Quyết định số 10192/QĐ-CT-THNVDT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
5
download

Quyết định số 10192/QĐ-CT-THNVDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10192/QĐ-CT-THNVDT của Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10192/QĐ-CT-THNVDT

  1. T NG C C THU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C THU TP HÀ N I NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 10192/Q -CT-THNVDT Hà N i, ngày 19 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B NG GIÁ T I THI U TÍNH L PHÍ TRƯ C B M T S LO I TÀI S N NHƯ: TÀU THUY N, Ô TÔ, XE MÁY, SÚNG SĂN, SÚNG TH THAO C C TRƯ NG C C THU Căn c Pháp l nh Phí, L phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001; Căn c Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 c a Chính ph v LPTB; Căn c Thông tư 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v L phí trư c b ; Căn c Thông tư s 02/2007/TT-BTC ngày 08/01/2007 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v l phí trư c b ; Căn c Quy t nh s 49/2007/Q -BTC ngày 15/06/2007 c a B Tài chính quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Thu tr c thu c T ng c c Thu ; Căn c Quy t nh s 2983/Q -UBND ngày 29/12/2008 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i v vi c “ y quy n cho C c trư ng C c thu thành ph Hà N i ký Quy t nh ban hành B ng giá t i thi u tính l phí trư c b các lo i tài s n như: tàu, thuy n, ô tô, xe máy, súng săn, súng th thao áp d ng trên a bàn thành ph Hà N i”; Căn c công văn s TMV-A164/2009 ngày 05/06/2009 c a C.ty ô tô TOYOTA Vi t Nam, công văn ngày 01/5/2009 c a C.ty CP ô tô YUEJIN Vi t Nam và giá c trên th trư ng thành ph Hà N i th i i m hi n t i; Căn c biên b n liên ngành c a phòng T ng h p nghi p v d toán C c thu và ban Giá S Tài Chính Hà N i ngày 04/6/2009 v vi c th ng nh t m c giá t i thi u tính l phí trư c b các lo i ô tô, xe máy áp d ng trên a bàn thành ph Hà N i; Căn c Quy t nh s 7041/Q -CT-THNVDT ngày 29/4/2009, s 21212/Q -CT- THNVDT ngày 30/12/2008 c a C c Thu TP Hà N i; Theo ngh c a Phòng T ng h p Nghi p v D toán C c thu Thành ph Hà N i. QUY T NNH: i u 1. B sung, i u ch nh giá tính l phí trư c b các lo i ô tô t i các Quy t nh trư c ây c a C c Thu thành ph Hà N i như sau: ( ơn v tính: Tri u ng) STT LO I TÀI S N GIÁ TÍNH LPTB XE M I S N
  2. XU T NĂM 1999- 2001- 2003- 2005- 2007- 2000 2002 2004 2006 2009 CHƯƠNG I: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG NH T B N S N XU T I. XE Ô TÔ CH NGƯ I DƯ I 10 CH NG I (K C V A CH NGƯ I V A CH HÀNG HÓA) 6 NHÃN HI U HONDA HONDA ACCORD EX MT 2.4; 05 ch 620 690 770 860 1.070 EX AT 2.4; 05 ch 650 720 800 890 1.110 HONDA CIVIC 1.7; 05 ch 410 450 500 DX MT 1.7; 05 ch 390 430 480 DX AT 1.7; 05 ch 410 460 510 HONDA CR-V EX 2.0; 05 ch 550 610 680 760 950 EX-L 2WD 2.4; 05 ch 700 780 870 970 1.210 EX-L 4WD 2.4; 05 ch 750 830 920 1.020 1.270 12 NHÃN HI U TOYOTA TOYOTA COROLLA GLI 1.8; 05 ch 410 460 510 520 650 TOYOTA YARIS 1.3; 05 ch 320 360 400 440 550 CHƯƠNG II: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG C S N XU T I. XE Ô TÔ CH NGƯ I DƯ I 10 CH NG I (K C V A CH NGƯ I V A CH HÀNG HÓA) 2 NHÃN HI U MERCEDES-BENZ MERCEDED-BENZ C-CLASS C220 1.100 1.220 1.360 1.510 1.885 CHƯƠNG III: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG M , CANADA S N XU T I. XE Ô TÔ CH NGƯ I DƯ I 10 CH NG I (K C V A CH NGƯ I V A CH HÀNG HÓA) 5 NHÃN HI U CHRYSLER CHRYSLER 300
  3. C 5.7; 05 ch 410 460 510 880 1.100 CHƯƠNG IV: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG ANH, PHÁP, ITALIA, TH Y I N VÀ CÁC NƯ C KHÁC S N XU T I. XE Ô TÔ CH NGƯ I DƯ I 10 CH NG I (K C V A CH NGƯ I V A CH HÀNG HÓA) 3 NHÃN HI U LAND ROVER LAND ROVER RANGER ROVER VOGUE 3.6; 05 ch 1.790 1.990 2.210 2.450 3.059 LAND ROVER DISCOVERY3 4.4; 07 ch 1.380 1.530 1.700 1.890 2.365 CHƯƠNG V: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG HÀN QU C S N XU T I. XE Ô TÔ CH NGƯ I DƯ I 10 CH NG I (K C V A CH NGƯ I V A CH HÀNG HÓA) 1 NHÃN HI U HYUNDAI HYUNDAI XG 3.0; 05 ch 630 700 780 862 3 NHÃN HI U DAEWOO DAEWOO KALOS 1.2; 05 ch 260 290 320 350 DAEWOO LACETTI 1.6; 05 ch 260 290 320 360 456 CHƯƠNG VII: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG TRUNG QU C, ÀI LOAN S N XU T I. XE Ô TÔ CH NGƯ I DƯ I 10 CH NG I (K C V A CH NGƯ I V A CH HÀNG HÓA) 1 NHÃN HI U MG NJ7180 240 CHƯƠNG IIX: XE Ô TÔ DO VI T NAM S N XU T I. XE Ô TÔ CH NGƯ I DƯ I 10 CH NG I (K C V A CH NGƯ I V A CH HÀNG HÓA) 14 NHÃN HI U TOYOTA COROLLA 2.0; 05 ch 671 i u 2. i u ch nh s lo i xe ã ban hành t i quy t nh s 9713/Q -CT-THNVDT ngày 11/6/2009 c a C c Thu TP Hà N i: Ã BAN HÀNH I U CH NH
  4. CHƯƠNG IX: XE Ô TÔ DO VI T NAM S N XU T I. XE Ô TÔ CH NGƯ I (K C V A CH NGƯ I V A CH HÀNG HÓA) NHÃN HI U MERCEDES-BENZ GLK 4MATIC GLK 280 4MATIC i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký i v i vi c tính, thu l phí trư c b và ư c áp d ng trên a bàn thành ph Hà N i (riêng: vi c áp d ng giá tính l phí trư c b truy thu thu GTGT và TNDN i v i các doanh nghi p bán xe th p hơn giá thông báo i v i xe ô tô do công ty ô tô TOYOTA Vi t Nam s n xu t ư c áp d ng t ngày 08/06/2009). i u 4. Phòng T ng h p nghi p v d toán, các Phòng Thanh tra thu , các Phòng Ki m tra thu thu c văn phòng C c Thu , các Chi c c Thu qu n, huy n, thành ph và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. C C TRƯ NG PHÓ C C TRƯ NG Nơi nh n: - B Tài chính ( báo cáo); - T ng c c thu ( báo cáo); - UBND Thành ph Hà N i ( báo cáo); - S Tài chính Hà N i ( ph i h p); - Như i u 4; ( th c hi n); - Lưu: HCLT, THNVDT (3 b n). Thái Dũng Ti n
Đồng bộ tài khoản