Quyết định số 103/1999/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 103/1999/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 103/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển giao Nhà máy Cơ khí Bắc Giang thuộc Tổng công ty Rau quả Việt Nam về trực thuộc Công ty XNK Nông sản thực phẩm Hà Nội thuộc Tổng công ty XNK Nông sản và Thực phẩm chế biến do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 103/1999/QĐ-BNN-TCCB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔN ******** ****** Số: 103/1999/QĐ-BNN- Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 1999 TCCB QUYẾT ĐỊNH V/V CHUYỂN GIAO NHÀ MÁY CƠ KHÍ BẮC GIANG THUỘC TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM VỀ TRỰC THUỘC CÔNG TY XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI THUỘCTỔNG CÔNG TY XNK NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM CHẾ BIẾN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước ; Căn cứ quyết định số 156/QĐ-CT ngày 03/2/1999 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bắc Giang chuyển giao Nhà máy Cơ khí Bắc Giang về Tổng công ty Rau quả Việt Nam để đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến rau quả; Biên bản giao nhận ngày 26/2/1999 giữa Sở Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp Bắc Giang với Tổng công ty Rau quả Việt Nam; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty XNK Nông sản và Thực phẩm chế biến tại văn bản số 363/NS-CV ngày 07/7/1999; đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả Việt Nam tại văn bản số 390/RQ-TCCB/CV ngày 09/7/1999 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức- Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Nay chuyển giao Nhà máy Cơ khí Bắc Giang thuộc Tổng công ty Rau quả Việt Nam về trực thuộc Công ty XNK Nông sản thực phẩm Hà Nội thuộc Tổng công ty XNK Nông sản và Thực phẩm chế biến - Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn . Việc chuyển giao được thực hiện theo nguyên tắc sau : + Chuyển giao nguyên trạng Nhà máy cơ khí Bắc Giang theo biên bản giao nhận ngày 26/2/1999 giữa Sở Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp Bắc Giang với Tổng công ty Rau quả Việt Nam . + Phần đầu tư mới của Tổng công ty Rau quả Việt Nam để sửa chữa nhà xưởng, xây dựng đường xá cho Nhà máy Cơ khí Bắc Giang sau ngày tiếp nhận về Tổng công ty Rau
  2. quả Việt Nam; Tổng công ty XNK Nông sản và Thực phẩm chế biến có trách nhiệm chỉ đạo Công ty XNK Nông sản thực phẩm Hà Nội thanh toán lại cho Tổng công ty Rau quả Việt Nam . Điều 2.-Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Rau quả Việt Nam; Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty XNK Nông sản và Thực phẩm chế biến, khẩn trương tổ chức thực hiện và chỉ đạo chặt chẽ việc chuyển giao và tiếp nhận Nhà máy Cơ khí Bắc Giang về Công ty XNK Nông sản thực phẩm Hà Nội theo đúng quy định của Nhà nước và quyết định của Bộ, tạo điều kiện cho đơn vị sớm ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả . Các Vụ : Tổ chức-Cán bộ, Tài chính-Kế toán, Kế hoạch và quy hoạch theo chức năng của mình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Tổng công ty và cơ sở thực hiện việc tổ chức và sắp xếp lại doanh nghiệp theo đúng quyết định của Bộ . Điều 3.- Bãi bỏ quyết định số 93/1999-QĐ/NN-TCCB ngày 02/6/ 1999 về việc sáp nhập Nhà máy Cơ khí Bắc Giang vào Công ty Thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang . Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Điều 5.- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan chức năng có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Rau quả Việt Nam, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty XNK Nông sản và Thực phẩm chế biến, Giám đốc Công ty XNK Nông sản thực phẩm Hà Nội và Giám đốc Nhà máy Cơ khí Bắc Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG Ngô Thế Dân
Đồng bộ tài khoản