c n ki m soát các thông s ô nhi m khác, phương pháp xác đ nh theo các TCVN hi n hành. 4. T CH C TH C HI N Cơ quan qu n lý nhà nư c v môi trư ng và m i t ch c, cá nhân liên quan đ n ho t đ ng c a cơ s ch bi n cao su thiên nhiên, d án đ u tư cơ s ch bi n cao su thiên nhiên tuân th quy đ nh t i Quy chu n này. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QCVN 02:2008/BTNMT QUY CHU N K THU T QU C GIA V KHÍ TH I LÒ Đ T CH T TH I R N Y T National technical regulation on the emission of health care solid waste incinerators
 7. HÀ N I – 2008 QCVN 02:2008/BTNMT L i nói đ u QCVN 02:2008/BNTMT do Ban so n th o quy chu n k thu t qu c gia v khí th i lò đ t ch t th i r n y t biên so n, V Môi trư ng và V Pháp ch trình duy t và đư c ban hành theo Quy t đ nh s 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. QUY CHU N K THU T QU C GIA V KHÍ TH I LÒ Đ T CH T TH I R N Y T National technical regulation on the emission of health care solid waste incinerators 1. QUY Đ NH CHUNG 1.1. Ph m vi đi u ch nh Quy chu n này quy đ nh giá tr t i đa cho phép c a các thông s ô nhi m trong khí th i lò đ t ch t th i r n y t . 1.2. Đ i tư ng áp d ng Quy chu n này áp d ng đ i v i cơ quan qu n lý nhà nư c v môi trư ng, m i t ch c, cá nhân s n xu t, nh p kh u, s d ng lò đ t ch t th i r n y t trên lãnh th Vi t Nam. 1.3. Gi i thích t ng Trong Quy chu n này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1.3.1. Ch t th i r n y t là v t ch t th r n th i ra t các cơ s y t , bao g m ch t th i r n y t thông thư ng và ch t th i r n y t nguy h i. 1.3.2. Khí th i lò đ t ch t th i r n y t là h n h p các thành ph n v t ch t phát th i ra t mi ng ng khói c a lò đ t ch t th i. 1.3.3. Tro x là các ch t r n còn l i sau khi đ t ch t th i r n y t . 2. QUY Đ NH K THU T 2.1. Gi i h n cho phép c a khí th i lò đ t ch t th i r n y t Giá tr t i đa cho phép các thông s ô nhi m trong khí th i lò đ t ch t th i r n y t trong quá trình v n hành đ t bình thư ng, khí th i ra môi trư ng, không đư c vư t quá gi i h n quy đ nh t i B ng 1. B ng 1: Gi i h n cho phép các thông s ô nhi m trong khí th i lò đ t ch t th i r n y t Thông s Công th c và ký hi u Đơn v Gi i h n cho phép
 8. hóa h c 3 1. B i mg/Nm 115 3 2. Axít flohydric HF mg/Nm 2 3 3. Axít clohydric HCl mg/Nm 100 3 4. Cacbon monoxyt CO mg/Nm 100 3 5. Nitơ oxyt NOx mg/Nm 250 3 6. Lưu huỳnh dioxyt SO2 mg/Nm 300 3 7. Th y ngân Hg mg/Nm 0,55 3 8. Cadimi Cd mg/Nm 0,16 3 9. Chì Pb mg/Nm 1,2 3 10. T ng Dioxin/Furan ng – TEQ/Nm Dioxin C12H8-n*Cln*O2 2,3 Furan C12H8-n*Cln*O CHÚ THÍCH: n: S nguyên t clo và 2 ≤ n ≤ 8. TEQ là t ng đ đ c tương đương theo 2, 3, 7, 8 – tetraclo dibenzo-p-dioxin d a vào h s đ đ c tương đương qu c t (TEFs), 1969. 2.2. Tro x Tro x còn l i c a quá trình đ t, tro bay thu gi t các b ph n x lý và ng khói ph i đư c thu gom và x lý theo quy đ nh hi n hành. 3. PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH 3.1. T n su t l y m u đ đo các thông s ô nhi m quy đ nh t i m c 2.1, đư c xác đ nh theo yêu c u c a cơ quan có th m quy n, đ m b o các thông s ô nhi m c n ki m soát trong khí th i lò đ t ch t th i r n y t khi th i ra môi trư ng không vư t quá gi i h n cho phép. 3.2. Phương pháp phân tích, xác đ nh n ng đ các thông s ô nhi m trong khí th i lò đ t ch t th i r n y t th c hi n theo quy đ nh t i các tiêu chu n qu c gia sau: - TCVN 7241:2003 – Lò đ t ch t th i y t - Phương pháp xác đ nh n ng đ b i trong khí th i. - TCVN 7242:2003 – Lò đ t ch t th i r n y t - Phương pháp xác đ nh n ng đ cacbon monoxit (CO) trong khí th i. - TCVN 7243:2003 – Lò đ t ch t th i r n y t - Phương pháp xác đ nh n ng đ axit flohydric (HF) trong khí th i. - TCVN 7244:2003 – Lò đ t ch t th i r n y t - Phương pháp xác đ nh n ng đ axit clohydric (HCl) trong khí th i. - TCVN 7245:2003 – Lò đ t ch t th i r n y t - Phương pháp xác đ nh n ng đ nitơ oxit (NOx) trong khí th i. - TCVN 7246:2003 – Lò đ t ch t th i r n y t - Phương pháp xác đ nh n ng đ lưu huỳnh dioxit (SO2) trong khí th i. - TCVN 7556-1:2005 – Lò đ t ch t th i r n y t - Xác đ nh n ng đ kh i lư ng PCDD/PCDF – Ph n 1: L y m u. - TCVN 7556-2:2005 – Lò đ t ch t th i r n y t - Xác đ nh n ng đ kh i lư ng PCDD/PCDF – Ph n 2: Chi t và làm s ch.
 9. - TCVN 7556-3:2005 – Lò đ t ch t th i r n y t - Xác đ nh n ng đ kh i lư ng PCDD/PCDF – Ph n 3: Đ nh tính và đ nh lư ng. - TCVN 7557-1:2005 – Lò đ t ch t th i r n y t - Xác đ nh kim lo i n ng trong khí th i – Ph n 1: Quy đ nh chung. - TCVN 7557-2:2005 – Lò đ t ch t th i r n y t - Xác đ nh kim lo i n ng trong khí th i – Ph n 2: Phương pháp xác đ nh n ng đ th y ngân b ng đo ph h p th nguyên t hóa hơi l nh. - TCVN 7557-3:2005 – Lò đ t ch t th i r n y t - Xác đ nh kim lo i n ng trong khí th i – Ph n 3: Phương pháp xác đ nh n ng đ cadmi và chì b ng đo ph h p th nguyên t ng n l a và không ng n l a. 4. T CH C TH C HI N 4.1. Cơ quan qu n lý nhà nư c v môi trư ng và m i t ch c, cá nhân s n xu t, nh p kh u, s d ng lò đ t ch t th i r n y t tuân th quy đ nh t i Quy chu n này. 4.2. D án l p đ t m i lò đ t ch t th i r n y t ho c d án c i t o, nâng c p lò đ t ch t th i r n y t đang ho t đ ng k t ngày Quy chu n này có hi u l c thi hành, th c hi n theo quy đ nh c a Quy chu n này. Đ i v i lò đ t ch t th i r n y t đang ho t đ ng trư c ngày Quy chu n này có hi u l c thi hành 3 đư c áp d ng giá tr gi i h n thông s nitơ oxyt (NOx) là 350 mg/Nm và giá tr gi i h n c a 3 cadimi (Cd) là 1 mg/Nm đ n h t ngày 31 tháng 12 năm 2011; k t ngày 01 tháng 01 năm 2012 áp d ng theo quy đ nh t i B ng 1 Quy chu n này. Các thông s khác áp d ng theo quy đ nh c a Quy chu n này. 4.3. Quy chu n này thay th quy đ nh b t bu c áp d ng TCVN 6560:1999 – Ch t lư ng không khí – Khí th i lò đ t ch t th i r n y t - Gi i h n cho phép trong Danh m c các Tiêu chu n Vi t Nam v môi trư ng b t bu c áp d ng ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 c a B trư ng B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QCVN 03:2008/BTNMT QUY CHU N K THU T QU C GIA V GI I H N CHO PHÉP C A KIM LO I N NG TRONG Đ T
 10. National technical regulation on the allowable limits of heavy metals in the soils HÀ N I – 2008 QCVN 03:2008/BTNMT L i nói đ u QCVN 03: 2008/BNTMT do Ban so n th o quy chu n k thu t qu c gia v ch t lư ng đ t biên so n, V Môi trư ng và V Pháp ch trình duy t và đư c ban hành theo Quy t đ nh s 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. QUY CHU N K THU T QU C GIA V GI I H N CHO PHÉP C A KIM LO I N NG TRONG Đ T National technical regulation on the allowable limits of heavy metals in the soils 1. QUY Đ NH CHUNG 1.1. Ph m vi đi u ch nh Quy chu n này quy đ nh m c gi i h n hàm lư ng t ng s c a m t s kim lo i n ng: Asen (As), Cadimi (Cd), Đ ng (Cu), Chì (Pb) và K m (Zn) trong t ng đ t m t theo m c đích s d ng đ t. Quy chu n này không áp d ng cho đ t thu c ph m vi các khu m ; các bãi t p trung ch t th i công nghi p, đ t r ng đ c d ng: vư n qu c gia; khu b o t n thiên nhiên; khu b o v c nh quan; khu r ng nghiên c u, th c nghi m khoa h c. 1.2. Đ i tư ng áp d ng Quy chu n này áp d ng đ i v i cơ quan qu n lý nhà nư c v môi trư ng, m i t ch c, cá nhân liên quan đ n vi c s d ng đ t trên lãnh th Vi t Nam. 1.3. Gi i thích t ng Trong Quy chu n này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1.3.1. Đ t nông nghi p bao g m các lo i đ t thu c nhóm đ t nông nghi p: đ t tr ng lúa, đ t đ ng c dùng vào chăn nuôi, đ t tr ng cây hàng năm khác; đ t tr ng cây lâu năm; đ t nuôi tr ng th y s n; đ t làm mu i; đ t nông nghi p khác theo quy đ nh c a Chính ph . Đ t nông nghi p cũng
 11. bao g m vùng đ t là nơi sinh s ng cho qu n th đ ng v t b n đ a và di trú, th m th c v t b n đ a. 1.3.2. Đ t lâm nghi p là đ t r ng s n xu t trong nhóm đ t nông nghi p, vùng đ t dùng cho phát tri n và kinh doanh ngh lâm nghi p, đư c s d ng ch y u đ tr ng r ng và tr ng các lâm s n khác. Đ t lâm nghi p quy đ nh trong Quy chu n này không bao g m các vùng đ t t nhiên, r ng đ c d ng. 1.3.3. Đ t dân sinh: là vùng đ t thu c nhóm đ t phi nông nghi p, s d ng ch y u làm khu dân cư, nơi vui chơi gi i trí, các công viên, vùng đ m trong các khu dân cư. 1.3.4. Đ t thương m i là vùng đ t thu c nhóm đ t phi nông nghi p, đư c s d ng ch y u cho ho t đ ng thương m i, d ch v . 1.3.5. Đ t công nghi p: là vùng đ t thu c nhóm đ t phi nông nghi p, đư c s d ng ch y u cho ho t đ ng công nghi p, ti u th công nghi p. 1.3.6. T ng đ t m t: là l p đ t trên b m t, có th sâu đ n 30 cm. 2. QUY CHU N K THU T Gi i h n hàm lư ng t ng s c a m t s kim lo i n ng trong t ng đ t m t m t s lo i đ t đư c quy đ nh t i B ng 1. B ng 1: Gi i h n hàm lư ng t ng s c a m t s kim lo i n ng trong m t s lo i đ t. Đơn v tính: mg/kg đ t khô Thông s Đ t nông Đ t lâm Đ t dân sinh Đ t thương Đ t công nghi p nghi p m i nghi p 1. Asen (As) 12 12 12 12 12 2. Cadimi (Cd) 2 2 5 5 10 3. Đ ng (Cu) 50 70 70 100 100 4. Chì (Pb) 70 100 120 200 300 5. K m (Zn) 200 200 200 300 300 3. PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH 3.1. L y m u M u đư c l y đ xác đ nh các ch tiêu kim lo i n ng quy đ nh t i Quy chu n này theo TCVN 4046 : 1985 – Đ t tr ng tr t – Phương pháp l y m u và TCVN 5297 : 1995 – Ch t lư ng đ t – L y m u – Yêu c u chung. 3.2. Phương pháp phân tích Các ch tiêu kim lo i n ng quy đ nh t i Quy chu n này đư c xác đ nh theo các phương pháp sau: - TCVN 6649:2000 (ISO 11466:1995) Ch t lư ng đ t – Chi t các nguyên t v t tan trong cư ng th y. - TCVN 6496:1999 (ISO 11047:1995) Ch t lư ng đ t – Xác đ nh Cadimi, Crom, Coban, Đ ng, Chì, K m, Mangan, Niken trong d ch chi t đ t b ng cư ng th y – Phương pháp ph h p th ng n l a và không ng n l a. 4. T CH C TH C HI N Cơ quan qu n lý nhà nư c v môi trư ng và m i t ch c, cá nhân có liên quan đ n s d ng đ t theo m c đích khác nhau tuân th các quy đ nh t i Quy chu n này.
Đồng bộ tài khoản