Quyết định số 1007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
27
lượt xem
5
download

Quyết định số 1007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1007/QĐ-TTg về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1007/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V CÁC ƠN VN S NGHI P THU C B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, QUY T NNH: i u 1. Các ơn v s nghi p thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i g m: 1. Vi n Nghiên c u khoa h c d y ngh . 2. Trư ng i h c Lao ng – Xã h i. 3. Trư ng i h c Sư ph m K thu t Nam nh. 4. Trư ng i h c Sư ph m K thu t Vinh. 5. Trư ng Cao ng Sư ph m K thu t Vĩnh Long. 6. Trư ng Cao ng ngh K thu t công ngh . 7. Trư ng Cao ng ngh K thu t công ngh thành ph H Chí Minh. 8. Trư ng Trung c p ngh Dung Qu t. 9. Trung tâm H tr phát tri n quan h lao ng. 10. Trung tâm Lao ng ngoài nư c. 11. Trung tâm Hành ng kh c ph c bom mìn Vi t Nam.
  2. 12. Trung tâm Hu n luy n an toàn – v sinh lao ng. 13. Trung tâm Tư v n và D ch v truy n thông. 14. Trung tâm Qu c gia d báo và thông tin th trư ng lao ng. 15. B nh vi n Ch nh hình và Ph c h i ch c năng à N ng. 16. Trung tâm K thu t ch nh hình và Ph c h i ch c năng. 17. Trung tâm Ch nh hình và Ph c h i ch c năng Quy Nhơn. 18. Trung tâm Ch nh hình và Ph c h i ch c năng tr tàn t t v n ng. 19. Trung tâm Ch nh hình và Ph c h i ch c năng thành ph H Chí Minh. 20. Trung tâm i u dư ng – Ph c h i ch c năng tâm th n Vi t Trì. 21. Trung tâm i u dư ng thương binh L ng Giang. 22. Trung tâm i u dư ng thương binh Thu n Thành. 23. Trung tâm i u dư ng thương binh Duy Tiên. 24. Trung tâm i u dư ng thương binh Kim B ng. 25. Trung tâm i u dư ng thương binh và ngư i có công Long t. 26. Trung tâm Ph c h i s c kh e ngư i có công S m Sơn. 27. Trung tâm Ph c h i ch c năng tr tàn t t Th y An. 28. Trung tâm Ph c h i ch c năng và tr giúp tr tàn t t. 29. Trung tâm B o tr xã h i tr em thi t thòi. 30. Trung tâm Ki m nh k thu t an toàn Khu v c I. 31. Trung tâm Ki m nh k thu t an toàn Khu v c II. 32. Trung tâm Ki m nh k thu t an toàn Khu v c III. 33. T p chí Gia ình và Tr em. 34. Nhà khách Ngư i có công. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ban hành. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này.
  3. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản