Quyết định Số: 0623/QĐ-BCT

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định Số: 0623/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỔ PHẦN HOÁ TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 0623/QĐ-BCT

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 0623/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỔ PHẦN HOÁ TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Căn cứ văn bản số 373/TB-VPCP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về sắp xếp, cổ phần hoá một số tổng công ty, công ty nhà nước; Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam tại văn bản số 080/XD-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2010 và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cổ phần hoá Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, Nhà nước nắm giữ tối thiểu 75% vốn điều lệ để hình thành Tập đoàn Xăng dầu đa sở hữu. Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Điều 2. Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện cổ phần hoá Tổng công ty theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và các quy định hiện hành của Nhà nước về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  2. 2 Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Trưởng Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Vũ Huy Hoàng
Đồng bộ tài khoản