Quyết định số 101/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
87
lượt xem
10
download

Quyết định số 101/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 101/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 101/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 101/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 01 năm 2007 QUY T Đ NH S 101/Q -TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N GIAO THÔNG V N T I THÀNH PH H CHÍ MINH N NĂM 2020 VÀ T M NHÌN SAU NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Giao thông v n t i (t trình s 5131/TTr-BGTVT ngày 22 tháng 8 năm 2005), c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh (văn b n s 7030/UBND- T ngày 01 tháng 11 năm 2005, s 72/UBND- T ngày 05 tháng 01 năm 2007), c a B K ho ch và u tư (văn b n s 9688/BKH-KCH& T ngày 29 tháng 12 năm 2006), c a B Tài chính (văn b n s 16492/BTC- T ngày 26 tháng 12 năm 2006 và báo cáo th m nh c a B Xây d ng (t trình s 44/TTr-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2006), QUY T NNH : i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n giao thông v n t i thành ph H Chí Minh n năm 2020 và t m nhìn sau năm 2020 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Ph m vi Quy ho ch: Bao g m: thành ph H Chí Minh và các ô th xung quanh thu c các t nh Bình Dương, ng Nai, Long An, Tây Ninh, Bà R a - Vũng Tàu có bán kính nh hư ng t 30 - 50 km. 2. M c tiêu Quy ho ch: Làm cơ s xây d ng và t ng bư c hoàn ch nh, hi n i hoá m ng lư i giao thông ư ng b , ư ng s t, ư ng thu , ư ng hàng không n năm 2020 và t m nhìn sau năm 2020 nh m m b o cho thành ph phát tri n n nh, cân b ng, b n v ng và lâu dài, góp ph n ưa thành ph H Chí Minh tr thành m t ô th trung tâm c p qu c gia, là h t nhân c a Vùng kinh t tr ng i m phía Nam và là trung tâm thương m i - d ch v l n khu v c ông Nam Á. 3. Quan i m và n i dung Quy ho ch: a) Quan i m Quy ho ch:
 2. - Giao thông ô th thành ph H Chí Minh ư c l p trên cơ s quy ho ch s d ng t ai và ki n trúc c nh quan ô th c a thành ph n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. - Giao thông ô th thành ph H Chí Minh ư c quy ho ch theo quan i m “thành ph m ”, n i li n các khu ô th m i, các ô th v tinh, các khu công nghi p, các công trình u m i giao thông liên vùng (c ng bi n, sân bay), g n k t ch t ch v i các t nh trong Vùng kinh t tr ng i m phía Nam, trong vùng ô th thành ph H Chí Minh h tr nhau phát tri n ng b , khai thác t t nh t th m nh kinh t - xã h i t ng h p c a toàn vùng. - Quy ho ch phát tri n ph i m b o tính k th a và n nh, h n ch t i a gi i phóng m t b ng t i các khu ô th ã n nh. - Tăng qu t xây d ng h t ng giao thông t i các khu ô th m i, bao g m giao thông ng và giao thông tĩnh n năm 2020 qu t ô th (tính cho khu v c n i thành) c n t bình quân 16 - 20%, n năm 2025 t 22 - 24%. b) N i dung chính c a Quy ho ch: * Quy ho ch m ng lư i giao thông ư ng b - Các ư ng hư ng tâm i ngo i + C i t o, nâng c p các qu c l hư ng tâm hi n t i (Qu c l 1, Qu c l 1K, Qu c l 13, Qu c l 22). Riêng qu c l 50 o n t Vành ai 2 vào khu v c n i thành ư c c i t o, nâng c p thành ư ng ô th và xây d ng m i tuy n song hành. + Xây d ng các ư ng cao t c có năng l c thông xe l n: thành ph H Chí Minh - Vũng Tàu, thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây - à L t, thành ph H Chí Minh - Th D u M t - Chơn Thành, thành ph H Chí Minh - M c Bài, thành ph H Chí Minh - Trung Lương - C n Thơ, ư ng cao t c liên vùng phía Nam thành ph H Chí Minh - Nhơn Tr ch. + C i t o các t nh l hi n t i h tr các qu c l hư ng tâm. Xây d ng m i tr c Tây - B c, o n H u Nghĩa - Khu công nghi p Vĩnh L c; xây d ng t nh l 25C n i ô th Nhơn Tr ch v i C ng hàng không qu c t Long Thành; kéo dài ư ng xu ng C ng Phư c An, làm c u qua sông Th V i n i tuy n ư ng liên c ng Cái Mép - Th V i v i ư ng cao t c liên vùng phía Nam. - Các ư ng vành ai + Xây d ng ư ng vành ai 1 thành ư ng ô th c p I. + Xây d ng khép kín ư ng vành ai 2 theo các i m kh ng ch : Ngã ba Gò Dưa - Ngã tư Bình Phư c - Ngã tư An Sương - Ngã tư Bình Thái - ư ng Kha V n Cân - Ngã ba Gò Dưa, quy mô ư ng ô th c p I. + Xây d ng ư ng vành ai 3 theo các i m kh ng ch : i m n i vào ư ng cao t c liên vùng phía Nam t i khu v c huy n Nhơn Tr ch, t nh ng Nai - khu v c Ngã ba
 3. ư ng Tân V n - ư ng vành ai thành ph Biên Hoà (theo quy ho ch chung thành ph Biên Hoà) - th tr n Búng, huy n Thu n An, t nh Bình Dương - phía B c th tr n Hóc Môn - ư ng Thanh Niên (d c kênh An H , g n nông trư ng Nh Xuân, nông trư ng Lê Minh Xuân) - ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Trung Lương, n i vào i m u ư ng cao t c liên vùng phía Nam t i khu v c huy n Bình Chánh. + Xây d ng ư ng vành ai 4 n i các ô th v tinh thành ph H Chí Minh theo các hư ng: phía ông th tr n Tr ng Bom, huy n Tr ng Bom, t nh ng Nai - phía B c th xã Th D u M t - th tr n C Chi - th tr n c Hoà n i vào ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Trung Lương t i khu v c th tr n B n L c - qu c l 50 - c m c ng Hi p Phư c. - Các ư ng ph chính n i ô + Xây d ng m i i l ông - Tây theo hư ng: ngã ba Cát Lái - h m Th Thiêm - ư ng B n Chương Dương - Hàm T - An L c. + Xây d ng m i ư ng B c - Nam o n Nguy n Văn Linh - Khu công nghi p Hi p Phư c. + C i t o, nâng cao năng l c thông xe các ư ng ph chính trong n i ô phù h p v i quy ho ch chung xây d ng ô th ã ư c duy t theo hư ng h n ch gi i phóng m t b ng (gi i pháp i ng m ho c i trên cao), phù h p v i i u ki n c th c a t ng tuy n ư ng. - H th ng ư ng trên cao Xây d ng 4 tuy n ư ng trên cao liên thông v i nhau gi i quy t giao thông tr c tuy n các tr c có lưu lư ng giao thông l n, bao g m: + Tuy n 1: t nút giao C ng Hoà theo ư ng C ng Hoà - Bùi Th Xuân - kênh Nhiêu L c - Th Nghè và ti p t t i ư ng Nguy n H u C nh. + Tuy n 2: t i m giao v i tuy n s 1 t i ư ng Tô Hi n Thành n i dài theo ư ng Tô Hi n Thành - L Gia - Bình Th i - L c Long Quân - ư ng s 3 - ư ng vành ai 2. + Tuy n 3: t i m giao v i tuy n s 2 t i ư ng Tô Hi n Thành theo ư ng Lê H ng Phong n i dài - Lê H ng Phong - Lý Thái T - Nguy n Văn C - Nguy n Văn C n i dài - Lê Văn Lương - Nguy n Văn Linh. + Tuy n 4: t nút giao thông Bình Phư c theo qu c l 13 vư t sông Sài Gòn - ư ng Vư n Lài - Nguy n Xí - inh B Lĩnh - i n Biên Ph n i vào tuy n s 1. - Các nút giao thông C i t o, xây d ng m i các nút giao thông chính khác m c ho c ng m c, t p trung trên các ư ng vành ai, các ư ng hư ng tâm, các ư ng ph chính n i ô. - Các c u l n, h m vư t sông
 4. + Sông Nhà Bè: xây d ng m i c u Bình Khánh trên ư ng cao t c liên vùng phía Nam. + Sông Lòng Tàu: xây d ng m i c u Phư c Khánh trên ư ng cao t c liên vùng phía Nam. + Sông Th V i: xây d ng m i c u Phư c An trên ư ng cao t c liên vùng phía Nam. + Sông ng Nai: xây d ng m i các c u t thư ng lưu n h lưu g m: c u Th Biên ( ư ng vành ai 4), c u Hoá An II (qu c l 1K), c u Long Thành ( ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây), c u Nhơn Tr ch ( ư ng vành ai 3) và c u Nhơn Tr ch ( ư ng s t Th Thiêm - Nhơn Tr ch - C ng hàng không qu c t Long Thành). + Sông Sài Gòn: xây d ng m i các c u t thư ng lưu n h lưu g m: c u Phú Thu n ( ư ng vành ai 4), c u Bình G i ( ư ng vành ai 3), c u Phú Long (t nh l 12), c u Tam Bình ( ư ng s t vành ai thành ph H Chí Minh), c u Bình L i I ( ư ng trên cao s 2), c u Bình L i II ( ư ng vành ai 1), c u Bình L i III ( ư ng s t B c - Nam), c u Bình Qư i (bán o Thanh a), c u Sài Gòn II ( ư ng Hà N i), c u Th Thiêm I ( ư ng Ngô T t T ), c u Th Thiêm II (Ba Son, ư ng Tôn c Th ng), c u Th Thiêm III (n i qu n 4), c u Th Thiêm IV (n i qu n 7), c u Phú M ( ư ng vành ai 1 - 2); xây d ng m i 2 h m sang Th Thiêm bao g m h m cho ư ng b và h m cho tàu i n ng m. + Kênh ôi, kênh T , kênh Ch m, r ch Ông L n, r ch Xóm C i, r ch Các: xây d ng m i các c u t thư ng lưu n h lưu, v trí và quy mô phù h p v i quy ho ch xây d ng ô th . - H th ng b n - bãi xe + C i t o, xây d ng, chuy n ch c năng b n bãi hi n có và xây d ng các b n bãi m i hình thành m ng lư i giao thông tĩnh, áp ng nhu c u phát tri n giao thông công c ng và xe cá nhân trong ô th . Ưu tiên xây d ng các bãi xe ng m và trên cao t i khu ô th ã n nh. + Xây d ng các bãi trung chuy n hàng hoá t i c a ngõ ra vào n i ô và d c vành ai 2. + C i t o và xây d ng các kho thông quan n i a, áp ng nhu c u v n t i hàng hoá c a Thành ph . * Quy ho ch m ng lư i giao thông ư ng s t - ư ng s t qu c gia: + C i t o, nâng c p tuy n ư ng s t Th ng Nh t khu v c thành ph H Chí Minh o n Tr ng Bom - Bình Tri u, trong ó xây d ng tuy n tránh Biên Hoà v phía Nam và xây d ng m i o n ư ng s t trên cao Bình Tri u - Hoà Hưng - Tân Kiên.
 5. + Xây d ng m i tuy n ư ng s t thành ph H Chí Minh - Biên Hoà - Vũng Tàu, n i ray v i ư ng s t Th ng Nh t t i ga Biên Hoà m i. + Xây d ng tuy n ư ng s t thành ph H Chí Minh - L c Ninh - Campuchia ( ư ng s t xuyên Á) n i ray t i ga Dĩ An. + Xây d ng m i tuy n ư ng s t vành ai phía Tây thành ph t ga l p tàu An Bình n ga Tân Kiên - M Tho - C n Thơ. + Xây d ng m i tuy n ư ng s t ôi i n khí hoá cao t c thành ph H Chí Minh - Nha Trang. + Xây d ng m i 2 tuy n ư ng s t chuyên d ng n i t ư ng s t qu c gia t i các C ng Hi p Phư c và Cát Lái. + Xây d ng m i các ga trong khu u m i ư ng s t thành ph H Chí Minh, bao g m: ga L p T u và bãi hàng An Bình, ga Bình Th ng (n i ray xu ng c ng Cát Lái), ga Gò V p, ga khách k thu t Bình Tri u, ga khách Hoà Hưng và các tr m khách cho tàu ngo i ô trên o n ư ng s t trên cao Bình Tri u - Hoà Hưng - Tân Kiên cũng như trên các o n Tân Kiên - M Tho, Bình Tri u - Biên Hoà. Xây d ng m i ga Th Thiêm cho tuy n ư ng s t cao t c thành ph H Chí Minh - Nha Trang. Xây d ng m i các ga trên tuy n ư ng s t vành ai bao g m các ga: Tân Th i Hi p, Vĩnh L c, Bình Hưng Hoà, ga khách k thu t Tân Kiên, ga hàng hoá và c ng c n (ICD) Tân Kiên, ga Long nh (n i ray xu ng C ng Hi p Phư c). - ư ng s t ô th : Quy ho ch k t h p s d ng các tuy n ư ng s t qu c gia hư ng tâm cho ch y tàu ngo i ô và xây d ng 2 tuy n ư ng s t nh : Tr ng Bàng - Tân Th i Hi p, Th Thiêm - Nhơn Tr ch - C ng hàng không qu c t Long Thành. * Quy ho ch h th ng tàu i n ng m (Metro) Xây d ng 6 tuy n xuyên tâm và vành khuyên n i các trung tâm chính c a thành ph , bao g m: - Tuy n s 1: B n Thành - Su i Tiên; - Tuy n s 2: B n xe Tây Ninh - Trư ng Chinh - Tam Lương - Cách M ng Tháng Tám - B n Thành - Th Thiêm; - Tuy n s 3: Qu c l 13 - B n xe Mi n ông - Xô Vi t Ngh Tĩnh - Nguy n Th Minh Khai - Tr n Phú - Hùng Vương - H ng Bàng - Cây Gõ; - Tuy n s 4: C u B n Cát - ư ng Th ng Nh t - ư ng 26/3 (d ki n) - Nguy n Oanh - Nguy n Ki m - Phan ình Phùng - Hai Bà Trưng - B n Thành - Nguy n Thái H c - Khánh H i - Lê Văn Lương - Nguy n Văn Linh; - Tuy n s 5: B n xe C n Giu c m i - Qu c l 50 - Tùng Thi n Vương - Lý Thư ng Ki t - Hoàng Văn Th - Phan ăng Lưu - B ch ng - i n Biên Ph - c u Sài Gòn;
 6. - Tuy n s 6: Bà Qu o - Âu Cơ - Lu Bán Bích - Tân Hoá - Vòng xoay Phú Lâm; - Quy ho ch 7 pô cho 6 tuy n Metro nêu trên. * Quy ho ch xe i n trên m t t (LRT) ho c monoray Xây d ng 3 tuy n xe i n ch y trên m t t (monoray), bao g m: - Tuy n 1: Sài Gòn - Ch L n - B n xe Mi n Tây; - Tuy n 2: Nguy n Văn Linh t qu c l 50 (qu n 8) - qu n 2; - Tuy n 3: Ngã sáu Gò V p - Công viên ph n m m Quang Trung - ga Tân Th i Hi p; - Xây d ng 3 pô cho các tuy n xe i n (monoray) nêu trên. * Quy ho ch m ng lư i giao thông ư ng thu - Tuy n - Lu ng + Lu ng tàu bi n: Lu ng sông Lòng Tàu: n năm 2010 c i t o các o n cong, r g p và h th ng i u khi n giao thông hàng h i (VTS) m b o an toàn ch y tàu. Lu ng sông Soài R p: giai o n n năm 2020 lu ng này s ư c s d ng t lu ng sông Lòng Tàu và s ư c khai thác như m t lu ng lưu thông hai chi u có l i d ng thu tri u. Lu ng lưu thông hàng h i thư ng ngu n sông Soài R p s ư c phát tri n ti p nh n tàu container v i tr ng t i t i 20.000 DWT t i c ng t ng h p m i Hi p Phư c. + Lu ng tàu sông: C i t o, nâng c p các tuy n i liên t nh: Thành ph H Chí Minh - Cà Mau t tiêu chuNn sông c p III; Thành ph H Chí Minh - Kiên Lương (qua R ch S i) t tiêu chuNn sông c p III; Thành ph H Chí Minh - ng Tháp Mư i (qua T giác Long Xuyên) t tiêu chuNn sông c p III; Thành ph H Chí Minh - M c Hoá t tiêu chuNn sông c p III; Thành ph H Chí Minh - B n Súc t tiêu chuNn sông c p III; Tuy n n i t t gi a sông Sài Gòn và sông ng Nai t tiêu chuNn sông c p IV; Tuy n n i t t sông Th V i - Vũng Tàu i ng b ng sông C u Long t tiêu chuNn sông c p III;
 7. + C i t o, nâng c p các tuy n v n t i thu n i ô: Tuy n vành ai 1: sông Sài Gòn - r ch B n Cát - r ch Ch M i - r ch Nư c Lên - kênh ôi - kênh T - sông Sài Gòn t tiêu chuNn kênh c p IV - V; Tuy n vành ai 2: sông Sài Gòn - r ch Tra - kênh Xáng - kênh C u An H - sông Ch m - kênh ôi - kênh T - sông Sài Gòn t tiêu chuNn kênh c p IV. - H th ng c ng bi n + Không m r ng phát tri n thêm các c ng trên toàn o n sông Sài Gòn và có k ho ch di d i các c ng phù h p v i Quy ho ch chi ti t Nhóm c ng bi n khu v c thành ph H Chí Minh - ng Nai - Bà R a - Vũng Tàu (Nhóm s 5). Công tác di d i ph i ư c ti n hành theo l trình h p lý, có chính sách phù h p phương án di d i mang tính kh thi cao ng th i không gây ách t c, lãng phí và h n ch nh hư ng x u i v i s n xu t kinh doanh và an ninh - qu c phòng. Các c ng c n di d i trư c năm 2010 bao g m: Tân c ng Sài Gòn, nhà máy óng tàu Ba Son, khu C ng Nhà R ng và Khánh H i thu c C ng Sài Gòn, C ng Tân Thu n ông, C ng rau qu . Sau năm 2010 t ng bư c nghiên c u di d i các c ng còn l i n m trong ph m vi c n di d i. + u tư xây d ng phát tri n khu C ng Cát Lái, khu Hi p Phư c ph c v di chuy n các c ng trong n i thành và áp ng nhu c u xu t nh p khNu hàng hoá c a khu v c, các khu công nghi p, khu ch xu t sau c ng, các nhà máy, cơ s s n xu t ven sông ng Nai, sông Nhà Bè, sông Soài R p. + Khu C ng Nhà Bè ch y u ph c v cho nhu c u nh p xăng, d u c a thành ph H Chí Minh và các vùng ph c n. Xây d ng C ng t ng h p Nhà Bè ph c v vi c di chuy n các c ng trong n i thành và ph c v khu công nghi p Hi p Phư c. + Xây d ng b n tàu khách t i trung tâm khu b n Nhà R ng - Khánh H i. + Nghiên c u xây d ng b n ca nô, tàu khách t i C n Gi ph c v du l ch và khai thác tuy n Vũng Tàu - C n Gi - thành ph H Chí Minh. Vi c xây d ng ph i g n li n v i b o t n khu r ng sinh thái ng p m n huy n C n Gi và hành lang ven sông Lòng Tàu - Nhà Bè. - H th ng c ng sông + Xây d ng m i C ng Phú nh trên a bàn phư ng 16, qu n 8. + Xây d ng m i C ng sông Nhơn c (n m t i ngã ba r ch Bà Lào và r ch Dơi) trên a bàn huy n Nhà Bè nh m áp ng nhu c u trung chuy n hàng hoá ư ng sông t ng b ng sông C u Long v qua c m C ng bi n Hi p Phư c. + Quy ho ch b n tàu khách trên sông Sài Gòn g n r ch Th Nghè. * Quy ho ch h th ng c ng hàng không
 8. C ng hàng không qu c t Tân Sơn Nh t n năm 2020 s tr thành i m trung chuy n hàng không c a khu v c và th gi i; c i t o, nâng c p n năm 2010 t công su t 9 tri u hành khách/năm, năm 2020 t công su t 20 tri u hành khách/năm. L p d án u tư xây d ng C ng hàng không qu c t Long Thành, t nh ng Nai có th tri n khai xây d ng sau năm 2010. 4. Các d án ưu tiên giai o n n năm 2010 Giai o n t nay n năm 2010 t p trung u tư th c hi n các d án sau: - C i t o, nâng c p m t s tr c hư ng tâm: qu c l 1K, t nh l 43, t nh l 12, t nh l 10, ư ng R ng Sác, ư ng tr c B c - Nam t khu c ng bi n Hi p Phư c t i ư ng Nguy n Văn Linh, qu c l 50 t thành ph H Chí Minh i Gò Công; xây d ng m i tuy n song hành o n t vành ai 2 n c u Ông Thìn. - Xây d ng ư ng cao t c hư ng tâm: ngoài ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Trung Lương ã ư c kh i công, c n khNn trương u tư xây d ng ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây. Các tuy n cao t c khác c n ti p t c nghiên c u u tư theo phương th c BOT, BT, BTO. - Xây d ng khép kín ư ng vành ai 2, ư ng vành ai 1 o n Tân Sơn Nh t - Bình L i - nút Kha V n Cân và o n n i t vành ai 1 n vành ai 2 (nút Kha V n Cân - nút Linh Xuân), ư ng vành ai 3 o n Xa l Hà N i - Qu c l 22. - Xây d ng tuy n ư ng b trên cao s 1: t nút giao C ng Hòa theo ư ng C ng Hòa - Bùi Th Xuân d c kênh Nhiêu L c - Th Nghè và ti p t t i ư ng Nguy n H u C nh. - C i t o, m r ng m t s ư ng ph chính và các nút giao thông cùng m c, khác m c trong khu v c n i ô gi i quy t tình tr ng ùn t c giao thông. - Xây d ng các b n xe Mi n ông, Sông T c, Mi n Tây, Xuyên Á m i, các nhà ga hành khách i xe buýt và các b n bãi cho xe buýt, t c xi; các bãi u xe (ng m, n i, trên cao) trong các qu n n i thành. Xây d ng các b n xe t i ti p chuy n hàng hoá c a ngõ ra vào Thành ph , các kho thông quan n i a Linh Xuân, Long Trư ng và Tân Kiên. - Huy ng các ngu n v n kh i công xây d ng 1 ho c 2 trong s 4 o n tuy n metro ưu tiên (tuy n s 1 B n Thành - Su i Tiên, tuy n s 2 Tham Lương - B n Thành, tuy n s 3 b n xe Mi n ông - vòng xoay Phú Lâm, tuy n s 4 Ngã Sáu - Gò V p - Khánh H i). - Xây d ng thí i m tuy n xe i n ch y trên m t t Sài Gòn - Ch L n - b n xe Mi n Tây (d c theo i l ông - Tây). - C i t o 2 lu ng tàu bi n: lu ng sông Lòng Tàu, lu ng sông Soài R p; xây d ng m i c m C ng Hi p Phư c, C ng t ng h p Nhà Bè, C ng Cát Lái; c i t o, nâng c p các lu ng tàu sông i qua các t nh lân c n Thành ph và các t nh ng b ng sông C u
 9. Long; c i t o, nâng c p 2 tuy n v n t i thu n i ô vành ai 1, vành ai 2; xây d ng c ng sông Phú nh và Nhơn c. 5. Cơ ch , chính sách và gi i pháp th c hi n a) y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u cơ ch , chính sách và các hình th c huy ng các ngu n v n khuy n khích các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t trong và ngoài nư c tham gia xây d ng h th ng k t c u h t ng giao thông v n t i thành ph theo quy ho ch ư c duy t b ng các hình th c BOT, BTO, BT, liên doanh theo quy nh c a pháp lu t. Trong ó có phương án huy ng v n thông qua phát hành trái phi u u tư trong nư c, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh; b) i v i các d án giao thông do Trung ương qu n lý trên a bàn thành ph , có ý nghĩa quy t nh cho phát tri n giao thông thành ph và toàn vùng nhưng chưa i u ki n th c hi n u tư, cho phép B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, y ban nhân dân các t nh có liên quan nghiên c u cơ ch tài chính trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh th c hi n vi c gi i phóng m t b ng, thu h i t và giao cho chính quy n a phương t m th i qu n lý m b o qu t phát tri n giao thông theo quy ho ch; c) Cho phép y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ư c huy ng m i ngu n l c phát tri n ư ng s t ô th thành m t trong nh ng lo i hình giao thông công c ng ch l c thành ph H Chí Minh; d) Các t ch c, cá nhân u tư xây d ng, v n hành ư ng s t ô th ư c hư ng các chính sách ưu ãi phát tri n ư ng s t ô th theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Qu n lý Quy ho ch Qu n lý ch t ch qu t giành cho giao thông nh m m b o tính kh thi c a Quy ho ch là yêu c u c p bách trong i u ki n ô th hoá nhanh chóng t i thành ph H Chí Minh. - Sau khi Quy ho ch ư c duy t, B Giao thông v n t i ph i h p v i y ban nhân dân thành ph H Chí Minh và y ban nhân dân các t nh có liên quan công b r ng rãi quy ho ch, xác nh ch gi i t giành cho giao thông và bàn giao cho chính quy n s t i qu n lý nh m tránh tình tr ng ch ng l n trong c p phép xây d ng. - i v i m ng lư i tàu i n ng m (metro), ngoài vi c qu n lý ch gi i trên m t t, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh c n ch o các S , Ban, ngành và chính quy n s t i có liên quan qu n lý ch t ch vi c quy ho ch và c p phép xây d ng các nhà cao t ng, các công trình có móng sâu chi m d ng lòng t ng m d c hành lang tuy n metro, xác nh và qu n lý ch t ch qu t dành cho pô metro. - B Giao thông v n t i, y ban nhân dân các a phương có liên quan c n thư ng xuyên ch o ki m tra, thanh tra vi c qu n lý, s d ng qu t giành cho giao thông, m b o vi c s d ng t úng m c ích, úng quy ho ch. Trư ng h p phát hi n vi ph m ph i kiên quy t thu h i nh m m b o qu t cho phát tri n giao thông.
 10. i u 3. T ch c th c hi n 1. Trách nhi m c a B Giao thông v n t i: - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh và y ban nhân dân các t nh có liên quan th ng nh t phân công trách nhi m và l p k ho ch th c hi n các d án phát tri n giao thông v n t i qu c gia trên a bàn theo t ng k ho ch 5 năm, trình Th tư ng Chính ph phê duy t th c hi n; - Căn c vào Quy ho ch ư c duy t, ch o các C c chuyên ngành qu n lý và th c hi n các d án giao thông v n t i qu c gia khu v c thành ph H Chí Minh phù h p v i nhu c u phát tri n kinh t - xã h i; - Trong trư ng h p c n b sung, i u ch nh quy ho ch, B Giao thông v n t i ph i h p v i y ban nhân dân thành ph H Chí Minh và y ban nhân dân các t nh có liên quan trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 2. Trách nhi m c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh và y ban nhân dân các t nh liên quan: - Ti n hành rà soát i u ch nh các quy ho ch, các d án trên a bàn a phương cho phù h p v i n i dung c a Quy ho ch này; - Ph i h p v i B Giao thông v n t i, B Xây d ng và các B , ngành liên quan tri n khai l p Quy ho ch chi ti t phát tri n h th ng giao thông v n t i trên a bàn, quy t nh quy mô các công trình xây d ng theo quy ho ch; - Ph i h p v i các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i và các ngành liên quan xác nh các ngu n v n u tư và xây d ng các cơ ch , chính sách phù h p m b o tính kh thi c a Quy ho ch ư c duy t. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Bình Dương, ng Nai, Tây Ninh, Long An, Ti n Giang, Bà R a - Vũng Tàu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - Các B : Giao thông v n t i, Công an, N i v , K ho ch và u tư, Tài chính, Qu c phòng, Thương m i, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Công nghi p, Th y s n, Khoa h c và Công ngh , Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Nguy n T n Dũng Tài nguyên và Môi trư ng; - Văn phòng Trung ương; - Ban Kinh t Trung ương; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBND các t nh, TP H Chí Minh, Bà R a - Vũng Tàu, ng Nai, Bình Dương, Tây Ninh,
 11. Long An, Ti n Giang; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V : KTTH, TH, NN, QHQT, NC, V.IV, DK, KG, P, TTBC, Công báo; - Lưu: Văn thư, CN (5b).
Đồng bộ tài khoản