Quyết định số 100/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định số 100/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 100/2003/QĐ-UB về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện công tác bồi thường thiệt hại, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, để điều chỉnh bổ sung một số Điều tại Quyết định số 72/2001/QĐ-UB ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 100/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 100/2003/Q -UB Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 2003 QUY T NNH V VI C: I U CH NH B SUNG M T S I U T I QUY T NNH S 72/2001/Q -UB NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2001 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH QUY NNH V TRÌNH T , TH T C T CH C TH C HI N CÔNG TÁC B I THƯ NG THI T H I, TÁI NNH CƯ KHI NHÀ NƯ C THU H I T TRÊN NA BÀN THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 c a Chính ph v n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng; Căn c Quy t nh s 72/2001/Q -UB ngày 17 tháng 9 năm 2001 c a y ban nhân dân Thành ph quy nh v trình t , th t c t ch c công tác b i thư ng thi t h i, tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn Thành ph ; Xét ngh c a Thư ng tr c Ban ch o Gi i phóng m t b ng thành ph t i T trình s 206/TTr-BC ngày 01 tháng 7 năm 2003. QUY T NNH i u 1. i u ch nh, b sung m t s i u c a Quy t nh s 72/2001/Q -UB ngày 17 tháng 9 năm 2001 c a y ban nhân dân Thành ph quy nh v trình t , th t c t ch c th c hi n công tác b i thư ng thi t h i, tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn Thành ph , như sau: 1/ S a i kho n 3, i u 3 như sau: 3/. Nguyên t c ho t ng c a H i ng Gi i phóng m t b ng và các b ph n giúp vi c cho Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n). a/- H i ng Gi i phóng m t b ng làm vi c theo nguyên t c t p th . Trong trư ng h p có nh ng phát sinh m i ngoài chính sách ã quy nh thì Ch t ch H i ng Gi i phóng m t b ng báo cáo Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n), xin ý ki n Thư ng tr c Ban ch o Gi i phóng m t b ng thành ph , các ngành có liên quan gi i quy t ho c báo cáo y ban nhân dân Thành ph xin ý ki n ch o. b/- y ban nhân dân qu n (huy n) quy t nh thành l p T công tác giúp vi c cho H i ng Gi i phóng m t b ng qu n (huy n). Thành ph n T công tác g m:
  2. - Ch t ch (ho c Phó Ch t ch) y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n làm T trư ng. - Cán b a chính (xã, phư ng, th tr n) làm T phó. - i di n Ch u tư làm T viên. - T trư ng dân ph ho c Trư ng thôn làm T viên. - i di n Phòng Tài chính - V t giá làm T viên. - ai di n phòng a chính Nhà t và ô th làm T viên. - T 01 n 02 ngư i là i di n nh ng ngư i có nhà, t b thu h i (thành ph n tham gia H i ng Gi i phóng m t b ng) làm T viên. c/- y ban nhân dân qu n (huy n) quy t nh thành l p T chuyên trách gi i phóng m t b ng giúp Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) thNm nh phương án gi i phóng m t b ng theo úng chính sách c a Nhà nư c và quy d nh c a y ban nhân dân Thành ph , l p T trình (kèm theo d th o Quy t nh) trình Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) quy t nh phê duy t; ng th i là u m i giúp y ban nhân dân qu n (huy n) ki m tra, ôn c công tác gi i phóng m t b ng trên a bàn, t ng h p, báo cáo k t qu th c hi n v i Thư ng tr c Ban ch o Gi i phóng m t b ng thành ph . Thành ph n T Chuyên trách (là cán b , công ch c trong nh m c biên ch c a qu n, huy n) g m: - Lãnh o Phòng Tài chính - V t giá làm T trư ng, - Lãnh o Phòng a chính Nhà t và ô th làm T phó, - Cán b Phòng Tài chính - V t giá làm T viên, - Cán b Phòng a chính Nhà t và ô th làm T viên. - Tùy theo công vi c gi i phóng m t b ng t ng lo i d án, y ban nhân dân qu n (huy n) i u ng cán b , công ch c là i di n các phòng ch c năng có liên quan, tham gia làm t viên. Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) quy nh ch làm vi c c a T Chuyên trách. Nh ng qu n (huy n) có kh i lư ng gi i phóng m t b ng nh và không thư ng xuyên, thì không nh t thi t ph i thành l p T chuyên trách, nhưng ph i phân công m t Phòng ch c năng làm u m i t ng h p, ki m tra. d/- Kinh phí ho t ng c a H i ng Gi i phóng m t b ng, T Công tác, T chuyên trách ư c trích trong kinh phí t ch c th c hi n gi i phóng m t b ng c a d án. 2/ B sung Kho n 4, i u 3 v nhi m v c a H i ng Gi i phóng m t b ng qu n (huy n) như sau:
  3. 1/. Giúp Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) xu t giá b i thư ng thi t h i v t , t chuyên dùng, báo cáo H i ng thNm nh xem xét, trình y ban nhân dân Thành ph phê duy t; t ch c xét duy t t ng phương án b i thư ng, h tr tái nh cư theo quy nh. 3/ S a i i m b, Kho n 2, i u 4 như sau: b/. Trong th i h n 07 ngày k t khi nh n ư c T trình c a y ban nhân dân qu n (huy n) v giá t và t chuyên dùng làm căn c l p phương án b i thư ng thi t h i; cơ ch chính sách b i thư ng, h tr ; qu nhà , t , giá bán nhà (ho c giá thu ti n s d ng t) và nguyên t c b trí tái nh cư cho d án, Giám c S Tài chính - V t giá có trách nhi m ch trì cùng các ngành liên quan thu c H i ng thNm nh và Thư ng tr c Ban ch o gi i phóng m t b ng thành ph t ch c thNm nh, trình y ban nhân dân Thành ph quy t nh phê duy t các n i dung (là các i u ki n y ban nhân dân các qu n, huy n th c hi n công tác gi i phóng m t b ng): - Giá b i thư ng thi t h i v t và t chuyên dùng theo th i i m thu h i t. - Qu nhà , t tái nh cư (nơi tái nh cư) và nguyên t c b trí tái nh cư cho các h gia ình. - Giá nhà , t b trí tái nh cư phù h p v i giá b i thư ng thi t h i. - Chính sách h tr di chuy n khác (n u có). - Quy nh v th i gian, ti n th c hi n gi i phóng m t b ng. Trong th i h n 3 ngày k t ngày H i ng thNm nh h p, Giám c S Tài chính - V t giá l p T trình báo cáo y ban nhân dân Thành ph quy t nh các n i dung thNm nh. N u có s khác nhau gi a H i ng thNm nh thành ph và y ban nhân dân qu n (huy n) thì báo cáo các ý ki n khác nhau và quan i m c a S Tài chính - V t giá y ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. c/. y ban nhân dân Thành ph y quy n cho Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n), căn c quy nh c a Nhà nư c và y ban nhân dân Thành ph v b i thư ng, h tr khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p, ra quy t nh xác nh c th giá b i thư ng, h tr làm căn c l p phương án b i thư ng thi t h i t nông nghi p cho t ng d án. Trư ng h p c thù chưa ư c quy nh trong các chính sách, Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) ph i th ng nh t v i Thư ng tr c Ban ch o Gi i phóng m t b ng thành ph , báo cáo y ban nhân dân Thành ph xin ý ki n ch o th c hi n. 4/ S a i i m b, Kho n 1, i u 6 như sau: y ban nhân dân Thành ph y quy n cho Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) quy t nh phê duy t phương án b i thư ng thi t h i và tái nh cư ư c th c hi n b ng các ngu n v n khác nhau. Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) t ch u hoàn toàn trách nhi m v Quy t nh phê duy t c a mình. Nh ng trư ng h p vư ng m c, Ch t ch y ban nhân dân qu n
  4. (huy n) báo cáo Thư ng tr c Ban ch o Gi i phóng m t b ng thành ph xem xét tr l i ho c báo cáo y ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. Trong th i h n 3 ngày k t khi quy t nh phê duy t phương án, Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) có trách nhi m g i quy t nh phê duy t và h sơ b i thư ng thi t h i, tái nh cư cho Thư ng tr c Ban ch o Gi i phóng m t b ng ki m tra, giám sát; g i quy t nh phê duy t cho S Tài chính - V t giá và S a chính Nhà t theo dõi vi c s d ng v n và làm th t c v nhà, t. 5/ S a i Kho n 3 i u 8 như sau: 3/- Trư ng h p sau khi ã có Quy t nh gi i quy t khi u n i, t cáo c a Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n), n u công dân không th ng nh t và ti p t c khi u n i t i y ban nhân dân Thành ph thì giao Thanh tra thành ph ki m tra, k t lu n, báo cáo y ban nhân dân Thành ph xem xét theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo. Trong th i gian các cơ quan ch c năng xem xét ơng khi u n i, Ngư i b thu h i t và các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan v n ph i th c hi n phương án gi i phóng m t b ng ã ư c Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n ) phê duy t, th c hi n vi c di chuy n và bàn giao t úng ti n . 6/ B sung Kho n 3 i u 11 như sau: d/. Khi ã i u ki n th c hi n gi i phóng m t b ng ( chính sách giá b i thư ng, h tr , nơi tái nh cư), Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n ) ph i hoàn toàn ch u trách nhi m v ti n gi i phóng m t b ng, ch o, t ch c th c hi n Quy t nh phê duy t phương án b i thư ng thi t h i, tái nh cư theo quy nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân Thành ph , Thư ng tr c Ban ch o Gi i phóng m t b ng thành ph ; Giám c các S , ban, ngành; Ch t ch y ban nhân dân các qu n (huy n ); các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - Như i u 3 KT. CH TNCH - Th tư ng Chính ph - Thư ng tr c Thành y PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c H ND - /c Bí thư Thành y - Ch t ch Hoàng Văn Nghiên ( báo cáo) - Các Phó ch t ch UBND TP - Văn phòng Thành y - Các PVP, TCV, TD, THKT, Nth - Lưu VT Lê Quý ôn
Đồng bộ tài khoản