Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
47
lượt xem
9
download

Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD về việc ban hành “Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam” do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2005/Q -BXD Hà N i, ngày 07 tháng 4 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B XÂY D NG S 09/2005/Q -BXD NGÀY 7 THÁNG 4 NĂM 2005 V VI C BAN HÀNH "QUY CH ÁP D NG TIÊU CHU N XÂY D NG NƯ C NGOÀI TRONG HO T NG XÂY D NG VI T NAM" B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này: "Quy ch áp d ng các tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài trong ho t ng xây d ng Vi t Nam". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th các quy nh trong Thông tư 07/1999/TT-BXD c a B Xây d ng ngày 23/9/1999 v "Hư ng d n qu n lý và áp d ng các tiêu chuNn, quy ph m k thu t xây d ng". i u 3. Các Ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , V trư ng V Pháp ch , Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c S Xây d ng và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n H ng Quân ( ã ký) QUY CH
  2. ÁP D NG TIÊU CHU N XÂY D NG NƯ C NGOÀI TRONG HO T NG XÂY D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 09 /2005 /Q -BXD ngày 07 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh vi c áp d ng các tiêu chuNn xây d ng c p qu c gia c a các nư c trên th gi i, c a các t ch c tiêu chuNn qu c t , t ch c tiêu chuNn khu v c (sau ây g i chung là tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài) trong ho t ng xây d ng trên lãnh th Vi t Nam. i u 2. i tư ng áp d ng Các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài ho t ng xây d ng trên lãnh th Vi t Nam khi áp d ng các tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài vào ho t ng xây d ng ph i tuân th Quy ch này . i u 3. Nguyên t c áp d ng tiêu chu n xây d ng nư c ngoài 1. m b o t o ra các công trình, s n phNm xây d ng: a) An toàn s d ng cho ngư i, công trình và công trình lân c n; b) áp ng các quy nh c a Vi t Nam v an toàn sinh thái, b o v môi trư ng; c) t hi u qu kinh t k thu t. 2. m b o tính ng b và kh thi trong quá trình xây d ng t thi t k , thi công, nghi m thu i v i công trình và trong t ng th công trình. 3. Ph i s d ng các s li u u vào có liên quan n i u ki n c thù Vi t Nam ư c quy nh trong các tiêu chuNn xây d ng b t bu c áp d ng thu c các lĩnh v c sau: a) i u ki n t nhiên, khí h u; b) i u ki n a ch t, thu văn; c) Phân vùng ng t, c p ng t; 4. Tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài áp d ng ph i áp ng v i yêu c u và quy nh c a Quy chuNn xây d ng Vi t Nam hi n hành. i u 4. Qu n lý Nhà nư c vi c áp d ng tiêu chu n xây d ng nư c ngoài
  3. B Xây d ng th ng nh t qu n lý vi c áp d ng tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài. Các B qu n lý các công trình xây d ng chuyên ngành ch u trách nhi m ph i h p v i B Xây d ng qu n lý vi c áp d ng tiêu chuNn nư c ngoài cho xây d ng các công trình chuyên ngành. Chương 2: I U KI N VÀ TH M QUY N CH P THU N ÁP D NG TIÊU CHU N XÂY D NG NƯ C NGOÀI i u 5. i u ki n tiêu chu n xây d ng nư c ngoài ư c l a ch n áp d ng Các tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài ư c l a ch n áp d ng vào các ho t ng xây d ng trên lãnh th Vi t Nam ph i áp ng các i u ki n sau: 1. B o m các nguyên t c theo quy nh t i i u 3 c a Quy ch này; 2. Ph i là nh ng tiêu chuNn xây d ng hi n hành; 3. Các quy nh ph i áp ng v i Quy chuNn xây d ng Vi t Nam hi n hành; 4. Ph i ư c Ch u tư xem xét l a ch n và quy t nh áp d ng trư c khi l p h sơ thi t k cơ s ; 5. i v i công trình s d ng v n ngân sách Nhà nư c, khi có tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam thu c lĩnh v c liên quan ph i s d ng tiêu chuNn c a Vi t Nam. Trong trư ng h p c bi t áp d ng tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài c n ư c B Xây d ng ho c B qu n lý các công trình xây d ng chuyên ngành ch p thu n. i u 6. Th m quy n ch p thu n áp d ng tiêu chu n xây d ng nư c ngoài 1. Ngư i quy t nh u tư Ngư i quy t nh u tư xem xét và có thNm quy n quy t nh áp d ng tiêu chuNn xây d ng nư c ngoà áp ng nguyên t c và i u ki n t i i u 3 và i u 5 c a Quy ch này. 2. B Xây d ng B Xây d ng tr c ti p ra văn b n ch p thu n áp d ng tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài trong các trư ng h p sau: a) i v i công trình theo quy nh t i kho n 5 i u 5 c a Quy ch này, áp d ng các tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài thu c lĩnh v c xây d ng công trình dân d ng, công trình công nghi p (tr các công trình công nghi p do B Công nghi p qu n lý), công trình h t ng k thu t ô th và các công trình do Th tư ng Chính ph yêu c u. b) Các công trình áp d ng tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài có n i dung hư ng d n k thu t chưa ư c c p trong các Quy chuNn xây d ng Vi t Nam.
  4. 3. Các B qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành Các B có qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành tr c ti p xem xét, ra văn b n ch p thu n áp d ng tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài quy nh t i kho n 5 i u 5 c a Quy ch này cho các công trình xây d ng chuyên ngành và g i h sơ ch p thu n v B Xây d ng ph i h p qu n lý, c th như sau: a) B Nông nghi p và phát tri n nông thôn: Các công trình thu l i, ê i u; b) B Giao thông v n t i: Các công trình giao thông; c) B Công nghi p: Các công trình h m m , d u khí, nhà máy i n, ư ng dây t i i n, tr m bi n áp và các công trình công nghi p chuyên ngành. Chương 3: XEM XÉT CH P THU N TIÊU CHU N XÂY D NG NƯ C NGOÀI i u 7. H sơ ăng ký áp d ng tiêu chu n xây d ng nư c ngoài H sơ ăng ký áp d ng tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài do ch u tư l p bao g m: 1. Công văn g i Ngư i quy t nh u tư ho c B Xây d ng ho c B qu n lý các công trình xây d ng chuyên ngành ngh xem xét, ch p thu n cho áp d ng tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài vào xây d ng các công trình trên lãnh th Vi t Nam. 2. Danh m c mã s hi u và n i dung các tiêu chuNn nư c ngoài kèm theo, trong ó bao g m: a) B n ti ng nư c ngoài b) B n d ch ra ti ng Vi t. 3. B n thuy t minh v vi c áp d ng các tiêu chuNn trên, trong ó nêu rõ: a) Lý do, m c ích, n i dung áp d ng tiêu chuNn nư c ngoài; b) Phân tích s áp ng các i u ki n theo i u 5 c a Quy ch này và ki n ngh kèm theo n u có. i u 8. Xem xét ch p thu n áp d ng tiêu chu n xây d ng nư c ngoài 1. Ngư i quy t nh u tư t ch c thNm nh và quy t nh áp d ng tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài theo thNm quy n và ph m vi quy nh t i kho n 1 i u 6 c a Quy ch này. Trư ng h p không năng l c v chuyên môn thì thuê tư v n thNm tra trư c khi ra văn b n . 2. Cơ quan u m i qu n lý tiêu chuNn xây d ng c a các B là V Khoa h c Công ngh có trách nhi m ti p nh n, ki m tra h sơ, t ch c xem xét thNm nh vi c áp d ng tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài, trình lãnh o B / ho c ư c u quy n c a
  5. lãnh o B ra văn b n ch p thu n ho c không ch p thu n vi c áp d ng tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài vào công trình xây d ng t i Vi t Nam. 3. Khi h sơ chưa y i u ki n xem xét thNm nh, trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày ti p nh n h sơ Cơ quan u m i có văn b n yêu c u t ch c, cá nhân b sung hoàn thi n h sơ. 4. Th i h n Cơ quan u m i có văn b n ch p thu n vi c áp d ng tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài không quá 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l theo quy nh t i i u 7 c a Quy ch này. 5. L phí thNm nh và chi phí thNm tra áp d ng tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài ư c trích t ngu n kinh phí c a d án. 6. Ngư i quy t nh u tư, các B qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành khi ra văn b n ch p thu n vi c áp d ng tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài cho cơ s c n g i v B Xây d ng (V Khoa h c Công ngh ) m t b h sơ g m: văn b n ch p thu n, danh m c và các tiêu chuNn ư c áp d ng (b n ti ng nư c ngoài và b n d ch ra ti ng Vi t) t ng h p theo dõi, qu n lý. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 9. Ki m tra vi c áp d ng Ngư i quy t nh u tư ho c Cơ quan có thNm quy n ra văn b n ch p thu n áp d ng tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài có trách nhi m t ch c ki m tra nh kỳ ho c t xu t vi c áp d ng tiêu chuNn. Ch u tư các công trình áp d ng tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài có trách nhi m báo cáo trung th c và y v tình hình áp d ng tiêu chuNn nư c ngoài t i ơn v mình khi ư c ki m tra. Khi phát hi n vi c áp d ng tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài vi ph m Quy ch này, Ngư i quy t nh u tư ho c Cơ quan ki m tra có trách nhi m l p biên b n t m th i ình ch vi c áp d ng tiêu chuNn và yêu c u ch u tư có bi n pháp kh c ph c các vi ph m. i u 10. X lý chuy n ti p Các công trình và d án u tư xây d ng ã có văn b n ch p thu n vi c áp d ng tiêu chuNn nư c ngoài c a B Xây d ng trư c ngày có hi u l c c a Quy ch này ư c ti p t c th c hi n theo các tho thu n ghi t i văn b n ã ch p thu n. Các phát sinh m i c n b sung c a các công trình, d án nêu trên và các công trình, d án u tư xây d ng m i, k t ngày Quy ch này có hi u l c s tri n khai th c hi n theo quy nh t i Quy ch này. i u 11. Hi u l c thi hành
  6. Quy ch này thay th các quy nh trong Thông tư s 07/1999/TT-BXD ngày 23/9/1999 c a B Xây d ng v "Hư ng d n qu n lý và áp d ng các tiêu chuNn, quy ph m k thu t xây d ng".
Đồng bộ tài khoản