Quyết định số 09/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 09/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2002/QĐ-BNN về việc ban hành quy chế tổ chức thực hiện dự án trồng rừng trên đất cát ven biển Nam trung bộ Việt Nam (PACSA) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2002/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2002/Q -BNN Hà N i, ngày 17 tháng 1 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 09/2002/Q -BNN, NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C TH C HI N D ÁN TR NG R NG TRÊN T CÁT VEN BI N NAM TRUNG B VI T NAM (PACSA) B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 562 Q /BNN/HTQT ngày 20/02/2001 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c phê duy t d án Tr ng r ng trên t cát ven bi n Nam Trung b Vi t Nam; Xét ngh c a Trư ng ban Ban qu n lý các d án Lâm nghi p t i T trình s 1130 DALN/PACSA ngày 22/11/2001 v vi c xin phê duy t quy ch t ch c th c hi n d án Tr ng r ng trên t cát ven bi n Nam Trung b Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V T ch c - Cán b . QUY T NNH: i u 1.- Ban hành "Quy ch t ch c th c hi n d án Tr ng r ng trên t cát ven bi n Nam Trung b Vi t Nam"(vi t t t là PACSA). i u 2.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3.- Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c - Cán b , Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B , Ban i u hành d án Trung ương và T nh, Trư ng ban Ban qu n lý các d án Lâm nghi p, Giám c d án Trung ương và Giám c d án các t nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Văn ng ( ã ký)
 2. QUY CH T CH C TH C HI N D ÁN TR NG R NG TRÊN T CÁT VEN BI N NAM TRUNG B VI T NAM (PACSA) (Ban hành theo Quy t nh s 09/2002/Q /BNN-TCCB, ngày 17 tháng 01 năm 2002 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- D án Tr ng r ng trên t cát ven bi n Nam Trung b Vi t Nam (Vi t t t là PACSA) - là d án u tư trong lĩnh v c tr ng r ng do Chính ph Nh t B n vi n tr không hoàn l i cho Chính ph Vi t Nam. Vi c th c hi n PACSA ph i tuân th theo các quy nh c a Chính ph Nh t B n và Chính ph Vi t Nam trong vi c ti p nh n, qu n lý và s d ng ngu n vi n tr không hoàn l i. i u 2.- Trong quy ch này, các t vi t t t ư c hi u như sau: PACSA : D án tr ng r ng trên t cát ven bi n Nam Trung b Vi t Nam (ch u c a các t ti ng Anh) JICA : T ch c H p tác Phát tri n Nh t B n JFEC : Công ty Tư v n k thu t lâm nghi p Nh t B n B HDATU : Ban i u hành d án Trung ương B HDAT : Ban i u hành d án T nh BQLDATU : Ban qu n lý d án Trung ương BQLDAT : Ban qu n lý d án T nh UBND : U ban nhân dân BQLCDALN : Ban qu n lý các d án Lâm nghi p B Nông nghi p &PTNT: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn S Nông nghi p &PTNT: S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn KH và T : K ho ch và u tư TC : Tài chính HTQT : H p tác Qu c t PTLN : Phát tri n Lâm nghi p
 3. TCKT : Tài chính K toán KHQH : K ho ch Quy ho ch KH-KT : K ho ch, k thu t i u 3.- Toàn b kinh phí c a PACSA g m ngu n vi n tr không hoàn l i c a Chính ph Nh t B n và ngu n v n i ng c a Chính ph Vi t Nam, là ngu n thu c a ngân sách Nhà nư c u tư cho m c tiêu "Tr ng r ng trên vùng t cát ven bi n Nam Trung B " t i 4 t nh Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hoà. Không ư c dùng ngu n kinh phí này u tư cho các m c ích khác . i u 4.- D án PACSA ư c t ch c, i u hành và qu n lý th ng nh t t Trung ương n a phương (B Nông nghi p & PTNT n các t nh tham gia d án) theo hư ng phân c p qu n lý và t ch c th c hi n d án cho c p t nh. i u 5.- B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ư c Th tư ng Chính ph u quy n v vi c quy t nh u tư và ch u trách nhi m toàn di n v PACSA theo các quy nh c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 4305/VPCP-QHQT, ngày 06/10/2000 c a Văn phòng Chính ph . i u 6.- Ch t ch UBND các t nh có d án quy t nh thành l p: Ban i u hành và Ban qu n lý d án c p t nh, Ban qu n lý d án c p huy n t ch c tri n khai nh ng công vi c c th c a d án t i hi n trư ng theo th a thu n c a hai Chính ph Vi t Nam và Nh t B n, và Quy t nh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn v vi c phê duy t d án PACSA. Chương 2: CH C NĂNG VÀ NHI M V QU N LÝ D ÁN C A CÁC C P M c 1: T CH C QU N LÝ C P TRUNG ƯƠNG. i u 7.- Ban i u hành d án Trung ương. 1- Ban i u hành d án Trung ương do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh thành l p, g m các thành viên i di n các B : KH và T, TC; các C c, V liên quan c a B Nông nghi p & PTNT; Ban qu n lý các d án Lâm nghi p; i di n lãnh o UBND các t nh và các S Nông nghi p và PTNT có d án. 2- Ban i u hành d án Trung ương là t ch c ch u trách nhi m trư c B Nông nghi p và PTNT v m i ho t ng c a PACSA, có nhi m v : a) i u hành và ch o vi c th c hi n, qu n lý d án theo úng m c tiêu, n i dung ã ư c B trư ng B Nông nghi p và PTNT phê duy t. b) Thông qua k ho ch hàng năm c a d án trình B phê duy t và giao k ho ch cho B HDAT th c hi n.
 4. c) Hư ng d n các nguyên t c, chính sách và quy nh c a Nhà nư c, c a Ngành v th c hi n d án. d) Ki m tra, giám sát vi c th c hi n các ch , chính sách c a Nhà nư c cũng như m i quan h v i i tác là Chính ph và các t ch c i di n cho Chính ph Nh t B n. ) Báo cáo nh kỳ v i B Nông nghi p & PTNT và các B , Ngành có liên quan theo quy nh. i u 8.- Ban qu n lý d án Trung ương. 1- Ban qu n lý d án Trung ương là cơ quan thư ng tr c c a B HDATU. Văn phòng Ban qu n lý PACSA Trung ương là thành viên Ban QLCDALN do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh thành l p. Văn phòng Ban qu n lý d án có Giám c D án, i u ph i viên, KH-KT, K toán và các cán b d án. Giám c và i u ph i viên d án do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh. Các cán b khác do Giám c PACSA ngh , Trư ng ban Ban qu n lý các d án Lâm nghi p quy t nh. Văn phòng Ban qu n lý d án t t i s 1 A Nguy n Công Tr - Hà N i, a ch liên l c hi n t i: Phòng 308, i n tho i:(84 4) 8210176 ; Fax (84 4) 9710972. 2- Ban qu n lý d án Trung ương có nhi m v : a) Ph i h p v i các Công ty Tư v n và Nhà th u Nh t B n ti p nh n ngu n vi n tr c a Chính ph Nh t B n và v n i ng c a Chính ph Vi t Nam th c hi n d án. b) Qu n lý và i u hành vi c th c hi n d án theo s ch o c a B HDATU. c) L p k ho ch ho t ng và trình duy t k ho ch hàng năm c a d án. d) Ph i h p thư ng xuyên v i các Công ty Tư v n và Nhà th u Nh t B n trong vi c thi t k d án, chuNn b các tài li u h p ng và tài li u th u cho d án. ) Theo dõi ti n và ch t lư ng các công trình c a d án. e) Ch ng nh n thanh toán cho công ty Tư v n và Nhà th u Nh t B n theo ti n ã tho thu n gi a B Nông nghi p và PTNT v i các Công ty nêu trên. g) T ch c vi c tri n khai th c thi d án và thi t l p m i quan h gi a các Công ty Tư v n, Nhà th u Nh t B n v i các ơn v liên quan phía i tác Vi t Nam. h) Ti p nh n và phân ph i các thi t b c a d án t i các a ch theo quy nh c a văn ki n d án ã ư c ký k t. i) Hư ng d n Ban qu n lý d án các t nh chuNn b các i u ki n c n thi t tri n khai d án, giúp Ban qu n lý d án các t nh ph i h p v i các Công ty Tư v n và Nhà th u t ch c th c hi n t t d án theo Công hàm trao i gi a hai Chính ph Nh t B n và Vi t Nam.
 5. k) Thay m t Ban i u hành d án Trung ương trong vi c qu n lý, giám sát m i ho t ng c a các Công ty Tư v n, Nhà th u Nh t B n, Ban qu n lý d án các t nh và các Nhà th u ph Vi t Nam. M c 2: T CH C QU N LÝ C P NA PHƯƠNG. i u 9.- Ban i u hành d án T nh. 1- Ban i u hành d án T nh do Ch t ch UBND t nh quy t nh thành l p, do phó ch t ch UBND t nh làm Trư ng ban. Thành ph n B HDAT g m i di n c a các S , Ban, Ngành có liên quan c a t nh ( a chính, KH& T, TC và NN&PTNT); lãnh o S Nông nghi p & PTNT làm thư ng tr c. 2- Ban i u hành d án T nh là t ch c thay m t UBND t nh qu n lý và i u hành m i ho t ng c a d án trên a bàn t nh và ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND t nh và B HDATU theo úng m c tiêu, n i dung c a d án ã ư c hai Chính ph Nh t B n và Vi t Nam ký Công hàm trao i và n i dung PACSA ã ư c B Nông nghi p và PTNT thay m t Chính ph phê duy t. i u 10.- Ban qu n lý d án T nh. 1- Ban qu n lý d án T nh (thu c S Nông nghi p & PTNT) là cơ quan thư ng tr c giúp vi c cho B HDAT. Ban qu n lý d án T nh do Ch t ch UBND t nh quy t nh thành l p, lãnh o S Nông nghi p &PTNT làm Giám c d án. Các cán b KHKT, k toán và cán b khác do Giám c d án ngh , Giám c S Nông nghi p và PTNT quy t nh. 2- Ban qu n lý d án T nh có nhi m v : a) Ti p nh n và s d ng có hi u qu ngu n vi n tr không hoàn l i c a Chính ph Nh t B n và v n i ng c a Chính ph Vi t Nam th c thi d án. b) L p k ho ch hàng năm a phương, báo cáo BQLDATU c) Ph i h p v i các Công ty Tư v n, Nhà th u Nh t B n trong vi c giám sát, ki m tra ti n vi c th c hi n các n i dung c a PACSA, ch t lư ng các công trình c a các Nhà th u ph Vi t Nam t i hi n trư ng. d) Ti p nh n, phân ph i, qu n lý, s d ng có hi u qu các thi t b c a PACSA ư c giao. i u 11.- Ban Qu n lý d án Huy n 1- Ban Qu n lý d án huy n có d án do Ch t ch UBND t nh quy t nh thành l p, g m phó Ch t ch UBND huy n làm Giám c, lãnh o phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn làm thư ng tr c. Thành viên khác do Giám c d án Huy n ngh , Ch t ch UBND huy n quy t nh. 2- Ban qu n lý d án Huy n có nhi m v :
 6. a) Ph i h p v i các Nhà th u t ch c tri n khai th c hi n các công vi c c a d án úng ti n và ch t lư ng t i hi n trư ng. b) Ch o các xã có d án huy ng t i a l c lư ng qu n chúng tham gia vào vi c tri n khai các công vi c c th t i hi n trư ng c a t ng xã có d án. c) Ti p nh n nh ng công trình hoàn thành ã ư c nghi m thu và t ch c b o qu n, b o v và khai thác theo quy nh hi n hành. Chương 3: M I QUAN H GI A CÁC C P QU N LÝ D ÁN, CÁC NHÀ TƯ V N, NHÀ TH U VÀ CH H I H P, BÁO CÁO i u11- Ch làm vi c và trách nhi m c a các c p qu n lý d án. 1/. Ban i u hành d án Trung ương: a) Là t ch c cao nh t thay m t B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn i u hành, ch o vi c t ch c th c hi n PACSA như n i dung các Công hàm ã ký gi a hai Chính ph Nh t B n và Vi t Nam. b) Ban i u hành d án Trung ương làm vi c theo ch t p th lãnh o, cá nhân ph trách. Các thành viên c a Ban có trách nhi m gi i quy t các công vi c thu c lĩnh v c ph trách do Trư ng ban phân công. c) B HDATU h p thư ng kỳ m i năm 02 l n và có th h p t xu t do Trư ng ban tri u t p. 2./ Ban qu n lý d án Trung ương: a) Là ơn v thư ng tr c c a B HDATU, ch u trách nhi m toàn di n trư c Ban i u hành d án Trung ương và Ban qu n lý các d án Lâm nghi p trong vi c qu n lý, t ch c th c hi n d án. b) Ban qu n lý d án Trung ương thư ng xuyên liên h v i các Ban qu n lý d án T nh, các Công ty Tư v n và Nhà th u Nh t B n t ch c th c hi n và gi i quy t nh ng vư ng m c n y sinh trong quá trình th c hi n các công vi c c a PACSA; c) Ch o BQLDA T nh trong vi c theo dõi, giám sát ti n và ch t lư ng các công trình c a PACSA. d) Báo cáo nh kỳ 6 tháng và hàng năm lên Trư ng Ban i u hành d án Trung ương và Ban qu n lý các d án Lâm nghi p tình hình, ti n và k t qu th c hi n d án theo quy nh hi n hành. ) T ch c h p thư ng kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và t xu t theo yêu c u c a Giám c d án. 3/. Ban i u hành d án T nh:
 7. a) Là t ch c thay m t UBND t nh i u hành và ch o vi c ti p nh n ngu n vi n tr c a Chính ph Nh t B n và ngu n v n i ng c a Chính ph Vi t Nam t ch c th c hi n d án trên a bàn t nh. b) Ph i h p v i B HDATU và BQLDATU n m ch trương ch o c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trong vi c t ch c th c hi n PACSA t ng th i kỳ theo n i dung c a các Công hàm ư c ký gi a hai Chính ph . c) Hàng năm h p thư ng kỳ 02 l n và có th h p t xu t do Trư ng ban B HDAT tri u t p. 4/. Ban qu n lý d án T nh: a) Ch u trách nhi m toàn di n trư c B HDAT và BQLDATU trong vi c ph i h p v i các Công ty Tư v n và Nhà th u Nh t B n; trong vi c ch o các Nhà th u ph Vi t Nam t ch c tri n khai t t c các ho t ng c a PACSA t i hi n trư ng. b) Báo cáo k p th i lên Trư ng ban B HDAT và BQLDATU khi có nh ng vư ng m c trong vi c th c hi n PACSA t i a phương ho c gi a các ơn v th c hi n d án gi i quy t s m, tránh kéo dài gây thi t h i chung cho PACSA. c) Báo cáo nh kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm v tình hình, ti n và k t qu th c hi n PACSA t i a phương cho BQLDATU và Trư ng Ban B HDAT t nh theo quy nh. d) T ch c h p thư ng kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và t xu t theo yêu c u c a Trư ng Ban BQLDAT. i u13.- i v i Công ty Tư v n và các Nhà th u. 1/. Công ty Tư v n Nh t B n: ư c T ch c JICA Nh t B n l a ch n, ư c ký h p ng v i B Nông nghi p và PTNT tư v n d ch v liên quan t i thi t k , u th u và giám sát vi c mua s m cho d án; tư v n cho Ban qu n lý d án Trung ương và T nh phía Vi t Nam tri n khai d án; ph i h p v i Ban qu n lý d án Trung ương ki m tra, giám sát các Nhà th u trong vi c th c hi n k ho ch, các bi n pháp k thu t cũng như ti n th c hi n và k t qu ho t ng c a d án t i hi n trư ng. 2/. Nhà th u chính Nh t B n: a) T ch c th c hi n các ho t ng c a PACSA theo h p ng ã ký v i B Nông nghi p và PTNT; ch u trách nhi m trư c JICA, Công ty Tư v n Nh t B n và các Ban qu n lý d án phía Vi t Nam v t ch c th c hi n các ho t ng nêu trên. b) Ph i báo cáo cho Công ty Tư v n Nh t B n và BQLDATU ti n và k t qu th c hi n các h ng m c công trình theo quy nh c a các h p ng ã ký gi a các bên. 3./ Nhà th u ph Vi t Nam:
 8. Ch u s ch o, giám sát c a Nhà th u chính Nh t B n và các Ban qu n lý d án Vi t Nam trong vi c th c hi n các h p ng ã ký v i Nhà th u. Chương 4: N I DUNG QU N LÝ D ÁN PACSA i u 14.- Qu n lý k ho ch và k thu t. N i dung qu n lý k ho ch và k thu t g m các ch tiêu k ho ch và bi n pháp k thu t ư c xác nh trong tài li u thi t k cơ b n và ư c xác nh l i b ng các thi t k chi ti t c a tư v n Nh t B n và B Nông nghi p và PTNT theo t ng giai o n c th . Theo n i dung các Công hàm trao i gi a hai Chính ph Nh t b n và Vi t Nam, vi c t ch c th c thi d án c th do các Nhà th u Nh t B n ã trúng th u th c hi n, có s ph i h p ch t ch và ng b gi a các bên qu n lý các k ho ch và ch tiêu k thu t ã ra. Nguyên t c chung v qu n lý k ho ch và k thu t c a d án: 1- Căn c vào ch tiêu ã ghi trong tài li u thi t k cơ b n c a PACSA, các a phương có d án ph i chuNn b di n tích t ai và hoàn t t các th t c pháp lý v quy n s d ng t m b o ti n th c hi n PACSA t i a phương (không tăng, gi m di n tích ra ngoài các Huy n mà d án ã thi t k ). Vi c o c xác nh chi ti t di n tích, ranh gi i vùng PACSA do Công ty Tư v n Nh t B n m nhi m. Ban QLDA các t nh giúp Công ty Tư v n Nh t B n ch n l a các Nhà th u Vi t Nam kh năng th c hi n t t công vi c nêu trên. 2- Công ty Tư v n Nh t B n m nhi m vi c thi t k chi ti t PACSA. Căn c Công hàm trao i gi a hai Chính ph Nh t B n và Vi t Nam, d a vào k t qu c a thi t k cơ b n, B Nông nghi p và PTNT ký các tho thu n v i Công ty Tư v n Nh t B n t ch c thi t k chi ti t cho t ng h ng m c công vi c. BQLDATU ph i h p v i BQLDAT giám sát vi c th c hi n nh ng tho thu n trên. Trư ng h p có vư ng m c v th t c hành chính, phía Vi t Nam có nhi m v gi i quy t v i a phương t o i u ki n thu n l i cho Công ty Tư v n Nh t B n hoàn thành công vi c. 3- Công ty Tư v n Nh t B n giúp B Nông nghi p và PTNT chuNn b các tài li u u th u cho t ng giai o n c a PACSA; ph i h p v i B Nông nghi p &PTNT( i di n là Ban i u hành d án Trung ương) t ch c u th u có s ch ng ki n c a JICA ch n Nhà th u chính Nh t B n cho vi c th c thi PACSA báo cáo Chính ph hai nư c. Sau khi ch n ư c Nhà th u chính Nh t B n ( ư c Chính ph hai nư c phê duy t), B Nông nghi p và PTNT Vi t Nam ký k t h p ng th c hi n theo t ng giai o n c a PACSA. 4- Nhà th u chính Nh t B n tham kh o ý ki n c a các Ban qu n lý d án phía Vi t Nam trư c khi ch n các Nhà th u ph Vi t Nam t ch c thi công th c hi n các ph n vi c c th . Các Nhà th u ph Vi t Nam ư c ch n ph i là nh ng ơn v có năng l c th c hi n các h ng m c công trình do phía Nhà th u chính Nh t B n yêu c u.
 9. 5- Ban qu n lý d án PACSA các c p có trách nhi m giám sát, ki m tra vi c th c hi n ti n , ch t lư ng công trình, t ch c nghi m thu và bàn giao công trình hoàn thành. K t thúc m i h ng m c công trình, BQLDAT báo cáo BQLDATU cùng ti n hành (ho c ư c u quy n) nghi m thu, làm cơ s cho vi c thanh quy t toán cho các ơn v thi công (Tư v n, Nhà th u chính, Nhà th u ph ...) i u 15.- Qu n lý tài chính và t ch c k toán d án. Ngu n vi n tr không hoàn l i c a Chính ph Nh t B n và ngu n v n i ng c a Chính ph Vi t Nam cho PACSA là ngu n thu c a Ngân sách Nhà nư c u tư cho công vi c tr ng r ng trên vùng t cát ven bi n Nam Trung B v i m c ích phòng h ven bi n, b o v các công trình và mùa màng trong vùng. Ngu n v n này ph i ư c qu n lý ch t ch và s d ng theo k ho ch, nh m c, úng m c tiêu c a PACSA. Ngoài vi c t ch c theo dõi và báo cáo tài chính ph i th c hi n nghiêm túc theo yêu c u c a Nhà tài tr ; công tác qu n lý tài chính và t ch c k toán ph i ch p hành úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c Vi t Nam. Nguyên t c chung là: 1) Vi c qu n lý tài chính c a PACSA th c hi n theo Thông tư s 70/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính Nhà nư c i v i ngu n vi n tr không hoàn l i. 2) K toán d án th c hi n theo Quy t nh s 999/TC-Q /BTC ngày 02/11/ 1996 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành h th ng ch k toán Hành chính s nghi p. 3) Kinh phí ho t ng c a các Ban qu n lý d án các c p ư c s d ng ngu n kinh phí i ng c a Chính ph Vi t Nam. Vi c qu n lý ngu n v n này ư c quy nh c th như sau: A- I V I BAN QU N LÝ D ÁN TRUNG ƯƠNG. 1. N i dung chi, bao g m: a) Phí chuy n ti n tr cho Ngân hàng: ư c th c hi n theo văn b n s 1551 TC/TC N ngày 19/12/2000 và văn b n s 01/VCB-TC/TC N ngày 18/7/2001 c a B Tài chính. b) Chi thư ng xuyên cho ho t ng văn phòng c a PACSA, g m : 1- Chi lương và ph c p lương. 2- Chi cho ho t ng xe c 3- Chi văn phòng phNm, biên d ch, phiên d ch, phúc l i t p th , d ch v công c ng, thông tin liên l c, s a ch a b o dư ng v.v... 4- Chi phí b o hi m ô tô, thu , phí nh n xe
 10. 5- Chi phí ti p khách 6- Chi h i ngh , h i th o 7- Chi công tác phí, ph c p hi n trư ng 8- Chi khác 2. nh m c chi: Chi theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. B- I V I BAN QU N LÝ D ÁN T NH: Kinh phí ho t ng hàng năm c a BQLDAT ư c c p t ngân sách c a a phương. 1. N i dung chi tiêu: Căn c n i dung chi tiêu c a BQLDATU trên ây, Ban i u hành d án T nh quy t nh các n i dung chi tiêu phù h p, bao g m: a) Chi phí cho ho t ng thư ng xuyên c a Ban qu n lý d án T nh. b) Chi phí cho các công vi c khác do phía Vi t Nam ph i m nh n theo văn b n ã tho thu n v i Chính ph Nh t B n, như xác nh ranh gi i, óng c t m c t m cho vùng d án, làm ư ng vào vùng d án... i v i chi phí này, hàng năm Ban qu n lý d án T nh l p d toán trình UBND t nh phê duy t chi vào ngu n v n i ng do Chính ph Vi t Nam óng góp. M i óng góp c a phía Vi t Nam ph i ư c th c hi n y và k p th i. 2. nh m c chi: Chi theo ch hi n hành c a Nhà nư c và các quy nh riêng c a a phương. Toàn b kinh phí i ng ho t ng hàng năm theo k ho ch ư c duy t, cu i năm BQLDA T nh t ng h p quy t toán v i S Tài chính V t giá và báo cáo v Ban qu n lý d án Trung ương t p h p chung theo quy nh c a Nhà nư c. i u 16.- Qu n lý thi t b , v t tư, tài s n r ng tr ng c a PACSA. 1/. i v i thi t b g m ôtô, xe máy, do BQLDATU ti p nh n và phân ph i theo k ho ch c a PACSA. Các BQLDAT có trách nhi m ti p nh n, qu n lý và s d ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c, tuy t i không ư c dùng nh ng thi t b này bán, trao i, chuy n như ng ho c cho thuê trong th i gian th c hi n d án. 2/. Các công trình xây d ng (Vư n ươm, Nhà kho, Văn phòng làm vi c, ư ng sá...) ư c u tư trong th i gian th c hi n PACSA do Nhà th u Nh t B n ch u trách nhi m xây d ng và ư c bàn giao ngay cho Ban qu n lý d án T nh (giao tay ba) ph c v duy nh t cho các công vi c th c hi n PACSA. Trư ng h p s d ng vào vi c khác ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a Nhà th u chính Nh t B n và Ban qu n lý d án Trung ương. Khi các công vi c c a PACSA k t thúc, các công trình nêu trên s ư c
 11. bàn giao cho UBND t nh ti p t c qu n lý và s d ng cho các m c ích chăm sóc và b o v di n tích r ng ã ư c tr ng trong th i gian th c hi n PACSA. 3/. i v i các lo i tài s n khác: Tài s n c a văn phòng BQLDA các c p ư c ti p nh n t ngu n PACSA ho c ư c mua s m t ngu n v n i ng là tài s n c a Nhà nư c, thu c quy n qu n lý c a các Ban qu n lý d án. Vi c ki m kê ánh giá tài s n hàng năm ph i tuân th theo ch qu n lý tài s n hi n hành do B Tài chính ban hành. 4/. Tài s n d án là R ng tr ng ư c qu n lý theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và hư ng d n c th c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 5/. Khi k t thúc d án, B Nông nghi p và PTNT s phê duy t t ng quy t toán d án hoàn thành, xác nh kinh phí k t dư và quy t nh vi c bàn giao tài s n, thành qu d án PACSA cho UBND các t nh vùng d án theo quy nh hi n hành. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 17.- Trong quá trình th c hi n quy ch này, n u có khó khăn vư ng m c và phát sinh nh ng v n m i, yêu c u các cơ quan, ơn v ph n ánh k p th i v BQLDATU báo cáo B Nông nghi p và PTNT nghiên c u, s a i và b sung cho phù h p.
Đồng bộ tài khoản