Quyết định số 05/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
35
lượt xem
4
download

Quyết định số 05/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2000/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ tổng hợp nhà ở Hồ Linh Đàm Tỷ lệ: 1/500 (Khu 160,09ha-Địa điểm: Xã Đại Kim, Xã Hoàng Liệt-Huyện Thanh Trì) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2000/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 05/2000/Q -UB Hà N i, ngày 19 tháng 01 năm 2000 QUY T NNH V VI C: BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU DNCH V T NG H P NHÀ H LINH ÀM T L : 1/500 (Khu 160,09ha - a i m: Xã i Kim, Xã Hoàng Li t - Huy n Thanh Trì) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c lu t t ch c H ND và UBND . Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph , ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 04/2000/Q -UB, ngày 19 tháng 01 năm 2000 c a UBND Thành ph , phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu d ch v t ng h p và nhà h Linh àm, t l 1/500 ( i i m: Xã i Kim, Xã Hoàng Li t - Huy n Thanh Trì). Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph . QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t Khu d ch v t ng h p và nhà H Linh àm, t l : 1/500. (Khu 160,09ha - a i m: Xã i Kim, xã Hoàng Li t - huy n Thanh Trì, Hà N i). i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph ; Giám c các s : K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông Công chính, Nhà t - a chính, Ch t ch UBND huy n Thanh Trì, Ch t ch UBND xã i Kim và Ch t ch UBND xã Hoàng Li t, Giám c Công ty Phát tri n nhà và ô th , Giám c , th trư ng các s , ban, ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
 2. Hoàng Ân I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU DNCH V T NG H P VÀ NHÀ H LINH ÀM, T L 1/500 (Khu 160,09ha - a i m: xã i Kim, xã Hoàng Li t, huy n Thanh Trì) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2000/Q -UB ngày 12 tháng 01 năm 2000 c a UBND Thành ph ) Chương 1: NH NH QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng c i t o, tôn t o, b o v và s d ng các công trình theo úng án quy ho ch chi ti t Khu d ch v t ng h p và nhà h Linh àm, t l : 1/500, ã ư c UBND Thành ph phê duy t. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong khu v c Quy ho ch chi ti t Khu d ch v t ng h p và nhà h Linh àm, t l : 1/500 quy mô 160,09ha còn ph i tuân th theo các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l này ph i do các c p có thNm quy n quy t nh, trên cơ s i u ch nh án Quy ho ch chi ti t ư c phê duy t. i u 4: UBND Thành ph giao cho UBND huy n Thanh Trì ph i h p v i Công ty Phát tri n nhà và ô th (B Xây d ng) qu n lý xây d ng Khu d ch v t ng h p và nhà h Linh àm quy mô 160,09ha theo úng Quy ho ch ã ư c phê duy t. Chương 2: NH NH QUY NNH C TH i u 5: Ranh gi i khu v c nghiên c u Quy ho ch chi ti t Khu d ch v t ng h p và nhà h Linh àm, t l : 1/500, ư c gi i h n như sau: Phía B c: Giáp khu v c thông i T - Xã i Kim. Phía Tây B c: Giáp khu nhà B c Linh àm (Khu 24ha). Phía ông: Giáp ư ng s t Qu c gia song song Qu c l 1A. Phía Nam: Giáp thôn T Kỳ và ru ng canh tác c a xã Hoàng Li t. Phía Tây: Giáp ru ng canh tác xã Hoàng Li t.
 3. Toàn b khu v c nghiên c u có quy mô 160,09ha, n m trong a ph n xã Hoàng Li t, xã i Kim - huy n Thanh Trì và trong ranh gi i ô t ư c c m m c thưo Quy t nh s 304/TTg ngày 08 tháng 06 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph (Xem b n v QH-01). Trong ó có 74 ha là m t nư c h Linh àm, công năng chính là h i u hoà, ph c v cho chương trình thoát nư c c a Thành ph . i u 6: Khu d ch v t ng h p và nhà h Linh àm ư c ho ch ch v i các ch c năng sau: (Xem b n v QH-05) - t xây d ng nhà (ký hi u Ơ1÷Ơ7). - t xây d ng cơ quan, công trình công c ng Thành ph (ký hi u: CC1¸ CC8, DN). - t xây d ng các công trình công c ng ơn v (ký hi u: V). - t xây d ng trư ng h c, nhà tr m u giáo (ký hi u: TH1¸TH2, NT1¸NT2). - t di tích (ký hi u: DT1¸DT3). - t xây d ng các công trình bi t th cao c p h n h p (ký hi u: BT1¸BT5). - t cây xanh, công viên (ký hi u: CX1¸CX20). - t các công trình văn hoá (ký hi u: VP1¸VP5). - t nhà , văn phòng (ký hi u: VP1¸VP6). - t xây d ng bãi xe (ký hi u: X1¸ X4). B NG TH NG KÊ QUY HO CH S D NG T: TT H ng m c t Ký hi u Di t tích t (m2) I H i u hoà H 732638 II ư ng Thành ph 35968 III ư ng trong Khu v c 203710 IV Bãi xe công c ng X 10477 V Văn hoá t ng h p CC 72807 VI Di tích VP 16805 VII Nhà , văn phòng DT 12753 VII Bi t th cao c p h n h p VP 78066 IX Trư ng h c BT 65244 X Công c ng c p ơn v TH 9807 XI Trung tâm d y ngh V 3799 XIV t DN 2184
 4. XV Nhà tr , m u giáo Ơ 68148 Cây xanh, công viên NT 4703 CX 283791 T ng c ng 1600900 i u 7: t xây d ng nhà t i Khu d ch v t ng h p và nhà h Linh àm có t ng di n tích 68148 m2, ký hi u Ơ, các ch tiêu cơ b n c a lô t ư c xác nh c th t i b ng 1; V trí c th t ng lô t ư c xác nh trên b n v QH05. - Tiêu chuNn: 22 - 24 m2 sàn/ngư i. B NG 1: T NG H P CÁC CH TIÊU S D NG T NHÀ . H ng m c t Ký Di n Di n tích M t xây H s s T ng cao hi u tích t sàn (m2) d ng (%) d ng t trung bình (m2) (l n) (t ng) t Ơ 68148 73825 43,98 1,07 2,43 Thôn Linh Ơ1 12689 14211 44,32 1,12 2,50 àm Thôn Linh Ơ2 5852 11000 47,00 1,88 4,00 àm Thôn Linh Ơ3 11408 11394 45,20 0,99 2,20 àm Thôn Linh Ơ4 21397 17973 40.00- 2,00- 5,00-2,00 àm 42,12 0,84 Thôn Linh Ơ5 9602 8065 42,12 0,84 2,00 àm Thôn iT Ơ6 2860 4896 48,20 1,45 3,00 Thôn iT Ơ7 4340 6386 45,20 1,36 3,00 * Giáp tr c ư ng chính, ư ng khu v c và ư ng n i b , xây d ng các kh i nhà cao t ng, dư i t ng 1 dành cho d ch v ph c v nhu c u dân sinh, lùi vào phía trong chi u cao gi m d n k t t o s thông thoáng cho khu v c. * Khu nhà ph i có ki n trúc p hài hoà v i c nh quan xung quanh, hi n i nhưng v n mang b n s c dân t c, phù h p v i khí h u nhi t i, t o ra môi trư ng s ng t t cho dân cư, lưu ý t i các nhu c u v bãi xe, cũng như xe cho nhà cao t ng; Riêng v i khu d ch v t i t ng 1 c n có bãi xe riêng cho s d ng. * Ch gi i xây d ng s ư c xác nh khi có d án c th cho t ng công trình. i u 8: t xây d ng các công trình cơ quan, c ng c ng Thành ph , trung tâm d y ngh có di n tích 72807m2 và 2184m2, ký hi u CC và DN.
 5. Các ch tiêu cơ b n c a lô t xác nh c th t i b ng 2; V trí c th t ng lô t ư c xác nh trên b n v QH05. B NG 2: T NG H P CÁC CH TIÊU S D NG T CƠ QUAN, CÔNG C NG THÀNH PH . H ng m c t Ký Di n tích Di n tích M t H s s T ng cao hi u t (m2) sàn (m2) xây d ng d ng t trung (%) (l n) bình (t ng) Công c ng Thành CC 72807 295067 30,18 4,06 13,45 ph - D ch v thương CC3 1819 2040 37,36 1.12 3,00 m i CC5 2727 9170 48,04 3,36 7,00 - Khách s n - Văn CC1 4919 19980 33,84 4,06 12,00 phòng CC2 9953 6270 42,20 0,63 1,50 CC4 2226 7746 26,73 3,48 13,00 CC6 47406 237030 24,60 5,00 20,33 CC7 2815 10983 55,74 3,90 7,00 CC8 942 1848 30,99 2,17 7,00 Trung tâm d y DN 2184 6084 30,98 2,79 9,00 ngh * Ph i m b o ch gi i xây d ng công trình là 6m i v i ư ng giao thông có m t c t ư ng l n hơn 17m; 3 - 5 i v i ư ng giao thông có m t c t nh hơn 17m ( ư ng nhánh). i u 9: t xây d ng các công trình công c ng c p ơn v có t ng di n tích 3799m2, ký hi u V, bao g m: Tr s UBND, Công an, Y t phư ng, Câu l c b , Bưu i n, ... Các ch tiêu cơ b n c a lô t này ư c xác nh c th t i b ng 3; V trí c th t ng lô t ư c xác nh trên b n v QH05. B NG 3: T NG H P CÁC CH TIÊU S D NG T CÔNG C NG C P ƠN VN . H ng m c t Ký Di n Di n tích M t H s s T ng cao hi u tích t sàn (m2) xây d ng d ng t trung bình (m2) (%) (l n) (t ng) Công c ng c p ơn V 3799 3380 29,74 0,89 3,00 v
 6. G m: Tr s UBND, công an, câu l c b , bưu i n... * Các công trình này khi thi t k , xây d ng c n lưu ý có bi n pháp s d ng thu n ti n cho ngư i tàn t t. * Ch gi i xây d ng s ư c xác nh khi có d án c th cho t ng công trình. i u 10: t xây d ng trư ng h c, nhà tr m u giáo có t ng di n tích 9807m2 và 4703m2, ký hi u TH và NT. Các công trình xây d ng ph i tuân th úng các quy nh , quy chuNn xây d ng v trư ng h c, nhà tr m u giáo. Các ch tiêu cơ b n c a lô t xây d ng trư ng h c, nhà tr , m u giáo ư c xác nh c th t i b ng 4; V trí c th t ng lô t ư c xác nh t i b n v QH05. B NG 4: T NG H P CÁC CH TIÊU S D NG T TRƯ NG H C, NHÀ TR , M U GIÁO. H ng m c t Ký Di n Di n M t H s s T ng cao hi u tích t tích sàn xây d ng t trung bình (m2) (m2) d ng (l n) (t ng) (%) Trư ng h c TH 9807 5638 19,76 0,58 2,91 Trư ng trung h c TH1 4989 2844 18,84 0,57 3,00 cơ s Trư ng ti u h c TH2 4818 2794 20,55 0,58 2,80 Nhà tr , m u giáo NT 4703 2346 24,83 0,50 2,00 NT1 2159 1072 24,83 0,50 2,00 NT2 2544 1274 24,83 0,50 2,00 * Vi c m c ng ra vào công trình ph i m b o an toàn giao thông, không m c ng chính tr c ti p ra tr c ư ng giao thông chính có ông xe qua l i. * B trí di n tích sân bãi cho s ngư i ra vào công trình, sân cho ph huynh h c sinh khi t i ón các cháu... * m b o vi c cách ly ti ng n theo úng quy nh hi n hành. * Hình th c ki n trúc c a các khu trư ng ph i p, ng nh t, màu s c hài hoà, phù h p v i tâm sinh lý t ng c p h c, phù h p v i các công trình xung quanh và v i khí h u nhi t i. Cây xanh, sân vư n ư c b trí k t h p v i các khu cây xanh khác t o s thông thoáng. * Ch gi i xây d ng s ư c xác nh khi có d án c th cho t ng công trình.
 7. i u 11: Khu di tích có di n tích chi m kho ng 12753m2, ký hi u DT. Ph m vi, vùng b o v di tích tuân th úng Pháp l nh b o v và s d ng di tích l ch s văn hoá và danh lam th ng c nh c a Nhà nư c. Ngoài m c ích ph c v cho tôn giáo, tín ngư ng thì vi c c i t o, xây d ng, khai thác các công trình trong ph m vi di tích còn ph c v cho nhu c u du l ch. Các ch tiêu cơ b n c a lô t di tích ư c xác nh c th t i b ng 5; V trí c th t ng lô t ư c xác nh trên b n v QH05. B NG 5: T NG H P CÁC CH TIÊU S D NG T DI TÍCH, TH NG C NH. H ng m c t Ký hi u Di n tích t (m2) Di tích DT 12753 - ình Linh àm DT1 5676 - Chùa Linh àm DT2 4800 - Mi u Gàn DT3 2277 * Các công trình khi c i t o, xây d ng ph i ư c c p trên có thNm quy n phê duy t và cho phép. i u 12: t xây d ng các bi t th cao c p h n h p có di n tích 65244 m2, ký hi u BT. Các ch tiêu cơ b n c a lô t ư c xác nh c th t i b ng 6; V trí c th t ng lô t ư c xác nh trên b n v QH05. B NG 6: T NG H P CÁC CH TIÊU S D NG T XÂY D NG BI T TH CAO C P. H ng m c t Ký Di n tích Di n tích M t H s s T ng cao hi u t (m2) sàn (m2) xây d ng d ng t trung bình (%) (l n) (t ng) Bi t thư cao c p h n h p BT 65244 52158 26,65 0,80 3,00 BT1 12726 8544 25,07 0,75 3,00 BT2 19952 14954 25,07 0,75 3,00 BT3 14232 11954 27,84 0,84 3,00 BT4 13140 11038 28,02 0,84 3,00 BT5 5194 4674 30,00 0,90 3,00 * Khi xây d ng ph i hoàn thi n sân vư n ng b v i công trình ki n trúc. ư ng ô tô ph i m b o d n t i t ng công trình nhà , các bãi xe ô tô ph i thu n l i, an toàn, m t s công trình có th b trí t ng 1 ho c t ng ng m. i u 13: t cây xanh, công viên bao g m c ư ng d o và các công trình trong khu cây xanh có t ng di n tích 283791m2, ký hi u CX.
 8. Các ch tiêu cơ b n c a lô t ư c xác nh c th b ng 7; V trí c th t ng lô t ư c xác nh trên b n v QH05. B NG 7: CÁC CH TIÊU S D NG T CÂY XANH, Ư NG D O VÀ CÔNG TRÌNH PH C V . H ng m c t Ký Di n tích Di n M t H s T ng cao hi u t (m2) tích sàn xây s trung (m2) d ng d ng bình (%) t (t ng) (l n) Cây xanh, công viên CX 283791 9725 2,98 0,03 1,15 Cây xanh, ư ng bao CX1 7959 300 2,44 0,05 2,00 quanh h Cây xanh, ư ng bao CX2 33742 406 1,00 quanh h Cây xanh, ư ng bao CX3 6299 340 5,40 0,05 1,00 quanh h Cây xanh, ư ng bao CX4 3033 1140 18,79 0,38 2,00 quanh h Cây xanh, ư ng bao CX5 3048 780 25,60 0,26 1,00 quanh h Cây xanh, ư ng bao CX6 2752 quanh h Cây xanh, ư ng bao CX7 34280 1080 3,15 0,30 1,00 quanh h Cây xanh, ư ng bao CX8 62000 2180 1,00 quanh h Cây xanh, ư ng bao CX9 9545 56 0,59 0,01 1,00 quanh h Cây xanh trong thôn CX10 2362 Linh àm Cây xanh trong thôn C11X 1327 Linh àm Cây xanh trong thôn CX12 5125 Linh àm Cây xanh, ư ng bao CX13 22040 983 1,00 quanh h Cây xanh, ư ng bao CX14 8704 750 8,62 0,09 1,00 quanh h Tr c không gian CX15 4904
 9. Tr c không gian CX16 4904 Tr c không gian CX17 4780 Cây xanh trung tâm CX18 42767 Cây xanh, ư ng bao CX19 20579 quanh h Cây xanh trên o CX20 3641 * Cây tr ng s d ng nhi u ch ng lo i, m b o tươi xanh cho c 4 mùa, b trí sân th thao nh , các ư ng d o, gh á,... s d ng h p lý, thu n ti n, tư ng rào thoáng không che ch n t m nhìn. * Các công trình trong khu cây xanh ư c thi t k xây d ng phù h p v i c nh quan xung quanh, ch y u là công trình th p t ng. * Khi thi t k và xây d ng ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t và cho phép. * Các khu v c cây xanh s ư c phân thành nhi u d án nh , u tư theo nhi u t tuỳ thu c vào kh năng u tư . * D c theo các tr c ư ng l n là các cây có tán r ng, nhi u bóng mát, k t h p tr ng th m c , cây c nh, cây b i t o ra c nh quan p cho tr c ư ng cũng như c i t o vi khí h u toàn khu v c. i u 14: t các công trình văn hoá t ng h p có t ng di n tích 16805 m2, ký hi u VP. Các ch tiêu cơ b n c a lô t ư c xác nh c th t i b ng 8; V trí c th t ng lô t ư c xác nh trên b n v QH05. B NG 8: T NG H P CÁC CH TIÊU S D NG T VĂN HOÁ T NG H P. H ng m c t Ký Di n Di n M t H s s T ng cao hi u tích t tích sàn xây d ng d ng t trung bình (m2) (m2) (%) (l n) (t ng) Văn hoá t ng h p VP 16805 15032 40,10 0,89 2,23 VP1 4127 4500 36,35 1,09 3,00 VP2 2182 1610 37,58 0,75 2,00 VP3 6488 6624 42,55 1,02 2,40 VP4 2313 1048 45,30 0,45 1,00 VP5 1695 1220 35,99 0,72 2,00 * Công trình ư c xác nh theo d ng h p kh i, có ki n trúc hi n i và mang b n s c văn hoá dân t c, gây ư c n tư ng t t ng th i ph i hài hoà v i công trình xung
 10. quanh. N u có nhu c u xây d ng tư ng rào xung quanh thì cao ph i dư i 1,8m, m b o thông thoáng, th m m ; không che ch n t m nhìn. * B trí di n tích sân bãi cho s ngư i ra vào công trình, xe m t cách thu n ti n và an toàn. * Các công trình văn hoá khi thi t k và thi công c n chú ý có gi i pháp phù h p cho các i tư ng s d ng là nh ng ngư i tàn t t, thương binh, tr nh . * Ch gi i xây d ng s ư c xác nh khi có d án c th cho t ng công trình. i u 15: t nhà , văn phòng cho thuê có t ng di n tích 78066 m2, ký hi u VP. Các ch tiêu cơ b n c a lô t ư c xác nh c th t i b ng 9; V trí c th t ng lô t ư c xác nh trên b n v QH05. B NG 9: T NG H P CÁC CH TIÊU S D NG T NHÀ CAO C P VĂN PHÒNG. H ng m c t Ký Di n tích Di n M t H s s T ng cao hi u t (m2) tích sàn xây d ng d ng t trung bình (m2) (%) (l n) (t ng) Văn hoá t ng h p VP 78066 277177 24,30 3,55 14,61 VP1 16934 47415 28,00 2,80 10,00 VP2 14482 55031 22,60 3,80 16,81 VP3 14472 56440 23,80 3,90 16,39 VP4 14482 52135 21,60 3,60 16,67 VP5 14472 58032 22,30 4,01 17,98 VP6 3224 8124 35,98 2,52 7,00 * Kho ng lùi t i thi u c a công trình là 6m, ch gi i c th s ph thu c vào án thi t k chi ti t và do c p có thNm quy n phê duy t. * m b o nhu c u xe và thi t b phòng ch ng cháy, n cho nhà cao t ng. i u 16: t bãi xe - Các công trình k thu t u m i. 1- t bãi xe: - V trí ư c xác nh trên b n v QH05. - T ng di n tích 10477m2. - Bãi xe ư c s d ng cho c khu v c, b trí l i ra vào riêng bi t. Ph i có bi n pháp trông gi xe và m b o an toàn, th c hi n úng quy nh v phòng ch ng cháy, n .
 11. - Trư c m t d ki n s làm bãi xe ngoài tr i, v lâu dài có th s có gi i pháp xây d ng các nhà xe cao t ng. - i v i các công trình xây d ng, công trình công c ng cao t ng c n di n tích xe n i b không gây nh hư ng n khu v c xung quanh và phù h p v i quy chuNn xây d ng Vi t Nam . - Các bãi xe c n ư c xây d ng có m t ph và ranh gi i rõ ràng, m b o thu n ti n cho xe ra vào. 2- Các công trình k thu t u m i: * Thoát nư c mưa: + ư c thi t k là h th ng c ng riêng. + Nư c mưa ư c t p trung l ng c n t i các h l ng nh trư c khi x vào hò Linh àm. + Ph i m b o di n tích h ph c v i u hoà thoát nư c cho Thành ph và khu v c. * Thoát nư c bNn: + ư c thi t k là h th ng c ng riêng. + D ki n xây d ng các tr m bơm nư c bNn c c b t i m t s v trí thu gom nư c bNn và bơm v tr m x lý . + Xây d ng m t tr m x lý nư c bNn cho khu v c d án n m v phía Tây, giáp sông Tô L ch. + Vi c xây d ng c n m b o các hành lang cách ly theo quy nh hi n hành. + Các công trình ph i có h th ng x lý nư c th i c c b , làm s ch m t ph n trư c khi ưa v tr m x lý chung c a khu v c. * C p i n: Xây d ng tr m 110/22Kv c p cho khu d án và m t s khu v c lân c n (n m ngoài ranh gi i nghiên c u quy ho ch). Xây d ng m i tuy n 110Kv t ư ng dây 110Kv-Văn i n - Hà ông n tr m 110/22Kv xây m i này. Khi xây d ng c n m b o hành lang b o v theo úng quy nh hi n hành. i u 17: Các m ng ư ng tuân th theo úng b n v quy ho ch giao thông và b n v ch gi i ư ng .
 12. Ch gi i ư ng quy ho ch các tuy n ư ng trong khu v c d án Khu d ch v t ng h p và nhà h Linh àm: 1- ư ng vành ai 3: - Kho ng cách gi a 2 ư ng là 51m. - Bán kính cong t i i m g y R= 1600m. Các gi i pháp v t ch c giao thông trên m t c t ngang s do d án riêng c a tuy n ư ng xác nh. Tuy nhiên ph i m b o t ng b r ng m t c t th ng nh t v i b r ng c a tuy n ư ng ã nêu trên. 2- Tuy n ư ng s t Qu c gia: Giáp phía Tây khu v c nghiên c u , trong quá trình xây d ng ph i m b o hành lang cách ly an toàn theo quy chuNn xây d ng Vi t Nam . 3- i v i các tuy n ư ng trong khu v c c n tuân th các ch gi i ư ng và to tìm ư ng trong b n v QH-08 (b n v xác nh ch gi i ư ng). Trong qua trình xác nh ngoài th c a c n k t h p gi a m t c t ngang ư ng, ch gi i ư ng và to tim ư ng c a t ng tuy n ư ng. 4- Trư ng h p c n có s i u ch nh cho phù h p v i th c t thì ph i báo cáo c p có thNm quy n cho phép trư c khi xây d ng . Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 18: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 19: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này, tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x lý vi ph m hành chính, ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 20: án quy ho ch chi ti t Khu d ch v t ng h p và nhà h Linh àm t l 1/500, ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây các cơ quan, t ch c ư c bi t, ki m tra giám sát và th c hi n . - U ban nhân dân Thành ph Hà N i - Văn phòng Ki n trúc sư trư ng Thành ph . - S Xây d ng -S a chính - Nhà t - UBND huy n Thanh Trì - Công ty Phát tri n nhà và ô th - B Xây d ng.
Đồng bộ tài khoản