Quyết định số 06/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
75
lượt xem
5
download

Quyết định số 06/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 07 tháng 1 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 06/2002/Q -TTG NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2002 V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N NGÀNH GIAO THÔNG V N T I Ư NG S T VI T NAM N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B Giao thông v n t i (t trình s 4434/GTVT-KH T ngày 27 tháng 12 năm 2000) và ý ki n th m nh c a B K ho ch và u tư (công văn s 5952 BKH/CSHT ngày 04 tháng 9 năm 2001), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n giao thông v n t i ư ng s t Vi t Nam n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. M c tiêu quy ho ch a) Quy ho ch t ng th phát tri n giao thông v n t i ư ng s t n năm 2020 là cơ s u tư xây d ng và phát tri n m ng lư i giao thông ư ng s t h p lý và th ng nh t trong c nư c, có quy mô phù h p v i t ng vùng lãnh th , hình thành nh ng trung tâm k t n i cơ s h t ng, d ch v v n t i ư ng s t, t o i u ki n khai thác ti m năng hi n có và phát tri n năng l c c a ngành giao thông v n t i ư ng s t. T ng bư c xây d ng ngành giao thông v n t i ư ng s t Vi t Nam phát tri n ng b và hi n i c v các tuy n ư ng, nhà ga, kho, ke ga, bãi hàng, thông tin, tín hi u; cơ s b o trì, s n xu t ph ki n, v t li u ph c v cơ s h t ng và h th ng phương ti n v n t i, trang thi t b x p d , h th ng cơ khí óng m i, l p ráp, s a ch a phương ti n v n t i nh m áp ng nhu c u v n t i hàng hoá và hành khách v i ch t lư ng ngày càng cao, giá thành h p lý, ti n nghi, an toàn, nhanh chóng và hi u qu . b) áp ng nhu c u công nghi p hoá và hi n i hoá ngành giao thông v n t i ư ng s t trên cơ s phát huy n i l c, u tư có tr ng tâm, tr ng i m b ng m i ngu n v n nh m phát tri n b n v ng, tăng cư ng năng l c c a h th ng qu n lý, m r ng ho t ng cung c p các d ch v , b o m an toàn giao thông, phát huy và nâng cao ưu th s n có v kinh t k thu t c a ngành. 2. N i dung và quy mô các y u t chính c a Quy ho ch
  2. a) Giao thông v n t i ư ng s t c n chi m t tr ng 25% - 30% v t n và t n-km, 20% - 25% v hành khách và hành khách - km trong t ng kh i lư ng v n t i c a toàn ngành giao thông v n t i. n năm 2020 có t tr ng v n chuy n hành khách ô th b ng ư ng s t t ít nh t là 20% kh i lư ng hành khách t i các thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh. b) Duy trì kh ư ng s t hi n t i, g m các kh ư ng 1.000mm, 1.435mm và ư ng l ng (1.000mm và 1.435mm) nâng c p, c i t o t c p k thu t. Khi xây d ng các o n, tuy n ư ng s t m i ph i phù h p và k t n i thu n ti n v i kh ư ng s t hi n có khu v c ó. Riêng ư ng s t cao t c B c - Nam xây d ng theo tiêu chuNn kh ư ng 1.435mm. c) Phát tri n phương ti n v n t i ư ng s t theo hư ng a d ng v i cơ c u h p lý, i m i s c kéo và s c ch theo hư ng hi n i, gi m chi phí, h giá thành, chú tr ng phát tri n các oàn t u t c cao, t u t hành, t u ch container,... áp d ng công ngh tiên ti n trong v n t i và óng m i phương ti n nh m tăng t c ch y t u n năm 2020, t c t u hàng t 80 km/gi tr lên và t c t u khách t 120 km/gi tr lên. d) Nh ng tiêu chuNn k thu t ch y u do B trư ng B Giao thông v n t i quy nh sau khi th ng nh t v i các cơ quan liên quan và phù h p các quy nh hi n hành. ) u tư cơ s h t ng n năm 2020: - Giai o n n 2010: + Nâng c p các tuy n ư ng hi n có vào c p k thu t quy nh và xây d ng m i m t s o n, tuy n, các ư ng nhánh n i v i c ng, khu công nghi p, khu kinh t tr ng i m trong c nư c và k t n i v i các tuy n hi n t i; ưu tiên nâng cao năng l c và hi n i hoá tr c B c - Nam, tr c ông - Tây; ti n hành i n khí hoá tuy n Hà N i - H i Phòng làm cơ s phát tri n s c kéo i n cho giai o n sau. + ng th i v i vi c xây d ng ư ng s t ô th thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh ph i ti n hành xây d ng m i và ng b các nhà ga, các cơ s s a ch a, v n d ng u máy - toa xe. + Làm m i h th ng : thông tin cáp quang, t ng ài i n t s , tín hi u bán t ng ti n t i t ng, ghi i n khí t p trung, d ng t u t ng, h th ng c nh báo ư ng ngang t ng... Tham gia th trư ng vi n thông chung t n d ng h t năng l c c a ngành ư ng s t. + Quy ho ch s p x p l i phát tri n các cơ s s n xu t v t li u xây d ng, ph tùng, ph ki n cơ khí ph c v s a ch a, b o trì và làm m i cơ s h t ng ư ng s t. + Nâng c p, làm m i t ng bư c hoàn ch nh h th ng nhà ga hành khách, ga hàng hoá các khu v c tr ng i m; c bi t lưu ý các ga hành khách t i trung tâm Th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh v a là ga trung tâm c a ư ng s t v a là u m i trung chuy n, k t n i các lo i phương ti n v n t i, ng th i là trung tâm d ch v a năng.
  3. - Giai o n n 2020: Hoàn thành vi c nâng c p các tuy n ư ng s t t c p k thu t qu c gia và khu v c, xây d ng thêm m t ư ng thành ư ng ôi và i n khí hoá các tuy n Hà N i -Vinh, Sài Gòn - Nha Trang, ti p t c xây d ng các tuy n ư ng s t m i t o thành m ng ư ng s t ng b , hoàn ch nh t tiêu chuNn hi n i. Trên tr c B c - Nam, ngoài tuy n ư ng s t Th ng Nh t hi n có c n xây d ng thêm m t tuy n ư ng ôi riêng bi t ch y t u khách cao t c B c - Nam kh ư ng 1.435mm gi m th i gian ch y tàu t Hà N i n thành ph H Chí Minh xu ng dư i 10 gi và có kh năng k t n i v i ư ng s t liên v n qu c t . Ti p t c xây d ng ư ng s t vành ai, n i ô các thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh và m t s thành ph l n khác t o thành m ng lư i giao thông ô th hoàn ch nh và ng b . D ki n nhu c u v n u tư cho cơ s h t ng ư ng s t n năm 2020: 98.051 t VN . Trong ó: Giai o n t 2001-2010: 23.530 t VN . Giai o n t 2010 - 2020 : 74.521 t VN . (Danh m c các công trình u tư giai o n 2001 - 2020 theo ph l c kèm theo Quy t nh này). e) u tư phát tri n kinh doanh v n t i n năm 2020 : - M ng lư i cơ khí công nghi p ư ng s t óng m i, s a ch a, b o trì phương ti n v n t i và trang thi t b ph i ư c phân b m t cách h p lý, áp ng ư c nhu c u v n t i và phù h p v i s phát tri n chung c a ngành cũng như quy ho ch t i các a phương, các ngành có liên quan. - T nay n năm 2010, t ng bư c lo i b u máy có công su t nh , cũ, l c h u k thu t, nh p các lo i u máy có công su t l n t 1.500 - 2.200 mã l c; nh p dây chuy n i tu u máy diesel ng b i tu toàn di n các lo i u máy và ti n t i l p ráp u máy trong nư c. - Phát huy n i l c t óng m i các lo i toa xe khách ch t lư ng cao, hi n i, óng m i các lo i toa xe hàng nhi u ch ng lo i dùng trong nư c và ti n t i xu t khNu cho m t s nư c trong khu v c. - Phát tri n óng m i các oàn t u t hành. - Hi n i hoá cơ s s a ch a, óng m i u máy, toa xe. - Áp d ng m nh m công ngh thông tin tiên ti n vào công tác qu n lý và i u hành v n t i. - S p x p t ch c, nâng cao tay ngh , ào t o và ào t o l i i ngũ cán b , công nhân viên trong ngành ư ng s t. - Nhu c u v n u tư n năm 2020 : 62.870 t VN .
  4. Trong ó : Giai o n t 2001 - 2010 : 12.870 t VN . Giai o n t 2010 - 2020 : 50.000 t VN . i u 2. V u tư và các gi i pháp, chính sách ch y u nh m áp ng nhu c u phát tri n theo quy ho ch ư c duy t a) B Giao thông v n t i trình Th tư ng Chính ph các d án trung h n và dài h n, kèm theo ki n ngh v t o v n u tư, các chính sách huy ng, s d ng v n và các ngu n l c c a t ng d án, nh m nhanh chóng kh c ph c tình tr ng l c h u, thi u ng b , chưa vào c p k thu t c a ư ng s t áp ng nhu c u công nghi p hoá, hi n i hoá, b o m phát tri n b n v ng ngành ư ng s t Vi t Nam. b) Các nhóm gi i pháp và chính sách ch y u : - Ny nhanh s phát tri n c a ngành ư ng s t c n u tư trong th i gian ng n m t lư ng v n l n và t p trung vào các d án tr ng i m. - i v i t ng d án c th , ngành ư ng s t ư c vay tín d ng t Qu h tr phát tri n ho c các ngu n tín d ng khác v i lãi su t phù h p chính sách ưu ãi trong t ng th i kỳ u tư phát tri n cơ s h t ng, i m i phương ti n v n t i ho c trang thi t b chuyên ngành, áp d ng công ngh m i. - Nhà nư c có chính sách v kinh t - xã h i thông qua giá cư c, bù giá, tr giá, v.v... i v i nh ng tuy n ư ng b l trong khai thác v n t i nhưng v n duy trì ch y tàu ph c v dân sinh, an ninh, qu c phòng. - ư ng s t Vi t Nam là ư ng s t qu c gia, c n s m xây d ng h th ng t ch c và cơ ch t ng quát theo mô hình T ng công ty Nhà nư c. i u 3. Qu n lý và t ch c th c hi n quy ho ch a) B Giao thông v n t i ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v qu n lý và t ch c th c hi n Quy ho ch t ng th phát tri n giao thông v n t i ư ng s t Vi t Nam n năm 2020 và phê duy t các quy ho ch chi ti t phát tri n ư ng s t t ng chuyên ngành, t ng giai o n và t ng khu v c phù h p v i Quy ho ch t ng th ã duy t. b) Các B : K ho ch và u tư, Tài chính và các B , ngành căn c ch c năng, nhi m v ch trì ho c ph i h p th c hi n nh ng vi c liên quan n Quy ho ch t ng th ư c duy t. c) Các t nh, thành ph trong c nư c, c bi t là các a phương có ư ng s t i qua có trách nhi m óng góp, b o v ư ng s t. d) Liên hi p ư ng s t Vi t Nam có trách nhi m qu n lý, khai thác các công trình cơ s h t ng, phương ti n v n t i, cơ s công nghi p, trang thi t b và các d ch v khai thác ư ng s t theo quy ho ch ư c duy t và các quy nh hi n hành. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký.
  5. i u 5. B trư ng B Giao thông v n t i, B trư ng B K ho ch và u tư, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , T ng Giám c Liên hi p ư ng s t Vi t Nam, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) PH L C DANH M C QUY HO CH PHÁT TRI N CƠ S H T NG Ư NG S T N NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2002/Q -TTg ngày 07 tháng 01 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ) TT Danh m c Nhu c u u tư Ghi chú (tri u ng) 2001-2010 2011-2020 1 2 3 4 5 T ng s 23.530.075 74.521.605 A Nâng c p các tuy n ư ng s t hi n 14.017.675 t i 1 Tuy n Hà N i - thành ph H Chí 10.308.480 Minh 2 Tuy n Hà N i - Lào Cai 1.620.000 3 Tuy n Hà N i - H i Phòng 1.123.500 4 Tuy n Hà N i - ng ăng 294.695 5 Tuy n Kép - H Long 572.000 6 Tuy n ông Anh - Quán Tri u 60.100 7 Tuy n Kép - Lưu Xá 38.900 B Xây d ng m i các o n, tuy n 643.400 3.591.000 1 H Long - Cái Lân 140.800 2 Yên Viên - Ph L i 411.600 3 ư ng s t n i vào các c m c ng 91.000 65.000 4 ư ng s t Sài Gòn - Vũng T u 1.509.200
  6. 5 ư ng s t Sài Gòn - L c Ninh 968.800 6 ư ng s t Sài Gòn - M Tho - C n 648.000 u tư Thơ m t ph n 7 ư ng s t Thái Nguyên- Yên Bái 400.000 u tư m t ph n 8 Dĩ An - Chơn Thành - c Nông Khai thác Bô xít 9 Vũng áng - M D Tùy thu c ư ng s t xuyên Á 10 ông Hà - Lao B o C ư ng s t ô th , u m i, n i ô 8.869.000 42.446.105 1 ư ng s t ô th Hà N i: ư ng s t trên cao Yên Viên - Văn 5.000.000 i n 2 ư ng s t ô th TP H Chí Minh: ư ng s t trên cao Bình Tri u - 3.869.000 Hoà Hưng 3 ư ng s t u m i Hà N i 6.511.008 4 ư ng s t n i ô Hà N i 9.516.872 u tư m t ph n 5 ư ng s t u m i TP H Chí 11.640.225 Minh 6 ư ng s t n i ô TP H Chí Minh 14.778.000 D Nâng cao năng l c, hi n i hoá 28.484.500 1 ư ng s t Hà N i - TP H Chí 14.078.000 Minh 2 ư ng s t B c - Nam kh 1.435mm 6.808.000 u tư m t ph n 3 ư ng s t Hà N i -Yên Viên - Ph 3.350.000 L i - H i Phòng 4 ư ng s t Hà N i - Lào Cai 4.248.500
Đồng bộ tài khoản