Quyết định số 04/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
5
download

Quyết định số 04/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2009/QĐ-TTg về việc trích quỹ bình ổn giá xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 04/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C TRÍCH QU BÌNH N GIÁ XĂNG D U TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Giá ngày 10 tháng 5 năm 2002; Căn c Ngh quy t s 32/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph ; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Cho phép trích m t kho n trư c thu thu nh p doanh nghi p t giá bán xăng d u hình thành Qu bình n giá xăng d u. i u 2. Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Công Thương: 1. Căn c vào di n bi n giá c th gi i và trong nư c, quy nh m c trích c th trong t ng th i i m cho phù h p. 2. Hư ng d n cơ ch ho t ng, qu n lý, s d ng Qu . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các T p oàn kinh t , T ng công ty 91; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản