Quyết định số 0467/2001/QĐ-BTM

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 0467/2001/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 0467/2001/QĐ-BTM về việc uỷ quyền Ban quản lý khu công nghiệp Dung Quất quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 0467/2001/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 0467/2001/Q -BTM Hà N i, ngày 08 tháng 5 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 4067/2001/Q -BTM NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2001 U QUY N BAN QU N LÝ KHU CÔNG NGHI P DUNG QU T QU N LÝ HO T NG THƯƠNG M I C A CÁC DOANH NGHI P KHU CÔNG NGHI P B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh s 95/CP ngày 04 tháng 12 năm 1993 c a Chính ph v ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Thương m i; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 553/TTg ngày 16 tháng 8 năm 1996 v vi c l p ban qu n lý Khu công nghi p Dung Qu t; Theo ngh c a Ban qu n lý Khu công nghi p Dung Qu t t i Công văn s 90/CV- BDQ ngày 04/04/2001. QUY T NNH i u 1: U quy n cho Ban qu n lý các Khu công nghi p Dung Qu t (sau ây g i t t là Ban qu n lý) qu n lý ho t ng xu t nh p khNu và ho t ng thương m i c a các doanh nghi p trong khu công nghi p Dung Qu t. i u 2: Ban qu n lý xét duy t k ho ch nh p khNu và qu n lý ho t ng thương m i c a các doanh nghi p theo n i dung sau: 1. V ho t ng xu t nh p khNu: a. i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài: 1.1. Ban qu n lý xét duy t k ho ch nh p khNu c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p doanh trên cơ s h p ng h p tác kinh doanh óng trong khu công nghi p Dung Qu t, b o m th c hi n úng Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12/11/1996, Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 19/6/2000, Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan phù h p v i gi y phép u tư, Gi y phép kinh doanh. Gi i trình Kinh t k thu t, thi t k k thu t và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n qu n lý i u hành xu t nh p khNu. Bao g m các ho t ng sau ây:
  2. 1.1.1. Duy t k ho ch nh p khNu và xác nh n mi n thu nh p khNu i v i máy móc thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư, ph tùng thay th l p t u tư t o tài s nc nh, bao g m c vi c nh p khNu t o tài s n b ng phương th c thuê mua tài chính c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài óng t i Khu công nghi p Dung Qu t. 1.1.2. Duy t k ho ch t m nh p máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n thuê c a nư c ngoài chưa có trong dây chuy n công ngh ho t ng c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 1.1.3. Duy t k ho ch nh p khNu v t tư, nguyên li u cho ho t ng s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài theo Gi y phép u tư phù h p v i Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 4/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v i u hành xu t nh p khNu hàng hoá năm 2001 - 2005, Thông tư s 11/2001/TT-BTM ngày 18/4/2001 c a B Thương m i hư ng d n th c hi n Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 4/4/2001. 1.2. Vi c xu t nh p khNu c a doanh nghi p ch xu t ư c th c hi n theo quy nh t i i u 38 và 39 c a Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph , Quy t nh s 53/1999/Q -TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph . 1.3. Vi c mua bán hàng hoá gi a doanh nghi p ch xu t v i th trư ng n i a: th c hi n theo Thông tư c a B Thương m i s 23/1999/TT-BTM ngày 26/7/1999 v hư ng d n Quy t nh s 53/1999/Q -TTg v vi c mua bán hàng hoá v i doanh nghi p ch xu t và Thông tư s 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 c a B Thương m i. b. i v i doanh nghi p Vi t Nam: 1.4. Ho t ng xu t khNu nh p khNu c a doanh nghi p Vi t Nam trong khu công nghi p th c hi n theo Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 28/7/1998 c a Chính ph , Thông tư s 18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998 c a B Thương m i hư ng d n th c hi n Ngh nh s 57/1998/N -CP và Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 4/4/2001. 1.5. Vi c nh p khNu máy móc thi t b , v t tư xây d ng c a các doanh nghi p Vi t Nam thu c các thành ph n kinh t ho t ng trong các khu công nghi p th c hi n theo Ngh nh c a Chính ph s 88/1999/N -CP ngày 1/9/1999 v vi c ban hành Qui ch u th u. Ngh nh s a i b sung s 14/2000/N -CP ngày 5/5/2000; Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 ban hành quy ch qu n lý u tư và xây d ng. Ngh nh s a i b sung s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000, Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. B Thương m i xem xét và cho phép th c hi n nh p khNu máy móc thi t b b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 91/TTg ngày 13/12/1992; 2. V gia công hàng hoá: 2.1. Vi c gia công hàng hoá gi a doanh nghi p khu công nghi p v i nư c ngoài th c hi n theo Ngh nh c a Chính ph s 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 Qui nh chi
  3. ti t thi hành Lu t thương m i v ho t ng xu t khNu, nh p khNu, gia cong và i lý hàng hoá v i nư c ngoài và Thông tư s 18/1998/TT-BTM ngày 18/8/1998 c a B Thương m i hư ng d n th c hi n Ngh nh 57/1998/N -CP c a Chính ph , Thông tư s 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 c a B Thương m i. Doanh nghi p tr c ti p làm th t c t i cơ quan h i quan th c hi n h p ng gia công v i nư c ngoài. Ban qu n lý không duy t h p ng gia công v i nư c ngoài c a các doanh nghi p. 2.2. Vi c gia công hàng hoá gi a doanh nghi p khu công nghi p và doanh nghi p ch xu t ư c coi là gia công v i thương nhân nư c ngoài và th c hi n theo qui nh t i Thông tư s 26/1999/TT-BTM ngày 19/8/1999 c a B Thương m i. 2.3. Doanh nghi p Vi t Nam và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ch ư c ký h p ng gia công hàng hoá thu c Danh m c hàng hoá c m xu t khNu, c m nh p khNu ho c t m ng ng xu t khNu, nh p khNu sau khi có văn b n ch p thu n c a B Thương m i theo Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 4/4/2001 c a Th tư ng Chính ph . 3. V c p gi y ch ng nh n xu t x : Ban qu n lý c p gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá FORM D v i các nư c ASEAN cho các doanh nghi p Vi t Nam và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài trong Khu công nghi p theo hư ng d n c a B Thương m i. i u 3: Hàng quý Ban qu n lý g i v B Thương m i báo cáo th c hi n xu t khNu, nh p khNu c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài theo hư ng d n c a B Thương m i t i Thông tư s 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 c a B Thương m i. i u 4: B Thương m i nh kỳ t ch c ki m tra vi c th c hi n nh ng quy nh trong Quy t nh u quy n này theo qui nh c a pháp lu t. i u 5: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Như ính ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản