Quyết định số 102/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định số 102/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 102/2000/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí cầu Tiêu Cựu - Quốc lộ 10 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 102/2000/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 102/2000/Q -BTC Hà N i, ngày 29 tháng 6 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 102/2000/Q /BTC NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH M C THU PHÍ C U TIÊN C U - QU C L 10 B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c; Sau khi có ý ki n c a B Giao thông v n t i (công văn s 1498/BGTVT ngày 17/5/2000); Theo ngh c a T ng c c Trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu phí c u Tiên C u-Qu c l 10. M c thu phí t i i u này áp d ng i v i các i tư ng thu, n p quy nh t i Thông tư s 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 c a B Tài chính hư ng d n ch thu phí c u ư ng c a Nhà nư c qu n lý, Thông tư s 75/1998/TT-BTC ngày 2/6/1998 c a B Tài chính hư ng d n s a i, b sung i m 1.d, m c A, ph n IV, i m 3.n, m c I Thông tư s 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 c a B Tài chính và Thông tư s 05/1999/BTC ngày 13/1/1999 c a B Tài chính hư ng d n s a i, b sung i m 3, m c I Thông tư s 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998. i u 2. Cơ quan thu phí c u Tiên C u - Qu c l 10 th c hi n thu, n p và qu n lý ti n phí thu ư c theo quy nh t i Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 4. T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i nôp phí, ơn v ư c B Giao thông v n t i giao nhi m v thu phí c u Tiên C u - Qu c l 10 và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Ph m Văn Tr ng ( ã ký) BI U M C THU PHÍ C U TIÊN C U - QU C L 10. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 102/2000/Q /BTC ngày 29 tháng 6 năm 2000 c a B trư ng B Tài chính). TT i tư ng thu phí M c thu Vé thông thư ng Vé tháng ( ng/vé/l n) ( ng/vé/tháng) 1 Xe lam, máy kéo, công nông, bông sen 4.000 40.000 2 Xe ô tô con các lo i (dư i 7 ch ) 7.000 70.000 3 Xe ô tô t 7 ch ng i n 11 ch ng i và 10.000 100.000 xe có tr ng t i dư i 2 t n 4 Xe ô tô t 12 ch ng i n 30 ch ng i 15.000 150.000 và xe có tr ng t i t 2 t n n dư i 4 t n 5 Xe ô tô t 31 ch ng i tr lên và có tr ng 20.000 200.000 t i t 4 t n n dư i 10 t n 6 Xe có tr ng t i t 10 t n n dư i 15 t n 30.000 300.000 7 Xe có tr ng t i t 15 t n n dư i 18 t n 40.000 400.000 và xe tr hàng b ng Container 20 fit tr lên n dư i 40 fit 8 xe có tr ng t i t 18 t n tr lên và xe tr 60.000 600.000 hàng b ng Container 40 fit tr lên
Đồng bộ tài khoản