Quyết định số 09/2000/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 09/2000/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2000/QĐ-BCN về việc thành lập Công ty Sản xuất và Dịch vụ Dệt-May trực thuộc Viện Kinh tế-Kỹ thuật Dệt-May do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2000/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 23 tháng 02 năm 2000 S : 09/2000/QĐ-BCN QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P CÔNG TY S N XU T VÀ D CH V D T-MAY TR C THU C VI N KINH T -K THU T D T-MAY B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh đ nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Ngh đ nh s 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v vi c thành l p, t ch c l i, gi i th và phá s n doanh nghi p Nhà nư c; Căn c Quy t đ nh s 68/1998/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c cho phép thí đi m thành l p doanh nghi p Nhà nư c trong các cơ s đào t o và các cơ s nghiên c u; Căn c ý ki n c a B K ho ch và Đ u tư t i Công văn s 752/BKH-DN ngày 03 tháng 02 năm 2000; Xét đ ngh c a T ng Công ty D t-May Vi t Nam (T trình s 2515/TT-HĐQT ngày 22 tháng 12 năm 1999 ); Theo đ ngh c a V trư ng V T ch c-Cán b , QUY T Đ NH: Đi u 1. Thành l p Công ty S n xu t và D ch v D t-May tr c thu c Vi n Kinh t -K thu t D t-May - đơn v thành viên c a T ng Công ty D t-May Vi t Nam. Tên giao d ch đ i ngo i: PRODUCTION AND SERVICE FOR TEXTILE - GARMENT COMPANY, vi t t t là PROSECO. Tr s đóng t i: 478, đư ng Minh Khai, qu n Hai Bà Trưng, thành ph Hà N i. Công ty S n xu t và D ch v D t-May là doanh nghi p Nhà nư c, h ch toán kinh t đ c l p, có tư cách pháp nhân đ y đ , có con d u, có tài kho n t i ngân hàng, ho t đ ng s n xu t kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t và Đi u l Công ty. Đi u 2. Ngành ngh k inh doanh c a Công ty: -Tri n khai k t hu t, công ngh m i t các k t qu nghiên c u áp d ng vào s n xu t dư i các hình th c ch th m u nh đ s n xu t các s n ph m d t, may,
  2. -S n xu t kinh doanh các s n p h m s i, d t,may, -Th c hi n các d ch v hu n luy n, đào t o, chuy n g iao công ngh s i, d t, may và các d ch v khác ph c v s n xu t kinh doanh c a Công ty. V n đi u l c a Công ty: 3.296.426.574 đ ng. Trong đó: +V n ngân sách: 3.176.363.574 đ ng; +V n t b sung: 120.063.000 đ ng. Đi u 3. U quy n cho Vi n trư ng Vi n Kinh t -K thu t D t-May qu n lý Công ty S n xu t và D ch v D t-May; ch u trách nhi m ch đ o Công ty ho t đ ng theo đúng ch c năng, nhi m v đư c giao, ch p hành ch đ chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c; xây d ng Đi u l Công ty trình T ng Công ty D t-May. U quy n cho T ng Giám đ c T ng Công ty D t-May Vi t Nam phê duy t Đi u l t ch c và ho t đ ng c a Công ty và b nhi m các ch c danh qu n lý Công ty đư c quy đ nh t i Đi u 6, Quy t đ nh s 68/1998/QĐ-TTg c a Th t ư ng Chính ph ; -Công ty S n xu t và D ch v D t-May có trách nhi m làm đ y đ các th t c đăng k ý kinh doanh và ho t đ ng theo Đi u l Công ty và nh ng quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Ch t ch H i đ ng qu n t r , T ng Giám đ c T ng Công ty D t-May Vi t Nam, Vi n t rư ng Vi n Kinh t -K t hu t D t-May, Giám đ c Công ty S n xu t và D ch v D t-May có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. K/T B TRƯ NG B CÔNG NGHI P TH TRƯ NG Nơi nh n: -Như đi u 4, -Văn phòng Chính ph , -Ban Đ MQLDNTW, -B K ho ch và Đ u tư, -B Tài chính, -B KHCNMT, -Ngân hàng Nhà nư c VN, Lê Qu c Khánh -Ban TCCBCP, -UBND thành ph Hà N i, -Lưu VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản