Quyết định số 103/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
5
download

Quyết định số 103/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 103/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, tỷ lệ 1/500 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 103/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 103/2002/Q -UB Hà N i, ngày 24 tháng 07 năm 2002 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CH GI I Ư NG TUY N Ư NG MINH KHAI - VĨNH TUY - YÊN DUYÊN, T L 1/500. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 16/2000/Q -UB ngày 14 tháng 2 năm 2000 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i phê duy t quy ho ch chi ti t qu n Hai Bà Trưng, t l 1/2000; Căn c Quy t nh s 133/2001/Q -UB ngày 28 tháng 12 năm 2001 c a U ban nhân dân Thành ph phê duy t quy ho ch chi ti t huy n Thanh Trì, t l 1/5000; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i công văn s 180/KTST-QH, ngày 19 tháng 4 năm 2002, QUY T NNH i u 1: Phê duy t ch gi i ư ng tuy n ư ng Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, t l 1/500 (Có b n v ch gi i ư ng kèm theo) do Vi n quy ho ch Xây d ng Hà N i l p tháng 11 năm 2001, ã ư c KTST Thành ph ch p thu n ngày 19 tháng 4 năm 2002, v i các n i dung chính như sau: 1- a i m: Tuy n ư ng i qua phư ng Vĩnh Tuy - qu n Hai Bà Trưng và xã Vĩnh Tuy, xã Yên S - huy n Thanh Trì, Hà N i. 2 - C p h ng, quy mô và tuy n: 2.1. C p h ng và quy mô là: ư ng khu v c, có m t c t ngang ư c phân chia làm hai o n như sau: - o n ư ng Minh Khai n g n nghĩa trang xã Yên S , có m t c t ngang r ng 40,0m g m:
  2. Hai lòng ư ng xe ch y r ng 11,25m, t ng 22,5m. Hè m i bên r ng 7,25m, t ng 14,5m. Gi i phân cách trung tâm r ng 3,0m. (Trong o n này có o n v i chi u dài trên 300m g n ph Minh Khai, m t c t ngang ư ng ư c m r ng lên 43,0 ¸ 47,5m gi ư c c t i n 110KV hi n có, hành lang b o v tuy n i n 110KV và t n d ng ư c ư ng hi n có và t tr ng d c phía Tây ư ng). - o n t nghĩa trang xã Yên S n ư ng Nguy n Tam Trinh, có m t c t ngang r ng 30,0m, g m: M t lòng ư ng xe ch y r ng 15,0m. Hè m i bên r ng 7,50m, t ng 15,0m. 2.2. Tuy n: Chi u dài tuy n kho ng 3066m. - i m u tuy n: T i ngã tư giao v i ph Minh Khai (Vành ai 2), t i v trí g n u d c Minh Khai lên ê ư ng Tr n Khánh Dư. - i m cu i tuy n: Giao v i ư ng Nguy n Tam Trinh hi n có. V trí tuy n ư c xác nh trên cơ s hư ng tuy n trong quy ho ch chi ti t qu n Hai Bà Trưng, t l 1/2000 ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 16/2000/Q -UB ngày 14 tháng 2 năm 2000 và quy ho ch chi ti t huy n Thanh Trì, t l 1/5000 t i Quy t nh s 133/2001/Q -UB ngày 28 tháng 12 năm 2001 c a U ban nhân dân Thành ph (Ph n quy ho ch giao thông và quy ho ch s d ng t). Tim tuy n ư ng và ch gi i ư ng ư c th hi n c th trên b n v kèm theo. 2.3. Các nút giao thông: - Các nút giao thông chính trên tuy n g m: Giao v i ph Minh Khai ( ư ng vành ai 2), giao v i ư ng m H ng - Giáp Bát - Lĩnh Nam d ki n và ph Nguy n Tam Trinh ư c t ch c giao nhau cùng c t. i u 2: - Giao Ki n trúc sư trư ng Thành ph t ch c c m m c ch gi i ư ng theo h sơ ư c duy t, bàn giao cho UBND qu n Hai Bà Trưng, UBND huy n Thanh Trì, UBND phư ng Vĩnh Tuy, UBND các xã Vĩnh Tuy, Yên S t ch c công b công khai các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Ch t ch UBND qu n Hai Bà Trưng và Ch t ch UBND huy n Thanh Trì ch u trách nhi m t ch c qu n lý m c gi i ã c m sau khi ư c bàn giao, qu n lý vi c xây d ng theo ch gi i ư ng và quy ho ch ư c duy t, ki m tra x lý các trư ng h p xây d ng vi ph m quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t.
  3. i u 3: - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. - Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông Công chính, a chính - Nhà t, Tài chính - V t giá; Ch t ch UBND qu n Hai Bà Trưng, Ch t ch UBND huy n Thanh Trì, Ch t ch UBND phư ng Vĩnh Tuy, Ch t ch UBND các xã Vĩnh Tuy, xã Yên S ; các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T.CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản