Quyết định số 08 /2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 08 /2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08 /2007/QĐ-BGTVT về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Trị do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08 /2007/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 08/2007/Q -BGTVT Hà N i, ngày 23 tháng 02 năm 2007 QUY T NNH CÔNG B VÙNG NƯ C C NG BI N THU C NA PH N T NH QU NG TRN VÀ KHU V C QU N LÝ C A C NG V HÀNG H I QU NG TRN B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 34/ 2003/ N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 71/ 2006/ N -CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý c ng bi n và lu ng hàng h i; Căn c ý ki n c a y ban nhân dân t nh Qu ng Tr t i công văn s 2415/ UBND-CN ngày 11 tháng 10 năm 2006; Xét ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T Đ NH: i u 1. 1. Nay công b vùng nư c c ng bi n thu c a ph n t nh Qu ng Tr , bao g m: a) Vùng nư c trư c c u c ng c a c ng bi n C a Vi t. b) Vùng nư c c a lu ng c ng bi n, lu ng nhánh c ng bi n, vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão thu c c ng bi n quy nh t i i m a kho n này. 2. Vùng nư c trư c c u c ng, b n c ng, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão khác ư c công b theo quy nh c a pháp lu t. i u 2.Ph m vi vùng nư c c ng bi n thu c a ph n t nh Qu ng Tr tính theo m c nư c th y tri u l n nh t, ư c quy nh c th như sau: 1. Ranh gi i v phía bi n: ư c gi i h n b i các o n th ng n i các i m CV1, CV2, CV3, CV4, CV5 có t a sau ây: CV1: 16054’30”N, 107011’06”E; CV2: 16055’30”N, 107011’06”E,
  2. CV3: 16055’30”N, 107013’30”E; CV4: 16053’54”N, 107013’30”E; CV5: 16053’54”N, 107011’54”E. 2. Ranh gi i trên sông Th ch Hãn: là vùng nư c ư c gi i h n t i m CV1 và CV5 ch y d c theo mép hai b sông Th ch Hãn n ư ng th ng c t ngang sông cách c u C a Vi t v phía h lưu 150m. i u 3. Vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão cho tàu thuy n vào c ng bi n C a Vi t thu c a ph n t nh Qu ng Tr , ư c quy nh như sau: 1. Vùng ón tr hoa tiêu và vùng ki m d ch: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn bán kính 0,5 h i lý, v i tâm có v trí t i t a : 16054’54”N; 107013’00”E. 2. Khu neo u: t i vùng nư c i di n vùng nư c trư c c u c ng C a Vi t. i u 4. C ng v hàng h i Qu ng Tr có trách nhi m: 1. Th c hi n nhi m v và quy n h n c a mình theo quy nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam và pháp lu t có liên quan i v i ho t ng hàng h i t i vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Qu ng Tr . 2. Căn c vào tình hình th c t v th i ti t, sóng gió, m n nư c và tr ng t i c a tàu thuy n, ch nh v trí c th cho tàu thuy n ón tr hoa tiêu, ki m d ch vµ neo u trong vùng nư c quy nh t i i u 3 c a Quy t nh này; trư ng h p có bão, n u c n thi t, C ng v hàng h i Qu ng Tr i u ng tàu thuy n sang khu v c phù h p, b o m an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng. i u 5. Ngoài ph m vi vùng nư c quy nh t i i u 2 và i u 3 Quy t nh này, C ng v hàng h i Qu ng Tr còn có trách nhi m qu n lý nhà nư c v an toàn hàng h i, an ninh hàng h i trong vùng bi n thu c a ph n t nh Qu ng Tr . i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và bãi b Quy t nh s 4466/2002/Q -BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Qu ng Tr và khu v c trách nhi m c a C ng v Qu ng Tr .
  3. i u 7. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i t nh Qu ng Tr , Giám c C ng v hàng h i Qu ng Tr , Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I - Như i u 7; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B ; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các Th trư ng; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Lưu VT, PC. H Nghĩa Dũng
Đồng bộ tài khoản