intTypePromotion=3

Quyết định Số: 1023/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
104
lượt xem
18
download

Quyết định Số: 1023/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------Số: 1023/QĐ-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 1023/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẢI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1023/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Quyết định số 2034/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thứ trưởng Trương Tấn Viên là Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Hội đồng) thay Thứ trưởng Trần Doãn Thọ đã nghỉ hưu. Điều 2. Thứ trưởng Trương Tấn Viên có nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Quyết định số 2034/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải và Quy chế làm việc của Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 3200/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 11 năm 2009. Điều 3. 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  2. 2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, các Cục trưởng thuộc Bộ, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, các Tổng Biên tập: Báo Giao thông vận tải, Báo Bạn đường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ; Hồ Nghĩa Dũng - Các Thứ trưởng; - Công đoàn GTVT Việt Nam; - Thành viên Hội đồng PHCTPBGDPL của Bộ GTVT; - Tổ trưởng Tổ Thường trực; - Vụ PBDGPL - Bộ Tư pháp; - Website Bộ GTVT; - Lưu: VT, PC.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản