Quyết định số 05/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
3
download

Quyết định số 05/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2005/QĐ-UB về việc điều chỉnh thời hạn được tham gia giao thông của xe vận tải tự độ chế tại Quy định tạm thời về quản lý xe vận tải tự độ chế tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (ban hành kèm theo Quyết định số 101/2004/QĐ-UB ngày 31/3/2004 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) do Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH QU NG NGÃI c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 05/2005/Q -UB Qu ng Ngãi, ngày 13 tháng 01 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C I U CH NH TH I H N Ư C THAM GIA GIAO THÔNG C A XE V NT IT CH T I QUY NNH T M TH I V QU N LÝ XE V N T I T CH THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN NA BÀN T NH QU NG NGÃI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 101/2004/Q -UB ngày 31/3/2004 c a UBND t nh @Qu ng Ngãi) Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NGÃI Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29/6/2001; Căn c Ch th s 46/2004/CT-TTg ngày 09/12/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c qu n lý xe công nông tham gia giao thông; Xét ngh c a Giám c S Giao thông v n v vi c i u ch nh th i h n t i a ư c tham gia giao thông c a xe v n t i t ch t i Quy nh t m th i v qu n lý xe v n t it ch tham gia giao thông trên a bàn t nh Qu ng Ngãi (ban hành kèm theo quy t nh s 101/2004/Q -UB ngày 31/3/2004 c a UBND t nh Qu ng Ngãi), QUY T NNH: i u 1. Nay i u ch nh th i h n t i a ư c tham gia giao thông c a xe v n t i t ch ư c quy nh t i Kho n 2 i u 16 c a Quy nh t m th i v qu n lý xe v n t i t ch tham gia giao thông trên a bàn t nh Qu ng Ngãi (ban hành kèm theo quy t nh s 101/2004/Q -UB ngày 31/3/2004 c a UBND t nh Qu ng Ngãi như sau: ‘‘Lo i xe v n t i nh (có k t c u ki u dáng xe ô tô) ư c phép ho t ng kinh doanh v n t i n ngày 31/12/2007.” i u 2. Giao S Giao thông v n t i ch trì ph i h p v i Công an t nh, các S , ngành có ch c năng và UBND các huy n, th xã t ch c tri n khai th c hi n Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c: S Giao thông v n t i, Công an t nh; Th trư ng các S , ngành liên quan, Ch t ch UBND các huy n, th xã; các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký./.
  2. Nơi nh n: TM. UBND T NH QU NG NGÃI -Như i u 3; -VP Chính ph (b/cáo); CH TNCH -B GTVT, B CA (b/cáo); -TTTU, TT H ND t nh (b/cáo) -CT, các PCT UBND T nh; -Vi n KSND t nh, S Tư pháp; -VPUB: PVPCN, NC, TH; -Lưu VT, CN Nguy n Kim Hi u
Đồng bộ tài khoản