Quyết định số 07/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 07/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2003/QĐ-UB về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình chống kẹt xe nội thị năm 2003 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 07/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2003 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V/V BAN HÀNH K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH CH NG K T XE N I THN NĂM 2003 TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 90/2001/Q -UB ngày 05/10/2001 c a y ban nhân dân thành ph ; Xét ngh c a S Giao thông công chánh (công văn s 1578/GT-GT ngày 09/12/2002); QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này K ho ch th c hi n Chương trình ch ng k t xe n i th năm 2003 trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Th trư ng các s , ban, ngành thành ph , các t ch c, oàn th , ơn v óng trên a bàn thành ph H Chí Minh và Ch t ch y ban nhân dân các qu n –huy n, phư ng – xã căn c vào ch c năng nhi m v c a ơn v mình và n i dung k ho ch nói t i i u 1 xây d ng k ho ch và bi n pháp c th t ng a bàn, ơn v nh m th c hi n t t k ho ch Chương trình ch ng k t xe n i th năm 2003 chung c a thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n – huy n, phư ng – xã, các t ch c, oàn th , ơn v doanh nghi p và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này ./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y KT. CH TNCH - TTUB: CT, các PCT PHÓ CH TNCH - y ban M t tr n T qu c thành ph - Các s , ban, ngành thành ph - UBND các qu n – huy n
 2. - Các oàn th - VPH -UB: Các PVP - Các T NCTH - Lưu ( T-Thg) Vũ Hùng Vi t PH L C 1 NÚT GIAO THÔNG C N C I TI N NHANH (25): 1/ Ngã 7 Nguy n Th Minh Khai – Nguy n Văn C 2/ C i ti n giao thông c u Ch Y 3/ Nguy n Trãi – C ng Quỳnh – Ph m Ngũ Lão 4/ Nguy n Trãi – Tr n Phú 5/ Nguy n Chí Thanh – Hùng Vương 6/ Châu Văn Liêm - Hùng Vương 7/ Bùi Th Xuân - C ng Quỳnh 8/ Tr n Quang Kh i - inh Tiên Hoàng 9/ Ph m Vi t Chánh – C ng Quỳnh – Cao Th ng – Nguy n Th Minh Khai 10/ Nguy n ình Chi u – Nguy n Thi n Thu t 11/ Nguy n ình Chi u – Cao Th ng 12/ Phan ăng Lưu – inh Tiên Hoàng – Nơ Trang Long 13/ Nguy n Th Minh Khai – Tôn Th t Tùng 14/ Lê Văn S – Tr n Quang Di u 15/ Tôn Th t Thi p – Lãnh Binh Thăng 16/ Nguy n Ki m – Thích Qu ng c 17/ Nguy n Ki m – H Văn Huê 18/ Lý Thư ng Ki t (khu v c trư ng Nguy n Thái Bình và Nguy n Gia Thi u) 19/ Phan Văn Tr – Nguyên H ng
 3. 20/ Lê Văn S – Huỳnh Văn Bánh 21/ Tô Hi n Thành – Sư V n H nh n i dài 22/ Tô Hi n Thành – ng Nai 23/ Ph m Phú Th – Võ Thành Trang 24/ L c Long Quân – ông H 25/ Lý Thư ng Ki t – ông H K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH CH NG K T XE N I THN NĂM 2003 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 07/2003/Q -UB ngày 08/01/2003 c a y ban nhân dân thành ph ) Th c hi n Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông. Th c hi n Quy t nh s 90/2001/Q -UB ngày 05/10/2001 c a y ban nhân dân thành ph ban hành k ho ch th c hi n Chương trình ch ng k t xe n i th giai o n 2001-2005. y ban nhân dân thành ph ra K ho ch th c hi n chương trình ch ng k t xe n i th năm 2003 nhanh chóng gi m b t tình tr ng ùn t c giao thông và tai n n giao thông trên a bàn thành ph như sau: I.- M C TIÊU NHI M V : - Nhanh chóng kh c ph c tình tr ng ùn t c giao thông trên các tr c ư ng chính, các giao l , t i nh ng nơi t p trung ngư i và phương ti n quá ông, m b o giao thông bình thư ng và có tr t t . - Gi m n m c th p v các s c tai n n giao thông gây thi t h i v ngư i và tài s n. H n ch lưu hành các lo i xe cá nhân, phát tri n nhanh các hình th c giao thông công c ng. Tăng cư ng ki m tra, ki m soát giao thông, x lý và ngăn ch n k p th i tình tr ng gia tăng các v vi ph m lu t l giao thông. - T p trung thi công hoàn thành các công trình h t ng giao thông tr ng i m, thúc Ny và ưa vào th c hi n nhanh các nghiên c u v qui ho ch giao thông trên a bàn thành ph . II.- CÁC GI I PHÁP VÀ N I DUNG CÔNG TÁC C TH :
 4. Có 9 gi i pháp và n i dung công tác c th ư c phân công t ch c th c hi n như sau: Gi i pháp I: H n ch lưu hành các lo i xe cá nhân. - T ch c t ng ki m tra “Gi y phép lái xe” xe 2 bánh g n máy i v i h c sinh t p trung t i các trư ng h c. - Tăng cư ng ki m tra công tác ào t o sát h ch và c p “Gi y phép lái xe”. Kiên quy t x lý thu h i gi y phép i v i các cơ s không tiêu chu n ào t o, qu n lý l ng l o ho c có tiêu c c. - Ti n hành nghiên c u v gi i pháp h n ch các lo i xe cá nhân, ph n u kéo gi m t l gia tăng dư i 10%. Trong ó, c n lưu ý n các bi n pháp v hành chính, bi n pháp v kinh t , bi n pháp v qu n lý giao thông, bi n pháp tuyên truy n giáo d c. - Nghiên c u xây d ng phân tuy n các ư ng song hành cho xe 2 bánh lưu thông trên các tr c giao thông tr ng i m : + Các tuy n ã có ư ng dành riêng cho xe 2 bánh c n ư c ki m tra, b t bu c lưu thông như : Nguy n Hu , Lê L i, Hàm Nghi, i n Biên Ph ( o n qu n Bình Th nh), Nguy n H u C nh, Xa l Hà N i, Ngô Gia T , Châu Văn Liêm và V n Ki p. + Các tuy n ã có ư ng dành riêng cho xe p c n ki m tra, b t bu c lưu thông như : Pasteur (qu n 1), Nguy n Văn C và Tr n Hưng o. - Ban hành quy nh t m th i v h n ch các lo i xe cá nhân, xe 2 bánh t tháng 3/2003. - Xây d ng thêm ư ng song hành dành riêng cho xe 2 bánh. Ki m tra và x ph t nghiêm các trư ng h p lưu thông không úng ư ng dành riêng cho xe 2 bánh. + Xây d ng thêm hành lang dành riêng cho ngư i i b trên các ưòng Nguy n Trung Tr c-Lưu Văn Lang (qu n 1), khu nhà hát thành ph , khu nhà th c Bà. + Hoàn ch nh qui ho ch xây d ng các bãi u xe và ban hành quy nh c m u xe trên các ư ng thu c khu v c trung tâm qu n 1. + Xây d ng, b trí u xe trên v a hè và dư i lòng ư ng các ư ng: * Trên v a hè các ư ng Nguy n Văn C , Lý T Tr ng, Lê Thánh Tôn, Ph m Ngũ Lão, Lê Lai và Chu M nh Trinh. * Dư i lòng ư ng Nguy n Hu , Lê L i và Hàm Nghi. Gi i pháp 2: Tăng cư ng x ph t nghiêm các vi ph m lu t giao thông m b o giao thông cho các công trình, ng th i tăng cư ng công tác giáo d c v tr t t an toàn giao thông. - Công an thành ph ph i h p v i Công an các qu n-huy n th c hi n các chương trình:
 5. + Tăng cư ng ki m tra, x ph t xe 2 bánh lưu thông trên làn dành riêng cho xe ôtô. + Tăng cư ng ki m tra, x ph t các trư ng h p vi ph m nh hư ng nghiêm tr ng n giao thông công c ng như : * u xe t i khu v c ã có bi n báo hi u c m, c bi t trên các ư ng Võ Th Sáu-3 tháng 2, i n Biên Ph , Trư ng Chinh, Cách M ng Tháng 8, Nguy n Ki m, Hai Bà Trưng, Lý Thư ng Ki t, L c Long Quân, Lũy Bán Bích, âu Cơ, xa l Hà N i, B ch ng-Hoàng Văn Th , Phan ăng Lưu, Qu c l 1A. * u xe trong khu v c giao l , vòng xoay, c bi t t i các giao l có lưu lư ng thông xe cao. + Tăng cư ng l c lư ng i u ch nh phân lu ng giao thông và x ph t các trư ng h p vi ph m lưu thông trên ư ng t i các khu v c m i ư c t ch c giao thông m t chi u như Xô Vi t Ngh Tĩnh, inh B Lĩnh, Ngã tư B y Hi n, Nguy n Ki m, Nguy n Thái Sơn, Hoàng Minh Giám, H Văn Huê, Lê Thánh Tôn (qu n 1). + T tháng 2/2003, ki m tra, x ph t toàn di n trên các ư ng c m xe t i nh lưu thông trong gi cao i m, các trư ng h p xe t i n ng lưu thông và d ng u trên các ư ng c m vào ban ngày. 3- Gi i pháp 3: C i t o nhanh các i m ang ùn t c giao thông: - Th c hi n c m r trái t i 17 nút giao thông (ph l c 4 ính kèm). -L p t thêm d y phân cách t i 20 giao l (ph l c 5 ính kèm). - L p t 12 h th ng èn tín hi u cho ngư i i b t i nơi ông ngư i như trư c c ng trư ng, c a ch , siêu th , b nh vi n (ph l c 2 ính kèm). - L p t thêm 20 h th ng èn tín hi u giao thông t i các giao l có m t xe cao và ang thi u èn (ph l c 6 ính theo). - Gi i quy t t m th i tình tr ng ùn t c giao thông trên c u Ch Y. - Th c hi n c m d ng, u xe lên xu ng hàng hóa trên m t s tuy n ư ng. - Xây d ng phương án c i t o m r ng các nút giao thông và các i m “th t c chai” trên các ư ng: + Giao l Trư ng Chinh-C ng Hòa-Ph m Văn B ch. + X lý c c b các i m nút ph c v phân lu ng m t chi u cho 3 khu v c. + ư ng d c kênh Nhiêu L c-Th nghè ra ư ng Nguy n Văn Tr i. + u ư ng Trư ng Sa- i n Biên Ph .
 6. - Xây d ng c i t o các nút gi m ùn t c giao thông: Nút Âu Cơ-L c Long Quân (qu n 11), nút Phan ăng Lưu-Thích Qu ng c (Phú Nhu n), nút Phan ăng Lưu- Phan Xích Long (Phú Nhu n), nút Phan ăng Lưu-H Văn Huê (Phú Nhu n), nút Ngã tư Hàng Xanh, nút Hùng Vương-Châu Văn Liêm, nút Cao Th ng-Nguy n Th Minh Khai, nút C ng Quỳnh-Bùi Th Xuân và 14 nút giao thông thu c D án Tăng cư ng năng l c qu n lý giao thông ô th thành ph H Chí Minh” vay v n Ngân hàng Th gi i. - Xây d ng 3 c u vư t cho ngư i i b trên ư ng Nơ Trang Long (trư c b nh vi n Ung Bư u Gia nh), trên ư ng C ng Quỳnh (trư c b nh vi n ph s n T Dũ, trên ư ng Nguy n Trãi (trư c b nh vi n Nguy n Tri Phương). - Xây d ng thêm 3 ư ng chui t i Khu Công nghi p Linh Trung 1, Khu Công nghi p Tân T o và Khu du l ch Su i Tiên. Gi i pháp 4: Phân lu ng i u ch nh lưu thông m t chi u. + T ch c giao thông m t chi u trên m t s c p ư ng song song như ư ng inh B Lĩnh và Xô Vi t Ngh Tĩnh (Bình Th nh), ư ng Nguy n Ki m-Hoàng Minh Giám- H Văn Huê-Nguy n Ki m-Nguy n Thái Sơn-Ph m Ngũ Lão (Phú nhu n-Gò V p), các ư ng quanh khu v c Ngã tư B y Hi n (Trư ng Chinh-Hoàng Văn Th -Xuân H ng-Xuân Di u), ư ng Lê Thánh Tôn- inh Tiên Hoàng-Bùi H u Nghĩa (Bình Th nh), ư ng Lê Quang nh-Phan Văn Tr (Bình Th nh), các ư ng d c kênh Nhiêu L c-Th Nghè, ư ng Nguy n ình Chi u. Gi i pháp 5: H n ch lưu thông xe t i n i ô thành ph - Th c hi n c m xe t i n ng lưu thông ban ngày (t 6 gi 00 n 21 gi 00) và c m xe t i dư i 2,5 t n lưu thông trên m t s ư ng trong gi cao i m theo quy t nh 4554/Q -UB ngày 06/10/2002 c a y ban nhân dân thành ph . T ngày 01/3/2003 s ban hành thêm m t s khu v c và tr c ư ng c m xe t i n ng lưu thông vào ban ngày. T tháng 7/2003, th c hi n c m xe t i n ng lưu thông ban ngày trên a bàn thành ph , ngo i tr các ư ng trên hành lang ra vào c ng (xa l Hà N i-Nguy n H u C nh-Tôn c Th ng-Nguy n T t Thành-LTL.15-Nguy n Văn Linh-QL.1A). - C m d ng, u xe lên xu ng hàng hóa trên 60 tuy n ư ng (ph l c 3 ính kèm). - M r ng khu v c và ư ng c m các lo i xe thô sơ lưu thông. - C m xe t i nh lưu thông trong gi cao i m trong khu v c n i ô t ngày 01/3/2003. - Hoàn thành ưa vào s d ng toàn b các b n bãi xe t i các c a ngõ thành ph . Gi i pháp 6: u tư phát tri n giao thông công c ng (chi m t tr ng >10% nhu c u i l i). - Hoàn thành vi c nghiên c u xây d ng chính sách h tr cho ho t ng xe buýt.
 7. - Th c hi n thí i m m t s bãi u xe trong khu v c trung tâm thành ph . - Tri n khai nhanh k ho ch u tư xe buýt giai o n năm 2003. - T ch c m r ng thêm 20-25 tuy n xe buýt th nghi m, nâng t ng s lên t i thi u 60 lu ng tuy n. u tư m i 1500 xe buýt, trong ó có 1300 xe thay th xe cũ (hoàn thành vào tháng 6/2003). - Thí i m s n xu t 300 xe buýt u tiên theo ch p thu n c a Th tư ng Chính ph , giao cho Công ty Xe khách Sài Gòn th c hi n mô hình t ch c v n t i m i. - Thí i m ư ng ưu tiên dành cho xe buýt trên m t s tuy n ư ng: Nh ng tuy n nào trong tương lai b trí cho xe i n i thì b trí ưu tiên cho xe buýt ngay (có th t dãy phân cách ho c tôn cao ư ng t o ch i riêng cho xe buýt. - Có k ho ch th c hi n ưa ón 10.000 h c sinh, công nhân i l i b ng xe buýt. t ư c các m c tiêu cơ b n trên, c n ban hành cơ ch , chính sách thí i m phát tri n v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt trong quí I/2003 như: + Tr giá cho v n chuy n hành khách công c ng và các ho t ng ưa ón h c sinh, sinh viên, công ch c, công nhân b ng xe buýt. + Ti p t c nghiên c u và ưa vào th c hi n h th ng b n bãi u xe n i ô thành ph . + T o qu t xây d ng cơ s v t ch t k thu t cho giao thông công c ng thành ph (như bãi u xe, nhà xư ng b o dư ng s a ch a). + L p qũy h tr phát tri n giao thông công c ng (nghiên c u các ngu n thu, i u ti t ngân sách …). + Nghiên c u qui ho ch và các d án ti n kh thi, kh thi cho yêu c u u tư t 1 cho phương ti n giao thông công c ng có s c ch l n (d ki n kh i công trong năm 2004). Gi i pháp 7: T ch c phương án l ch gi i làm và i h c. - Hoàn ch nh Báo cáo t ch c th c hi n phương án l ch gi i làm và i h c, báo cáo Thành y, H i ng nhân dân thành ph thông qua th c hi n thí i m vào tháng 3/2003. Gi i pháp 8: Tăng cư ng hi u qu i u hành các công trình giao thông tr ng i m. - T p trung ch o gi i quy t vư ng m c trong u tư xây d ng. Hàng tu n, y ban nhân dân thành ph ch trì h p ki m i m, ch o k p th i i v i các công trình h t ng giao thông tr ng i m và gi i quy t ùn t c giao thông.
 8. - y nhi m cho ng chí y viên y ban nhân dân thành ph kiêm Giám c S Giao thông công chánh xem xét quy t nh các v n v phát tri n giao thông, ch ng ùn t c giao thông và ngăn ch n tai n n giao thông. - T p trung ch o hoàn thành các d án xây d ng ư ng tr c B c-Nam thành ph t C u Ông Lãnh n Khu Công nghi p Hi p Phư c, c u và ư ng Nguy n Tri Phương n i dài, c u và ư ng Bình Tri u 2, c u Nh Thiên ư ng 2 và c u Tân Thu n 2. -T p trung hoàn thành công tác gi i phóng m t b ng các d án m r ng nâng c p ư ng Trư ng Chinh, ư ng Nguy n Văn Tr i-Nam Kỳ Kh i Nghĩa, xây d ng ư ng vành ai phía ông thành ph và c u Phú M , ư ng n i sân bay Tân Sơn Nh t-Bình L i-vành ai ngoài. - Hoàn thành các nghiên c u qui ho ch giao thông ô th thành ph , qui ho ch h th ng b n bãi n i ô, qui ho ch xây d ng h th ng ư ng trên cao, ư ng s t trên cao, metro ..., tàu buýt ư ng sông, nhà ga trung tâm, Hòa Hưng, Bình Tri u, sân bay Tân Sơn Nh t, di d i c ng bi n thành ph . Gi i pháp 9: Tăng cư ng qu n lý và ki m soát giao thông b ng h th ng bi n báo, quan sát. - T p hu n, ào t o và ưa vào ho t ng Trung tâm i u khi n èn tín hi u giao thông ã ư c xây d ng. - Tri n khai l p t h th ng èn tín hi u giao thông theo d án s d ng v n vay c a Ngân hàng Th gi i. -L p t và ưa vào s d ng 33 camera quan sát giao thông. - Nghiên c u ng d ng giao thông thông minh ITC cho Thành ph . III.- NHI M V C TH C A T NG ƠN VN: 1- Th trư ng các S , Ban, Ngành thành ph , M t tr n, các oàn th và y ban nhân dân các qu n-huy n, căn c vào ch c năng nhi m v c a t ng ơn v , ch u trách nhi m tri n khai th c hi n k ho ch này. 2- Công an thành ph t p trung ki m tra, x ph t nghiêm các trư ng h p vi ph m lu t l giao thông (các gi i pháp 1 và 2), ph i h p v i S Giao thông công chánh t ch c phân lu ng giao thông (các gi i pháp 3, 4, 5 và 9). 3- S Giao thông công chánh ch u trách nhi m tri n khai công tác c i t o, t ch c giao thông công c ng trên a bàn thành ph (các gi i pháp 3, 4, 5, 6, 7 và 8). 4- Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph ph i h p v i y ban M t tr n T qu c thành ph , S Văn hoá-Thông tin và các oàn th , ơn v liên quan t ch c tuyên truy n v n i dung k ho ch, v lu t l giao thông, v ch trương chính sách c a Thành ph trong vi c h n ch lưu thông các lo i xe cá nhân nh m gi m b t ùn t c giao thông và tai n n giao thông.
 9. 5- S Lao ng-Thương binh-Xã h i ph i h p v i S Giáo d c- ào t o hoàn ch nh Báo cáo t ch c phương án l ch gi i làm và i h c (gi i pháp 7). 6- S Giáo d c- ào t o v n ng và t ch c cho h c sinh i h c b ng xe ưa ón t p th , b ng phương ti n giao thông công c ng (h n ch i l i b ng xe cá nhân) và ph i h p v i S Giao thông công chánh, chính quy n a phương s t i gi i quy t tri t tình tr ng ùn t c giao thông trư c c ng trư ng. 7- Ban Qu n lý các khu công nghi p, khu ch xu t ph i h p v i S Giao thông công chánh, Công an thành ph và y ban nhân dân các qu n- huy n th c hi n các bi n pháp phòng tránh ùn t c giao thông và tai n n giao thông trư c c ng các khu công nghi p, khu ch xu t t p trung ông ngư i và phương ti n lưu thông. 8- S Thương m i và S Y t t ch c ki m tra và ch o các ơn v tr c thu c gi i quy t, không x y ra ùn t c giao thông t i các ch , siêu th , b nh vi n … 9- Vi n Kinh t và Ki n trúc sư trư ng thành ph t p trung th c hi n nhanh các công trình nghiên c u v qui ho ch ô th , qui ho ch giao thông và qu n lý tr t t ô th thành ph . 10- S K ho ch và u tư và S Tài chánh-V t giá gi i quy t nhanh các th t c và xu t b trí v n cho nh ng chương trình, công trình, d án có tính c p bách th c hi n t t k ho ch này. 11- Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m chính v tình hình tr t t an toàn giao thông, tr t t lòng l ư ng trên a bàn do mình ph trách, c bi t các ch , siêu th , trư ng h c, nhưng nơi t p trung ông ngư i và phương ti n lưu thông. 12- Văn phòng y ban nhân dân thành ph thư ng xuyên theo d i, giúp Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ch o gi i quy t k p th i các vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n k ho ch này. IV.- T CH C TH C HI N : 1- S Giao thông công chánh, S K ho ch và u tư, Công an thành ph có k ho ch ph i h p các S , Ban, Ngành khác c a thành ph , v i M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , các t ch c, oàn th , v i y ban nhân dân các qu n-huy n tri n khai th c hi n ng b k ho ch Chương trình ch ng k t xe n i th năm 2003 trên a bàn thành ph . Thư ng xuyên ki m tra, báo cáo nh kỳ hàng tháng, xu t Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ch o gi i quy t k p th i nh ng khó khăn, vư ng m c c a t ng ơn v trong quá trình th c hi n. 2- Yêu c u Th trư ng các S , Ban, Ngành thành ph , các t ch c oàn th , ơn v óng trên a bàn thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã căn c vào ch c năng nhi m v c a ơn v mình và n i dung k ho ch này xây d ng k ho ch và bi n pháp c th th c hi n k ho ch Chương trình ch ng k t xe n i th năm 2003 chung c a Thành ph . Trên cơ s k ho ch c th , l p d toán chi ti t v các công vi c c th c a ơn v mình, trình cơ quan thNm quy n xét duy t cho th c hi n.
 10. Trong quá trình th c hi n có gì khó khăn vư ng m c c n báo cáo ngay v i Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ư c gi i quy t k p th i. 3- y ban nhân dân thành ph ch trì h p giao ban nh kỳ v i các ơn v ki m i m tình hình th c hi n, t ch c sơ t ng k t hàng qúy, năm, xu t báo cáo v i Thư ng tr c Thành y và H i ng nhân dân thành ph v k ho ch th c hi n chương trình cho nh ng năm ti p theo./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH PH L C 2 XU T CÁC VN TRÍ T ÈN TÍN HI U BĂNG QUA Ư NG CHO NGƯ I I B A. SIÊU THN: 2 1. Co-op Mart inh Tiên Hoàng 127 inh Tiên Hoàng, P1, Q.BT 2. Siêu th Mi n ông 202B Hoàng Văn Th , Phú Nhu n C. B NH VI N: 5 3.Nhân dân 115 520 Nguy n Tri Phương, P2, Q10 4.Nhi ng 1 532 Lý Thái T , P10, Q10 5.Trung Tâm c p c u Trưng Vương 355 Tô Hi n Thành, P14, Q10 6.TT ch n thương ch nh hình 929 Tr n Hưng o, P1, Q5 7. B nh vi n Bình Dân i n Biên Ph D. CH : 2 8. An L c Kinh Dương Vương 9. V trí cách ngã ba 3/2 và ư ng vô ch Nguy n Tri Phương 5m E. TRƯ NG H C: 3 10. Trư ng i h c Bách khoa 268 Lý Thư ng Ki t, Q10 11. Trư ng THCS Hai Bà Trưng 295 Hai Bà Trưng, Q3 12. Trư ng PTTH Hùng Vương 124 Hùng Vương, P12, Q5
 11. PH L C 3 Ư NG C M D NG U LÊN XU NG HÀNG HÓA STT TÊN Ư NG 1 3 Tháng 2 2 Âu Cơ 3 An Dương Vương 4 B ch ng 5 Bà Hom 6 Cao Th ng 7 Cách M ng Tháng 8 8 C ng Quỳnh 9 Hàm Nghi 10 H u Giang 11 Hai Bà Trưng 12 Phan ình Phùng 13 Nguy n Ki m 14 Hoàng Văn Th 15 Hòa Bình 16 Hùng Vương 17 L c Long Quân-Phú Th 18 Lãnh Binh Thăng 19 Lê i Hành 20 Lê Quang nh 21 Lê Văn S 22 L Gia 23 Lũy Bán Bích 24 Lý Thái T 25 Lý Thư ng Ki t 26 Lý T Tr ng
 12. 27 Minh Ph ng 28 Minh Ph ng 29 Nam Kỳ Kh i Nghĩa 30 Ngô Gia T 31 Nguy n Tri Phương 32 Nguy n Văn C 33 Nguy n Chí Thanh 34 Nguy n ình Chi u 35 Nguy n T t Thành 36 Nguy n Th Minh Khai 37 Nguy n Trãi 38 Nguy n Tri Phương 39 Nguy n Văn u 40 Nguy n Văn Tr i 41 Nguy n Xí 42 inh Tiên Hoàng 43 Nơ Trang Long 44 Ph m Ng c Th ch 45 Ph m Th Hi n 46 Ph m Vi t Chánh 47 Phan ăng Lưu 48 Sư V n H nh 49 Tân Kỳ Tân Quý 50 Tôn c Th ng 51 Tân Hòa ông 52 Tháp Mư i 53 Tô Hi n Thành 54 Tr n Hưng o 55 Tr n Xuân So n 56 Trư ng Chinh
 13. 57 Tr c ư ng i n Biên Ph 58 Ung Văn Khiêm 59 Qu c l 50 60 Xô Vi t Ngh Tĩnh PH L C 4 DANH M C GIAO L C M R TRÁI HƯ NG LƯU Ư NG LƯU C M R TRÁI STT THÔNG VÀO Ư NG THÔNG KHÁC 01 Âu Cơ Hương L 2 i theo ư ng ng en 02 B n Vân n Nguy n T t Thành i theo ư ng Hoàng Di u ho c c u Calmette 03 Bùi Th Xuân C ng Quỳnh i theo ư ng Nam Qu c Cang, Tôn Th t Tùng 04 Cách M ng Tháng B cH i i theo ư ng Trư ng Sơn Tám 05 C ng Hoà A pB c i theo ư ng Bình Giã 06 Kỳ ng Nguy n Thông i theo ư ng Bà Huy n Thanh Quan ra Võ Th Sáu ho c qu o ph i Nguy n Thông ra ư ng R ch Bùng Binh 07 L c Long Quân Lê Minh Xuân i theo ư ng Lý Thư ng Ki t 08 Lê Quý ôn Nguy n Th Minh i theo ư ng Nam Kỳ Kh i Khai Nghĩa. 09 Nguy n T t Thành oàn Như Hài (xe i theo ư ng Hoàng Di u t i) 10 Nguy n T t Thành B n Vân n i theo ư ng Hoàng Di u 11 oàn Như Hài Nguy n T t Thành i theo ư ng Hoàng Di u ho c c u Calmet 12 Tr n Hưng o Lu Bán Bích i theo ư ng Trương Vĩnh Ký 13 Trư ng Chinh (TP ra) ư ng 27/3 i theo ư ng C ng Hoà 14 Trư ng Chinh (TP ra) Aõu Cơ i theo ư ng Trương nh
 14. 15 Trư ng Chinh (vào Nguy n Thái Bình i theo vòng xoay B y Hi n TP) 16 Nguy n Thi n Thu t Nguy n Th Minh i theo ư ng Lý Thái T – Khai Vòng Xoay – Nguy n Th Minh Khai. 17 Tôn c Th ng Lê Thánh Tôn i th ng quay u PH L C 5 DANH SÁCH CÁC GIAO L T D Y PHÂN CÁCH STT GIAO L 1 An Dương Vương - Nguy n Văn C 2 B ch ng - inh B Lĩnh 3 C ng Quỳnh-Bùi Th Xuân 4 Hai Bà Trưng -Võ Th Sáu 5 Hoàng Văn Th - H Văn Huê 6 Hoàng Văn Th - Hoàng Vi t 7 Hoàng Văn Th - Tr õn Huy Li u 8 Liên t nh l 15 - Nguy n Văn Linh, Q.7 9 Nguy n Văn C - Nguy n Trãi 10 Nơ Trang Long - Phan ăng Lưu 11 Ông ích Khiêm - Bình Th i 12 Phan ăng Lưu - Nguy n Văn u 13 Phan ăng Lưu - Phan Xích Long 14 Phan ăng Lưu - Thích Qu ng c 15 Quang Trung - Lê Văn Th 16 Quang Trung - Ph m Văn Chiêu 17 D c tuy n B ch ng - Phan ăng Lưu - Hoàng Văn Th - Lý Thư ng Ki t 18 Tr n Quang Kh i- inh Tiên Hoàng 19 Nguy n Văn Luông - H u Giang
 15. 20 Bùng binh lăng Cha C PH L C 6 CÁC GIAO L XU T L P T ÈN TÍN HI U STT Giao l a i m Ghi chú 1 Nguy n H ng ào – ng en Q.TB Ngã tư 2 ng en-Bàu Cát Q.TB Ngã tư 3 ư ng 37 – Lâm Văn B n Q.7 Ngã tư 4 Ký Hòa – Tri u Quang Ph c Q.5 Ngã tư 5 Nguy n Duy Dương – Hùng Vương Q.5 Ngã tư 6 Phan Huy ích-Trư ng Chinh Q.TB Ngã tư 7 Nguy n Văn Quá-Trư ng Chinh Q.12 Ngã ba 8 Âu Cơ – Huỳnh Văn Chính Q.6 Ngã tư 9 H Bá Ki n – Tô Hi n Thành Q.10 Ngã ba 10 H Bá Ki n – Trư ng Sơn Q.10 Ngã ba 11 Gia Phú – Bình Tây Q.6 Ngã tư 12 Gia Phú – Mai Xuân Thư ng Q.6 Ngã tư 13 Gia Phú – Ngô Nhân T nh Q.6 Ngã tư 14 Phan Chu Trinh – B ch ng Q.BT Ngã tư 15 Ph m Văn X o – Vư n Lài Q.TB Ngã tư 16 Tây Th nh – ư ng s 2 Q.TB Ngã tư 17 T nh l 7 – T nh l 15 H.CC Ngã 4 An Nhơn Tây 18 Huơng l 2- Nguy n Th Rành H.CC Ngã 4 Trung L pH 19 Võ Thành Trang – Ph m Phú Th Q.TB Ngã tư 20 Hai u c u Tr n Quang Di u và ư ng Q.TB Tương t c u d c kênh ông T
Đồng bộ tài khoản