Quyết định số 10/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
89
lượt xem
5
download

Quyết định số 10/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2007/QĐ-BGTVT về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2007/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2007/Q -BGTVT Hà N i, ngày 27 tháng 02 năm 2007 QUY T NNH V VI C B I THƯ NG NG TRƯ C KHÔNG HOÀN L I TRONG V N CHUY N HÀNH KHÁCH B NG Ư NG HÀNG KHÔNG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04/04/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, QUY T NNH Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Quy t nh này quy nh v vi c b i thư ng ng trư c không hoàn l i mà ngư i v n chuy n ph i tr cho hành khách trong v n chuy n hành khách b ng ư ng hàng không t i Vi t Nam trong trư ng h p do l i c a ngư i v n chuy n, hành khách ã ư c xác nh n ch trên chuy n bay nhưng không ư c v n chuy n ho c chuy n bay b hu . 2. Quy t nh này ư c áp d ng i v i các chuy n bay n i a thư ng l , chuy n bay qu c t thư ng l c a các hãng hàng không Vi t Nam và nư c ngoài xu t phát t Vi t Nam. Đi u 2. Gi i thích t ng 1. "B i thư ng ng trư c không hoàn l i" là vi c b i thư ng b ng ti n, d ch v ho c l i ích v t ch t khác mà ngư i v n chuy n ph i tr cho hành khách trong các trư ng h p theo quy nh c a pháp lu t không ph thu c vào vi c xác nh m c thi t h i th c t c a hành khách và không ph i hoàn l i trong m i trư ng h p. 2. “Khách b t ch i v n chuy n” là hành khách ã có vé và ã ư c xác nh n ch trên chuy n bay nhưng b ngư i v n chuy n t ch i v n chuy n. 3. “Hu chuy n bay” là vi c không th c hi n m t chuy n bay ã có k ho ch t trư c mà trên chuy n bay ó có ít nh t m t ch ã ư c t trư c. 4. “Xác nh n ch ” là vi c ngư i v n chuy n xác nh n hành khách ã có ch trên chuy n bay.
  2. Đi u 3. Trách nhi m c a ngư i v n chuy n 1. Ngư i v n chuy n ph i tr ti n b i thư ng ng trư c không hoàn l i cho hành khách có vé và ã ư c xác nh n ch trên chuy n bay v i m c quy nh t i i u 4 c a Quy t nh này trong trư ng h p t ch i v n chuy n ho c hu chuy n bay, tr trư ng h p ư c mi n trách nhi m quy nh t i các kho n 2, 3, 4 và 5 c a i u này. 2. Ngư i v n chuy n ư c mi n trách nhi m tr ti n b i thư ng ng trư c không hoàn l i trong trư ng h p t ch i v n chuy n hành khách vì lý do sau ây: a) Do tình tr ng s c kho c a hành khách mà ngư i v n chuy n nh n th y vi c v n chuy n ho c v n chuy n ti p s gây nguy h i cho hành khách ó, cho nh ng ngư i khác trong tàu bay ho c gây nguy h i cho chuy n bay; b) ngăn ng a lây lan d ch b nh; c) Hành khách không tuân th nghĩa v c a hành khách theo quy nh c a pháp lu t; d) Hành khách không có m t làm th t c hàng không t i c ng hàng không ho c a i m khác theo tho thu n v i ngư i v n chuy n, theo các i u ki n ư c ngư i v n chuy n công b trư c b ng văn b n (bao g m c b ng hình th c i n t ); ) Hành khách không ch p hành úng i u l v n chuy n ho c các i u ki n c a h p ng v n chuy n; e) Hành khách có hành vi làm m t tr t t công c ng, uy hi p an toàn bay ho c gây nh hư ng n tính m ng, s c kho , tài s n c a ngư i khác; g) Hành khách trong tình tr ng say rư u, bia ho c các ch t kích thích khác; h) Vì lý do an ninh hàng không; i) Hành khách t nguy n t b xác nh n ch theo tho thu n v i ngư i v n chuy n; k) Theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 3. Ngư i v n chuy n ư c mi n trách nhi m tr ti n b i thư ng ng trư c không hoàn l i cho hành khách trong trư ng h p ngư i v n chuy n ch ng minh ư c r ng ã thông báo cho hành khách v vi c hu chuy n bay ít nh t 24 gi trư c gi kh i hành d ki n ho c hành khách không ăng ký a ch liên l c, không liên h ư c v i hành khách theo a ch ã ăng ký. 4. Ngư i v n chuy n ư c mi n trách nhi m tr ti n b i thư ng ng trư c không hoàn l i cho hành khách trong trư ng h p hu chuy n bay vì m t trong các lý do sau ây: a) i u ki n th i ti t nh hư ng n khai thác an toàn chuy n bay; b) Nguy cơ an ninh nh hư ng n khai thác an toàn chuy n bay;
  3. c) Chuy n bay không th th c hi n theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n mà không ph i do l i c a ngư i v n chuy n; d) Hành khách ư c b trí hành trình n i m n theo k ho ch c a chuy n bay b hu v i th i gian n không quá th i gian n d ki n c a chuy n bay ã ư c xác nh n ch trên 3 gi ; trong trư ng h p i m n theo k ho ch c a chuy n bay b hu là i m n i chuy n trong hành trình c a hành khách, hành khách ư c b trí n i m n c a hành trình v i th i gian n không quá th i gian n d ki n trên 6 gi . ) S c k thu t x y ra trong quá trình khai thác tàu bay, tính t th i i m ngư i ch huy tàu bay ký ti p nh n tàu bay s n sàng th c hi n chuy n bay cho n khi k t thúc chuy n bay; e) Do xung t vũ trang, m t n nh chính tr , ình công, sân bay b óng, các nhà cung c p d ch v có liên quan không th cung c p d ch v cho chuy n bay ho c các trư ng h p b t kh kháng khác. 5. Ngư i v n chuy n ư c mi n trách nhi m tr ti n b i thư ng ng trư c trong trư ng h p hành khách ư c v n chuy n mi n phí; hành khách ư c v n chuy n theo giá gi m áp d ng i v i nhân viên hãng hàng không (Industry Discount Tickets), nhân viên i lý c a hãng hàng không (Agent Discount). 6. Ngư i v n chuy n có nghĩa v ti p nh n và gi i quy t k p th i các khi u n i c a hành khách b t ch i v n chuy n ho c hu chuy n bay nh m m b o vi c th c hi n các quy n l i c a hành khách. 7. Vi c th c hi n nghĩa v quy nh t i i u này không nh hư ng n vi c th c hi n các nghĩa v khác c a ngư i v n chuy n khi v n chuy n hành khách ư c quy nh t i i u 145 Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam. Đi u 4. M c ti n b i thư ng ng trư c không hoàn l i 1. M c b i thư ng i v i chuy n bay n i a như sau: a) Chuy n bay có dài ư ng bay dư i 500 km: 100.000 VN ; b) Chuy n bay có dài ư ng bay t 500 km n dư i 1.000 km: 200.000 VN ; c) Chuy n bay có dài ư ng bay t 1.000 km tr lên: 300.000 VN . 2. M c b i thư ng i v i chuy n bay qu c t như sau: a) Chuy n bay có dài ư ng bay dư i 1.000 km: 25 USD; b) Chuy n bay có dài ư ng bay t 1.000 km n dư i 2.500 km: 50 USD; c) Chuy n bay có dài ư ng bay t 2.500 km n dư i 5.000 km: 80 USD; d) Chuy n bay có dài ư ng bay t 5.000 km tr lên: 150 USD.
  4. 3. Ngư i v n chuy n có th quy nh m c b i thư ng thi t h i ng trư c không hoàn l i nhưng không ư c th p hơn m c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này. Đi u 5. Công b đ dài đư ng bay C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m công b dài ư ng bay n i a và qu c t xu t phát t Vi t Nam làm cơ s cho vi c tính m c ti n b i thư ng ng trư c không hoàn l i nêu t i i u 4 c a Quy t nh này. Đi u 6. Phương th c và th i h n tr ti n b i thư ng ng trư c không hoàn l i 1. i v i trư ng h p t ch i v n chuy n, ngư i v n chuy n có nghĩa v tr ti n b i thư ng ngay cho hành khách t i m t trong các a i m sau ây: a) C ng hàng không nơi hành khách b t ch i v n chuy n; b) Văn phòng i di n c a hãng hàng không ư c ngư i v n chuy n ch nh trong trư ng h p hành khách làm th t c t i a i m khác ngoài c ng hàng không theo tho thu n v i ngư i v n chuy n. 2. i v i trư ng h p hu chuy n bay, theo s l a ch n c a hành khách, ngư i v n chuy n có nghĩa v tr ti n b i thư ng ngay cho hành khách t i m t trong các a i m sau ây: a) C ng hàng không nơi chuy n bay b hu ; b) Văn phòng i di n c a hãng hàng không theo yêu c u c a hành khách ho c ư c ngư i v n chuy n ch nh; c) Vào tài kho n do hành khách cung c p trong th i h n 14 ngày làm vi c k t ngày hu chuy n bay. 3. Ti n b i thư ng ng trư c không hoàn l i có th ư c tr cho hành khách b ng các hình th c sau ây: a) Ti n m t; b) Chuy n kho n ngân hàng; séc ngân hàng; c) Vé mi n cư c ho c các d ch v mi n phí khác trong trư ng h p hành khách ch p thu n. Đi u 7. Trách nhi m c a C ng v hàng không 1. C ng v hàng không có trách nhi m niêm y t Quy t nh này và thông báo dài ư ng bay t i c ng hàng không; giám sát vi c th c hi n các nghĩa v c a ngư i v n chuy n t i c ng hàng không, yêu c u ngư i v n chuy n gi i quy t khi u n i c a hành khách.
  5. 2. C ng v hàng không có nghĩa v báo cáo nh kỳ hàng tháng ho c t xu t theo yêu c u cho C c Hàng không Vi t Nam v tình hình th c hi n giám sát ư c quy nh t i kho n 1 c a i u này. Đi u 8. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Đi u 9. T ch c th c hi n Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, Giám c C ng v hàng không, Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: B TRƯ NG - Như i u 9; - Văn phòng Chính ph ; - B Tài chính; - Các Th trư ng; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, PC. H Nghĩa Dũng
Đồng bộ tài khoản