intTypePromotion=3

Quyết định Số: 1021/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
5
download

Quyết định Số: 1021/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------Số: 1021/QĐ-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ BIÊN TẬP XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 1021/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẢI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1021/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ BIÊN TẬP XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 của Chính phủ; Căn cứ Công văn cử cán bộ, công chức của các cơ quan, tổ chức liên quan; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Tổ Biên tập xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ về Quản lý cảng biển và luồng hàng hải gồm các ông (bà) có tên sau đây: 1. Ông Trần Thanh Minh, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam - Tổ trưởng; 2. Ông Nguyễn Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải - Tổ phó; 3. Ông Nguyễn Cao Lục, Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ - Tổ phó; 4. Ông Nguyễn Quang Vinh, Đại tá, Trợ lý Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng - Tổ viên; 5. Ông Lương Đức Thọ, Chuyên viên Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp - Tổ viên; 6. Bà Trịnh Hà Mai Long, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính - Tổ viên; 7. Ông Lê Minh Đạo, Chuyên viên Vụ Kế hoạch đầu tư, Bộ Giao thông vận tải - Tổ viên;
  2. 2 8. Ông Nguyễn Văn Thơ, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải - Tổ viên; 9. Ông Đỗ Trọng Hiếu, Chuyên viên Vụ An toàn giao thông, Bộ Giao thông vận tải - Tổ viên; 10. Ông Nguyễn Đức Thuyết, Chuyên viên Vụ Môi trường, Bộ Giao thông vận tải - Tổ viên; 11. Ông Nguyễn Công Bằng, Chuyên viên Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải - Tổ viên; 12. Ông Nguyễn Hữu Quân, Chuyên viên Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông vận tải - Tổ viên; 13. Ông Trần Đức Trung, Chuyên viên Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông vận tải - Tổ viên kiêm Thư ký; 14. Bà Hà Thị Hồng Khang, Chuyên viên Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải - Tổ viên; 15. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tổ viên; 16. Đại diện Bộ Xây dựng - Tổ viên; 17. Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường - Tổ viên; 18. Ông Vũ Thế Quang, Trưởng phòng Pháp chế, Cục Hàng hải Việt Nam - Tổ viên; 19. Ông Dương Tiến Dũng, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng cảng biển, Cục Hàng hải Việt Nam - Tổ viên; 20. Ông Đỗ Hồng Thái, Trưởng phòng Công trình hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam - Tổ viên; 21. Bà Đỗ Thị Hảo, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Cục Hàng hải Việt Nam - Tổ viên; 22. Ông Vũ Ngọc Bích, Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh - Tổ viên; 23. Bà Nguyễn Thị Hiền, Chuyên viên Ban Pháp chế, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Tổ viên; Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ Biên tập: Tổ Biên tập có trách nhiệm giúp Ban Soạn thảo những công việc sau:
  3. 3 1. Hoàn thiện và chỉnh lý Dự thảo Nghị định và các báo cáo liên quan do Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Soạn thảo về việc chỉnh lý Dự thảo Nghị định; báo cáo Ban Soạn thảo thông qua Dự thảo Nghị định; 2. Tổ trưởng Tổ Biên tập có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban Soạn thảo về công việc được giao; 3. Thành viên Tổ Biên tập có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Tổ Biên tập và chịu sự phân công của Tổ trưởng Tổ Biên tập. Điều 3. Kinh phí phục vụ cho việc xây dựng Dự thảo Nghị định và hoạt động của Tổ Biên tập được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước. Việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật. Điều 4. Tổ Biên tập chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Nghị định được ban hành. Điều 5. 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ có liên quan thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 5; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: Quốc phòng, Tư pháp, Tài Nguyễn Hồng Trường chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; - Website Bộ GTVT; - Lưu: VT, KCHT (3).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản